Test 1,2,3

Description

TEST by kaRavux
kaRa vux
Quiz by kaRa vux, updated more than 1 year ago
kaRa vux
Created by kaRa vux almost 5 years ago
143
0

Resource summary

Question 1

Question
Označte správná tvrzení týkající se smlouvy o smlouvě budoucí:
Answer
 • jde o smlouvu, která není upravena v občansém zákonu
 • jeji právní úprava se vztahuje nemovitým věcem
 • k uzavření smlouvy stači jakákoliv forma
 • jde o tzv. svlmlouvu realizačni, na jejímž základě vznika nárok na plnění
 • závazek k uzavřeni smlouvy zaniká, nevyzve-li oprávněna strana povínnou stranu k uzavření smlouvy ve lhůtě uvedené ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy

Question 2

Question
Auditor vykonává svoji činnost
Answer
 • na základě živnostenského
 • žádná odpověď není správná
 • na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR
 • na základě koncese
 • na základě zvláštního povolení (jedná se o tzv. svobodné povolání)

Question 3

Question
Mezi vécněprávní zajišťovací prostředky patří:
Answer
 • ručení, bankovní záruka.
 • uznání dluhu.
 • smluvní pokuta
 • zadržovací právo

Question 4

Question
Vyvolání nebezpečí záměny jako forma nekalé soutěže spočívá:
Answer
 • jen v napodobení obchodní firmy soutěžitele
 • i v zlehčování soutěžitele, jeho výrobků či podniku
 • i v podplácení
 • i v napodobení příznačného označení soutěžitele (např. ochranné známky), výrobku a postupu soutěžitele i vyvolání klamné představy o spojení se soutěžitelem
 • i v porušení obchodního tajemství

Question 5

Question
Závazek nezaniká:
Answer
 • plněním s vadami
 • splněním
 • započtením
 • odstoupením od smlouvy
 • žádná z předchozích možností

Question 6

Question
6. Společníci při zrušení obchodní korporace s likvidací
Answer
 • ručí v plné výši za všechny dluhy obchodní korporace
 • O nikdy neručí, obchodní korporace je samostatnou právnickou osobou
 • neručí, pokud se tak dohodli ve společenské smlouvě
 • ručí za její dluhy po zániku korporace do výše podílu na likvidačním zůstatku, nejméně však v rozsahu, v němž ručili za jejího trvání
 • žádná z předchozích možností

Question 7

Question
7. Určete věcnou příslušnost soudu v prvním stupni ve sporu mezi podnikateli, jde-li o žalobu na zaplacení částky 150 tis. Kč:
Answer
 • vrchní soudy
 • krajský soud
 • Městský obchodní soud v Praze
 • okresní soud
 • obvodní soudy v Praze

Question 8

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří kromě plné svéprávnosti, kterou lze za zákonných podmínek nahradit, také[blank_start].[blank_end]
Answer
 • bezúhonnost

Question 9

Question
Liberační důvody jsou:
Answer
 • subjektivní potíže na straně dlužníka O objektivně existující
 • důvody, které vedou k zániku závazku
 • nepředvídatelné, neodvratitelné. objektivně existující důvody, které pokud existují v době. kdy má být plněno, jsou důvodem pro zproštění odpovědnosti za škodu
 • důvody uvedené ve smlouvě, jejichž existence umožňuje odstoupení od smlouvy
 • žádná z předchozích možností

Question 10

Question
10. O postoupení pohledávky platí:
Answer
 • postoupit nelze pohledávku, pokud by to odporovalo dohodě mezi věřitelem a dlužníkem
 • lze postoupit všechny pohledávky
 • je to změna v subjektech na straně dlužnické
 • je to změna v obsahu závazku
 • žádná z předchozích možností

Question 11

Question
Mezi obchodní korporace patří
Answer
 • komanditní společnost
 • svěřenský fond
 • každá právnická osoba
 • korporace spolek
 • nadace a nadační fond

Question 12

Question
Živnostenský zákon dělí živnosti na ohlašovací a [blank_start].[blank_end]
Answer
 • koncesované

Question 13

Question
Mezi práva společníka v.o.s. nepatří
Answer
 • právo na podíl na zisku
 • právo vypovědět společenskou smlouvu
 • právo převést účast na společnosti
 • právo na vypořádací podíl
 • žádná z předchozích možností

Question 14

Question
O postoupení pohledávky platí:
Answer
 • nelze postoupit pohledávku, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí
 • nelze postoupit pohledávku, která vznikne teprve v budoucnu
 • nelze postoupit pohledávku, která je vázána na osobu věřitele a dlužníka
 • postoupit nelze pohledávku pokud by to odporovalo dohodě mezi věřitelem a dlužníkem
 • je to změna v subjektech na straně dlužnické

Question 15

Question
Mezi přeměny obchodní společnosti řadíme
Answer
 • likvidace
 • fúzi splynutím
 • prohlášení konkursu
 • žádná z předchozích možností
 • kartelovou dohodu

Question 16

Question
Označte správná tvrzení o smluvní pokutě:
Answer
 • zaplacením smluvní pokuty závazek zaniká
 • může být sjednána i ústné
 • na zaplacení smluvní pokuty mají vlivtzv. liberační důvody
 • při porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou má druhá strana právo na náhradu škody i na smluvní pokutu
 • nepřiměřené vysokou smluvní pokutu může soud na návrh snížit až do výše škody

Question 17

Question
Každý závazek zaniká:
Answer
 • postoupením pohledávky
 • přistoupením k dluhu
 • převzetím dluhu
 • prekluzí
 • žádná z předchozích možností

Question 18

Question
Postoupením pohledávky se změní:
Answer
 • dlužník
 • obsah závazku
 • předmět závazku
 • věřitel
 • žádná z předchozích možností

Question 19

Question
Do obchodního rejstříku se nezapisuje
Answer
 • den vstupu obchodní korporace do likvidace
 • u komanditní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, jednatelů
 • den vzniku pohledávky za státní organizací
 • jmenovitá hodnota tzv. kusové akcie
 • u akciové společnosti rozsah splacení základního kapitálu, počet, forma a jmenovitá hodnota akc

Question 20

Question
Podle postavení účastníků v ekonomických procesech mohou být druhy hospodářské soutěže (a podle toho i druhy dohod ji narušujících):
Answer
 • Dominantní a monopolní
 • Horizontální a vertikální, popř. konglomerátní
 • Také politické, sportovní a kulturní
 • Veřejné a soukromé
 • Žádná odpověď není správná

Question 21

Question
Předmětem zadržovacího práva je věc [blank_start].[blank_end]
Answer
 • movitá

Question 22

Question
Společníkem ve veřejné obchodní společnosti může být:
Answer
 • každá fýzická osoba, pokud má plnou způsobilost k právním úkonům
 • fýzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti a není u ní dána překážka provozování živnosti podle živnostenského zák
 • pouze fýzická osoba, která je podnikatelem
 • pouze právnická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku
 • žádná z předchozích možností

Question 23

Question
V rozhodčím řízení musí mít rozhodce
Answer
 • nemusí mít právnické vzdělání, stačí když je způsobilý k právním úkonům.
 • rozhodčí řízení neexistuje
 • musí mít jakékoliv vysokoškolské vzdělání a prokázat se negativním lustračním osvědčením
 • vždy právnické nebo ekonomické vysokoškolské vzdělání
 • vždy alespoň právnické vysokoškolské vzdělání

Question 24

Question
Mezi zvláštní způsoby uzavírání smluv řadíme:
Answer
 • jednání smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku
 • sjednání smlouvy tacitné (mlčky)
 • sjednání smlouvy výslovnou ústní dohodou
 • veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku (dřívější obchodní veřejnou soutěž)
 • veřejný závazek

Question 25

Question
Živnostenský zákon dělí živnosti na ohlašovací a [blank_start].[blank_end]
Answer
 • koncesované

Question 26

Question
Akceptační lhůta je lhůta:
Answer
 • k podání žaloby u soudu
 • k podání reklamace
 • přijetí návrhu smlouvy
 • k uplatnění nároku na plnění u dlužníka
 • k poskytnutí plnění podle smlouvy

Question 27

Question
Akciová společnost
Answer
 • nemůže mít jen jednoho akcionáře.
 • může mít jednoho akcionáře, ale pouze osobu fyzickou,
 • může mít jen minimálně tři akcionáře
 • může mít jednoho akcionáře, a to jak osobu fyzickou, tak osobu právnickou
 • může mít jednoho akcionáře, ale pouze osobu právnickou

Question 28

Question
Statutárním orgánem akciové společnosti je:
Answer
 • jednatel
 • představenstvo v dualistickém systému vnitřní struktury
 • společnosti každý ze společníků
 • správní rada
 • generální ředitel

Question 29

Question
Mezi zánik závazku na základě právní události řadíme:
Answer
 • výpověď
 • smrt dlužníka
 • dohodu
 • odstoupení od smlouvy
 • žádná z předchozích možností

Question 30

Question
Soutěžitelem podle práva proti nekalé soutěži je:
Answer
 • též spotřebitel
 • též vyšší územní samosprávný celek (obec. kraj), který se soutěže neúčastní, ale může ji svou činností ovlivňovat
 • též seskupení soutěžitelů, které nemá právní subjektivitu, které může svou činností hospodářskou soutěž ovlivňovat
 • jen podnikatel
 • fýzická nebo právnická osoba, která se účastní hospodářské soutěže, i když nepodniká

Question 31

Question
Smluvní návrh je označován jako [blank_start].[blank_end]
Answer
 • oferta

Question 32

Question
Odpovědnost za vady vzniká:
Answer
 • uzavřením příslušné smlouvy
 • porušením povinnosti splnit závazek řádné
 • porušením povinnosti splnit závazek včas
 • rozhodnutím soudu
 • žádná z předchozích možností

Question 33

Question
Porušení zákazu konkurence osobou, na kterou se vztahuje, má tyto právní důsledky:
Answer
 • nemá právo hlasovat na valné hromadě
 • společnost může požadovat v zákonné lhůté. aby vydala prospěch nebo převedla na ni práva z takového obchodu, právo na náhradu škody tím není dotčeno
 • musí být vyloučena společníky ze společnosti
 • nemá právo na podíl na zisku
 • musí zrušit takové obchody, při kterých porušila zákaz konkurence

Question 34

Question
Mezi obchodní korporace patří
Answer
 • komanditní společnost
 • svěřenský fond
 • každá právnická osoba
 • korporace spolek
 • nadace a nadační fond

Question 35

Question
Statutárním orgánem akciové společnosti je:
Answer
 • dozorčí rada
 • generální ředitel
 • představenstvo v dualistickém systému vnitřní struktury společnosti
 • pro kurista
 • jednatel

Question 36

Question
Označte správná tvrzení týkající se smlouvy o smlouvě budoucí:
Answer
 • její právní úprava se vztahuje pouze k nemovitým věcem
 • závazek k uzavření smlouvy zaniká, nevyzve-li oprávněna strana povinnou stranu k uzavření smlouvy ve lhůté uvedené ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy
 • jde o tzv. smlouvu realizační, na jejímž základě vzniká nárok na plnění
 • k uzavření smlouvy stačí jakákoliv forma
 • jde o smlouvu, která není upravena v občanském zákoníku

Question 37

Question
Smluvní návrh je označován jako [blank_start].[blank_end]
Answer
 • oferta

Question 38

Question
Liberační důvody jsou:
Answer
 • objektivně existující důvody, které vedou k zániku závazku
 • důvody uvedené ve smlouvě, jejichž existence umožňuje odstoupení od smlouvy
 • nepředvídatelné, neodvratitelné. objektivně existující důvody, které pokud existují v době. kdy má být plněno, jsou důvodem pro zproštění odpovědnosti za škodu
 • subjektivní potíže na straně dlužníka
 • žádná z předchozích možností

Question 39

Question
Mezi zánik závazku na základě právní události řadíme:
Answer
 • výpověď
 • započtení
 • dohodu
 • smrt dlužníka
 • žádná z předchozích možností

Question 40

Question
Mezi práva společníka v.o.s. nepatří
Answer
 • právo na podíl na zisku
 • právo vypovědět společenskou smlouvu
 • právo převést účast na společnosti
 • právo na vypořádací podíl
 • žádná z předchozích možností

Question 41

Question
Mezi zvláštní způsoby uzavírání smluv řadíme:
Answer
 • sjednání smlouvy výslovnou ústní dohodou
 • veřejnou soutěž o nejvhodnéjší nabídku (dřívější obchodní veřejnou soutěž)
 • sjednání smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku
 • sjednání smlouvy tacitné (mlčky)
 • veřejný závazek

Question 42

Question
Mezi přeměny obchodní společnosti řadíme
Answer
 • prohlášení konkursu
 • transformace
 • kartelovou dohodu
 • likvidace
 • žádná z předchozích možností

Question 43

Question
Akciová společnost
Answer
 • může mít jednoho akcionáře, ale pouze osobu právnickou
 • může mít jednoho akcionáře, a to jak osobu fyzickou, tak osobu právnickou
 • může mít jen minimálně tři akcionáře
 • může mít jednoho akcionáře, ale pouze osobu fyzickou
 • nemůže mít jen jednoho akcionáře

Question 44

Question
Při zrušení obchodní korporace s likvidací má každý společník právo na podíl na [blank_start].[blank_end]
Answer
 • likvidačním zůstatku

Question 45

Question
Porušení zákazu konkurence osobou, na kterou se vztahuje, má tyto právní důsledky:
Answer
 • nemá právo na podíl na zisku
 • musí zrušit takové obchody, při kterých porušila zákaz konkurence
 • nemá právo hlasovat na valné hromadě
 • společnost může požadovat v zákonné lhůté. aby vydala prospěch nebo převedla na ni práva z takového obchodu, právo na náhradu škody tím není dotčeno
 • musí být vyloučena společníky ze společnosti

Question 46

Question
O postoupení pohledávky platí:
Answer
 • postoupit nelze pohledávku, pokud by to odporovalo dohodě mezi věřitelem a dlužníkem
 • je to změna v předmětu závazku
 • je to změna v subjektech na straně dlužnické
 • je to změna v obsahu závazku
 • žádná z předchozích možností

Question 47

Question
Soutěžitelem podle práva proti nekalé soutěži je:
Answer
 • též spotřebitel
 • též vyšší územní samosprávný celek (obec. kraj), který se soutěže neúčastní, ale může ji svou činností ovlivňovat
 • též seskupení soutěžitelů, které nemá právní subjektivitu, které může svou činností hospodářskou soutěž ovlivňovat
 • jen podnikatel
 • fýzická nebo právnická osoba, která se účastní hospodářské soutěže, i když nepodniká

Question 48

Question
Akceptační lhůta je lhůta:
Answer
 • k podání reklamace
 • k uplatnění nároků z titulů porušení povinnosti
 • poskytnutí plnění podle smlouvy
 • k přijetí návrhu smlouvy
 • podání žaloby u soudu

Question 49

Question
Nejlepší univerzity v České republice
Answer
 • ČVUT
 • VŠE
Show full summary Hide full summary

Similar

Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek
Spanish: Talking About Everyday Things
Niat Habtemariam
Creando un conjunto de fichas
PatrickNoonan
Electromagnetism: Magnetic Flux Density & Magnetic Flux 2
tatemae.honne
9 History- The Treaty of Versailles
melgallagher
Cultural Studies
Emily Fenton
AQA Biology B1 Questions
Bella Statham
GCSE Maths Quiz: Ratio, Proportion & Measures
Andrea Leyden
GCSE REVISION TIMETABLE
nimraa422
Writing successful GCSE English essays
Sarah Holmes
AAHI_Card set 6 (Terms of movement)
Tafe Teachers SB