Finance - izpitna vprašanja

Description

Izpitna vprašanja za finance na PFLJ
Black Swan
Quiz by Black Swan, updated more than 1 year ago
Black Swan
Created by Black Swan over 8 years ago
1595
1

Resource summary

Question 1

Question
1. Kateri davek je neposredni davek?
Answer
 • DDV
 • Trošarina
 • Carina
 • Davek od dobička pravnih oseb

Question 2

Question
2. Vlada mora predložiti državnemu zboru predlog državnega proračuna za prihodnje leto:
Answer
 • v aprilu tekočega leta
 • v oktobru tekočega leta
 • v decembru tekočega leta

Question 3

Question
3. Prihodki državnega proračuna predstavljajo v Sloveniji v zadnjih letih približno:
Answer
 • 45% BDP
 • 25% BDP
 • 60% BDP

Question 4

Question
4. Pri dohodnini se plačilo premije posameznika v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje drugega stebra obravnava kot:
Answer
 • olajšava za posebne izdatke v okviru 2% od davčne osnove
 • dodatna olajšava, ki je v absolutnih zneskih največja za ljudi z visokimi plačami
 • dodatna olajšava, ki je v absolutnih zneskih največja za ljudi z nizkimi plačami

Question 5

Question
5. Za pravice iz socialnega varstva je značilno:
Answer
 • financirane so s prispevki in temeljijo na načelu potreb
 • financirane so z davki in temeljijo na načelu recipročnosti
 • financirane so z davki in temeljijo na načelu potreb

Question 6

Question
6. Možnost vzpostavitve trga za nadstandardne storitve, ki niso vključene v sistem javnega financiranja, ima za posledico:
Answer
 • povečano učinkovitost
 • zmanjšano učinkovitost
 • zmanjšano enakost pri zadovoljevanju potreb
 • oboje pod a) in c) (povečano učinkovitost in zmanjšano enakost pri zadovoljevanju potreb)

Question 7

Question
7. Sodobni sistemi dohodnine so zasnovani na načelu denarnega toka zaradi:
Answer
 • vsebinskih razlogov
 • operativnih razlogov

Question 8

Question
8. Olajšave pri dohodnini v Sloveniji so dane v obliki:
Answer
 • zmanjšanja davčne osnove
 • zmanjšanja davčne obveznosti
 • oboje pod a) in b)
 • nič od naštetega

Question 9

Question
9. Več stopenj pri DDV se uporablja zaradi:
Answer
 • poenostavitve pobiranja davkov
 • večje ekonomske učinkovitosti
 • omejevanja negativnih učinkov na socialni položaj revnejših slojev

Question 10

Question
10. Uvedba linearne 20 % dohodnine brez sprememb v sistemu olajšav bi povzročila v Sloveniji:
Answer
 • večjo neenakost v razdelitvi dohodkov po obdavčitvi
 • večjo davčno obremenitev v nižjih dohodkovnih razredih
 • manjšo davčno obremenitev v višjih dohodkovnih razredih
 • vse našteto

Question 11

Question
11. Zadeli ste glavno nagrado na loteriji, ki je izplačljiva na dva načina:
Answer
 • izplačilo 1 mio SIT takoj in izplačilo 1,050 mio SIT čez 1 leto
 • takojšnje izplačilo 2 mio SIT

Question 12

Question
12. Zadeli ste glavno nagrado na loteriji, ki je izplačljiva na dva načina:
Answer
 • takojšnje izplačilo 2 mio SIT
 • izplačilo 1 mio SIT in izplačilo 1,125 mio SIT čez 1 leto, ob predpostavki 7,5% diskontne stopnje

Question 13

Question
13. Dnevi vezave terjatev do kupcev v podjetju A so 60 dni in v podjetju B 30 dni. Kateri vodja prodaje je uspešnejši?
Answer
 • V podjetju A
 • V podjetju B

Question 14

Question
14. Dnevi vezave terjatev do kupcev v podjetju A so 60 dni in v podjetju B 90 dni.
Answer
 • Koeficient obračanja terjatev v A je višji
 • Podjetje A ima relativno manj prihodkov vezanih v terjatvah
 • Podjetje A ima v absolutnih zneskih manj prihodkov vezanih v terjatvah
 • Oboje pod a) in b) (koeficient obračanja terjatev v A je višji in podjetje A ima v relativnih zneskih manj prihodkov vezanih v terjatvah)
 • Oboje pod a) in c) (koeficient obračanja terjatev v A je višji in podjetje A ima v absolutnih zneskih manj prihodkov vezanih v terjatvah)

Question 15

Question
15. Katero tekstilno podjetje je uspešnejše v svoji osnovni dejavnosti? Dobiček iz poslovanja: (A) +1000 (B) -500 Neto prihodki iz financiranja: (A) -500 (B) -500 Neto izredni prihodki: (A) 0 (B) +1500 Celotni dobiček: (A) 500 (B) 500
Answer
 • Podjetje A
 • Podjetje B
 • Oba enako
 • Ni dovolj podatkov

Question 16

Question
16. Investirati je potrebno v tiste projekte, ki:
Answer
 • imajo neto sedanjo vrednost večjo od 0
 • zagotavljajo vračilo izposojenih sredstev v najkrajšem roku
 • imajo notranjo stopnjo donosa večjo od 0

Question 17

Question
17. Ko podjetje, ki ne posluje z dobičkom, povečuje delež dolga v strukturi kapitala, se:
Answer
 • povečuje zahteva donosnosti pri lastniškem in dolžniškem kapitalu, zaradi povečanih tveganj
 • povečuje delež cenejših virov kapitala
 • zmanjša davčna obveznost, saj so obresti obravnavane kot priznani odhodek pri davku na dobiček (učinek davčnega ščita)
 • oboje pod a) in b) (povečuje zahteva donosnosti pri lastniškem in dolžniškem kapitalu, zaradi povečanih tveganj in povečuje delež cenejših virov kapitala)

Question 18

Question
18. Pri managerskih odkupih privatiziranih podjetij v Sloveniji je z vidika poslovnih financ sporno predvsem:
Answer
 • če managerji kupujejo delnice podjetja z izposojenim denarjem
 • če managerji vračajo kredite za prevzem podjetja iz denarnega toka podjetja
 • če managerji kupujejo delnice podjetij brez prave konkurence s strani drugih potencialnih kupcev
 • vse našteto

Question 19

Question
19. Katera od naštetih značilnosti načeloma ni primerna za podjetja, ki jih želimo prodati zaposlenim in managementu?
Answer
 • obstaja dobra managerska ekipa, ki je pripravljena vložiti lastna sredstva
 • identifikcija zaposlenih s podjetjem je pomembna za uspešnost poslovanja
 • potrebna so obsežna prestrukturiranja z odpusti delavcev
 • srednje veliko ali majhno podjetje

Question 20

Question
20. Katera obvezna javna ponudba za odkup delnic je bolj omejevalna za prevzem družb?
Answer
 • Če obveznost nastopi pri 10%
 • Če obveznost nastopi pri 33%

Question 21

Question
21. Podjetje izda dvoje vrst obveznic, ki sta povsem enaki, le da vsebuje obveznica A pravico odkupa s strani izdajatelja, obveznica B pa te lastnosti nima. Zahtevana donosnost obveznice A je:
Answer
 • Višja
 • Nižja
 • Enaka kot pri obveznici B

Question 22

Question
22. Država se odloči, da bodo storitve na sliki na razpolago vsem državljanom brezplačno. Izgube zaradi neučinkovitosti alokacije bodo večje v primeru (glej graf pri 22. vprašanju na str. 21 izpitnih vprašanj):
Answer
 • povpraševanja A
 • povpraševanja B
 • enaka v obeh primerih

Question 23

Question
23. Kaj je značilno za skandinavski model socialne varnosti?
Answer
 • financiranje z davki in ozke pravice
 • financiranje z davki in široke pravice
 • financiranje s prispevki in široke pravice

Question 24

Question
24. Za trošarine na alkohol in tobak velja:
Answer
 • da obdavčenje bistveno ne vpliva na obseg potrošnje
 • da obdavčenje bistveno zmanjšuje obseg potrošnje in s tem negativne zunanje učinke
 • da revni plačujejo sorazmerno več davka
 • oboje pod a) in c) (da obdavčenje bistveno ne vpliva na obseh potrošnje in da revni plačujejo sorazmerno več davka)

Question 25

Question
25. Za podjetje je prednost dobičkovnih obveznic pred prednostno delnico predvsem v tem:
Answer
 • da obresti niso obdavčene, dividende pa so
 • da so pogodbene obresti izplačane samo, če dobiček to omogoča
 • oboje

Question 26

Question
26. Izberi najugodnejšo med alternativnimi naložbami, ki imajo vse enako pričakovano donosnost 6 %.
Answer
 • Delnico podjetja A
 • Prednostno delnico podjetja A
 • Nezavarovano obveznico podjetja A
 • Zavarovani srednjeročni kredit podjetju A

Question 27

Question
27. Izberi najugodnejšo med alternativnimi naložbami, ki imajo vse enako pričakovano donosnost 10%.
Answer
 • Nezavarovana obveznica podjetja A
 • Prednostna delnica podjetja A
 • Zavarovani srednjeročni kredit podjetja A
 • Denica podjetja A

Question 28

Question
28. Večje število prevzemov in stečajev podjetij je značilno za:
Answer
 • kontinentalni finančni sistem, kjer prevladujejo banke
 • anglo-ameriški finančni sistem s poudarjeno vlogo trga kapitala

Question 29

Question
29. Kazalnik čisti dobiček/čisti prihodki od prodaje spada med kazalnike:
Answer
 • obračanja
 • donosnosti
 • plačilne sposobnosti
 • nobenega od treh

Question 30

Question
30. Kazalnik kratkoročna sredstva/kratkoročna obveznost spada med kazalnike:
Answer
 • financiranja
 • investiranja
 • plačilne sposobnosti
 • nobenega od treh

Question 31

Question
31. Kazalnik nakupna cena delnice/čisti dobiček na delnice (P/E ratio) spada med kazalnike:
Answer
 • obračanja
 • financiranja
 • donosnosti
 • nobenega od treh

Question 32

Question
32. Razmerje med gibljivimi sredstvi in kratkoročnimi dolgovi uvrščamo v skupino kazalnikov:
Answer
 • investiranja
 • financiranja
 • obračanja
 • nič od naštetega

Question 33

Question
33. Ko podjetje povečuje zadolženost v strukturi kapitala ima to za posledico povečanje zahtevane donosnosti pri:
Answer
 • lastniškem financiranju
 • dolžniškem financiranju
 • pri obema pod a) in b) (lastniškem in dolžniškem financiranju)
 • pri nobenem

Question 34

Question
34. Pri prodaji podjetja prodajalec zahteva s strani kupca številne garancije glede bodočih investicij in ohranjanja delovnih mest v podjetju. Pričakovani vpliv takih zahtev na transakcijsko ceno je:
Answer
 • pozitiven
 • negativen
 • nevtralen

Question 35

Question
35. Finančne značilnosti, zaradi katerih podjetja na borzi postanejo dodatno zanimiva za prevzem s strani finančnih prevzemnikov so:
Answer
 • koncentrirano lastništvo
 • neizkoriščena kreditna sposobnost
 • velik obseg sredstev, ki se jih lahko hitro proda
 • velik delež lastništva menegerjev
 • oboje pod b) in c) (neizkoriščena kreditna sposobnost in velik obseg sredstev, ki se jih lahko hitro proda)

Question 36

Question
36. Katere vrste javnih ponudb so dovoljene po ZPRE?
Answer
 • Kombinirana ponudba
 • Delna ponudba
 • Dvotirna ponudba
 • Oboje pod a) in c) (kombinirana ponudba in dvotirna ponudba)

Question 37

Question
37. Izdajatelj je obveznici dodal pravico imetnika, da zamenja obveznico za delnico istega podjetja. Zahtevana donosnost je zaradi te dodatne lastnosti:
Answer
 • višja
 • enaka
 • nižja

Question 38

Question
Splošna olajšava za vse zavezance pri dohodnini v letu 2014 znaša:
Answer
 • približno 2800 €
 • približno 5000 €
 • približno 8300 €
 • nič od naštetega

Question 39

Question
39.Razredi stopničaste progresije pri dohodnini se vsako leto določijo glede na:
Answer
 • rast plač v RS
 • rast življenjskih stroškov v RS

Question 40

Question
40. Olajšave, ki zmanjšujejo davčno osnovo, imajo pri progresivni dohodnini za posledico:
Answer
 • v absolutnih zneskih pridobijo največ v višjih davčnih razredih
 • posamezniki brez dohodkov ne pridobijo ničesar
 • oboje pod a) in b) (v absolutnih zneskih pridobijo največ v višjih davčnih razredih, posamezniki brez dohodkov ne pridobijo ničesar)
 • nič od naštetega

Question 41

Question
41. Najpomembnejši vir financiranja občin je:
Answer
 • davek na dodano vrednost
 • premoženjski davki
 • dohodnina

Question 42

Question
42. Pri prodaji finančnega premoženja države lahko opravimo pogajanja s potencialnimi kupci v primeru postopka:
Answer
 • javne dražbe
 • javne ponudbe
 • javnega zbiranja ponudb
 • pogajanja države pri prodaji po ZJF niso dovoljena

Question 43

Question
43. Če želimo pri prodaji finančnega premoženja države poleg maksimiranja cene zasledovati tudi druge cilje, moramo kot metodo prodaje izbrati:
Answer
 • javno ponudbo
 • javno dražbo
 • javno zbiranje ponudb

Question 44

Question
44. Na strani prejemkov v računih javnega financiranja se nahaja postavka:
Answer
 • povečanje kapitalskih deležev
 • prodaja kapitalskih deležev
 • dana posojila

Question 45

Question
45. Na strani prejemkov v računih javnega financiranja se nahaja postavka:
Answer
 • odplačilo dolga
 • zadolževanje
 • dana posojila
 • oboje pod a) in c) (odplačilo dolga in dana posojila)

Question 46

Question
46. Kakšen davek na dohodek prikazuje slika (glej sliko pri vpr. 46 na str. 24 izpitnih vprašanj - T(D) horizontalna premica):
Answer
 • progresivni
 • regresivni
 • proporcionalni

Question 47

Question
47. Kakšen davek na dohodek je enotna davčna stopnja (EDS) na sliki (glej sliko pri vpr. 47 na str. 24 izpitnih vprašanj - T(D) rastoča premica):
Answer
 • progresivni
 • regresivni
 • proporcionalni

Question 48

Question
48. Ko se posamezna zdravstvena storitev vključi v financiranje s strani javnega zdravstvenega zavarovanja je mogoče pričakovati:
Answer
 • enako porabo in večjo pravičnost
 • večjo porabo in zmanjšanje alokacijske učinkovitosti
 • večjo porabo in povečanje alokacijske učinkovitosti

Question 49

Question
49. Prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji se financira tako, da posamezniki z visokimi dohodki glede na tiste z nizkimi dohodki plačujejo:
Answer
 • relativno več
 • absolutno več
 • relativno manj

Question 50

Question
50. Za zaprte pokojninske sklade velja:
Answer
 • upravljajo jih delodajalci-ustanovitelji
 • članstvo v skladu je pogojeno z delovnim razmerjem pri določenem delodajalcu-ustanovitelju
 • ob upokojitvi zavarovanec sklene s skladom pogodbo o doživljenjski mesečni pokojninski renti
 • oboje pod a) in b) (upravljajo jih delodajalci-ustanovitelji, članstvo v skladu je pogojeno z delovnem razmerjem pri določenem delodajalcu-ustanovitelju)

Question 51

Question
51. Sistem malusov za izračun pokojnine pri predčasnem upokojevanju velja:
Answer
 • dokler upokojenec ne izpolni starostnega pogoja za polno pokojnino
 • za vse prihodnje izplačane pokojnine

Question 52

Question
52. Prehod iz popolnega javnega financiranja na delno sofinanciranje izdatkov za zdravstvene storitve s strani bolnikov bo imel za posledico:
Answer
 • povečanje družbene blaginje oz. učinkovitosti
 • zmanjšanje družbene blaginje oz. učinkovitosti
 • nič od naštetega

Question 53

Question
53. Katera dejavnost je v ugodnejšem davčnem položaju:
Answer
 • tista, ki je izvzeta iz sistema DDV
 • tista, ki je v sistemu DDV obdavčena s stopnjo 0%

Question 54

Question
54. V Sloveniji spada v skupino davkov od premoženja:
Answer
 • davek od dobička
 • dohodnina na prejete dividende
 • davki na dediščino
 • oboje pod a) in c) (davek od dobička in davki na dediščino)

Question 55

Question
55. Najpomembnejši vir za financiranje investicij v podjetjih, ki so že v zreli fazi razvoja, je:
Answer
 • zadolževanje pri bankah
 • izdaja obveznic
 • amortizacija in zadržani dobički
 • izdaja novih delnic

Question 56

Question
56.Mlad odvetniški pripravnik želi začeti pokojninsko varčevati. Kaj mu priporočate z vidika donosnosti ob zmernem dolgoročnem tveganju?
Answer
 • Nakup državnih obveznic
 • Dolgoročno varčevanje v banki
 • Varčevanje v dopolnilnem pokojninskem zavarovanju z zajamčeno donosnostjo, ki znaša 60% donosnosti državnih obveznic
 • Kombinacijo naložb v obvezniške in delniške vzajemne sklade

Question 57

Question
57.Majhnemu varčevalcu, ki želi svoje prihranke naložiti v vrednostne papirje in razpršiti tveganje bi svetovali:
Answer
 • nakup obveznic države
 • nakup obveznic poslovne banke
 • nakup delnic investicijskega sklada
 • nič od naštetega

Question 58

Question
58. Vrednostna papirja A in B ponujata enake pričakovane donose in sta enako tvegana. V kakšnem primeru razdelitev prihrankov na obe naložbi najbolj učinkovito zmanjšuje tveganje?
Answer
 • V primeru močne pozitivne povezanosti donosov
 • V primeru nizke pozitivne povezanosti donosov
 • V primeru nepovezanosti donosov
 • Nikoli

Question 59

Question
59. Podjetje je kupilo strojno opremo s pomočjo dolgoročnega bančnega kredita. Kako ta poslovni dogodek vpliva na finančno poslovanje?
Answer
 • Stroški obresti in vračilo glavnice se prikažejo vsako leto kot odhodek
 • Amortizacija strojne opreme znižuje denarni tok podjetja
 • Amortizacija strojne opreme pomeni dodatne stalne stroške podjetja
 • Če podjetje posluje z dobičkom, se stopnja zadolženosti ne spremeni
 • Nič od naštetega

Question 60

Question
60. Koeficient obračanja obveznosti do dobaviteljev v podjetju A znaša 5, v podjetju B pa 10. Z vidika stroškov financiranja zalog je uspešnejše:
Answer
 • Podjetje A
 • Podjetje B

Question 61

Question
61. Za podjetji A in B iz prejšnje naloge izračunaj stopnje poslovnega vzvoda (SPV):
Answer
 • SPV podjetja A je 2
 • SPV podjetja B je 1
 • SPV podjetja A je večja od SPV podjetja B
 • Nič od naštetega

Question 62

Question
62. Za podjetji iz prejšnje naloge A in B izračunaj stopnjo finančnega vzvoda (SFV):
Answer
 • SFV v podjetju A je enaka 2,5
 • SFV v podjetju B je enaka 3
 • SFV v podjetju A je nižja kot v podjetju B
 • oboje pod b) in c) (SFV v podjetju B je enaka 3 in SFV v podjetju A je nižja kot v podjetju B)

Question 63

Question
63. Podjetje financira prevzem drugega podjetja z 80 % povečanjem kapitala preko izdaje novih delnic. Tveganja za nezavarovane bančne upnike tega podjetja se bodo s tem:
Answer
 • povečala
 • zmanjšala
 • ostala enaka

Question 64

Question
64. Razlika med nakupno opcijo in nakupnim bonom je predvsem v tem:
Answer
 • da nakupni bon ni izvedena finančna naložba
 • da je pravica nakupnega bona bolj dolgoročna
 • da nakupni bon izda izdajatelj osnovne naložbe
 • oboje pod b) in c) (da je pravica nakupnega bona bolj dolgoročna in da nakupni bon izda izdajatelj osnovne naložbe)

Question 65

Question
65. Pri izračunu povprečnega stroška kapitala mora podjetje upoštevati:
Answer
 • nominalno obrestno mero na obveznice, ki jih je izdalo v preteklosti
 • trenutno donosnost obveznic, ki jih je izdalo v preteklosti in kotirajo na borzi
 • obrestne mere, ki jih plačuje na kredite najete v preteklosti
 • oboje pod a) in c) (nominalno obrestno mero na obveznice, ki jih je izdalo v preteklosti in obrestne mere, ki jih plačuje na kredite najete v preteklosti)

Question 66

Question
66. Pod časovnim pritiskom kupujete podjetje organizirano kot d. o. o., kjer največji del vrednosti podjetja predstavljajo številne poslovne pogodbe, patenti in licence. Kakšno strukturo transakcije predlagate?
Answer
 • nakup sredstev podjetja
 • nakup kontrolnega deleža v podjetju

Question 67

Question
67. Katera ponudba je dopustna po zakonu o prevzemih:
Answer
 • ki nudi višjo ceno za prvih 50% delničarjev
 • ki nudi del plačila v denarju in del v nadomestnih vrednostnih papirjih
 • ki daje možnost izbora načina plačila delničarjem ciljne družbe
 • nobena
 • oboje pod b) in c) (ki nudi del plačila v denarju in del v nadomestnih vrednostnih papirjih in ki daje možnost izbora načina plačila delničarjem ciljne družbe)

Question 68

Question
68. Katera ponudba je dopustna po Zakonu o prevzemih?
Answer
 • ki se nanaša samo na 75% delnic
 • ki določa prag vstopnosti pri 75% delnic
 • ki vsebuje dve različni ceni za dve različni skupini delničarjev
 • ki vsebuje dva različna načina plačila za različne skupine delničarjev

Question 69

Question
69. Katera ponudba je dopustna po Zakonu o prevzemih:
Answer
 • ki se nanaša samo na 75% delnic
 • ki določa prag upešnosti pri 75% delnic
 • ki vsebuje dve različni ceni za različne skupine delničarjev
 • ki vsebuje dva različna načina plačila za različne skupine delničarjev

Question 70

Question
70. Katero pravilo je bolj omejevalno za prevzem družb:
Answer
 • obveznost poročanja o kvalificiranem deležu pri 25%
 • obveznost javne ponudbe za odkup delnic pri 25%

Question 71

Question
71. Holding prodaja svojo hčerinsko podjetje zaposlenim v tem podjetju z odloženim plačilom, vendar želi glasovanje takoj v celoti prenesti na nove lastnike. Z vidika tveganja stečaja je primernejša zamenjava neodkupljivih delnic:
Answer
 • za odkupljive prednostne delnice hčerinskega podjetja
 • za obveznice hčerinskega podjetja
 • za dolgoročni kredit hčerinskemu podjetju

Question 72

Question
72. Prevozno podjetje je v likvidnostnih težavah in ne more poravnati vseh obveznosti do upnikov. S finančnim prestrukturiranjem želi rešiti ta problem in pri tem ohraniti svojo dejavnost. Kaj predlagate:
Answer
 • prodajo vozil
 • prenos prevozniške dejavnosti in vseh vozil na hčerinsko podjetje
 • oddajo vozil v finančni zakup
 • prodajo in povratni finančni zakup vozil

Question 73

Question
73. Za prodajo podjetja z javno dražbo velja:
Answer
 • v postopku ni pogajanj s potencialnimi kupci
 • metoda je primernejša za podjetja, ki jih je potrebno prestrukturirati
 • postopek je zamuden in relativno drag
 • nič od naštetega

Question 74

Question
74. Kakšno podjetje je primerno za prodajo z javno prodajo delnic?
Answer
 • tisto, ki potrebuje strateške partnerje
 • tisto, kjer je identifikacija zaposlenih pomembna za uspešnost podjetja
 • tisto, ki je relativno veliko in finančno stabilno

Question 75

Question
75. Pri kreditnem odkupu delnic (LBO) je značilno:
Answer
 • da se najeti krediti vrnejo iz denarnega toka podjetja, ki je predmet nakupa
 • da se tveganost ciljnega podjetja za zaposlene in upnika praviloma poveča
 • da po izvedbi odkupa pride običajno do združitve ciljnega in prevzemnega podjetja
 • vse našteto
 • nič od naštetega

Question 76

Question
76. Pri poslovanju s povezanimi osebami morajo biti pri ugotavljanju prihodkov v davčnem izkazu transferne cene:
Answer
 • enake ali višje od povprečnih cen
 • enake ali nižje od povprečnih cen

Question 77

Question
77. Poslovni partner vam je ponudil dve možnosti za brezobrestno vrnitev vašega denarja v 5-ih letih. Izberite tisto možnost, ki je ugodnejša za vas!
Answer
 • plačilo v 10 enakih polletnih obrokih ob koncu obdobja
 • plačilo v 60 enakih mesečnih obrokih ob koncu obdobja

Question 78

Question
78. Ustanovitev hčerinskega podjetja s sredstvi podjetja ima vpliv na:
Answer
 • aktivo bilance stanja
 • pasivo bilance stanja
 • obe strani bilance stanja

Question 79

Question
79. Podjetje prevzemnik, ki ima v strukturi kapitala prevelik delež lastniškega kapitala, lahko izboljša to strukturo:
Answer
 • z izdajo obveznic, ki jih zamenja za delnice ciljnega podjetja
 • z najemom kredita in plačilom za delnice ciljnega podjetja v denarju
 • z izdajo dodatnih delnic, ki jih zamenja za delnice ciljnega podjetja
 • oboje pod a) in b) (z izdajo obveznic, ki jih zamenja za delnice ciljnega podjetja in z najemom kredita in plačilom za delnice ciljnega podjetja v denarju)

Question 80

Question
80. Mestni parki imajo značilnosti:
Answer
 • čiste javne dobrine
 • dobrine posebnega družbenega pomena
 • javne dobrine

Question 81

Question
81. Kateri davek je subjektivni davek?
Answer
 • DDV
 • Davek na nepremičnine
 • Dohodnina
 • Oboje pod b) in c) (davek na nepremičnine in dohodnina)

Question 82

Question
82. Javno finančni izdatki v Sloveniji predstavljajo v zadnjih letih približno:
Answer
 • 30% BDP
 • 45% BDP
 • 60% BDP

Question 83

Question
83. DDV se ne plačuje od:
Answer
 • uvoza blaga in storitev
 • izvoza blaga in storitev
 • maloprodaje blaga in storitev

Question 84

Question
84. Slovenijo uvrščamo v skupino držav z Bismarkovim modelom socialne varnosti, za katerega je značilno:
Answer
 • financiranje z davki in ozke pravice
 • financiranje z davki in široke pravice
 • financiranje s prispevki in široke pravice

Question 85

Question
85. Koliko se je v zadnjih dveh letih povečala zadolženost Slovenije v odstotkih BDP?
Answer
 • od 50 - 100%
 • od 0 - 50%
 • od 20 - 40%
 • nad 100%

Question 86

Question
86. Sedanja cena določene delnice je 100 SIT. Pričakovana cena te delnice čez eno leto je 120 SIT. Kakšna je cena nakupne opcije, ki daje možnost nakupa te delnice čez eno leto po 110 SIT?
Answer
 • enaka 110 SIT
 • manjša od 110 SIT
 • enaka 10 SIT

Question 87

Question
87. Katere računovodske postavke se nahajajo med sredstvi bilance stanja?
Answer
 • Prihodki iz financiranja
 • Nerazdeljen dobiček poslovnega leta
 • Terjatve iz poslovanja
 • Oboje pod b) in c)

Question 88

Question
88. Katere računovodske postavke se nahajajo med viri bilance stanja?
Answer
 • Terjatve iz poslovanja
 • Zadržani dobički
 • Dividende
 • Nič od tega

Question 89

Question
89. Amortizacija je strošek oz. odhodek in zato:
Answer
 • povečuje odhodke v izkazu uspeha
 • zmanjša denarna sredstva v izkazu denarnih tokov
 • znižuje vrednost sredstev v bilanci stanja
 • oboje pod a) in c) (povečuje odhodke v izkazu uspeha in znižuje vrednost sredstev v bilanci stanja)

Question 90

Question
90. Najetje dolgoročnega kredita bo imelo takojšen in neposreden vpliv na kateri računovodski izkaz?
Answer
 • Izkaz uspeha
 • Bilanco stanja
 • Izkaz denarnih tokov

Question 91

Question
91. Nakup novega stroja bo imel takojšen in neposreden vpliv na kateri računovodski izkaz:
Answer
 • Izkaz uspeha
 • Izkaz denarnih tokov
 • Na nobenega od obeh
 • Na oba

Question 92

Question
92. Kateri od naslednjih izkazov se uporablja za prikazovanje plačilne sposobnosti in za načrtovanje le-te v prihodnosti?
Answer
 • Bilanca uspeha
 • Izkaz denarnih tokov
 • Bilanca stanja

Question 93

Question
93. V primeru da prevzemnik doseže prevzemni prag in ne objavi prevzemne ponudbe, nastopi zakonska sankcija »mirovanja glasovalnih pravic«. Mirovanje glasovalnih pravic pomeni, da prevzemnik:
Answer
 • nima pravice do glasovanja na skupščini delničarjev samo v delu, ki presega prevzemni prag (delna izguba glasovalnih pravic)
 • kot član nadzornega sveta ne more glasovati o imenovanju ali razrešitvi uprave ciljne družbe
 • sploh ne more uresničevati glasovalnih pravic na skupščini delničarjev (absolutna izguba glasovalnih pravic)

Question 94

Question
94. Cesta, na kateri je veliko avtomobilov in nastajajo zastoji, hrup, ipd., a se zanjo ne plačuje cestnina, je z ekonomskega vidika:
Answer
 • javna dobrina
 • zasebna dobrina

Question 95

Question
95. Proračuni v RS so zasnovani na načelu:
Answer
 • nastanka dogodka
 • denarnega toka

Question 96

Question
96. Na strani izdatkov v računih javnega financiranja se nahajajo postavke:
Answer
 • odplačilo dolga
 • zadolževanje
 • dana posojila
 • oboje pod a) in c) (odplačilo dolga in dana posojila)

Question 97

Question
97. V Sloveniji ugotavljajo, da se večina upravičencev do nadomestila za brezposelnost zaposli tik pred prenehanjem te pravice. Gre za tipičen problem:
Answer
 • negativne selekcije
 • ex ante moralnega tveganja
 • ex post moralnega tveganja

Question 98

Question
98. Po poplavah, ljudje v popis škode vključijo tudi škodo, ki ni nujno nastala v teh poplavah. Gre za problem:
Answer
 • negativne selekcije
 • ex ante moralnega tveganja
 • ex post moralnega tveganja

Question 99

Question
99. Kaj se zgodi v modelu CAPM, če se zviša donosnost državnih obveznic?
Answer
 • Povečajo se beta za posamezne delnice
 • Zmanjšajo se beta za posamezne delnice
 • Poveča se zahtevana donosnost za posamezne delnice
 • Nič od naštetega

Question 100

Question
100. Kaj se zgodi v modelu CAPM, če se zviša donosnost državnih obveznic?
Answer
 • Povečajo se beta za posamezne delnice
 • Zmanjšajo se beta za posamezne delnice
 • Znižajo se cene vseh delnic
 • Nič od naštetega

Question 101

Question
101. Za dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji je značilno:
Answer
 • da vključuje le majhen delež prebivalstva
 • da pokriva predvsem nadstandardno zdravstveno oskrbo
 • da pokriva predvsem doplačila pri obveznem zdravstvenem zavarovanju
 • nič od naštetega

Question 102

Question
102. V sklopu ukrepov za premagovanje sedanje finančne krize je Republika Slovenija uvedla neomejeno državno jamstvo na bančne depozite:
Answer
 • vseh pravnih oseb
 • vseh fizičnih oseb
 • vseh oseb pri bankah v domači lasti
 • fizičnih oseb s slovenskim državljanstvom

Question 103

Question
103. Medgeneracijska solidarnost je vgrajena v slovenski sistem socialnega varstva preko:
Answer
 • dokladnega sistema obveznega pokojninskega zavarovanja
 • zajamčene donosnosti pri prostovoljnem dopolnilnem pokojninskem zavarovanju
 • izravnalnih shem pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju
 • nič od naštetega
 • vse našteto

Question 104

Question
104. Davčna stopnja pri obdavčitvi kapitalskih dobičkov je:
Answer
 • enaka 0% po 20 letih za prodajo delnic
 • enaka 0% po dvajsetih letih za prodajo nepremičnine
 • enaka 0% za prvo prodajo delnic iz lastninjenja podjetij preko certifikatov
 • vse našteto

Question 105

Question
105. Pri analizi vpliva davkov na finančne odločitve v podjetjih je potrebno analizirati:
Answer
 • obdavčitev na nivoju podjetja
 • obdavčitev na nivoju posameznika
 • oboje pod a) in b) (obdavčitev na nivoju podjetja in na nivoju posameznika)

Question 106

Question
106. Svetovna finančna kriza se je prenesla v slovenski finančni sistem predvsem preko:
Answer
 • velikih naložb domačih finančnih institucij v tuje finančne instrumente, ki so izgubili na vrednosti
 • panike domačih varčevalcev, ki so začeli množično dvigovati denar iz bank
 • oteženih pogojev za domače banke pri refinanciranju kreditov iz tujine
 • nič od naštetega

Question 107

Question
107. V stečajnem postopku se lahko izpodbijajo dejanja dolžnika, ki dajejo prednost posameznim upnikom pri poplačilu terjatev za razdobje:
Answer
 • 6 mesecev pred stečajem
 • 12 mesecev pred stečajem
 • 24 mesecev pred stečajem

Question 108

Question
108. V najboljšem položaju pri dolžniku v finančnih težavah so tiste banke, ki so ga financirale:
Answer
 • s krediti zavarovanimi z zastavo vrednostnih papirjev
 • s krediti brez dodatnih zavarovanj
 • z začasnim odkupom vrednostnih papirjev preko predkupne pogodbe
 • v primeru stečaja imajo vse banke enak položaj

Question 109

Question
109. Kupili ste državno obveznico ob izdaji po nominalni ceni 500 SIT. Na podlagi tega ste dobili izplačane obresti v višini 40 SIT. Vrednostni papir ste prodali takoj po prejetju obresti po ceni 510 SIT. Kaj se je med tem dogajalo z obrestnimi merami?
Answer
 • Ostale so enake
 • Povišale so se
 • Znižale so se

Question 110

Question
110. Slika prikazuje premik premice trga vrednostnih papirjev iz položaja A v B. Kaj se je zgodilo? (glej sliko pri vpr. 110 na str. 31 izpitnih vprašanj)
Answer
 • Povečala se je netvegana stopnja donosa
 • Zmanjšala se je tržna premija
 • Zmanjšala se je netvegana stopnja donosa in povečala tržna premija
 • Nič od naštetega

Question 111

Question
111. Na sliki se delnica A začasno nahaja nad premico trga vrednostnih papirjev. Kaj pričakujemo na trgu?
Answer
 • Povečanje prodaje delnice A
 • Povečane nakupe delnice A
 • Povečanje netvegane stopnje donosa in vzporedni premik premice trga skozi A
 • Nič od naštetega

Question 112

Question
Za liberalni model socialne varnosti je značilen ozek obseg pravic in velik delež financiranja z davki.
Answer
 • True
 • False

Question 113

Question
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč predstavlja v Sloveniji nekakšen približek premoženjskemu davku.
Answer
 • True
 • False

Question 114

Question
Investicijske družbe so tako imenovani zaprti skladi z vnaprej določenim številom delnic, ki kotirajo na trgu in jih njihovi lastniki praviloma ne morejo unovčiti pri izdajatelju.
Answer
 • True
 • False

Question 115

Question
Instrumenti denarnega trga so tisti finančni instrumenti, s katerimi opravljamo plačila.
Answer
 • True
 • False

Question 116

Question
Sprememba tržne premije za tveganje v CAPM modelu pomeni, da se premica trga vrednostnih papirjev vzporedno premakne.
Answer
 • True
 • False

Question 117

Question
V primeru negativnega čistega dobička (izgube) delniška družba ne more izplačati dividend delničarjem v tekočem letu.
Answer
 • True
 • False

Question 118

Question
Davek je proporcionalen, če je mejna davčna stopnja konstantna.
Answer
 • True
 • False

Question 119

Question
Davek od dohodka ne zagotavlja ekonomske učinkovitosti, saj vpliva na izbor med delom in prostim časom.
Answer
 • True
 • False

Question 120

Question
Republika Slovenija odgovarja za obveznosti javnega sklada, ki ga je ustanovila za zagotavljanje javnega interesa.
Answer
 • True
 • False

Question 121

Question
Obvezno socialno zavarovanje rešuje problem negativne selekcije, ne rešuje pa problemov moralnega tveganja.
Answer
 • True
 • False

Question 122

Question
Dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga uvaja novi ZPIZ je namenjeno tistim, ki niso vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje.
Answer
 • True
 • False

Question 123

Question
V Sloveniji je enota obdavčenja z dohodnino namesto posameznika družina in to predstavlja pomemben element naše družinske politike.
Answer
 • True
 • False

Question 124

Question
Pri prvi prodaji motornega vozila se namesto davka na dodano vrednost (DDV) obračunava davek na motorna vozila (DMV).
Answer
 • True
 • False

Question 125

Question
V svetu so finančno motivirani prevzemi praviloma izvedeni z denarjem, pri strateško motiviranih prevzemih pa so načini plačila bolj raznovrstni.
Answer
 • True
 • False

Question 126

Question
Starši so pri dohodnini v letu 2005 uveljavljali otroka-študenta kot vzdrževanega člana. Ali se vzdrževanemu študentu, ki se je prostovoljno odločil za oddajo davčne napovedi prizna splošna davčna olajšava?
Answer
 • True
 • False

Question 127

Question
Pri dohodku iz vzajemnih skladov se kapitalski dobički in kapitalska izguba v letu 2005 medsebojno pobotajo pred obdavčitvijo.
Answer
 • True
 • False

Question 128

Question
Splošni davek na potrošnjo (DDV) za razliko od selektivnih davkov na potrošnjo (trošarin) ne povzroča nobenih distorzij.
Answer
 • True
 • False

Question 129

Question
Z vidika učinkovite alokacije so pomembne povprečne davčne stopnje, z vidika redistribucije pa mejne davčne stopnje.
Answer
 • True
 • False

Question 130

Question
Proračunski memorandum je zakon, ki ga sprejme državni zbor in s tem določi vladi temeljne naloge ekonomske, socialne in proračunske politike.
Answer
 • True
 • False

Question 131

Question
Občine se lahko zadolžujejo brez omejitev, če svoje dolgove zavarujejo s premoženjem v občinski lasti.
Answer
 • True
 • False

Question 132

Question
Nepopolnost trga zdravstvene oskrbe zaradi asimetričnosti informacij med bolniki in zdravniki se uspešno rešuje z javnim financiranjem.
Answer
 • True
 • False

Question 133

Question
Podjetje posluje z dobičkom in se financira samo pri enem investitorju. Ali se bo donosnost naložb tega investitorja v podjetje povečala, ko bo 100 % lastniško financiranje deloma nadomestil z dolžniškim financiranjem?
Answer
 • True
 • False

Question 134

Question
V času javne ponudbe za odkup delnic s temi delnicami ni mogoče trgovati na Ljubljanski Borzi.
Answer
 • True
 • False

Question 135

Question
Če so na ravni podjetja dobički obdavčeni, obresti pa ne, to povzroča diskriminacijo v korist dolžniškega financiranja.
Answer
 • True
 • False

Question 136

Question
Davčne stopnje v najvišjih razredih niso zanesljiv kazalec progresije v obdavčitvi z dohodnino, ker ne upoštevajo obsega olajšav in širine dohodninskih razredov.
Answer
 • True
 • False

Question 137

Question
Borzni posrednik vam svetuje nakup prednostne delnice s fiksno dividendo 500 SIT na leto po ceni 5300 SIT. Ali boste kupili ta vrednostni papir, če veste, da je zahtevana stopnja donosnosti za tovrstne papirje 10%?
Answer
 • True
 • False

Question 138

Question
Neuporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta je potrebno vrniti v proračun.
Answer
 • True
 • False

Question 139

Question
Usklajevanje pokojnin z rastjo plač je ugodnejše za upokojence od usklajevanja z rastjo cen, saj omogoča udeležbo na povečani produktivnosti.
Answer
 • True
 • False

Question 140

Question
Dodatna pokojnina iz drugega stebra bo (je) obdavčena, tista iz tretjega stebra pa ne bo (ni) obdavčena.
Answer
 • True
 • False

Question 141

Question
Trošarina na avtomobile najvišjega razreda je z vidika teorije optimalen davek: deluje progresivno, substitucija je minimalna, administrativni stroški so nizki.
Answer
 • True
 • False

Question 142

Question
Iz sistema DDV so praviloma izvzeti sektorji, ki zagotavljajo dobrine posebnega družbenega pomena.
Answer
 • True
 • False

Question 143

Question
Pri ugotavljanju odhodkov pri poslovanju s povezanimi osebami za potrebe davčnega izkaza so predpisane minimalne obresti in posojila.
Answer
 • True
 • False

Question 144

Question
Prihodki od financiranja vsebujejo prejete obresti in dividende od finančnih naložb in vračilo glavnice finančne naložbe.
Answer
 • True
 • False

Question 145

Question
Ljubljanska borza vrednostnih papirjev je primarni finančni trg, saj se na njej prodajajo nove izdaje vrednostnih papirjev.
Answer
 • True
 • False

Question 146

Question
Borza je primarni trg, ker se na njem prodajajo na novo izdane delnice.
Answer
 • True
 • False

Question 147

Question
Pri analizi povezave med zahtevano donosnostjo in tveganjem ne smemo izhajati iz posamezne naložbe, ampak iz premoženja, ki je sestavljeno iz več naložb, saj sicer pride do precenjevanja tveganja in podcenjevanja vrednosti naložbe.
Answer
 • True
 • False

Question 148

Question
Z izborom metode vrednotenja zalog materiala vplivamo na izkaz uspeha in bilanco stanja, ne vplivamo pa na denarne tokove.
Answer
 • True
 • False

Question 149

Question
Z izborom metode vrednotenja zalog materiala vplivamo na izkaz uspeha in bilanco stanja, ne vplivamo pa na denarne tokove.
Answer
 • True
 • False

Question 150

Question
Postavka odkupljene lastne delnice se nahaja med viri sredstev v bilanci stanja.
Answer
 • True
 • False

Question 151

Question
Sredstva denarnega toka so tista, s katerimi opravljamo plačila.
Answer
 • True
 • False

Question 152

Question
Za delovanje trga posojil je zelo pomembno, da je dobro razvito sekundarno trgovanje.
Answer
 • True
 • False

Question 153

Question
Pokojninski skladi in zavarovalnice so tipične finančne institucije, ki sprejemajo vloge.
Answer
 • True
 • False

Question 154

Question
Vzajemni skladi so tipične zaprte finančne institucije, kjer lahko delnico kupiš samo enkrat.
Answer
 • True
 • False

Question 155

Question
Slovenske računovodske standarde, ki podrobneje urejajo računovodsko spremljanje poslovanja različnih pravnih oseb, sprejema državni zbor v obliki zakona.
Answer
 • True
 • False

Question 156

Question
Pri obračunu poslovne amortizacije podjetja niso samostojna, ampak morajo upoštevati davčno amortizacijo, ki jo določajo davčni predpisi.
Answer
 • True
 • False

Question 157

Question
Plačilo že izstavljenih računov poveča prihodke in s tem pozitivno vpliva na poslovni izid.
Answer
 • True
 • False

Question 158

Question
Ali so odplačila dolgov prikazana pri odhodkih v izkazu uspeha?
Answer
 • True
 • False

Question 159

Question
Ali je izguba prikazana v izkazu uspeha znak plačilne nesposobnosti podjetja?
Answer
 • True
 • False

Question 160

Question
Po stališču ATVP (Agencija za trg vrednostnih papirjev) Zakon o prevzemih določa, da se mora javna ponudba na odkup delnic nanašati na vse delnice, torej tudi na tiste iz privatizacije, ki še niso prenosljive?
Answer
 • True
 • False

Question 161

Question
Ko prevzemnik doseže 25% delnic je zavezan dati javno ponudbo za odkup delnic. V primeru, da se ta prag dvigne na 33% iz predloga Evropske direktive, bodo prevzemi v Sloveniji še težje izvedljivi?
Answer
 • True
 • False

Question 162

Question
Pri prodaji Rogaških vrelcev se je prodajalec v skladu z dobrimi poslovnimi običaji zavezal, da bo podjetje prodal najboljšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval pogoje iz razpisa?
Answer
 • True
 • False

Question 163

Question
V primeru večjih stečajev zakonodaja v Sloveniji določa, da morajo kupci poleg pogojev stečajnega sodišča izpolniti tudi dodatne pogoje, ki jih postavlja vlada RS za zaščito narodnogospodarskih interesov?
Answer
 • True
 • False

Question 164

Question
Pri projektnem financiranju iz tujine je običajno, da se kreditojemalcem predpiše tudi doseganje določenih finančnih kazalcev poslovanja in postavijo omejitve glede izplačila dividend, najemanja drugih kreditov in ustanavljanja novih podjetij?
Answer
 • True
 • False

Question 165

Question
Davki favorizirajo obresti.
Answer
 • True
 • False

Question 166

Question
Ali je amortizacija odhodek iz poslovanja?
Answer
 • True
 • False

Question 167

Question
Amortizacija je odhodek, ki zmanjšuje poslovni izid podjetja, vendar ne predstavlja odliva denarja iz podjetja.
Answer
 • True
 • False

Question 168

Question
Investicije v podjetjih se večinoma financirajo preko zadolževanja in izdajo dodatnih delnic?
Answer
 • True
 • False

Question 169

Question
Če so denarni prejemki v obdobju večji od izdatkov bo podjetje izkazovalo dobiček za to obdobje.
Answer
 • True
 • False

Question 170

Question
Ker kupci večkrat ne plačajo prevzetega blaga, se v Sloveniji upošteva med prihodke prodaja blaga šele tedaj, ko je plačana.
Answer
 • True
 • False

Question 171

Question
Račun finančnih terjatev in naložb proračuna RS prikazuje spremembe v zadolževanju države.
Answer
 • True
 • False

Question 172

Question
Sistem dohodnine je zasnovan na načelu denarnega toka.
Answer
 • True
 • False

Question 173

Question
Državno pokojnino prejemajo (so prejemali) le tisti, ki so starejši od 65 let in so plačevali prispevke za zavarovanje?
Answer
 • True
 • False

Question 174

Question
Pri avtorskih honorarjih se dohodek, ki se ga upošteva za dohodnino, zmanjša za normirane stroške, ki znašajo 10%.
Answer
 • True
 • False

Question 175

Question
Pri davku od dobička so za potrebe davčnega izkaza predpisane minimalne amortizacijske stopnje.
Answer
 • True
 • False

Question 176

Question
DDV je progresiven davek.
Answer
 • True
 • False

Question 177

Question
DDV je regresiven davek in slabši za tiste z nižjimi dohodki.
Answer
 • True
 • False

Question 178

Question
Z vidika administrativnih problemov ugotavljanja premoženja in njegovega vrednotenja je letni davek od premoženja primernejši od davka na dediščino.
Answer
 • True
 • False

Question 179

Question
V Sloveniji s premoženjskimi davki obdavčujemo pravne in fizične osebe.
Answer
 • True
 • False

Question 180

Question
Če tržna cena delnice zraste nad ceno, določeno v prodajni opcijski pogodbi, bo imetnik opcije uveljavil pravico do prodaje.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Finance- Break even
cesleviciutek
Unit 4 The Accounting Cycle
a.j.hemphill
Chapter One: Introduction to Accounting
charlotte.power9
AS - Buss1 - Formula Cards
Sophie Davis
Economy Terms
Lex R
Finance - Balance sheets
cesleviciutek
Financial Ratios
Liz Barraclough
Finance sources of Finance
cesleviciutek
Investment Planning Part 1
callum.thomson
How accounting is recorded
rachaellouise18
State & Local Govt - Accounting and Financial Reporting
turquoise_cat