2PR101 1.test - 10. část

Description

24 otázek
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
8781
178

Resource summary

Question 1

Question
Mezi závazné prameny práva ES/EU patří:
Answer
 • nařízení
 • směrnice
 • rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
 • doporučení
 • stanoviska

Question 2

Question
Nařízení EU na úpravu vnitrostátních vztahů (poměrů) členských států:
Answer
 • nepůsobí nikdy
 • působí vždy přímo - od okamžiku jejich přijetí
 • působí jen v případě, že si to účastníci vztahu dohodnou
 • působí, jsou-li začleněna do vnitrostátního práva
 • působí přímo jen, nejsou-li v rozporu s vnitrostátní právní úpravou

Question 3

Question
Směrnice EU na úpravu vnitrostátních vztahů (poměrů) členských států:
Answer
 • nepůsobí nikdy, mají jen doporučující charakter
 • působí vždy přímo - od okamžiku jejich přijetí
 • působí jen v případě, že si to účastníci vztahu dohodnou
 • působí, jsou-li začleněna do vnitrostátního práva
 • působí přímo jen, nejsou-li v rozporu s vnitrostátní právní úpravou

Question 4

Question
Relativně neplatný právní úkon (neplatné právní jednání):
Answer
 • musí to být sankcionován(o), protože jde o protiprávní jednání
 • nevyvolává předpokládáné právní následky, státní orgány k neplatnosti přihlížejí z úřední povinnosti a dovolat se jí může každý
 • nevyvolává předpokládané právní následky, státní orgány k neplatnosti přihlížejí z úřední povinnosti, ale dovolat se jí může jen konkrétně oprávněná osoba
 • vyvolává právní důsledky do doby, než se oprávněná osoba neplatnosti dovolá
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 5

Question
O relativní neplatnosti právních úkonů (právního jednání) platí:
Answer
 • daný právní úkon nebyl nikdy platný (dané právní jednání nebylo nikdy platné)
 • může se jí dovolat kdokoliv
 • může se jí dovolat smluvní strana
 • nemůže se jí dovolat nikdo
 • soud k ní přihlíží jen z úřední povinnosti

Question 6

Question
Absolutně neplatný právní úkon (absolutně neplatné právní jednání):
Answer
 • musí být sankcionován(o), protože jde o protiprávní jednání
 • nevyvolává předpokládané právní následky, státní orgány k neplatnosti přihlížejí z úřední povinnosti a dovolat se jí může každý
 • nevyvolává předpokládané právní následky, státní orgány k neplatnosti přihlížejí z úřední povinnosti, ale dovolat se jí může jen konkrétní oprávněná osoba
 • vyvolává právní důsledky do doby, než se oprávněná osoba neplatnosti dovolá
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 7

Question
Mezi právní úkony (jednání), které rozlišujeme podle vyjadřovacích prostředků, nepatří:
Answer
 • deklaratorní
 • konkludentní
 • tacitní (mlčky)
 • výslovné
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 8

Question
Disimulace je:
Answer
 • právní úkon (jednání) vyjádřený(é) konkludentně
 • právní úkon (jednání) vyjádřený(é) tacitně (mlčky)
 • právní úkon (jednání) vyjádřený(é) výslovně
 • právní úkon zastřený (zastřené právní jednání) (předstíraný(é))
 • protiprávní úkon (jednání)

Question 9

Question
Disimulace je:
Answer
 • jedna z forem rozhodnutí správního orgánu
 • opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu
 • protiprávní vztah
 • protiprávní úkon (jednání)
 • předstíraný(é) (zastřený(é)) právní úkon (jednání)

Question 10

Question
U právního úkonu (jednání) je třeba splnit:
Answer
 • náležitosti aktu aplikace práva
 • náležitosti projevu vážné vůle
 • náležitosti subjektu
 • obsahové náležitosti
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 11

Question
Podle vyjadřovacích prostředků lze rozlišovat právní úkony (jednání):
Answer
 • konkludentní
 • mlčky
 • náležité
 • okamžité
 • s rezervací
 • tacitní
 • výslovné

Question 12

Question
Relativní účinnost je právní institut:
Answer
 • absolutní
 • na obranu dlužníka před věřitelem
 • na obranu soudu
 • na obranu věřitele
 • působí vůči všem
 • týkající se neúčinnosti právního jednání dlužníka

Question 13

Question
Právním aktem (jednáním) je např.:
Answer
 • protiprávní stav
 • smlouva
 • trestný čin
 • uznání dluhu
 • vlastnické právo

Question 14

Question
O absolutní neplatnosti právních úkonů (právního jednání) platí:
Answer
 • může se jí dovolat kdokoliv
 • může se jí dovolat pouze smluvní strana
 • nemůže se jí dovolat nikdo
 • právní úkon nebyl nikdy platný (právní jednání nebylo nikdy platné)
 • soud k ní přihlíží z úřední povinnosti

Question 15

Question
U právního aktu (jednání) je třeba splnit:
Answer
 • náležitosti projevu vůle
 • náležitosti předmětu
 • náležitosti rozhodnutí
 • náležitosti vůle
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 16

Question
Právní úkon (jednání), který(é) nevyvolává předpokládané právní následky, se nazývá [blank_start]absolutně[blank_end] neplatným.
Answer
 • absolutně

Question 17

Question
[blank_start]Relativně[blank_end] neplatný(é) právní úkon (jednání), je takový(é), který(é) se považuje za platný(é) do té doby, než se oprávněná osoba neplatnosti dovolá.
Answer
 • Relativně

Question 18

Question
Věcná břemena lze zřídit na:
Answer
 • cenný papír
 • movité věci
 • nemovitosti
 • obchodní podíl
 • pohledávku

Question 19

Question
O věcných břemenech platí:
Answer
 • vznikají pouze na základě písemné smlouvy
 • vznikají vkladem do katastru nemovitostí
 • vztahují se k věcem nemovitým
 • vztahují se pouze k věcem movitým
 • žádná odpověď není správná

Question 20

Question
O věcných břemenech neplatí:
Answer
 • vznikají pouze na základě písemné smlouvy
 • vznikají vkladem do katastru nemovitostí
 • vztahují se k věcem nemovitým
 • vztahují se pouze k věcem movitým
 • žádná odpověď není správná

Question 21

Question
Služebnost průhonu:
Answer
 • je právem zástavním
 • je věcným právem k věci cizí
 • představuje právo doživotního užívání služebního pozemku
 • zakládá právo hnát zvířata přes služebný pozemek
 • zakládá právo chůze přes služebný pozemek
 • zakládá právo pastvy na služebném pozemku
 • je věcným břemenem

Question 22

Question
Služebnosti jsou:
Answer
 • požívací právo
 • právo na svod dešťové vody
 • právo na vodu
 • právo na pastvy
 • právo podzástavní
 • právo stavby
 • právo zadržovací
 • právo zástavní
 • služebnost okapu
 • služebnost průhonu

Question 23

Question
Správa cizího majetku:
Answer
 • je svěřena beneficientovi
 • je svěřena insolvenčnímu správci
 • je svěřena likvidátorovi
 • je svěřena správci
 • je úplatná
 • podléhá zákonnému režimu

Question 24

Question
Mezi věcná práva k věci cizí obvykle řadíme věcná břemena, právo zástavní, právo podzástavní a právo: [blank_start]zadržovací[blank_end]
Answer
 • zadržovací

Question 25

Question
Právnické osoby jsou:
Answer
 • družstvo
 • spolek
 • ústav
 • fundace
 • společnost podle § 20 odst. 1 občanského zákoníku
Show full summary Hide full summary

Similar

Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek