2PR101 1.test - 6. část

Description

30 otázek
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
7122
173

Resource summary

Question 1

Question
Předpokladem vzniku právního vztahu (poměru) není:
Answer
 • odporovatelnost
 • právní norma
 • právní odpovědnost
 • právní skutečnost
 • subjekty, objekt a obsah

Question 2

Question
Prvkem právního vztahu (poměru) není:
Answer
 • deklaratorní rozhodnutí soudu
 • konstitutivní rozhodnutí soudu
 • objekt a obsah právních vztahů (poměrů)
 • právní norma a právní skutečnost
 • subjekty právních vztahů (poměrů)

Question 3

Question
Právní úkon (právní jednání) se skládá z obsahových složek, které dělíme na:
Answer
 • fantazijní složky
 • nahodilé složky
 • podstatné složky
 • pravidelné složky
 • uskutečnitelné složky

Question 4

Question
Ke vzniku právního vztahu (poměru) v českém právu může dojít:
Answer
 • i z jiných právních důvodů
 • z konstitutivního rozhodnutí soudu nebo správního úřadu
 • z právních a protiprávních jednání
 • z události a protiprávních stavů
 • ze zákona

Question 5

Question
Základním prvkem každého právního vztahu (poměru) jsou:
Answer
 • konkrétní práva a povinnosti (tj. obsah právního vztahu/poměru)
 • objekt právního vztahu (poměru)
 • právní skutečnosti
 • subjekty, tj. osoby fyzické a osoby právnické (nikoli však stát)
 • subjekty, tj. osoby fyzické a osoby právnické a stát

Question 6

Question
Příkladem právního vztahu (poměru) může být:
Answer
 • dluh
 • manželství
 • státní občanství
 • účast společníka ve společnosti s ručeným omezením
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 7

Question
Právní vztahy (poměry) dělíme na:
Answer
 • pouze soukromoprávní
 • pouze veřejnoprávní
 • soukromoprávní a veřejnoprávní
 • statusové (tj. stavové) a závazkové (tj. obligační)
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 8

Question
Právní možnosti subjektu chovat se určitým způsobem, tj. možnost vyjádřená a zaručená objektivním právem, a tedy chráněna zvláštním způsobem, se označuje jako právo: [blank_start]subjektivní[blank_end]
Answer
 • subjektivní

Question 9

Question
Právní vztahy (poměry), které se vyznačují rovnoprávností účastníků, označujeme jako právní vztahy (poměry): [blank_start]soukromoprávní[blank_end]
Answer
 • soukromoprávní

Question 10

Question
Právní vztahy (poměry), které se vyznačují vztahy podřízenosti a nadřazenosti označujeme jako právní vztahy (poměry): [blank_start]veřejnoprávní[blank_end]
Answer
 • veřejnoprávní

Question 11

Question
Mezi etapy aplikace práva nepatří:
Answer
 • legislativní činnost
 • vydání rozhodnutí
 • zjištění právní normy
 • zjištění skutkového stavu
 • žádná odpověď není správná

Question 12

Question
Aktem aplikace práva deklaratorní povahy je:
Answer
 • rozhodnutí soudu o neplatnosti výpovědi (např. z nájmu nebytového prostoru)
 • rozsudek soudu o rozvodu manželství
 • rozsudek soudu o zrušení nájmu bytu
 • rozsudek soudu o zvýšení vyživovací povinnosti na nezletilé dítě
 • žádná odpověď není správná

Question 13

Question
Individuální právní akty se dělí na:
Answer
 • absolutní a relativní
 • kogentní a dispozitivní
 • konstitutivní a deklaratorní
 • volné a reálné
 • žádná z výše uvedených odpovědí není správná

Question 14

Question
"Odepře-li adresát nebo příjemce písemnosti přijmout doručovanou písemnost, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí písemnosti bylo odepřeno" je příkladem:
Answer
 • fikce
 • nevyvratitelné právní domněnky
 • prekluze
 • promlčení
 • vyvratitelní právní domněnky

Question 15

Question
§ 1740 odst. 2 občanského zákoníku: "Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím nabídky a považuje se za novou nabídku." je příkladem:
Answer
 • fikce
 • nevyvratitelné právní domněnky
 • prekluze
 • promlčení
 • vyvratitelné právní domněnky

Question 16

Question
Presumpce neviny je příkladem:
Answer
 • fikce
 • nevyvratitelné právní domněnky
 • prekluze
 • promlčení
 • vyvratitelné právní domněnky

Question 17

Question
Právní fikce:
Answer
 • je vyjádřením objektivní reality
 • je založena na kognitivním poznání
 • odpovídá pravdě
 • odpovídá skutečnosti
 • právní konstrukce, která reálně neexistuje

Question 18

Question
Akty aplikace práva s konstitutivními účinky jsou:
Answer
 • právní události
 • rozhodnutí státních orgánů, který autoritativně zjišťují existenci (neexistenci) právního vztahu
 • rozhodnutí státních orgánů, s nimiž je spojen vznik, změna nebo zánik právního vztahu
 • zákony
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 19

Question
Slovní spojení "má se za to", "považuje se" je v legislativě příkladem:
Answer
 • fikce
 • nevyvratitelné právní domněnky
 • prekluze
 • promlčení
 • vyvratitelné právní domněnky

Question 20

Question
§ 549 občanského zákoníku: "K splnění podmínky se nepřihlíží, způsobí-li její splnění záměrně osoba, která není oprávněna tak učinit a které je splnění podmínky na prospěch." je příkladem:
Answer
 • fikce
 • nevyvratitelné právní domněnky
 • prekluze
 • promlčení
 • vyvratitelné právní domněnky

Question 21

Question
Právní fikcí je:
Answer
 • bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen
 • má se za to, že dlužník je v platební neschopnosti, neplní-li závazky 3 měsíce po lhůtě splatnosti
 • na pachatele trestného činu je třeba hledět jako na nevinného, dokud se neprokáže vina pravomocným rozsudkem
 • nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz podle § 107, platí, že stavební úřad souhlas udělil
 • nedojde-li do 3 let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že...
 • nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve lhůtě nebo neposkytne informaci, má se za to, že rozhodl informaci odepřít
 • stanoví-li zákon, že rozhodnutí nebo jiná písemnost mají být vyvěšeny na úřední desce soudu, platí, že desátým dnem po dni vyvěšení byly doručený účastníkům, kteří nejsou soudu známi,...

Question 22

Question
Rozsudek s konstitutivními účinky:
Answer
 • je normativním právním aktem
 • je právní skutečnost
 • je právní událostí
 • konstatuje existenci již daného práva
 • zakládá, mění nebo ruší právní vztahy

Question 23

Question
Individuální právní akty jsou:
Answer
 • individuální názory subjektů na to, co je spravedlivé
 • jednostranným projevem vůle státního orgánu
 • politická rozhodnutí
 • předpisy státních orgánů obsahující právní normy
 • rozhodnutí státních orgánů vydávaná na základě právních norem v konkrétních případech

Question 24

Question
K prekluzi přihlíží soud:
Answer
 • dojde-li k plnění po uplynutí prekluzivní doby
 • na základě námitky
 • na žádost oprávněné osoby
 • z úřední povinnosti
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 25

Question
Mezi metody výkladu práva podle metody způsobu výkladu nepatří:
Answer
 • doktrinální
 • teleogický
 • jazykový
 • historický
 • systematický

Question 26

Question
Pro doktrinální výklad práva platí:
Answer
 • je obecně závazný
 • je obsažen hlavně ve vědeckých pracích
 • podávají ho zejména vyšší soudy (Vrchní soudy a Nejvyšší soud v ČR)
 • vybrané judikáty jsou publikovány ve sbírce zákonů
 • žádná odpověď není správná

Question 27

Question
Výklad práva, který zjišťuje širší úmysl právní normy, než je její slovní vyjádření, je výklad:
Answer
 • doslovný
 • extenzivní
 • historický
 • systematický
 • zužující

Question 28

Question
Výklad práva je:
Answer
 • souhrn názorů vyjadřujících vztah občanů k platnému právu
 • zvláštní způsob realizace práva
 • chování subjektů práva v souladu s právními normami
 • objasnění smyslu a obsahu právních norem za účelem jejich správného pochopení
 • zvláštní způsob aplikace práva

Question 29

Question
Analogie práva je případ:
Answer
 • kdy jsou vydávány prováděcí předpisy k zákonu, které jsou s ním v souladu
 • kdy neexistuje ani právní norma pro daný případ, ani pro případy podobné, a proto se rozhoduje podle principů a obecných zásad, používaných v daném odvětví práva
 • kdy státní orgán rozhodne právně neupravený případ podle právní normy, která upravuje nejpodobnější případ
 • kdy Ústavní soud přezkoumává soulad nižších právních předpisů s ústavou
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 30

Question
Použití analogie se v českém právním řádu:
Answer
 • nepřipouští nikdy
 • připouští se v právu soukromém, zejména v občanském právu
 • připouští se v právu veřejném, zejména v trestním a správním právu
 • připouští ve všech právních odvětvích
 • žádná z odpovědí není správná
Show full summary Hide full summary

Similar

Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek