Část 4.

Description

Obchodní právo Quiz on Část 4., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Gábi Krsková
Quiz by Gábi Krsková, updated more than 1 year ago More Less
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
Gábi Krsková
Copied by Gábi Krsková almost 7 years ago
930
34

Resource summary

Question 1

Question
Nájemní smlouva uzavřená mezi podnikateli, jejímž předmětem jsou dopravní prostředky se řídí:
Answer
 • o Směrnicemi EU
 • o Vyhláškami Ministerstva dopravy
 • o Předpisy upravujícími technické podmínky užívání dopravních prostředků
 • o Obchodním zákoníkem
 • o Občanským zákoníkem

Question 2

Question
Závazek zaniká:
Answer
 • o Zaplacením smluvní pokuty
 • o Prekluzí
 • o Zaplacením odstupného
 • o Plněním bez právního důvodu
 • o Uznáním

Question 3

Question
Společník veřejné obchodní společnosti za závazky společnosti:
Answer
 • o Ručí
 • o Neručí
 • o Odpovídá
 • o Neodpovídá
 • o Žádná z předchozích možností

Question 4

Question
Konstitutivní účinky má zápis těchto skutečností do obchodního rejstříku:
Answer
 • o Zápis prokury
 • o Zvolení nebo jmenování statutárního orgánu
 • o Smrt společníka
 • o Zápis splacení vkladů
 • o Žádná z předchozích možností

Question 5

Question
Smlouva vzniká zásadně:
Answer
 • o Přijetím návrhu, i když je přijat opožděně
 • o Přijetím návrhu, i když obsahuje výhrady
 • o Doručením návrhu adresátovi, jestliže ho v akceptační lhůtě neodmítne
 • o Přijetím návrhu, je-li přijat včas a bez výhrad
 • o Žádná z předchozích možností

Question 6

Question
O zákonném rezervním fondu platí:
Answer
 • o Akciová společnost jej povinně tvoří z čistého zisku minimálně do výše 20 % základního kapitálu
 • o Komanditní společnost jej povinně tvoří minimálně do výše 10 % základního kapitálu
 • o Musí ho vytvořit všechny obchodní společnosti
 • o Společnost s ručením omezeným jej tvořit nemusí
 • o Žádná z předchozích možností

Question 7

Question
Představenstvo akciové společnosti je voleno: (Doba je určena ve smlouvě o výkonu funkce, když není, tak 1 rok.)
Answer
 • o Na dobu nejdéle 5 let
 • o Nejdéle na dobu 3 let
 • o Nejméně na dobu 5 let
 • o Na neomezenou dobu
 • o Žádná z předchozích možností

Question 8

Question
Zákonným zástupcem podnikatele je:
Answer
 • o Prokurista
 • o Odpovědný zástupce
 • o Statutární orgán
 • o Vedoucí odštěpného závodu
 • o Žádná z předchozích možností

Question 9

Question
Společnost vzniká:
Answer
 • o Rozhodnutím správního orgánu
 • o Dnem udělení živnostenského oprávnění
 • o Zápisem do obchodního rejstříku
 • o Podpisem společenské smlouvy
 • o Žádná z předchozích možností

Question 10

Question
Soutěžitelem podle kartelového práva je:
Answer
 • o Též seskupení soutěžitelů, které nemá právní subjektivitu, ale může svou činností hospodářskou soutěž ovlivňovat
 • o Jen podnikatel
 • o Též spotřebitel
 • o Též vyšší územní samosprávný celek (obec, kraj), který se soutěže neúčastní, ale může ji svou činností ovlivňovat
 • o Též fyzická nebo právnická osoba, která se účastní hospodářské soutěže, i když nepodniká

Question 11

Question
Pokud správce vkladu uvede ve svém prohlášení o splacení vkladu, které se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku vyšší částku, než která je splacena:
Answer
 • o Ručí věřitelům za závazky společnosti po dobu 1 roku
 • o Ručí věřitelům do výše tohoto rozdílu po dobu 5 let od vzniku společnosti
 • o Ručí věřitelům za závazky společnosti spolu s ostatními společníky solidárně a neomezeně
 • o Neručí z tohoto titulu za závazky společnosti
 • o Žádná z předchozích možností

Question 12

Question
Odpovědný zástupce je:
Answer
 • o Fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá živnostenskému úřadu za řádný provoz živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů
 • o Zástupce na základě plné moci
 • o Zástupce na základě smlouvy
 • o Zástupce, který se zapisuje do obchodního rejstříku
 • o Žádná z předchozích možností

Question 13

Question
Povinný subjekt je povinen nahradit:
Answer
 • o Jakoukoliv vzniklou škodu
 • o Jen škodu nepřesahující úplatu za plnění
 • o Jen předvídatelnou škodu
 • o Předvídatelnou i nepředvídatelnou škodu
 • o Jen škodu, která byla stanovena ve smlouvě

Question 14

Question
Mezi smlouvy příkazního typu neřadíme smlouvu:
Answer
 • o Zprostředkování
 • o Obchodním zastoupení
 • o Komisionářkou
 • o Mandátní
 • o O prodeji podniku

Question 15

Question
Obchodní závazkové vztahy podnikatelů se řídí:
Answer
 • o I podle zásad, na kterých spočívá obchodní zákoník
 • o Podle obchodních zvyklostí, ale jen tehdy, pokud se na tom strany dohodly
 • o Vždy jen občanským zákoníkem
 • o Vždy jen obchodním zákoníkem
 • o Žádná z předchozích možností

Question 16

Question
Vyvolání nebezpečí záměny jako forma nekalé soutěže spočívá:
Answer
 • o Jen v napodobení obchodní firmy soutěžitele
 • o I v napodobení příznačného označení soutěžitele (např. ochranné známky), výrobku a postupu soutěžitele i vyvolání klamné představy o spojení se soutěžitelem
 • o I v porušení obchodního tajemství
 • o I v podplácení
 • o I ve zlehčování soutěžitele, jeho výrobku či podniku

Question 17

Question
Ztráta či omezení způsobilosti komanditisty k právním úkonům:
Answer
 • o Je důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti
 • o Je důvodem pro zrušení společnosti
 • o Není důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti, avšak za předpokladu, stanoví-li tak společenská smlouva
 • o Není důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti
 • o Žádná z předchozích možností

Question 18

Question
Přistoupení k dluhu je:
Answer
 • o Písemný závazek třetí osoby, že uspokojí věřitele, pokud ho neuspokojí dlužník
 • o Písemná smlouva mezi věřitelem a osobou třetí, na základě, které se třetí osoba stane dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci odpovídají za splnění dluhu solidárně
 • o Písemné oznámení dlužníka věřiteli, že zajistí svůj závazek přistoupením třetí osoby
 • o Písemné oznámení dlužníka věřiteli, že třetí osoba bude plnit místo něj
 • o Písemná dohoda mezi dlužníkem a osobou třetí bez souhlasu věřitele

Question 19

Question
Podnikem se podle vymezení obchodního zákoníku rozumí:
Answer
 • o Subjekt právního vztahu
 • o Provozovna
 • o Objekt právního vztahu
 • o Organizační složka
 • o Žádná z předchozích možností

Question 20

Question
Prodlení dlužníka má tyto právní důsledky:
Answer
 • o Mění se subjekty na straně dlužnické
 • o U peněžitých závazků vzniká dlužníkovi povinnost platit úrok z prodlení
 • o Mění se subjekty na straně věřitelské
 • o Dochází vždy k zániku závazku
 • o Nastává promlčení závazku
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić