2PR101 1. test - 2. část

Description

50 otázek
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
13212
226

Resource summary

Question 1

Question
Sekundárním normativním aktem je:
Answer
 • vyhláška ministerstva
 • nařízení vlády
 • právní obyčej
 • zákon
 • obchodní smlouva

Question 2

Question
O právním obyčeji platí:
Answer
 • bývá označován jako právo nepsané
 • formou živelné tvorby práva
 • není zaznamenán v písemné formě
 • znakem je dlouhé trvání a masovost chování
 • žádná odpověď není správná

Question 3

Question
V České republice jsou pramenem práva:
Answer
 • individuální právní akty
 • normativní právní akty
 • usnesení vlády
 • zákonná opatření poslanecké sněmovny
 • zákonná opatření Senátu

Question 4

Question
Mezi prameny práva v ČR nepatří:
Answer
 • normativní právní akty
 • akty aplikace práva
 • osvědčení
 • nálezy Ústavního soudu, rušící zákon pro rozpor s Ústavou
 • právní obyčeje

Question 5

Question
Pokud v zákonu není uvedeno, kdy nabývá účinnosti, stane se účinným:
Answer
 • den následující po vyhlášení ve Sbírce zákonů
 • prvním dnem následujícího měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů
 • vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů
 • žádná odpověď není správná

Question 6

Question
K normativním právním aktům v ČR platí:
Answer
 • zákony
 • rozhodnutí soudů
 • nařízení vlády
 • ústavní zákony
 • právní obyčeje

Question 7

Question
Mezi normativní právní akty v ČR nepatří:
Answer
 • mezinárodní smlouvy
 • zákony
 • nařízení vlády
 • vyhlášky obcí
 • ústavní zákony

Question 8

Question
Právo není:
Answer
 • soubor obecně závazných praivdel chování, které stanovily státní orgány a jejichž dodržování je vynutitelné státní mocí
 • soubor pravidel chování stanovovaných soudními orgány
 • soubor všech morálních norem, které daná společnost uznává za správné
 • soubor všech pravidel chování v dané společnosti
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 9

Question
Mezi prameny práva patří:
Answer
 • právní obyčeje
 • obchodní smlouvy
 • precedenty
 • normativní smlouvy
 • obecně právní zásady

Question 10

Question
Primárním normativním aktem není:
Answer
 • právní obyčej
 • rozsudek soudu
 • stavební povolení
 • zákon
 • ústavní zákon
 • precedens

Question 11

Question
Sekundárním normativním aktem není:
Answer
 • vyhláška ministerstva
 • nařízení vlády
 • právní obyčej
 • zákon
 • obchodní smlouva

Question 12

Question
Vyhláška obecního úřadu se vyhlašuje:
Answer
 • na nástěnce obecního úřadu
 • ve sbírce vyhlášek
 • na úřední desce obecního úřadu
 • na vývěsce obecního úřadu
 • žádná odpověď není správná

Question 13

Question
K pramenům práva v kontinentálně evropském systému práva patří:
Answer
 • precedenty
 • právní obyčeje
 • normativní právní akty
 • normativní smlouvy
 • individuální právní akty

Question 14

Question
Podzákonnými právními akty jsou:
Answer
 • nařízení vlády
 • ústavní zákony
 • Listina základních práv a svobod
 • vyhlášky mnisterstev
 • mezinárodní smlouvy ratifikované Parlamentem ČR

Question 15

Question
Pokus trestného činu:
Answer
 • je možný jen u úmyslných trestných činů
 • je možný jen u nedbalostních trestných činů
 • je trestán zásadně stejně jako dokonalý trestný čín
 • není trestný, protože zde není následek
 • žádná odpověď není správná

Question 16

Question
Skutkovou podstatou trestného činu netvoří:
Answer
 • subjektivní stránka trestného činu
 • subjekt trestného činu
 • příprava trestného činu
 • objekt trestného činu
 • objektivní stránka trestného činu
 • pokus trestného činu

Question 17

Question
Mezi druhy trestů nepatří:
Answer
 • zákaz činnosti
 • vyvlastnění majetku
 • propadnutí majetku
 • domácí vězení
 • zákaz pobytu

Question 18

Question
Trestní odpovědnost se uplatňuje při spáchání:
Answer
 • trestného činu upraveného v trestním zákoníku
 • trestného činu upraveného v jiném zákoně než trestním zákoníku
 • přestupku či správního deliktu
 • kárného provinění
 • závažného jednání v rozporu s dobrými mravy

Question 19

Question
Formou zavinění v případě vraždy je:
Answer
 • přímý úmysl
 • nepřímá nedbalost
 • nedbalost nevědomá
 • nedbalost vědomá
 • subjektivní odpovědnost

Question 20

Question
K trestní odpovědnosti je zapotřebí:
Answer
 • úmyslné zavinění
 • zavinění, a to vždy z nedbalosti
 • jen porušení povinnosti protiprávním jednáním
 • jen porušení povinnosti, a to i protiprávním stavem
 • zavinění, na formě nezáleží

Question 21

Question
Trestní odpovědnost je:
Answer
 • odpovědnost objektivní
 • odpovědnost soukromoprávní
 • odpovědnost subjektivní
 • odpovědnost veřejnoprávní
 • žádná odpověď není správná

Question 22

Question
Pouze osobě mladší než 18 let lze v trestním řízení uložit:
Answer
 • ochranné léčení
 • vyhoštění
 • ochrannou výchovu
 • obecně prospěšné práce
 • zabrání věci

Question 23

Question
Mezi formy trestné součinnosti patří:
Answer
 • pokus trestného činu
 • příprava trestného činu
 • spolupachatelství
 • zločinné spolčení
 • žádná odpověď není správná

Question 24

Question
Mezi okolnosti vylučující trestní odpovědnost neřadíme:
Answer
 • svolení poškozeného
 • krajní nouzi
 • nutnou obranu
 • dovolené riziko
 • nepříčetnost

Question 25

Question
Podle trestního zákona nemůže soud v trestním řízení uložit pachateli trest:
Answer
 • zabrání věc
 • propadnutí majetku
 • obecně prospěšných prací
 • zákazu styku s dítětem
 • ztráta akademických titulů

Question 26

Question
Mezi okolnosti vylučující trestní odpovědnost řadíme:
Answer
 • svolení poškozeného
 • krajní nouzi
 • nutnou obranu
 • dovolené riziko
 • nepříčetnost

Question 27

Question
Mezi formy trestné součinnosti nepatří:
Answer
 • pokus trestného činu
 • příprava trestného činu
 • spolupachatelství
 • zločinné spolčení
 • návod
 • žádná odpověď není správná
 • pomoc

Question 28

Question
Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat:
Answer
 • jen v případěch společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědností podle jiného právního předpisu
 • v případě, že lze analogicky použít zahraniční právní normu na dané škodlivé jednání
 • v případě, že jednání naplňuje znaky trestného činu a k uplatnění odpovědností nepostačuje jiného právního předpisu
 • vždy
 • v případech společenský škodlivých, ve kterých postačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu
 • v případech společensky škodlivých, ve kterých postačuje k uplatnění odpovědnosti zákon o přestupcích

Question 29

Question
Ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná, je: [blank_start]pachatel[blank_end]
Answer
 • pachatel

Question 30

Question
Trestnost činu zaniká:
Answer
 • změnou společenských nebo politických poměrů
 • nedobrovolným upuštěním od přípravy a pokusu
 • dobrovolným upuštěním od přípravy a pokusu
 • za určité trestné činy, jestliže pachatel dobrovolně škodlivému následku trestného činu zamezil
 • za určité trestné činy, jestli pachatel dobrovolně učinil o trestném činu oznámení v době, kdy škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno
 • za určité trestné činy, jestliže pachatel dobrovolně škodlivý následek napravil
 • promlčením
 • milostí prezidenta
 • jestliže pachatel nedobrovolně zamezil škodlivému následku
 • jestli pachatel zanechal trestné činnosti lstí

Question 31

Question
Trestnost činu nezaniká:
Answer
 • nedobrovolným upuštěním od přípravy a pokusu
 • dobrovolným upuštěním od přípravy a pokusu
 • za určité trestné činy, jestliže pachatel dobrovolně škodlivému následku trestného činu zamezil
 • promlčením
 • milostí prezidenta
 • jestliže pachatel nedobrovolně zamezil škodlivému následku
 • jestliže pachatel zanechal trestné činnosti lstí
 • jestliže pachatel napravil škodlivý následek léčkou

Question 32

Question
"Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na 12-20 let..." O tomto trestném činu platí:
Answer
 • jedná se o přečin
 • v daném případě se jedná o úmysl nepřímý
 • jedná se o zločin
 • objektem trestného činu je život
 • objektem trestného činu je majetek
 • v daném případě se jedná o úmysl přímý

Question 33

Question
"Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a čin spáchá vloupáním, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty..." O tomto trestném činu platí:
Answer
 • jedná se o přečin
 • jedná se o trestný čin spáchaný úmyslně
 • jedná se o zločin
 • objektem trestného činu je život
 • objektem trestného činu je majetek
 • jedná se o trestný čin spáchaný z nedbalosti

Question 34

Question
Do práva veřejného nepatří:
Answer
 • ústavní právo
 • finanční právo
 • správní právo
 • trestní právo
 • daňové právo
 • devizové právo
 • obchodní právo
 • občanské právo
 • rodinné právo

Question 35

Question
Mezi odvětví veřejného práva patří právo:
Answer
 • rodinné
 • pracovní
 • trestní
 • správní
 • ústavní
 • finanční
 • občanské

Question 36

Question
Právo veřejné je:
Answer
 • oblast práva upravující vztahy, v nichž jsou fyzické nebo právnické osoby podřízeny státu
 • oblast práva upravující vztahy, v nichž jsou všichni účastníci rovni
 • pouze oblast trestního práva
 • ta oblast práva, ve které jsou společenské vztahy upravovány dispozitivními normami
 • ta oblast práva, ve které jsou společenské vztahy upravovány kogentními normami

Question 37

Question
Právo hmotné
Answer
 • jsou právní normy vymezující práva a povinnosti (nikoliv ale způsoby jejich uplatnění)
 • jsou právní normy upravující způsoby realizace subjektivních práv a vymáhání plnění právních povinností
 • je oblast práva upravující vztahy, v nichž jsou si účastníci rovni
 • je oblast práva upravující vztahy, v nichž jsou fyzické nebo právnické osoby podřízeny státu
 • je oblast práva, ve které jsou společenské vztahy upraveny dispozitivními normami

Question 38

Question
Mezi právní normy procesní patří:
Answer
 • Občanský zákoník
 • Obchodní zákoník
 • Trestní zákoník
 • Trestní řád
 • Občanský soudní řád

Question 39

Question
Pro oblast soukromého práva je pravdivé následující tvrzení:
Answer
 • každý může činit, co není zákonem zakázáno
 • každý může činit, co je zákonem dovoleno
 • každý nemůže činit, co je zákonem zakázáno
 • každý nemůže činit, co je zákonem dovoleno
 • každý může činit pouze to, co je dovoleno a kodifikováno

Question 40

Question
Právo soukromé je:
Answer
 • oblast práva upravující vztahy, v nichž jsou fyzické nebo právnické osoby podřízeny státu
 • pouze oblast rodinného práva
 • ta oblast práva, ve které jsou společenské vztahy upravovány převážně kogentními normami
 • ta oblast práva, ve které jsou společenské vztahy upravovány převážně dispozitivními normami
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 41

Question
Právo soukromé je:
Answer
 • oblast práva upravující vztahy, v nichž jsou fyzické nebo právnické osoby podřízeny státu
 • oblast práva upravující vztahy, v nichž jsou si všichni účastníci rovni
 • pouze oblast rodinného práva
 • ta oblast práva, ve které jsou společenské vztahy upravovány kogentními normami
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 42

Question
Pro oblast veřejného práva je pravdivé následující tvrzení:
Answer
 • orgány veřejné moci mohou činit to, co není zákonem zakázáno
 • orgány veřejné moci nemohou činit to, co je zákonem zakázáno
 • orgány veřejné moci nemohou činit to, co je zákonem dovoleno
 • orgány veřejné moci mohou činit to, co není zákonem zakázáno, a mohou činit to, co není dovoleno
 • orgány veřejné moci nemohou činit to, co je zákonem zakázáno, a nemohou činit to, co je dovoleno

Question 43

Question
Pro oblast veřejného práva je pravdivé následující tvrzení:
Answer
 • orgány veřejné moci mohou činit to, co není zákonem zakázáno
 • orgány veřejné moci mohou činit to, co je zákonem dovoleno
 • orgány veřejné moci nemohou činit to, co je zákonem dovoleno
 • orgány veřejné moci mohou činit to, co není zákonem zakázáno, a mohou činit to, co není dovoleno
 • orgány veřejné moci nemohou činit to, co je zákonem zakázáno, a nemohou činit to, co je dovoleno

Question 44

Question
O komunitárním právu platí:
Answer
 • představuje samostatný právní řád
 • zavazuje nejen členské státy, ale i vnitrostántí subjekty
 • není samostatný právní řád
 • zavazuje pouze vnitrostátní subjekty
 • má přednost před právními řády členských států
 • nemá přednost před právními řády členských států
 • zavazuje pouze členské státy

Question 45

Question
Právo procesní je:
Answer
 • právním nárokem
 • souhrn právních norem, které upravují práva a povinnosti fyzických osob
 • souhrn právních skutečností
 • souhrn právních norem, které upravují vztahy, které vznikají při řízení před příslušným státním orgánem
 • souhrn právních norem, které upravují vztahy subjektů občanské společnosti

Question 46

Question
Mezi odvětví práva veřejného nepatří právo:
Answer
 • rodinné
 • pracovní
 • trestní
 • správní
 • ústavní
 • finanční
 • občanské

Question 47

Question
Právo soukromé není:
Answer
 • oblast práva upravující vztahy, v nichž jsou fyzické nebo právnické osoby podřízeny státu
 • oblast práva upravující vztahy, v nichž jsou si všichni účastníci rovni
 • pouze oblast rodinného práva
 • ta oblast práva, ve které jsou společenské vztahy upravovány převážně kogentními normami
 • ta oblast práva, ve které jsou společenské vztahy upravovány převážně dispozitivními normami
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 48

Question
"Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta." O tomto trestném činu platí:
Answer
 • jedná se o přečin
 • jedná se o zločin
 • objektem trestného činu je osobní svoboda
 • objektem trestného činu je majetek
 • objektem trestného činu je zdraví
 • může být spáchán konáním
 • může být spáchán nekonáním

Question 49

Question
Pro kontinentálně evropský typ práva není typické:
Answer
 • pramenem práva jsou normativní právní akty
 • pramenem práva jsou právní obyčeje
 • pramenem práva jsou precedenty
 • právní normy jsou vytvářeny rozhodováním soudů
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 50

Question
Do práva veřejného patří:
Answer
 • právo obchodní
 • právo rodinné
 • právo finanční
 • právo trestní
 • právo správní
 • právo devizové
 • právo občanské
Show full summary Hide full summary

Similar

Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek