1PR101 2.test - Část 17.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 17., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong almost 7 years ago
4572
174

Resource summary

Question 1

Question
Obchodní rejstřík je:
Answer
 • o Veřejný
 • o Neveřejný
 • o Zčásti veřejný a zčásti neveřejný
 • o Přístupný pouze osobám, které k tomu osvědčí právní zájem
 • o Veřejný s výjimkou skutečností, které jsou státním nebo obchodním tajemstvím

Question 2

Question
Na základě smlouvy o převzetí dluhu dochází:
Answer
 • o Ke změně předmětu smlouvy
 • o Ke změně obsahu smlouvy
 • o Ke změně v osobě dlužníka
 • o Ke změně v osobě věřitele
 • o K zániku smlouvy

Question 3

Question
Návrh na zápis komanditní společnosti do obchodního rejstříku podepisují:
Answer
 • o Komanditisté
 • o Komplementáři
 • o Komanditisté i komplementáři
 • o Všichni jednatelé
 • o Zakladatelé pověření správou vkladů

Question 4

Question
Provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce musí:
Answer
 • o Každý podnikatel podnikající podle živnostenského zákona
 • o Každý podnikatel provozující živnost průmyslovým způsobem
 • o Každý podnikatel provozující koncesovanou živnost
 • o Každá obchodní společnost
 • o Žádná odpověď není správná

Question 5

Question
Obranou proti šekovému platebnímu rozkazu je:
Answer
 • o Odpor
 • o Odklad
 • o Rozklad
 • o Námitky
 • o Stížnost

Question 6

Question
Obranou proti platebnímu rozkazu je:
Answer
 • o Odpor
 • o Odklad
 • o Rozklad
 • o Námitky
 • o Stížnost

Question 7

Question
Společnost s ručením omezeným s více než jediným zakladatelem lze založit:
Answer
 • o Zakladatelskou listinou v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zakladatele
 • o Společenskou smlouvou ve formě notářského zápisu
 • o Společenskou smlouvou v písemné formě s ověřeným podpisem zakladatele
 • o Stanovami ve formě notářského zápisu
 • o Žádná odpověď není správná

Question 8

Question
Účastníci řízení o výkon rozhodnutí se nazývají:
Answer
 • o Žalobce a žalovaný
 • o Navrhovatel a odpůrce
 • o Oprávněný a povinný
 • o Poplatník a plátce
 • o Žádná odpověď není správná

Question 9

Question
Mezi věcné právní zajišťovací prostředky patří:
Answer
 • o Bankovní záruka
 • o Ručení
 • o Smluvní pokuta
 • o Uznání závazku
 • o Zadržovací právo

Question 10

Question
Základní kapitál se povinně vytváří:
Answer
 • o Ve všech obchodních společnostech
 • o U komanditní společnosti
 • o U akciové společnosti
 • o Ve veřejné obchodní společnosti
 • o Ve společnosti s ručením omezeným

Question 11

Question
Označte správnou obchodní firmu:
Answer
 • o Mercedes a syn
 • o Mercedes a spol. (pokud je Mercedes jméno společníka, tak to obchodní firma je)
 • o Mercedes, s.r.o.
 • o Mercedes, výrobní družstvo
 • o Žádná odpověď není správná

Question 12

Question
Veřejnoprávní zákaz podnikání má:
Answer
 • o Pedagogický pracovník
 • o Zaměstnanec státního podniku
 • o Příslušník Policie ČR
 • o Člen statutárního orgánu obchodní společnosti
 • o Člen dozorčí rady obchodní společnosti

Question 13

Question
Nepeněžitým vkladem do obchodní společnosti může být:
Answer
 • o Pohledávka vůči společnosti
 • o Závazek vykonání určité práce či poskytnutí služby
 • o Know – how
 • o Podnik
 • o Žádná odpověď není správná

Question 14

Question
Živností není činnost:
Answer
 • o Notářů
 • o Advokátů
 • o Auditorů
 • o Vedení účetnictví
 • o Provozování autoškoly

Question 15

Question
Zákaz konkurence se nevztahuje:
Answer
 • o Na jednatele s.r.o.
 • o Na členy představenstva s.r.o.
 • o Na členy dozorčí rady a.s.
 • o Na komplementáře k.s.
 • o Žádná odpověď není správná

Question 16

Question
Akciová společnost nemůže vydávat:
Answer
 • o Kmenové akcie
 • o Prioritní akcie
 • o Zaměstnanecké akcie
 • o Úrokové akcie
 • o Žádná odpověď není správná

Question 17

Question
Označte správnou obchodní firmu:
Answer
 • o OMEGA a spol.
 • o OMEGA, s.r.o.
 • o OMEGA – prodej jízdních kol
 • o OMEGA, a.s.
 • o OMEGA – výrobní družstvo

Question 18

Question
Základní kapitál v družstvu činí:
Answer
 • o Alespoň 10 000,- Kč
 • o Alespoň 30 000,- Kč
 • o Alespoň 50 000,- Kč
 • o Alespoň 100 000,- Kč
 • o Žádná odpověď není správná

Question 19

Question
Výuka jazyků je živnost:
Answer
 • o Koncesovaná
 • o Řemeslná
 • o Vázaná
 • o Volná
 • o Žádná odpověď není správná

Question 20

Question
Rozhodčí řízení končí vydáním:
Answer
 • o Rozsudku
 • o Platebního rozkazu
 • o Usnesení
 • o Rozhodčího nálezu
 • o Žádná odpověď není správná
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić