2PR101 1.test - 9. část

Description

30 otázek
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
7166
178

Resource summary

Question 1

Question
Mezi právní skutečnosti nepatří:
Answer
 • narození
 • právní jednání
 • právní události
 • protiprávní jednání
 • protiprávní postupy
 • protiprávní vztahy

Question 2

Question
Obecná délka promlčecí lhůty činí:
Answer
 • 4 roky
 • 10 let
 • 2 roky
 • 1 rok
 • 3 roky

Question 3

Question
Příkladem protiprávního stavu je:
Answer
 • narození tělesně postiženého dítěte
 • odplavení motorového vozidla na pozemek souseda v důsledku povodně
 • rozsudek ukládající trest odnětí svobody na doživotí
 • uplynutí promlčecí lhůty
 • žádná z uvedených možností

Question 4

Question
Pan Dobrák uzavřel s panem Levým dne 5.ledna 2014 ústně smlouvu o zápůjčce, podle níž přenechal panu Levému bezúročně částku ve výši 200.000 Kč s tím, že tento dluh je panu Dobrákovi povinen uvedenou částku vrátit nejpozději 22. února 2014. Pan Levý však částku nevrátil ani 22. února 2017. Jaký právní následek postihne právo pana Dobráka na vyplacení 200.000 Kč, jestliže jej ani do 22.února 2017 nevykoná?
Answer
 • nastane relativní neplatnost práva pana Dobráka
 • právo pana Dobráka bude postiženo relativní neúčinností
 • právo pana Dobráka prekluduje
 • právo pana Dobráka se promlčí
 • uplynutí uvedené lhůty nemá na práva pana Dobráka žádný vliv

Question 5

Question
Pan Rychlý odvezl svou manželku do porodnice, aby mohl být přítomen u porodu. Po pěti hodinách došlo k narození zdravého dítěte v 17 hodin. Pan Rychlý však v důsledku své přítomnosti u porodu nedostál své smluvní povinnosti dostavit se v 16 hodin na obchodní jednání, kde měl působit jako tlumočník, v důsledku čehož vznikla účastníkům jednání škoda. Jaké dvě právní skutečnosti lze sledovat v uvedeném případě?
Answer
 • právní jednání a protiprávní jednání
 • právní jednání a protiprávní stav
 • právní událost a protiprávní jednání
 • právní událost a protiprávní stav
 • žádná z výše uvedených odpovědí není správná

Question 6

Question
K právním skutečnostem patří:
Answer
 • právní normy
 • právní síla
 • právní události
 • právní úkony (právní jednání)
 • žádná z výše uvedených odpovědí není správná

Question 7

Question
Právní skutečnosti jsou:
Answer
 • právní normy
 • skutečnosti, na jejichž základě vznikají, mění se a zanikají právní vztahy (právní poměry)
 • smrt
 • tvorba právních norem soudem
 • žádná z výše uvedených odpovědí není správná

Question 8

Question
Subjektivní lhůta:
Answer
 • je vždy delší než lhůta objektivní
 • je vždy kratší nebo stejne dlouhá jako objektivní
 • není rozhodující pro uplatnění práva
 • začíná běžet od okamžiku, kdy se oprávněný subjekt dozví o skutečnosti rozhodné pro její počátek
 • žádná z výše uvedených není správná

Question 9

Question
Promlčení znamená:
Answer
 • možnost dlužníka vznést námitku promlčení, v důsledku čehož soud právo věřiteli nepřizná
 • možnost plnit jen dobrovolně
 • zánik práva
 • zánik právní subjektivity
 • žádná z výše uvedených není správná

Question 10

Question
Právní skutečnosti nejsou:
Answer
 • právní normy
 • skutečnosti, na jejichž základě vznikají, mění se a zanikají právní vztahy (právní poměry)
 • smrt
 • tvorba právních norem soudem
 • žádná z výše uvedených není správná

Question 11

Question
K právním skutečnostem patří:
Answer
 • právní moc
 • právní normy
 • právní síla
 • právní události
 • právní úkony

Question 12

Question
Smrt je příkladem:
Answer
 • právní skutečnosti
 • právní události
 • právního úkonu (právního jednání)
 • protiprávního úkonu (protiprávního jednání)
 • žádná z výše uvedených není správná

Question 13

Question
Mezi náležitosti právních úkonů (právního jednání) nepatří:
Answer
 • formy projevu vůle
 • náležitosti subjektu
 • náležitosti řízení
 • náležitosti věku
 • náležisoti vůle

Question 14

Question
Mezi náležitosti právních úkonů (právního jednání) patří:
Answer
 • formy projevu vůle
 • náležitosti řízení
 • náležitosti subjektu
 • náležitosti věku
 • náležitosti vůle

Question 15

Question
Prekluze znamená:
Answer
 • možnost dlužníka vznést námitku promlčení, v důsledku čehož soud právo věřiteli nepřizná
 • možnost plnit jen dobrovolně
 • zánik práva
 • zánik právní subjektivity
 • žádná z výše uvedených není správná

Question 16

Question
Lhůtu, jejímž uplynutím zanikne právo, označujeme jako: [blank_start]prekluzivní[blank_end]
Answer
 • prekluzivní

Question 17

Question
Hlavním legislativním orgánem Evropských společenství je:
Answer
 • Evropská komise
 • Rada EU
 • Evropský parlament
 • Evropský soudní dvůr
 • Rada Evropy

Question 18

Question
Pramenem práva Evropských společenství nejsou:
Answer
 • směrnice
 • doporučení
 • stanoviska
 • rámcová rozhodnutí
 • nařízení

Question 19

Question
Nařízení orgánů ES:
Answer
 • je závazné pouze pro Společenství
 • pro členské státy státy EU nemá přímý účinek
 • musí být transformováno do právních řádů členských států
 • je obecně závazné jak pro Společenství, tak pro členské státy
 • je závazné pouze co do stanoveného cíle

Question 20

Question
Směrnice orgánů EU/ES:
Answer
 • je závazná pouze co do stanoveného cíle
 • má přímé účinky do právních úřadů států EU
 • není vůbec závazná pro státy EU
 • žádná z předchozích možností

Question 21

Question
Směrnice je závazná:
Answer
 • jako celek
 • jen pokud jde o ustanovení, jež jsou v ní jako závazná označena
 • jen pokud jde o ustanovení, která upravují práva a povinnosti účastníků
 • jen co do výsledku, který má být dosažen
 • žádná z předchozích možností

Question 22

Question
Do struktury orgánů EU nepatří:
Answer
 • Rada EU
 • Evropská rada
 • Rada Evropy
 • Evropský soud pro lidská práva
 • Evropská komise

Question 23

Question
Evropský parlament:
Answer
 • má právo legislativní iniciativy
 • je volen přímo od roku 1999
 • má jediné sídlo v Bruselu
 • podílí se na schvalování Evropské komise
 • jmenuje evropského ombudsmana

Question 24

Question
Funkcí Evropského soudního dvora je:
Answer
 • dosáhnout dodržování komunitárního práva
 • interpretovat komunitární právo
 • podílet se na dotváření práva
 • tvořit právní normy
 • udělovat tresty

Question 25

Question
Orgánem ES/EU je:
Answer
 • Evropská rada
 • Mezinárodní soud v Haagu
 • Evropský soudní dvůr
 • Evropský soud pro lidská práva
 • Evropská komise
 • Soud první instance
 • Rada Evropy
 • Rada EU

Question 26

Question
Orgánem ES/EU není:
Answer
 • Rada EU
 • Mezinárodní soud v Haagu
 • Evropský soudní dvůr
 • Evropský soud pro lidská práva
 • Evropská komise
 • Soud první instance
 • Rada Evropy

Question 27

Question
Všeobecně závazným předpisem komunitárního práva, který je závazný, co do výsledku je: [blank_start]směrnice[blank_end]
Answer
 • směrnice

Question 28

Question
Rada EU může rozhodovat:
Answer
 • prostou většinou
 • speciální většinou
 • kvalifikovanou většinou
 • minimálně 3 hlasy
 • jednomyslně

Question 29

Question
Mezi závazné prameny práva ES/EU nepatří:
Answer
 • nařízení
 • směrnice
 • rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
 • doporučení
 • stanoviska

Question 30

Question
Všeobecně závazným právním předpisem na území ES/EU, kterého se mohou dovolávat všichni a který se nepřevádí do národního právního řádu, je: [blank_start]nařízení[blank_end]
Answer
 • nařízení
Show full summary Hide full summary

Similar

Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek