2PR101 1.test - 4. část

Description

30 otázek
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 7 years ago
7286
177

Resource summary

Question 1

Question
Právní norma nabývá účinnosti:
Answer
 • vždy dnem, který je v ní výslovně uveden
 • vždy dnem vyhlášení
 • dnem, kdy ji příslušný orgán schválil
 • není-li v ní výslovně uveden den nabytí účinnosti, nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení
 • není-li v ní výslovně uveden den nabytí účinnosti, nabývá účinnosti dnem vyhlášení

Question 2

Question
Právní norma nabývá účinnosti:
Answer
 • dnem, který je v ní výslovně uveden
 • vždy dnem, který je v ní výslovně uveden
 • vždy dnem vyhlášení
 • dnem, kdy ji příslušný orgán schválil
 • není-li v ní výslovně uveden den nabytí účinnosti, nabývá účinnosti dnem vyhlášení

Question 3

Question
Kolizní normy určují:
Answer
 • postup soudů, liší-li se právní útvary různých států
 • práva a povinnosti soudu při rozhodování, nedohodnou-li se strany ve smlouvě
 • práva a povinnosti subjektů právních vztahů, pokud o sporné otázce rozhoduje soud
 • rozhodné právo pro úpravu vztahů (poměrů) s cizím (mezinárodním) prvkem
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 4

Question
Ke klasické struktuře právní normy nepatří:
Answer
 • dispozice
 • hypotéza
 • sankce
 • určení právního řádu státu, podle kterého je třeba se řídit
 • úvod

Question 5

Question
Taxativní výběr je výčtem: [blank_start]úplným[blank_end]
Answer
 • úplným

Question 6

Question
Trestný čin je:
Answer
 • jednání pro společnost nebezpečné, jehož znaky jsou uvedeny na trestním zákoně
 • jakékoliv jednání, pokud je zaviněné
 • zaviněné jednání, jehož znaky jsou uvedeny v kterémkoliv zákoně
 • výjimečně i nezaviněné jednání
 • každé porušení právní povinnosti

Question 7

Question
Formou zavinění v případě řidiče motocyklu jedoucího po městě rychlostí 100km/h a spoléhající na to, že "se nic nestane", je:
Answer
 • nepřímý úmysl
 • nedbalost vědomá
 • nedbalost nevědomá
 • subjektivní zodpovědnost
 • přímý úmysl

Question 8

Question
Formou zavinění v následujícím případě: "Lékař nevěděl, že svým postupem může přivodit nepříznivý stav pacienta, vzhledem k tomu, že lékařskou praxi vykonával po dobu více než 20 let, tak vědět měl a mohl, že jeho léčení povede k negativním výsledkům" je:
Answer
 • přímý úmysl
 • nepřímý úmysl
 • nedbalost nevědomá
 • nedbalost vědomá
 • subjektivní zodpovědnost

Question 9

Question
Trestné činy se dělí na:
Answer
 • přestupky
 • přečiny
 • zločiny
 • správní delikty
 • disciplinární delikty

Question 10

Question
Trestný čin je protiprávní čin, který je:
Answer
 • buď popsán v trestním zákoně, nebo je podobný některému z popsaných trestných činů (použije se analogie)
 • podle názoru soudu třeba za trestný čin považovat, i když jeho znaky nejsou v zákoně popsány
 • popsán svými znaky v trestním zákoně
 • popsán svými znaky v trestním zákoně nebo v zákoně o přestupcích
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 11

Question
Přečin je:
Answer
 • nedbalostní trestné činy
 • úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví test odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let
 • zločiny
 • protiprávní jednání obsažené v zákoně o přestupcích
 • zvlášť závazné zločiny

Question 12

Question
Zločinem je:
Answer
 • úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví odněti svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let
 • nedbalostní trestné činy
 • úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let
 • všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny
 • žádná odpověď není správná

Question 13

Question
Přečin není:
Answer
 • úmyslný trestný čin, na nějž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně 10 let
 • nedbalostní trestné činy
 • úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let
 • zločiny
 • protiprávní jednání obsažené v zákoně o přestupcích
 • zvlášť závazné zločiny

Question 14

Question
Zločiny nejsou:
Answer
 • úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody k horní hranici trestní sazby do pěti let
 • nedbalostní trestné činy
 • úmyslné trestné činy, na nět trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let
 • všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny
 • protiprávní jednání v rozporu se zákonem o přestupcích
 • žádná odpověď není správná

Question 15

Question
Trestné činy se dělí na [blank_start]přečiny[blank_end] a zločiny.
Answer
 • přečiny

Question 16

Question
[blank_start]Přečiny[blank_end] jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na náš trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.
Answer
 • Přečiny

Question 17

Question
[blank_start]Zločiny[blank_end] jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny.
Answer
 • Zločiny

Question 18

Question
Trestní odpovědnost není:
Answer
 • odpovědnost objektivní
 • odpovědnost soukromoprávní
 • odpovědnost subjektivní
 • odpovědnost veřejnoprávní
 • žádná odpověď není správná

Question 19

Question
Trestně odpovědný je ten, kdo:
Answer
 • dovršil 15. rok věku
 • dovršil 13. rok věku
 • dovršil 18. rok věku
 • nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání
 • mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání

Question 20

Question
Trestně odpovědný není ten, kdo:
Answer
 • nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání
 • mohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání
 • nedovršil 14.rok věku
 • nedovršil 15.rok věku
 • dovršil 18.rok věku
 • dovršil 15.rok věku

Question 21

Question
K trestní odpovědnosti je zapotřebí:
Answer
 • úmyslné zavinění, avšak v některých případech postačuje nedbalost
 • zavinění, a to vždy z nedbalosti
 • jen porušení povinnosti protiprávním jednáním
 • jen porušení povinnosti, a to i protiprávním stavem
 • zavinění, a to pouze úmyslné

Question 22

Question
V kupní smlouvě je uvedena věta tohoto znění: "Kupující odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne zaviněním porušením povinnosti kupujícího podle čl. xxx této smlouvy." V tomto případě se jedná o odpovědnosti:
Answer
 • dispozitivní
 • kogentní
 • objektivní
 • politickou
 • subjektivní
 • žádná z uvedených možností

Question 23

Question
Náhrada vzniklé újmy je příkladem:
Answer
 • preventivní funkce právní odpovědnosti
 • satisfkační funkce právní odpovědnosti
 • reparační funkce právní odpovědnosti
 • represivní funkce právní odpovědnosti
 • žádná z uvedených možností

Question 24

Question
Uložení pokuty (tj. postih odpovědného subjektu) je příkladem (jaké) funkce právní odpovědnosti: [blank_start]represivní[blank_end]
Answer
 • represivní

Question 25

Question
Nestanoví-li smlouva o běžném účtu něco jiného, platí banka majiteli účtu ze zůstatků prostředků na účtu úroky..." je příkladem normy:
Answer
 • kogentntí
 • derogační
 • dispozitivní
 • kolizní
 • blanketní

Question 26

Question
"Zákaz konkurence neplatí pro komanditistu, nestanoví-li společenská smlouva jinak" je příkladem normy:
Answer
 • kogentní
 • kolizní
 • blanketní
 • dispozitivní
 • derogační

Question 27

Question
"Ruší-li se zákon č.140/1991 Sb." je příkladem normy:
Answer
 • kogentní
 • kolizní
 • blanketní
 • dispozitivní
 • derogační

Question 28

Question
Trestné činy se dělí na přečiny a: [blank_start]zločiny[blank_end]
Answer
 • zločiny

Question 29

Question
V právní normě "Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníkovi, jinak je neplatná" představuje hypotézu to, že:
Answer
 • sankce neplatnosti
 • výpověď musí být písemná
 • výpověď musí být doručena druhé straně
 • "Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel."
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 30

Question
V právní normě "Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníkovi, jinak je neplatná" představuje dispozici to, že:
Answer
 • sankce neplatnosti
 • výpověď musí být písemná
 • výpověď musí být doručena druhé straně
 • "Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnanec i zaměstnavatel."
 • žádná z uvedených možností není správná
Show full summary Hide full summary

Similar

Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek