1PR101 2.test - Část 15.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 15., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
4814
175

Resource summary

Question 1

Question
Mezi živnosti ohlašovací živnosti patří:
Answer
 • o Žádná odpověď není správná
 • o Koncesované
 • o Volné
 • o Vázané
 • o Řemeslné

Question 2

Question
Mezi formy spojování soutěžitelů v kartelovém právu ČR nepatří:
Answer
 • o Splynutí soutěžitelů
 • o Dohoda o rozdělení trhu se soutěžiteli
 • o Sloučení soutěžitelů
 • o Nabytí kontroly nad soutěžitelem prostřednictvím akcií nebo obchodních podílů
 • o Společná kontrola nad společně kontrolovaným podnikem

Question 3

Question
Mezi přeměny obchodní společnosti řadíme:
Answer
 • o Prohlášení konkursu
 • o Transformace
 • o Likvidace
 • o Změna právní formy
 • o Žádná z předchozích možností

Question 4

Question
Proti rozhodčímu nálezu:
Answer
 • o Je možno podat stížnost
 • o Nemůžeme podat žádný opravný prostředek
 • o Může být podán návrh na přezkoumání dalším rozhodcem, bylo-li
 • o Je možno podat odvolání
 • o Můžeme podat návrh na přezkoumání příslušným správním orgánem

Question 5

Question
Sídlo má:
Answer
 • o Každý podnikatel
 • o Pouze podnikatel FO
 • o Pouze podnikatel PO
 • o Pouze podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku
 • o Žádná z předchozích možností

Question 6

Question
Jestliže je komanditista zbaven způsobilosti k právním úkonům:
Answer
 • o Není to důvod pro zánik jeho účasti ve společnosti, pokud tak rozhodl
 • o Žádná odpověď není správná
 • o Není to důvod pro zánik jeho účasti ve společnosti
 • o Je to důvod pro zánik jeho účasti ve společnosti

Question 7

Question
O postoupení pohledávky platí:
Answer
 • o Nelze postoupit pohledávku, která vznikne v budoucnu
 • o Nelze postoupit pohledávku nepeněžitou
 • o Postoupit lze všechny pohledávky
 • o Postoupit nelze pohledávku, pokud by to odporovalo dohodě mezi věřitelem a dlužníkem
 • o Je to změna v subjektech na straně dlužnické

Question 8

Question
O odstoupení od smlouvy podle Obchodního zákoníku platí:
Answer
 • o Odstoupení má stejné účinky jako prekluze
 • o Věřitel může odstoupit od smlouvy kdykoliv, dlužník jen před
 • o Odstoupením zanikají práva a povinnosti ze smlouvy
 • o Odstoupením zanikne smlouva a závazky z ní vzniklé
 • o Odstoupit leze jen z důvodu stanovených ve smlouvě

Question 9

Question
Generální klauzule nekalé soutěže nezahrnuje tyto pojmové znaky:
Answer
 • o Újmu, která nastala nebo hrozí soutěžiteli nebo spotřebiteli
 • o Jednání v hospodářské soutěži
 • o Klamavou a srovnávací reklamu
 • o Rozpor s dobrými mravy hospodářské soutěže
 • o Veřejnoprávní porušení

Question 10

Question
U osob zapsaných v obchodním rejstříku vzniká právo provozovat ohlašovací živnost:
Answer
 • o Dnem zapsání této skutečnosti do obchodního rejstříku
 • o Žádná odpověď
 • o Dnem ohlášení živnosti za splnění zákonných podmínek
 • o Doručením rozhodnutí o vzniku živnostenského oprávnění
 • o Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o vzniku živnostenského oprávnění

Question 11

Question
Mezi zvláštní způsoby uzavíraní smluv řadíme:
Answer
 • o Veřejný návrh
 • o Sjednání smlouvy výslovnou ústní dohodou
 • o Veřejný závazek
 • o Sjednání smlouvy tacitně
 • o Sjednání smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku

Question 12

Question
Nepeněžitým vkladem nemůže nikdy být:
Answer
 • o Know – how
 • o Věc movitá či nemovitá
 • o Závazek spočívající v provedení prací či služeb
 • o Podnik nebo jeho část
 • o Majetek, který společnost nemůže využit ve vztahu k předmětu podnikání

Question 13

Question
Zadržovací právo vzniká:
Answer
 • o Jednostranným zadržením movité věci oprávněným věřitelem
 • o Notářským zápisem o zadržení věci
 • o Písemnou smlouvou mezi dlužníkem a věřitelem o zadržení věci
 • o Rozhodnutí soudu

Question 14

Question
O dozorčí radě platí:
Answer
 • o Musí mít nejméně 3 členy, dělitelné třemi
 • o Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu
 • o Jedná jménem společnosti
 • o Je nejvyšším orgánem společnosti
 • o Dohlíží na výkon působnosti představenstva

Question 15

Question
Živnostenský rejstřík neprovozují: (provozují – obecní a krajské živnostenské úřady)
Answer
 • o Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR
 • o Obecní živnostenské úřady
 • o Rejstříkové soudy
 • o Živnostenský úřad ČR
 • o Žádná z předchozích odpovědí

Question 16

Question
Mezi samostatně převoditelná práva akcionáře platí:
Answer
 • o Právo podílet se na řízení společnosti
 • o Právo účasti na valné hromadě
 • o Právo na vydání akcie
 • o Právo na podíl na zisku
 • o Žádná z předchozích možností
 • o Právo na vyplacení dividendy
 • o Přednostní právo na vyplacení a upisování akcií při navyšování základního kapitálu
 • o Právo na likvidačním zůstatku

Question 17

Question
Podnikatelem je:
Answer
 • o Sdružení osob podnikající pod společným názvem bez založení
 • o Družstvo
 • o S.R.O. s jediným společníkem
 • o Fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského listu
 • o Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem než podnikání

Question 18

Question
Do obchodního rejstříku se zapisují:
Answer
 • o Všechny právnické osoby
 • o Všechny fyzické osoby
 • o Právnické osoby, o kterých to stanoví zákon
 • o Fyzické a právnické osoby podnikající podle živnostenského zákona
 • o Fyzické osoby, které provozují zemědělskou výrobu

Question 19

Question
Obchodní firmu má:
Answer
 • o Každý podnikatel ve smyslu obchodního zákoníku
 • o Každá právnická osoba
 • o Každá fyzická osoba
 • o Každý podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku
 • o Žádná odpověď není správná

Question 20

Question
Obchodní firmu má:
Answer
 • o Každý podnikatel ve smyslu obchodního zákoníku
 • o Každá právnická osoba
 • o Družstvo
 • o Fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 • o Žádná odpověď není správná
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić