1PR101 2.test - Část 18.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 18., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 7 years ago
3947
147

Resource summary

Question 1

Question
Smlouva musí mít písemnou formu:
Answer
 • o V případě prodeje movité věci
 • o V případě prodeje podniku
 • o V případě prodeje nemovitosti
 • o V případě mandátní smlouvy

Question 2

Question
Nepeněžitým vkladem nemůže být:
Answer
 • o Osobní automobil
 • o Know – how
 • o Nemovitost
 • o Vedení účetnictví
 • o Žádná odpověď není správná

Question 3

Question
Označte správnou obchodní firmu:
Answer
 • o ALFA – prodej dlaždiček
 • o ALFA a spol.
 • o ALFA, k.s.
 • o Bytové družstvo ALFA
 • o Žádná odpověď není správná

Question 4

Question
Statutárním orgánem Veřejné obchodní společnosti jsou:
Answer
 • o Každý ze společníků
 • o Valná hromada
 • o Komplementáři
 • o Komanditisté
 • o Žádná odpověď není správná

Question 5

Question
Prokuru lze udělit:
Answer
 • o Fyzické i právnické osobě
 • o Pouze právnické osobě
 • o Pouze fyzické osobě
 • o Tuzemské i zahraniční osobě
 • o Žádná odpověď není správná

Question 6

Question
Maximální počet společníků v s.r.o.:
Answer
 • o Není omezen
 • o Je 50 právnických osob
 • o Je 50 fyzických osob
 • o 70 fyzických osob
 • o Žádná z odpovědí není správná

Question 7

Question
Absolutní neobchod se řídí:
Answer
 • o Vždy ustanovení obchodního zákoníku bez ohledu na subjekty vztahu
 • o Vždy ustanovení občanského zákoníku bez ohledu na subjekty vztahu
 • o Dle právní povahy subjektu závazkového vztahu
 • o Předmětem závazkového vztahu
 • o Žádná odpověď není správná

Question 8

Question
Podle předmětu činnosti živnosti dělíme na:
Answer
 • o Ohlašovací a koncesované
 • o Řemeslné a vázané
 • o Obchodní, výrobní a poskytující služby
 • o Volné a řemeslné
 • o Žádná odpověď není správná

Question 9

Question
Všeobecnými podmínkami pro provozování živnosti jsou:
Answer
 • o Věk alespoň 18 let
 • o Způsobilost k právním úkonům
 • o Trestní bezúhonnost
 • o Žádné daňové nedoplatky vůči státu
 • o Žádná odpověď není správná

Question 10

Question
Pro všechny obchodní společnosti platí:
Answer
 • o Zakládají se společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou
 • o Mohou být založeny pouze za účelem podnikání
 • o Vznikají zápisem do obchodního rejstříku
 • o Ručí za své závazky
 • o Odpovídají za své závazky

Question 11

Question
Smlouva vzniká:
Answer
 • o Pokud se strany dohodnou o celém jejím obsahu
 • o Jestliže přijetí návrhu obsahuje pouze nepodstatné změny a doplňky
 • o Jestliže je návrh přijat co do obsahu, ale opožděně
 • o Také v případě, že se strany dohodnou pouze o podstatných náležitostech
 • o Také tacitně

Question 12

Question
Zvolte správnou obchodní firmu:
Answer
 • o PORSCHE a syn
 • o PORSCHE, výrobní družstvo
 • o PORSCHE, komanditní společnost
 • o PORSCHE, s.r.o.
 • o Žádná odpověď není správná

Question 13

Question
Výše základního kapitálu v akciové společnosti činí:
Answer
 • o 1 000 000,- Kč
 • o 2 000 000,- Kč nebo 80 000 EUR
 • o 5 000 000,- Kč
 • o 10 000 000,- Kč
 • o 20 000 000,- Kč

Question 14

Question
Prekluze znamená:
Answer
 • o Promlčení závazkového vztahu
 • o Prodlení dlužníka
 • o Prodlení věřitele
 • o Zánik závazkového vztahu
 • o Žádná odpověď není správná

Question 15

Question
Dominantní postavení na trhu má soutěžitel, který zajišťuje dodávky zboží:
Answer
 • o Vyšší než 20 %
 • o Vyšší než 30 %
 • o Vyšší než 40 %
 • o Vyšší než 50 %
 • o Vyšší než 60 %

Question 16

Question
Smlouva musí mít písemnou formu:
Answer
 • o V případě kupní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku
 • o V případě smlouvy o prodeji podniku
 • o V případě smlouvy o koupi najaté věci
 • o V případě smlouvy o nájmu podniku
 • o Žádná odpověď není správná

Question 17

Question
Orgány družstva jsou:
Answer
 • o Dozorčí rada
 • o Valná hromada
 • o Správní rada
 • o Kontrolní komise
 • o Členská schůze

Question 18

Question
O rozhodnutí vydat vyměnitelné dluhopisy rozhoduje valná hromada akciové společnosti:
Answer
 • o 1/2 všech akcionářů
 • o 1/2 přítomných akcionářů
 • o 1/3 přítomných akcionářů
 • o 2/3 většinou přítomných akcionářů
 • o Žádná odpověď není správná

Question 19

Question
Živností není činnost:
Answer
 • o Stomatologů
 • o Auditorů a daňových poradců
 • o Advokátů
 • o Notářů
 • o Vedení účetnictví

Question 20

Question
Závazek zaniká:
Answer
 • o Uložením do úřední úschovny
 • o Zaplacením odstupného
 • o Zmařením účel smlouvy
 • o Nemožnosti plnění – insolvence
 • o Žádná odpověď není správná
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić