Zakon o radu

Description

Pitanja iz Zakona o radu (NN 93/14); kolegij Radno i socijalno pravo.
Ana Pavić
Flashcards by Ana Pavić, updated more than 1 year ago
Ana Pavić
Created by Ana Pavić over 8 years ago
42
1

Resource summary

Question Answer
PREDMET ZAKONA Ovim se zakonom uređuju radni odnosi u RH, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom RH, te obavljen, a koji je na snazi, nije drukčije određeno.
POJAM RADNIKA I POSLODAVCA RADNIK - fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca (zaposlenik, namještenik, djelatnik, uposlenik, službenik.) POSLODAVAC - pravna osoba koja zapošljava radnika i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove FIZIČKA OSOBA koja je prema propisu o trgovačkim društvima kao član uprave ili izvršni direktor, ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radniku radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca. Na nju se ne prmjnjuju odredbe o ugovoru o radu na odr.vrijeme, prestanku ugovora, otkaznom roku i otpremnini.
TEMELJNE OBVEZE I PRAVA IZ RADNOG ODNOSA Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati i preuzeti posao. Poslodavac ima pravo odrediti pobliže mjesto i način obavljanja rada, poštujući pri tome prava i dostojanstvo radnika. Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i propisima. Zabranjena je izravna i neizravna diskriminacija na području rada i uvjeta rada, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju , napredovanju, profesionalnom iusmjeravanju, stručnom osposobavljanju i usavršavanju i prekvalifikaciji u skladu sa zakonom i posebnim propisima. Poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradniak i osoba s kojim radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako j eto postupanje neželjeno i u suprotnosti sa zakonom i posebnim zakonima.
DUŽNOST POŠITVANJA PROPISA U VEZI S RADNIM ODNOSOM U radnom odnosu poslodavac i radnik dužni su se pridržavati odredbi ovog i dr. zakona, međ.ugovora, dr. propisa, kolektivnih ugovora i pravilnika o radu. Prije stupanja na rad, poslodavac je dužan omogjućiti radniku da se upozna s propisima u vezi s radnim odnosima te ga je dužan upoznati s organizacijom rada i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. Propisi o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu, kolektivni ugovor i pravilnik o radu moraju se na prikladan način učiniti dostupnim radnicima. Na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u vezi s ugovorom or adu, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavaca, a koje nije uređeno ovim ili drugim zkaonom, primjenjuju se u skladu s naravi tog ugovora, opći propisi obveznog prava.
SKLAPANJE UGOVORA O RADU Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Ako poslodavac s radnikom, sklopi ugovor za obaljnaje posla, koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu, osim ako poslodavac ne dokaže surprotno. Kada poslodavac nema potrebe za radom određenih radnika, može svoga radnika privremeno ustuipiti u s njim povezano društvo u smislu posebnog propisa o trgovačkim društvima, u trajanju od neprekidno najdurže 6 mjeseci, na temelju sporazuma sklopljenog između povezanih poslodavaca i pisane suglasnosti radnika.đ Pisana suglasnost radnika na sporazum, smatrat će se dodatkom ugovora o radu, kojim će se na određeno vrijeme ugovoriti obalvjanje poslova kod povezanog poslodavca. Na ustupanje iz st.3. ne primjenjuju se odredbe o privremenom zapošljavanju.
UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME Ugovor o radu se sklapa na neodređeno vrijeme, osim ako ZOR-om nije dr. određeno. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme obvezuje stranke dok ne prestane na način određen ovim Zakonom. Ako ug. o radu nije određeno vrijeme na koje je sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.
UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME Ugovor o radu može se iznimno sklopiti na odr. vrijeme, za zasnivanje radnog odnosa, čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. Poslodavac s istim radnikom smije sklopiti uzasopni ugovor o radu na odr. vrijeme samo ako za to postoji objektivan razlog koji se u tom ugovoru ili u pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu mora navesti. Ukupno trajanje svih uzastopnih ug. o radu na odr.vrijeme, uključujući i 1.ug. o radu, ne smije biti neprekinuto duže od 3 godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika, ili je zbog nekih d. objektivnih razloga dopušteno zakonom ili kolektivnvim ugovorom. Ograničenja se ne odnose na 1. ug. o radu sklopljen na odr. vrijeme. Svaka izmjena/dopuna ug.o radu koja bi utjecala na produljenje ug. trajanja tog ugovora, smatra se svakim sljedećim uzastopnim ug.o.r. na odr. vrijeme. Prekid kraći od 2 mj. ne smatra se prekidom razdoblja od 3 g. Ako je ug. o radu sklopljen protivno odredbama ZOR-a ili radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka-smatra se neodr.
UVJETI RADA RADNIKA KOJI RADE NA TEMELJU UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME Poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ug. o radu na odre. vrijeme osigurati iste uvjete rada kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu na neod.vrijeme s istim poslodavcem ili prema pos. propisu s njim povezanim poslodavcem, s istim ili sličnim stručnim znanjima i vještinama, a koji obavlja iste ili slične poslove. Ako kod poslodavca iz st. 1. nema radnika koji je sklopio ug. o radu na neod.vrijeme s istim ili sličnim stručnim znanjima i vještinama, a koji obavlja iste ili slične poslove, poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ug. o radu na odr. vrijeme, osigurati uvjete uređene kolektivnim ugovorom ili drugim propisom koji ga obvezuje, a koji su utvrđeni za radnika koji je sklopio ugovor o radu na neodr. vrijeme, a koji obavlja sl. poslove i ima sl. stručna znanja i vještine. Ako kol. ugovorom ili nisu uređeni uvjeti rada na način iz st. 2.poslodavac je radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ug.o radu na odr.vrijeme, dužan osigurati primjerene uvjete rada kao radniku koji je sklopio ug.na neod.vrijeme, a obavlja sl.poslo
OBLIK UGOVORA O RADU Sklapa se u pisanom obliku. Propust ugovornih stranaka da sklope ug.,ne utječe na posotojanje i valjanost tog ugovora.Ako nije sklopljen u pisanom obliku,poslodavac je dužan radniku izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu.Ako poslodavac prije početka rada ne kslopi s radnikom ugovor o pisanom obliku ili ne izda pisanu potvrdu smatra se da je sklopio ug. na neodr. vrijeme Poslodavac je dužan radniku dostaviri primjerak prijave na obvezno mir. i zd. osiguranje u roku 8 dana od isteka roka za prijavu na obvezna osiguranja rpema posebnom propisu. Ug o radu pomorca i radnika na pomorskim plovilima mora se registrirati pri uredu državne uprave u županiji/uredu grada zagreba. Ministar pravilnikom propisuje posutpak registracije i sadržaj registra ugovora o radu pomorca i radnika...
OBVEZNI SADRŽAJ UGOVORA O RADU/PISANE POTVRDE O SKLOPLJENOM UGOVORU O RADU Podatci o: 1. strankama (prebivalište/sjedište) 2. mjestu rada, ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima 3. naziv posla, narav ili vrsta rada na koje se zapošljava, ili kratak popis ili opis poslova 4. dan početak rada 5. očekivano trajanje ugovra u slučaju ugovora na odr. vrijeme 6. trjaanje plaćenog godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, a u slučaju kad se ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja trajanja tog odmora 7. orkaznim rokovima - njih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u slučaju kad se takav podatak ne može dati u vrijem esklapnaj ugovora odnosno izdavnaja pozvrde, načinu određivanja rokova 8. osnovnoj plaći, dodacima na plaću, razdobljima isplate primanja na koje radnik ima pravo 9. trajanju redovitog dana ili tjedna Umjesto podataka iz t.,6,7,8,9; može se u ugovoru odnosno potvrdi o ug., uputiti na odg. zakon, dr. propis, kol.ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja.
OBVEZNI SADRŽAJ UG. O RADU ZA STALNE SEZONSKE POSLOVE Ako oslodavac pretežno posluje sezonski-može se sklopiti ug. na odr.vrijeme za stalne sez. poslove Obveznik prijave na produženo mir.osig., doprinosa, i obračunavanja i plaćanja doprinosa je u tom slučaju poslodavac. Dodatni podaci: 1.uvjeti i vrijeme za koje će uplaćivati doprinos za prod.mir.osig. (umjesto toga može se uputiti na odg.kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji to uređuje) 2. rok u kojem je poslodavac dužan radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova u idućoj sezoni. 3. rok u kojem se radnik dužan izjasniti o ponudi iz t.2.a koji ne može biti kraći od 8 dana Ako radnik neopravdano odbije tu ponudu, posl. može tražiti povrat sredstava za uplaćene doprinose
OBVEZNI SADRŽAJ UGOVORA O RADU NA IZDVOJENOM MJESTU RADA Ugovor/pisana potvrda o skl ugovoru za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u dr. prostoru koji nije prostor poslodavca mora sadržavati i dodatne podatke: 1. o radnom vremenu 2. o strojevima, alatima i opremi a obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti instalirati i održavati 3. uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknade troškova u vezi s time 4. naknadi drugih troškova randiku uz obavljanje poslova 5. načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika Plaća tog radnika ne smije biti utvrđena u manjem iznosu od plaće randika koji u prostorijama tog poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima. Ugovor se ne može sklopiti za obavljanje tih poslova i dr.poslova za koje je to utvrđeno ovim ili drugim zakonom. Poslodavac je dužan osigurati radniku sigurne uvjete rada, a radnik je dužan pridržavati se sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i dr. propisima.
OBVEZNI SADRŽAJ UGOVORA O RADU ODNOSNO PISANE POTVRDE O SKLOPLJENOM UGOVORU O RADU U SLUČAJU UPUĆIVANJA RADNIKA U INOZEMSTVO Ako se radnika privremeno upućuje na rad u inozemstvo u neprekidnom trjanju dužem od 30 dana, pisani ugovor ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu prije odlaska u inozemstvu mora sadržavati i dodatne podatke o: 1. trajanju rada u inozemstvu 2. rasporedu radnog vremena 3. neradnim danima i blagdanima u koje radnik ima pravo ne raditi uz naknadju plaće 4. novčanoj jedinici u kojoj će se isplaćivati plaća 5. drugim primanjima u novcu i naravi na koja će radnik imati pravo za vrijeme rada u inozemstvu 6. uvjetima vraćanja u zemlju Prije odlaska u inozemstvo mora radniku určutii primjerak prijave na obv.zdr.osiguranje Ako upućuje radnika u snjim povezano društvo koje ima posl.nastan u inozemstvu poslodavac može randika uz njegovu pisanu suglasnost privremeno u trjanaju od najduže 2 godine ustupiti tom društvu na temelju sporazuma sklopljenog između povezanih poslodavaca.
NAJNIŽA DOB ZA ZAPOSLENJE Osoba mlađa od petnaest godina ili osoba s petnaest ili starija od petnaest, a mlađa od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje, ne smije se zaposliti.
POSLOVNA SPOSOBNOST MALOLJETNIKA ZA SKLAPANJE UGOVORA O RADU Ako zakonski zastupnik ovlasti maloljetnika s 15 g i starijeg od 15 g na sklapanje odr.ug.o radu, on je poslovno sposoban za sklapanje i raskid tog uvgovora i poduzimanje svih pravnih radnji u vezi s ispunjenjem pravai obveza ugovora ili u vezi s tim ugovorom. Od ovlaštenja su izuzeti pranvi poslovi za čije poduzimanje zakonskom zastupnikku treba odobrenje tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi. Poslodavac ne smije zaposliti maloljetnika koji nema ovlaštenje zak.zast. niti odobrenje tijela nadležnog za poslove soc. skrbi.
Show full summary Hide full summary

Similar

Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata
Ana Pavić
BYU English 11 B Speedback
Becky Kopplin
Exam 1- Renaissance
Rachel Masingill
Část 4.
Gábi Krsková
Information security and data protection
хомяк убийца