2PR101 - doplňovací otázky

Description

Quiz on 2PR101 - doplňovací otázky, created by Eliška B on 27/11/2019.
Eliška B
Quiz by Eliška B, updated more than 1 year ago
Eliška B
Created by Eliška B about 4 years ago
282
1

Resource summary

Question 1

Question
Při zrušení obchodní korporace s likvidací má každý společník právo na podíl na [blank_start]likvidačním zůstatku[blank_end].
Answer
 • likvidačním zůstatku

Question 2

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří kromě plné svéprávnosti, kterou lze za zákonných podmínek nahradit, také [blank_start]bezúhonnost[blank_end].
Answer
 • bezúhonnost

Question 3

Question
Soustředěním všech podílů v rukou jediného společníka kapitálové společnosti je situací, kterou zákon označuje jako [blank_start]jednočlenná[blank_end] společnost.
Answer
 • jednočlenná

Question 4

Question
Živnostenský zákon dělí živnosti na ohlašovací a [blank_start]koncesované[blank_end].
Answer
 • koncesované

Question 5

Question
Předmětem zadržovacího práva je věc [blank_start]movitá[blank_end].
Answer
 • movitá

Question 6

Question
Zadržovací právo se vztahuje na věci [blank_start]movité[blank_end].
Answer
 • movité

Question 7

Question
Smluvní návrh je označován jako [blank_start]oferta[blank_end].
Answer
 • oferta

Question 8

Question
Je-li každý spoludlužník vázán pouze v rozsahu svého podílu na závazku, jedná se o závazek [blank_start]dílčí[blank_end].
Answer
 • dílčí

Question 9

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří krom bezúhonnosti také [blank_start]plná svéprávnost[blank_end], kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
Answer
 • plná svéprávnost

Question 10

Question
Cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov na řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací, se nazývá [blank_start]akcie[blank_end].
Answer
 • akcie

Question 11

Question
Osoba, která se stará o vklad a kapitál před vznikem společnosti je [blank_start]správce vkladu[blank_end].
Answer
 • správce vkladu

Question 12

Question
Výzva neurčitým osobám k podávání návrhů na uzavření smlouvy je v zákoně označena jako [blank_start]soutěž o nejvhodnější nabídku[blank_end].
Answer
 • soutěž o nejvhodnější nabídku

Question 13

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti patří krom bezúhonnosti a dosažení věku 18 let také [blank_start]způsobilost k právním úkonům[blank_end].
Answer
 • způsobilost k právním úkonům

Question 14

Question
Vztah mezi dlužníkem a věřitelem, jehož obsahem jsou vzájemná a rovnovážně rozdělená práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob v rámci tohoto vztahu, je označován jako [blank_start]synallagmatický závazek[blank_end].
Answer
 • synallagmatický závazek

Question 15

Question
Vztah mezi dlužníkem a věřitelem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou (či více) osob v rámci tohoto vztahu, je označován jako [blank_start]závazek[blank_end].
Answer
 • závazek

Question 16

Question
Uznání závazku patří mezi tzv. [blank_start]utvrzení[blank_end] dluhu.
Answer
 • utvrzení

Question 17

Question
Smluvní pokuta je druh tzv. [blank_start]utvrzení[blank_end] dluhu.
Answer
 • utvrzení

Question 18

Question
Obchodní korporace, které chybí zakladatelské právní jednání je [blank_start]neplatné[blank_end], tuto skutečnost může prohlásit soud i bez návrhu.
Answer
 • neplatné

Question 19

Question
Prostor, v němž je živnost provozována se nazývá [blank_start]provozovna[blank_end].
Answer
 • provozovna

Question 20

Question
Statutárním orgánem akciové společnosti může být představenstvo nebo [blank_start]statutární ředitel[blank_end].
Answer
 • statutární ředitel

Question 21

Question
Vklad, který nelze splnit splacením v penězích je [blank_start]nepeněžitý[blank_end] vklad.
Answer
 • nepeněžitý

Question 22

Question
Nepředvídatelné, neodvratitelné, objektivně existující důvody, které pokud existují v době kdy má být plněno, ser nazývají jako důvody [blank_start]liberální[blank_end].
Answer
 • liberální

Question 23

Question
Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění [blank_start]výpisem z živnostenského rejstříku[blank_end].
Answer
 • výpisem z živnostenského rejstříku

Question 24

Question
Mezi zvláštní podmínky provozování živnosti patří [blank_start]odborná[blank_end] nebo jiná způsobilost.
Answer
 • odborná

Question 25

Question
[blank_start]Podíl[blank_end] představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti.
Answer
 • Podíl

Question 26

Question
[blank_start]Smlouva[blank_end] patří mezi nejčastější důvody vzniku závazkového práva.
Answer
 • Smlouva

Question 27

Question
Osobní obchodní společností je veřejná obchodní společnost a [blank_start]komanditní společnost[blank_end].
Answer
 • komanditní společnost

Question 28

Question
Dluh, při kterém věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků se nazývá [blank_start]solidární[blank_end] dluh.
Answer
 • solidární

Question 29

Question
Podíl bez větší právní odpovědnosti se nazývá [blank_start]základní[blank_end].
Answer
 • základní

Question 30

Question
Zánik závazku mezi dlužníkem a věřitelem se nazývá [blank_start]splnění[blank_end] dluhu.
Answer
 • splnění

Question 31

Question
Podíl na likvidačním zůstatku je [blank_start]vypořádání[blank_end].
Answer
 • vypořádání

Question 32

Question
Soustavná činnosti provozována samostatně, soustavně na vlastní jméno a zodpovědnost za účelem zisku je [blank_start]podnikání[blank_end].
Answer
 • podnikání

Question 33

Question
Pokud společenská smlouva určí, že komandista ručí za dluhy společnosti... [blank_start]komanditní sumy[blank_end].
Answer
 • komanditní sumy

Question 34

Question
Většina lhůt v občanském zákoně jsou lhůty [blank_start]promlčecí[blank_end].
Answer
 • promlčecí

Question 35

Question
Proces, při kterém se rozděluje majetek společnosti, se nazývá [blank_start]likvidace[blank_end].
Answer
 • likvidace

Question 36

Question
Při přenechání dluhu se mění osoba [blank_start]dlužníka[blank_end].
Answer
 • dlužníka

Question 37

Question
Kapitálově obchodní společnosti jsou a.s. a [blank_start]s.r.o.[blank_end]
Answer
 • s.r.o.

Question 38

Question
S.r.o. a družstvo jsou druhem [blank_start]obchodní korporace[blank_end].
Answer
 • obchodní korporace

Question 39

Question
Valná hromada je orgánem [blank_start]s.r.o a a.s.[blank_end]
Answer
 • s.r.o a a.s.

Question 40

Question
Společnosti, kde všichni společníci ručí do výše svých nesplacených vkladů zapsaných do obchodního rejstříku, se nazývají [blank_start]s.r.o.[blank_end]
Answer
 • s.r.o.

Question 41

Question
Cenný papír v s.r.o. se nazývá [blank_start]kmenový list[blank_end].
Answer
 • kmenový list

Question 42

Question
Závazek vzniká smlouvou/ [blank_start]ustanovením[blank_end] smlouvy.
Answer
 • ustanovením

Question 43

Question
Pokud společník v.o.s. opustil společnost, má právo na [blank_start]vypořádací[blank_end] podíl.
Answer
 • vypořádací

Question 44

Question
Společnosti, kde minimálně 2 společníci ručí svým majetkem, jsou [blank_start]v.o.s.[blank_end]
Answer
 • v.o.s.

Question 45

Question
Lhůta pro přijetí smlouvy se nazývá [blank_start]akceptační lhůta[blank_end].
Answer
 • akceptační lhůta

Question 46

Question
Typ společnosti, kde společníci ručí stejnou sumou, se nazývá [blank_start]v.o.s.[blank_end]
Answer
 • v.o.s.

Question 47

Question
Fyzická osoba stanovená podnikatelem, která odpovídá živnostenskému úřadu za řádný provoz činnosti a dodržování živnostenských předpisů se nazývá [blank_start]odpovědný zástupce[blank_end].
Answer
 • odpovědný zástupce

Question 48

Question
Mezi zvláštní podmínky provozování živnosti se řádí [blank_start]odborná[blank_end] nebo jiná způsobilost.
Answer
 • odborná

Question 49

Question
Nepředvídatelné, neodvratitelné a objektivní důvody, které existují v době, kdy mají být naplněny se nazývají [blank_start]liberální důvody[blank_end].
Answer
 • liberální důvody

Question 50

Question
Dluh, při kterém může věřitel požadovat plnění celé nebo jenom jeho část po kterémkoliv ze společníků, se nazývá [blank_start]solidární dluh[blank_end].
Answer
 • solidární dluh

Question 51

Question
Soustředění všech podílů v rukou jednoho společníka v kapitálové společnosti, je situace, kterou zákon označuje jako [blank_start]jednočlenná společnost[blank_end].
Answer
 • jednočlenná společnost

Question 52

Question
Souhrn všech vkladů společníků se nazývá [blank_start]základní kapitál[blank_end].
Answer
 • základní kapitál

Question 53

Question
Zadržovací právo má funkci [blank_start]zajišťovací[blank_end].
Answer
 • zajišťovací

Question 54

Question
Zápis prokuristy je [blank_start]deklaratorní[blank_end].
Answer
 • deklaratorní

Question 55

Question
Kladná odpověď, že přijímáme nabídku bez výhrad, je [blank_start]akceptace[blank_end].
Answer
 • akceptace

Question 56

Question
Proces, ve kterém se rozděluje majetek společnosti, se nazývá [blank_start]likvidace[blank_end].
Answer
 • likvidace

Question 57

Question
Cenný papír, se kterým má vlastník právo na podíl a rozhodování, se nazývá [blank_start]akcie[blank_end].
Answer
 • akcie

Question 58

Question
Při převzetí dluhu se mění osoba [blank_start]dlužníka[blank_end].
Answer
 • dlužníka

Question 59

Question
Při postoupení dluhu se mění osoba [blank_start]věřitele[blank_end].
Answer
 • věřitele

Question 60

Question
Osoba, která má za úkol spravovat splacené vklady společníků, se nazývá [blank_start]správce vkladu[blank_end].
Answer
 • správce vkladu

Question 61

Question
Dokument, do kterého se vkládají různé listiny o Obchodních korporacích, se nazývá [blank_start]sbírka listin[blank_end].
Answer
 • sbírka listin

Question 62

Question
Jak se nazývá vklad v ne-penězích? [blank_start]Nepeněžitý[blank_end].
Answer
 • Nepeněžitý

Question 63

Question
Šekový a směnečný platební rozkaz... [blank_start]námitka[blank_end].
Answer
 • námitka

Question 64

Question
Platební rozkaz... [blank_start]odpor[blank_end].
Answer
 • odpor

Question 65

Question
Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou [blank_start]komplementáři[blank_end].
Answer
 • komplementáři

Question 66

Question
Společník (v.o.s.) - [blank_start]ručí[blank_end] X [blank_start]neodpovídá[blank_end]
Answer
 • ručí
 • neodpovídá

Question 67

Question
Společnosti (v.o.s.) - [blank_start]neručí[blank_end] X [blank_start]neodpovídá[blank_end]
Answer
 • neručí
 • neodpovídá

Question 68

Question
Obecná promlčecí lhůta je [blank_start]3 roky[blank_end].
Answer
 • 3 roky

Question 69

Question
Obchodní promlčecí lhůta je [blank_start]4 roky[blank_end].
Answer
 • 4 roky
Show full summary Hide full summary

Similar

Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Segunda Guerra Mundial 1939-1945
miminoma
Cold War (1945-1975)
sagar.joban
Cold War Timeline
jacksearle
AS Psychology - Research Methods
kirstygribbin
IB Economics SL: Macroeconomics
Han Zhang
Biology- Genes, Chromosomes and DNA
Laura Perry
Religious Studies- Matters of life and death
Emma Samieh-Tucker
BIOLOGY HL DEFINITIONS IB
Luisa Mandacaru
English spelling rules
Sarah Holmes