1PR101 2.test - Část 19.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 19., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 7 years ago
4328
144

Resource summary

Question 1

Question
Rezervní fond obligatorně vytváří:
Answer
 • o Družstvo
 • o Veřejná obchodní společnost
 • o Komanditní společnost
 • o Společnost s ručením omezeným
 • o Žádná odpověď není správná

Question 2

Question
Společnost s r.o. se zrušuje:
Answer
 • o Rozhodnutím valné hromady
 • o Rozhodnutím živnostenského úřadu
 • o Rozhodnutím soudu
 • o Rozhodnutím dozorčí rady
 • o Rozhodnutím jednatelů

Question 3

Question
Veřejnoprávní zákaz podnikání je vysloven:
Answer
 • o Poslanci Parlamentu České republiky
 • o Starostovi obce
 • o Senátorovi Parlamentu České republiky
 • o Vysokoškolskému pedagogovi
 • o Prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu

Question 4

Question
Do obchodního rejstříku se nezapisuje:
Answer
 • o Státní podnik
 • o Právnická osoba svého druhu (sui generis)
 • o Spotřební a výrobní družstva
 • o Zahraniční osoba
 • o Tzv. svobodná povolání (auditoři, lékaři aj.)

Question 5

Question
Mezi vázané živnosti patří:
Answer
 • o Provoz lékárny
 • o Provoz taxislužby
 • o Provoz autoškoly
 • o Provoz střelnice
 • o Žádná odpověď není správná

Question 6

Question
Obchodní společnost zaniká:
Answer
 • o Splněním účelu, pro který byla založena
 • o Dohodou společníků
 • o Rozhodnutím soudu
 • o Výmazem z obchodního rejstříku
 • o Uplynutím doby, na kterou byla založena

Question 7

Question
Firmou fyzické osoby je:
Answer
 • o Jméno a příjmení
 • o Název, který si fyzická osoba pro svoji firmu zvolí, a pod kterým podniká
 • o Příjmení fyzické osoby s dodatkem obsahující předmět podnikání
 • o Fyzické osoby nemají firmu
 • o Žádná odpověď není správná

Question 8

Question
O akciové společnosti, jenž se zakládá s veřejnou nabídkou akcií platí:
Answer
 • o Je založena uzavřením společenské smlouvy, která má formu notářského zápisu
 • o Je založena podepsáním zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu
 • o Akcie lze upisovat, jak peněžitými, tak i nepeněžitými vklady
 • o Základní kapitál společnosti musí činit alespoň 20 mil. Kč
 • o Nelze založit s veřejnou nabídkou
 • o Žádná odpověď není správná

Question 9

Question
Akciová společnost je založena:
Answer
 • o Podpisem společenské smlouvy
 • o Splacením základního kapitálu společnosti
 • o Žádná odpověď není správná
 • o Zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu
 • o Přijetím stanov

Question 10

Question
Společnost s ručením omezeným:
Answer
 • o Může nabýt vlastní obchodní podíl v případech stanovených Obchodním zákoníkem
 • o Nemůže nikdy nabýt vlastní obchodní podíl
 • o Může nabýt vlastní obchodní podíl na základě usnesení valné hromady
 • o Může nabýt vlastní obchodní podíl, pokud to připouští stanovy akciové společnosti
 • o Může nabýt vlastní obchodní podíl na základě rozhodnutí soudu

Question 11

Question
Je-li ujednána smluvní pokuta:
Answer
 • o Lze sjednat vedle smluvní pokuty i nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje
 • o Žádná z předchozích možností
 • o nelze uplatnit úrok z prodlení
 • o Jejíž výše je nepřiměřená, může ji soud snížit ex offo (i bez návrhu)
 • o Je jejím zaplacením zbaven dlužník splnit dluh smluvní pokutou utvrzený

Question 12

Question
Živností není:
Answer
 • o Výchova a vzdělání ve školách
 • o Vedení účetnictví
 • o Činnost penzijních fondů
 • o Provozování pohřební služby, krematoria, či autoškoly
 • Zprostředkování

Question 13

Question
Zakladatel A společnosti s ručením omezeným se ve společenské smlouvě zavázal, že vnese do této obchodní korporace nepeněžitý vklad -- know-how v hodnotě 2 mil. Kč, takto oceněno know-how bylo i ve společenské smlouvě. V době vzniku společnost se však v důsledku nedávného technologického vývoje snížila hodnota know-how na 1 mil Kč. Která tvrzení jsou správná?
Answer
 • o Zakladatel A je povinen doplatit rozdíl mezi oceněním ve společenské smlouvě a cenou (hodnotou) v době nabytí know-how společností
 • o Ostatní společníci jsou společně a nerozdílně povinni doplatit rozdíl ze svých prostředků
 • o Zakladatel A není povinen rozdíl doplatit, zakladatel A ručí do výše rozdílu
 • o Společnost je povinna doplatit rozdíl ze svých prostředků
 • o Žádná z předchozích možností

Question 14

Question
Za obchodní korporaci lze již před jejím vznikem:
Answer
 • o Nelze jednat ani ji zastupovat, protože není právním subjektem
 • o Jednat, přičemž kdo takto jedná, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám
 • o Jednat, přičemž obchodní korporace může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít
 • o Žádná z předchozích možností

Question 15

Question
Společenská smlouva u společnosti s ručením omezeným musí:
Answer
 • o Být v písemné formě, sepsána notářským zápisem
 • o Určení dozorčí rady, která je u této formy obchodní korporace obligatorní
 • o Určení, zda jsou kmenové listy zastupitelné a zda je možné s nimi obchodovat na regulovaných trzích s cennými papíry
 • o Obsahovat výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly
 • o Obsahovat počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost

Question 16

Question
Finanční záruka vzniká:
Answer
 • o Smlouvou mezi bankou a věřitelem
 • o Prohlášením výstavce v záruční listině, že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité peněžní částky, nesplní-li dlužník určitý dluh
 • o Písemným prohlášením dlužníka adresovaným věřiteli, že bude místo něj plnit banka
 • o Přímo ze zákona
 • o Rozhodnutím soudu o zajištění pohledávky věřitele bankou

Question 17

Question
Plná moc musí být včas vystavena v případě:
Answer
 • o Smlouvy komisionářské
 • o Smlouvy o přepravě zboží
 • o Smlouvy příkazní, vyžaduje-li obstarání záležitosti právního jednání
 • o Smlouvy zasílatelské
 • o Smlouvy o zprostředkování

Question 18

Question
Do sbírky listin v obchodním rejstříku se uloží:
Answer
 • o Žádná z předchozích možností
 • o Výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky
 • o Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a zprávu znalce o jejím přezkoumání
 • o Rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, které jsou členem statutárního orgánu
 • o Zakladatelské právní jednání

Question 19

Question
Mezi zvláštní způsoby uzavírání smluv řadíme:
Answer
 • o Sjednání smlouvy tacitně (mlčky)
 • o Dražba
 • o Veřejný závazek
 • o Sjednání smlouvy výslovnou ústní dohodou
 • o Veřejná nabídka
 • o Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídkou (dřívější obchodní veřejnou soutěž)
 • o Sjednání smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku

Question 20

Question
Dílčí závazek znamená, že:
Answer
 • o Závazek zanikne jen když splní věřiteli všichni dlužníci svůj podíl
 • o Každý z dlužníku se zprostí odpovědnosti, pokud splní to, k čemu se zavázal
 • o Věřitel může požadovat splnění celého závazku na kterémkoliv z dlužníků
 • o Dlužníci odpovídají za splnění závazku věřiteli podle výše svých podílů na závazku
 • o Každý z dlužníků může odmítnout plnit za ostatní
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić