2PR101 1.test - 8. část

Description

30 otázek
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
6889
181

Resource summary

Question 1

Question
Právo shromažďovací řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, která se nazývá práva: [blank_start]politická[blank_end]
Answer
 • politická

Question 2

Question
Právo sdružovaící řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, která se nazývá práva: [blank_start]politická[blank_end]
Answer
 • politická

Question 3

Question
K politickým právům patří podle Listiny základních práv a svobod:
Answer
 • ochrana proti nuceným pracím
 • právo shromažďovací
 • právo na vzdělání
 • ochrana rodiny
 • právo svobodně se sdružovat

Question 4

Question
Listina základních práv a svobod je:
Answer
 • součástí Ústavy ČR
 • součástí ústavního pořádku ČR
 • samostatný ústavní zákon
 • je totéž co Charta základních práv EU
 • podzákonný předpis

Question 5

Question
Mezi znaky státu nepatří:
Answer
 • existence armády
 • existence práva
 • forma státu
 • státní moc
 • územní organizace obyvatelstva

Question 6

Question
Mezi znaky státu patří:
Answer
 • existence armády
 • existence práva
 • forma státu
 • státní moc
 • územní organizace obyvatelstva

Question 7

Question
Znakem státu není:
Answer
 • učlenění státu
 • územní organizace obyvatelstva
 • suverenita a výlučnost
 • státní moc
 • existence daní a poplatků

Question 8

Question
"Výlučnost státu" znamená:
Answer
 • nezávislost státní moci na jakékoliv jiné moci
 • oprávnění schvalovat právní normy
 • že stát je jedinou organizací svého druhu na daném území
 • že zahrnuje veškeré obyvatelstvo určitého území
 • žádná z výše uvedených odpovědí není správná

Question 9

Question
Stát disponuje těmito funkcemi:
Answer
 • deklaratorními a konstitutivními
 • vnitřními a vnějšími
 • subjektivními a objektivními
 • blanketovými a odkazujícími
 • kogentními a dispozitivními

Question 10

Question
Mezi znaky (principy) fungování demokracie patří:
Answer
 • občanská práva jedince
 • suverenita a národní svébytnost
 • vůle lidu se projevuje ve volbách do zastupitelských orgánů
 • ochrana menšin
 • právní jistota občana
 • vláda jednotlivce
 • absolutní kontrola každého obyvatele

Question 11

Question
Z hlediska učlenění státu dělíme státy na:
Answer
 • demokratické a nedemokratické
 • unitární, složené a jiné
 • kapitalistické a socialistické
 • parlamentní a prezidentské
 • žádná z výše uvedených možností není správná

Question 12

Question
Autorem konceptu dělby moci a systému vzájemných brzd je francouzský myslitel:
Answer
 • Michel de Montaigne
 • J. J. Rousseau
 • Jacques Derida
 • Charles de Montesquieu
 • Henri Cartier-Bresson

Question 13

Question
Stát nedisponuje těmito funkcemi:
Answer
 • konstitutivní
 • vnější
 • kogentními
 • dispozitivními
 • vnitřní
 • subjektivními
 • deklaratorními

Question 14

Question
Státní režim rozdělujeme na:
Answer
 • neomezující
 • demokratický
 • nadstátní
 • omezující
 • nedemokratický
 • polostátní

Question 15

Question
"Suverenita nebo svrchovanost" státu znamená:
Answer
 • nezávislost státní moci na jakékoliv jiné moci
 • oprávnění schvalovat právní normy
 • že stát je jedinou organizací svého druhu na daném území
 • že zahrnuje veškeré obyvatelstvo určitého území
 • žádná z výše uvedených odpovědí není správná

Question 16

Question
[blank_start]Výlučnost[blank_end] státu znamená, že stát je jedinou organizací svého druhu na daném území.
Answer
 • Výlučnost

Question 17

Question
Typ republiky, pro který je charakteristická odpovědnost vlády, nepřímá závislost prezidenta, prezident vykonává pouze funkci hlavy státu a vedoucí postavení zaujímá zákonodárný zastupitelský orgán, se nazývá republika: [blank_start]parlamentní[blank_end]
Answer
 • parlamentní

Question 18

Question
Česká republika je:
Answer
 • unitárním státem
 • federativním státem
 • konfederací
 • personální unie
 • parlamentní republika
 • prezidentská republika

Question 19

Question
Československo po přijetí ústavního zákona č. 143/1968 bylo
Answer
 • unitárním státem
 • federativním státem
 • konfederací
 • monarchií
 • žádná odpověď není správná

Question 20

Question
Švýcarsko (Švýcarská konfederace) je:
Answer
 • unitárním státem
 • federativním státem
 • konfederací
 • personální unie
 • žádná odpověď není správná

Question 21

Question
Německo (Spolková republika Německo) je:
Answer
 • unitárním státem
 • federativním státem
 • konfederací
 • reálná unie
 • žádná odpověď není správná

Question 22

Question
Mezi nedemokratickou formu vlády řadíme:
Answer
 • totalitní státy
 • demokratické státy
 • fašistické státy
 • nacistické státy
 • teokracie
 • autokracie

Question 23

Question
Znakem federace je:
Answer
 • mezinárodní smlouva
 • společná ústava
 • dvojí občanství
 • dvojí soustava nejvyšších státních orgánů
 • každý člen federace vystupuje v mezinárodních vztazích samostatně

Question 24

Question
Prezidentskou republiku charakterizuje:
Answer
 • prezident je volen parlamentem
 • prezident má zákonodárnou iniciativu
 • přímá volba prezidenta nebo volba prostřednictvím volitelů
 • prezident je šéfem výkonné moci
 • žádná odpověď není správná

Question 25

Question
Parlamentní republiku charakterizuje:
Answer
 • vedoucí postavení zaujímá zákonodárný zastupitelský orgán
 • prezident vykonává pouze funkci hlavy státu
 • vláda je odpovědná parlamentu
 • prezident má zákonodárnou iniciativu
 • prezident je "šéfem vlády"

Question 26

Question
Právo na život řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, která se nazývá práva: [blank_start]základní[blank_end]
Answer
 • základní

Question 27

Question
Osobní svobodu řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, která se nazývá práva: [blank_start]základní[blank_end]
Answer
 • základní

Question 28

Question
Nedotknutelnost vlastnictví řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, které se nazývá práva: [blank_start]základní[blank_end]
Answer
 • základní

Question 29

Question
[blank_start]Suverenita[blank_end] státu je nezávislost státní moci na jakékoli jiné moci jak uvnitř, tak vně hranic státního území.
Answer
 • Suverenita

Question 30

Question
Typ republiky, pro který je charakteristické, že výkonná moc je svěřena prezidentovi, jím jmenovaným a jemu odpovědným tajemníkům, že výkonná a zákonodárná moc jsou na sobě formálně nezávislé, že prezident je volen přímo obyvatelstvem nebo prostřednictvím volitelů a že zákonodárný orgán ovlivňuje výkonnou moc v zásadě pouze zákony a rozpočtem, se nazývá republika: [blank_start]prezidentská[blank_end]
Answer
 • prezidentská
Show full summary Hide full summary

Similar

Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek