1PR101 2.test - Část 20.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 20., created by Nikola Truong on 12/11/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong almost 7 years ago
4837
172

Resource summary

Question 1

Question
Statutárním orgánem akciové společnosti je:
Answer
 • o Správní rada
 • o Statutární ředitel (monistický systém)
 • o Prokurista
 • o Dozorčí ráda
 • o Představenstvo (dualistický systém)
 • o Každý ze společníků
 • o Jednatel

Question 2

Question
Doba či lhůta se mění:
Answer
 • o Nemění se změnou dlužníka
 • o Pouze změnou věřitele
 • o Žádná odpověď není správná
 • o Nemění se změnou věřitele
 • o Pouze změnou dlužníka

Question 3

Question
Předmětem vkladu může být:
Answer
 • o Pohledávka
 • o Jakákoli ocenitelná věc
 • o Státní dluhopis
 • o Věc nehmotná

Question 4

Question
Valná hromada je:
Answer
 • o Statutárním orgánem s. r. o.
 • o Nejvyšším orgánem v. o. s.
 • o Nejvyšším orgánem a. s.
 • o Nejvyšším orgánem s. r. o.

Question 5

Question
Převod podílu na společnosti s ručením omezeným je:
Answer
 • o Zakázaný
 • o Je umožněn i na osobu, která není společníkem společnosti, ale pouze se souhlasem valné hromady
 • o Žádná z předchozích odpovědí není správná
 • o I bez souhlasu umožněn, pokud je převáděn na jiného společníka společnosti a společenská smlouva nestanoví, že je tento převod podmíněn souhlasem některého z orgánů společnosti
 • o Je možný vždy na jakoukoli osobu a bez souhlasu některého z orgánu společnosti

Question 6

Question
Do průmyslového vlastnictví patří:
Answer
 • o Část závodu
 • o Odrůda rostlin
 • o Vynález
 • o Autorská práva

Question 7

Question
Fyzické osoby podle zák. č. 89/2012 Sb.:
Answer
 • o Spočívá v trestní ochraně proti neoprávněným zásahům do osobnosti člověka
 • o Zahrnuje pouze ochranu jména člověka a jeho soukromí
 • o Zahrnuje i právo žít ve zdravém životním prostředí
 • o Je neformální, časově neomezená, spočívá v právu domáhat se toho, aby od neoprávněného zásahu bylo upuštěno; osoba musí dát svolení k pořízení a použití záznamů svých projevů s určitými zákonnými výjimkami (např. k účelům úředním, zpravodajským aj.)
 • o Spočívá kromě ochrany soukromí člověka i v ochraně jeho života, zdraví, cti, lidské důstojnosti aj., ale i projevů osobní povahy (podobizna, osobní písemnosti, zvukové či obrazové záznamy projevu dané osoby)

Question 8

Question
O kartelu platí:
Answer
 • o Je uzavírán veřejně
 • o Je uzavírán tajně

Question 9

Question
O živnostenském oprávnění platí:
Answer
 • o Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba poté, co by zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku
 • o Živnostenské oprávnění je přenositelné na jinou osobu
 • o Živnostenské oprávnění nemůže být omezeno na dobu určitou
 • o Živnost může zaniknout podle zvláštního předpisu
 • o Živnostenské oprávnění může být omezeno na dobu určitou

Question 10

Question
Šekový a směnečný platební rozkaz lze napadnout:
Answer
 • o Námitkou
 • o Odporem
 • o Rozkladem

Question 11

Question
Změna závazku mezi podnikateli se může týkat:
Answer
 • o Žádná odpověď není správná
 • o Pouze objektu
 • o Jakékoliv prvku
 • o Objektu a subjektu
 • o Pouze subjektu a obsahu

Question 12

Question
Jednočlenná společnost je situace, kdy:
Answer
 • o Žádná z předchozích možností
 • o Např. společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost může založit jediný zakladatel
 • o Veřejnou obchodní společnost může založit pouze jeden zakladatel
 • o Kapitálová společnost má jediného společníka
 • o Má pouze jediného člena statutárního orgánu
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić