2PR101 1.test - 1. část

Description

53 otázek
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
18951
296

Resource summary

Question 1

Question
Do soustavy obecných soudů v ČR patří:
Answer
 • okresní soudy
 • Nejvyšší soud
 • Ústavní soud
 • místní soudy
 • vojenské soudy

Question 2

Question
Ústavní soud:
Answer
 • má 20 soudců
 • má soudce jmenované na 5 let
 • rozhoduje o žalobě Senátu proti prezidentu
 • je jmenován Senátem
 • sídlí v Olomouci

Question 3

Question
Ústavní soud rozhoduje:
Answer
 • o řádných opravných prostředcích
 • v trestním řízení
 • ve správním řízení
 • o zrušení právní normy pro rozpor s ústavou
 • o mimořádných opravných prostředcích

Question 4

Question
Označte tvrzení, které je pravdivé:
Answer
 • soud je nositelem státní moci
 • soud je synonymum pro slovo justice
 • soud je součástí státního aparátu
 • soudy rozhodují spory v rámci své pravomoci
 • žádná odpověď není správná

Question 5

Question
Označte tvrzení, které není pravdivé:
Answer
 • soud je nositelem státní moci
 • soud je synonymum pro slovo justice
 • soud je součástí státního aparátu
 • soudy rozhodují spory v rámci své pravomoci
 • žádná odpověď není správná

Question 6

Question
Součástí obecné soustavy soudů v České republice patří:
Answer
 • Ústavní soud
 • obvodní soudy v Praze
 • okresní soudy
 • zemské soudy
 • obchodní soudy
 • Městský soud
 • krajský soud
 • Nejvyšší soud
 • Nejvyšší spravní soud

Question 7

Question
Ústavní soud rozhoduje:
Answer
 • nálezem
 • opatřením obecné povahy
 • rozhodnutím
 • usnesením
 • žádná odpověď není správná

Question 8

Question
Mezi základní zásady občanského soudního řízení u řízení sporných patří:
Answer
 • zásada vyhledávací
 • presumpce neviny
 • zásada materiální pravdy
 • zásada písemnosti
 • zásada dispoziční

Question 9

Question
Mezi zásady sporného občanského soudního řízení nepatří zásada:
Answer
 • volného hodnocení důkazů
 • dispoziční
 • materiální pravdy
 • oficiality
 • projednací

Question 10

Question
Překážka litispendence znamená, že:
Answer
 • právo je promlčeno
 • v téže věci již bylo zahájeno řízení
 • v téže věci již bylo rozhodnuto soudem
 • soud není místně příslušný k projednání věci
 • žádná odpověď není správná

Question 11

Question
Mimořádným opravným prostředkem soudního řízení je:
Answer
 • odpor
 • obnova řízení
 • dovolání
 • rozklad
 • odvolání

Question 12

Question
Proti rozsudku soudu lze podat:
Answer
 • pouze odvolání
 • řádné opravné prostředky (odvolání), popř.mimořádné opravné prostředky (obnova řízení, dovolání, žaloba pro zmatečnost)
 • řádné opravné prostředky (rozklad, obnova řízení), popř. mimořádné opravné prostředky (odvolání, námitky)
 • jen řádné opravné prostředky (autoremedura, obnova řízení)
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 13

Question
Překážka litispendence neznamená, že:
Answer
 • právo je promlčeno
 • v téže věci již bylo zahájeno řízení
 • v téže věci již bylo rozhodnuto soudem
 • soud není místně příslušný k projednání věci
 • žádná odpověď není správná

Question 14

Question
Překážka rei inducatee neznamená, že:
Answer
 • právo je promlčeno
 • v téže věci již bylo zahájeno řízení
 • v téže věci již bylo rozhodnuto soudem
 • soud není místně příslušný k projednání věci
 • žádná odpověď není správná

Question 15

Question
Obecným soudem v případě občanskoprávních sporů je:
Answer
 • soud příslušný podle bydliště žalobce (fyzické osoby)
 • soud příslušný podle bydliště žalovaného (fyzické osoby)
 • soud příslušný podle bydliště žalobce (právnické osoby)
 • soud příslušný podle bydliště žalovaného (právnické osoby)
 • soud příslušný podle místa, kde se nachází věc, která je předmětem sporu

Question 16

Question
Proti rozhodnutí ústředního správního orgánu (např. Ministerstvo financí) lze podat:
Answer
 • stížnost
 • odpor
 • rozklad
 • odvolání
 • námitku

Question 17

Question
Řádným opravným prostředkem proti platebnímu rozkazu je:
Answer
 • odvolání
 • rozklad
 • stížnost pro porušení zákona
 • odpor
 • dovolání

Question 18

Question
Občanskoprávní řízení o odvolání se zahajuje:
Answer
 • pouze na žádost
 • z moci úřední
 • na základě rozhodnutí státního zástupce
 • na základě rozhodnutí veřejného ochránce práv
 • na základě rozhodnutí předsedy vlády

Question 19

Question
"Orgány činné v trestním řízení by měly postupovat tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodně pochybnosti, a to v rozsahu potřebném pro rozhodnutí..." je vyjádřením zásady:
Answer
 • obžalovací
 • legality
 • materiální pravdy
 • veřejnosti
 • formální pravdy

Question 20

Question
Překážka rei indicatae neznamená že,
Answer
 • právo je promlčeno
 • v téže věci již bylo zahájeno řízení
 • v téže věci již bylo pravomocně rozhodnuto soudem
 • soud není místně příslušný k projednání věci
 • o věci již rozhodoval Ústavní soud

Question 21

Question
Do soustavy obecných soudů v České republice patří:
Answer
 • Evropský soud pro lidská práva
 • Městský soud v Praze
 • Nejvyšší soud
 • Nejvyšší správní soud
 • obvodní soudy
 • Ústavní soud
 • Vrchnostenský soud

Question 22

Question
Mezi zásady sporného občanského soudního řízení řadíme zásadu:
Answer
 • dispoziční
 • materiální pravdy
 • oficiality
 • projednací
 • volného hodnocení důkazů

Question 23

Question
Mimořádným opravným prostředkem soudního řízení není:
Answer
 • dovolání
 • obnova řízení
 • odpor
 • odvolání
 • rozklad

Question 24

Question
O odvolání v civilním řízení rozhoduje:
Answer
 • Městský soud v Praze
 • Nejvyšší soud
 • Nejvyšší správní soud
 • Obvodní soud pro Prahu 2
 • Ústavní soud
 • Vrchní soud v Olomouci

Question 25

Question
Překážku v procesním právu, která brání zahájení dalšího řízení před soudem, pokud o téže věci (dané identickým předmětem řízení a identickými účastníky řízení) již jiné řízení u soudu probíhá, označujeme jako překážku: [blank_start]litispendence[blank_end]
Answer
 • litispendence

Question 26

Question
Mezi původní způsoby nabytí vlastnického práva patří:
Answer
 • darování
 • dědictví
 • koupě
 • přírůstek
 • rozhodnutí soudu

Question 27

Question
Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva:
Answer
 • je jeden z druhů trestu
 • je možné jen ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak, a to na základě zákona a za náhradu
 • je možné rozhodnutím Katastralního úřadu
 • je nepřípustné
 • žádná odpověď není správná

Question 28

Question
Obsahem vlastnického práva je:
Answer
 • právo dědit
 • právo plnění
 • právo na věc držet, užívat a disponovat s ní
 • právo zástavní, podzástavní a zadržovací
 • žádná odpověď není správná

Question 29

Question
Nabytí vlastnického práva vydržením:
Answer
 • je možné, drží-li poctivý držitel vlastnické právo po zákonem určenou dobu
 • je možné jen se souhlasem soudu
 • je možné jen se souhlasem vlastníka
 • je možné, trvá-li nepřerušená držba alespoň dva roky

Question 30

Question
Která z následujících podmínek není nutná při vyvlastnění:
Answer
 • písemný souhlas vlastníka
 • poskytnutí náhrady
 • provedení na základě zákona
 • uplynutí zákonem stanovené doby
 • veřejným zájmem, který nelze uspokojit jinak

Question 31

Question
Označte pravdivé/á tvrzení:
Answer
 • držitelem je vždy vlastník
 • držitel nemůže být vlastníkem
 • vlastník je vždy držitelem
 • vlastník může být držitelem
 • všechna tvrzení jsou nepravdivá

Question 32

Question
Vlastnictví:
Answer
 • je nepromlčitelné
 • je právem působícím erga omnes (vůči všem)
 • nelze omezit
 • patří mezi absolutní majetková práva
 • patří mezi relativní majetková práva

Question 33

Question
Vlastnické právo patří mezi práva:
Answer
 • aksesorická
 • která působí vůči všem (erga omnes)
 • relativní
 • věcná
 • žádná odpověď není správná

Question 34

Question
Vlastnické právo:
Answer
 • je nedotknutelné, a proto jej nelze omezit
 • je právem relativním
 • může vzniknout k věci hmotné i nehmotné
 • patří mezi věcná práva k věci cizí
 • vyžaduje nepřetržitou držbu po dobu nejméně tří let

Question 35

Question
Jaké podmínky musí být splněny při vyvlastnění:
Answer
 • písemný souhlas vlastníka
 • poskytnutí náhrady
 • provedení na základě zákona
 • uplynutí zákonem stanovené doby
 • veřejný zájem, který nelze uspokojit jinak

Question 36

Question
O vlastnickém právu platí, že:
Answer
 • hrozí-li neoprávněný zásah do vlastnického práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit
 • je právem relativním
 • jeho obsahem není právo na požívání plodů
 • jej nelze omezit
 • působí vůči všem
 • se lze domáhat jeho ochrany u soudu
 • za splnění zákonných podmínek se lze domáhat jeho ochrany svépomocí

Question 37

Question
Za originální/původní způsob nabytí vlastnického práva lze považovat nabytí vlastnického práva:
Answer
 • k nalezení historické minci
 • k vlastnoručně namalovanému obrazu
 • k zakoupenému automobilu
 • ke kotěti narozenému vlastněné kočce
 • ke zděděnému domu

Question 38

Question
Za odvozený (derivativní) způsob nabytí vlastnického práva lze považovat nabytí vlastnického práva:
Answer
 • k odcizenému horskému kolu
 • k odkázené sbírce známek
 • k ovoci vyrostlému na mém stromu
 • k zakoupenému mobilnímu telefonu
 • ke zděděnému automobilu

Question 39

Question
Poctivý držitel smí věc, který je předmětem jeho držby:
Answer
 • držet
 • opustit
 • prodat její plody
 • užívat
 • zničit

Question 40

Question
Vydržet vlastnické právo:
Answer
 • je možné jen za splnění zákonných podmínek
 • k nemovité věci lze bez soudního rozhodnutí
 • může jen občan České republiky a členských států EU
 • může za splnění zákonných podmínek každý
 • není podle platného práva možné

Question 41

Question
Vlastnické právo:
Answer
 • lze získat i k věci, která ještě nevznikla
 • může vzniknout i k věcem nehmotným
 • patří mezi absolutní majetková práva
 • působí erga omnes (vůči všem)
 • řadíme mezi věcná práva k věci cizí

Question 42

Question
Osoba, která určitou věc fakticky ovládá a nakládá s ní s vůlí mít ji pro sebe, ačkoli nemusí být jejím vlastníkem, se nazývá : [blank_start]držitel[blank_end]
Answer
 • držitel

Question 43

Question
Způsob nabytí vlastnického práva, kdy určitá doba nabývá věc do svého vlastnictví od dosavadního vlastníka jako svého předchůdce, se nazývá: [blank_start]derivativní[blank_end]
Answer
 • derivativní

Question 44

Question
Obsahem vlastnického práva je právo věc [blank_start]držet[blank_end], užívat a disponovat s ní.
Answer
 • držet

Question 45

Question
Co je to právo:
Answer
 • soubor individuálních závazných pravidel chování, stanovených orgány aplikace práva
 • soubor morálních pravidel ve státě dodržovaných
 • soubor obecně závazných pravidel chování, stanovených a sankcionovaných státem
 • soubor všech norem chování ve státě existujících
 • žádná odpověď není správná

Question 46

Question
Právo je:
Answer
 • soubor obecně závazných pravidel chování, které stanovily státní orgány a jejichž dodržování je vynutitelné státní mocí
 • soubor pravidel chování stanovovaných soudními orgány
 • soubor všech morálních norem, které daná společnost uznává za správně
 • soubor všech pravidel chování v dané společnosti
 • žádná z uvedených možností není správná

Question 47

Question
Pro kontinentálně evropský typ práva je typické:
Answer
 • pramenem práva jsou normativní právní akty
 • pramenem práva jsou právní obyčeje
 • pramenem práva jsou prececedenty
 • právní normy jsou vytvářeny rozhodováním soudů
 • žádná z uvedených odpovědí není správná

Question 48

Question
Mezi prameny práva nepatří:
Answer
 • právní obyčeje
 • obchodní smlouvy
 • precedenty
 • normativní smlouvy
 • obecně právní zásady

Question 49

Question
Primárním normativním aktem je:
Answer
 • právní obyčej
 • rozsudek soudu
 • stavební povolení
 • zákon
 • ústavní zákon
 • precedens

Question 50

Question
Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva:
Answer
 • je jeden z druhů trestu
 • je možné jen ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak, a to na základě zákona a za náhradu
 • je možné rozhodnutím Katastrálního úřadu
 • je nepřípustné
 • žádná odpověď není správná

Question 51

Question
Do soustavy soudů v České republice nepatří:
Answer
 • obvodní soudy
 • okresní soudy
 • nejvyšší správní soud
 • obchodní soudy
 • Městský soud v Praze
 • zemské soudy

Question 52

Question
Osoba, která určitou věc, ačkoli ji nepatří, fakticky ovládá, avšak nemá v úmyslu si ji bez dalšího ponechat, se označuje jako: [blank_start]detentor[blank_end]
Answer
 • detentor

Question 53

Question
Způsob nabytí vlastnického práva, kdy určitá osoba nabývá věc do svého vlastnictví jako nový vlastník, se jedním slovem nazývá: [blank_start]původní[blank_end]
Answer
 • původní
Show full summary Hide full summary

Similar

Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek