Právo SEVERA v.1

Description

Business/Economics Quiz on Právo SEVERA v.1, created by Miroslav Heršálek on 18/01/2018.
Miroslav Heršálek
Quiz by Miroslav Heršálek, updated more than 1 year ago
Miroslav Heršálek
Created by Miroslav Heršálek about 6 years ago
290
0

Resource summary

Question 1

Question
1. 1. 2014 byl novým občanským zákoníkem nahrazen také zákoník práce.
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Akcie je cenný papír.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Akcie na jméno: práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat v zásadě osoba zapsaná v seznamu akcionářů.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Akcie na majitele: práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat v zásadě osoba, která ji předloží.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Byl-li 1. 1. 2014 vlastník pozemku a stavby stejná osoba, potom se stavba stala součástí pozemku.
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Civilní vykonávací řízení je řízení směřující k rozhodnutí, kterým soud zjišťuje právo nebo právo vytváří.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Člen statutárního orgánu zastupuje právnickou osobu v rozsahu obvyklém vzhledem k jeho funkci.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Člověk je svéprávný od narození.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Člověk má právní osobnost od narození až do smrti.
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Člověk má právní osobnost od zletilosti až do smrti.
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
Čtrnáctiletý Pepa může platně uzavřít písemnou kupní smlouvu ohledně knihy za 200Kč.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
Dálkový ovladač je součástí dataprojektoru.
Answer
 • True
 • False

Question 13

Question
Dáme-li do vozíku v hypermarketu z regálu mouku, mohu ji do zaplacení vrátit na původní místo.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Deliktní způsobilost je způsobilost nést následky za své protiprávní jednání.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
Dluh je právo věřitele na plnění od dlužníka.
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
Do SJM nepatří ze zákona majetek nabytý jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela.
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
Dohoda o pracovní činnosti: maximální rozsah 150 hodin v kalendářním roce.
Answer
 • True
 • False

Question 18

Question
Dohodu o pracovní činnosti lze ze zákona zrušit jednostranně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku.
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
Evropská rada je orgánem EU.
Answer
 • True
 • False

Question 20

Question
Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu.
Answer
 • True
 • False

Question 21

Question
Fundaci vytváří jako PO společenství osob.
Answer
 • True
 • False

Question 22

Question
I jiná než písemná dohoda o pracovní činnosti je platná.
Answer
 • True
 • False

Question 23

Question
I když to není ujednáno, lze obchodní podmínky měnit jednostranně.
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, jsou součástí pozemku.
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
Inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku.
Answer
 • True
 • False

Question 26

Question
Jednotka (bytová) je věc nemovitá.
Answer
 • True
 • False

Question 27

Question
Je-li právní norma dispositivní, mohou se osoby od ní odchýlit či vyloučit její působnost ani ujednání.
Answer
 • True
 • False

Question 28

Question
Je-li právní norma dispositivní, nemohou se osoby od ní odchýlit či vyloučit její působnost ani ujednání
Answer
 • True
 • False

Question 29

Question
Je-li právní norma kogentní, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od této normy.
Answer
 • True
 • False

Question 30

Question
Je-li právní norma kogentní, nemohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od této normy.
Answer
 • True
 • False

Question 31

Question
Je-li ve firmě jméno komanditisty, ručí za závazky společnosti celým svým majetkem.
Answer
 • True
 • False

Question 32

Question
Je náhradní kolo dle občanského zákoníku součástí automobilu.
Answer
 • True
 • False

Question 33

Question
Jmenovitá hodnota akcie je peněžitá částka vydaná na listině akcií nebo u zaknihované akcie v evidenci emisí, kdy součet jmenovitých hodnot akcií musí odpovídat výši základního kapitálu.
Answer
 • True
 • False

Question 34

Question
K civilnímu řízení, není-li stanoveno jinak, je příslušný soud, v jehož obvodu má žalobce, jako fyzická osoba své bydliště.
Answer
 • True
 • False

Question 35

Question
K movitostem zástavní právo vzniká vkladem do katastru nemovitostí.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Test 1,2,3
kaRa vux
4 Types of Resources
Olivia t
Rationality Assumption: "Homo Economicus" (Ch 1)
Olivia t
QBO Chapter 7 Key Terms
Joel Johnson
QBO Chapter 9 important terms
Joel Johnson
Chapter 6 Key Words
Joel Johnson
Chapter 7 Key Words
Joel Johnson
Chapter 9 Key Words
Joel Johnson
Chapter 13 Key Words
Joel Johnson
Chapter One Quiz
Olivia t
Chapter One Economics:
Olivia t