1PR101 2.test - Část 14.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 14., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 7 years ago
4714
181

Resource summary

Question 1

Question
Valná hromada není obligatorním orgánem:
Answer
 • o Veřejné obchodní společnosti
 • o V žádné obchodní společnosti
 • o Společnosti s ručením omezeným
 • o Akciové společnosti
 • o Žádná odpověď není správná

Question 2

Question
Obchodní jmění představuje:
Answer
 • o Souhrn majetkových hodnot, které patří podnikateli
 • o Soubor majetku a závazků
 • o Obchodní majetek po odečtení závazků
 • o Vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele
 • o Žádná odpověď není správná

Question 3

Question
Mezi orgány společnosti podle obchodního zákoníku nepatří:
Answer
 • o Valná hromada
 • o Statutární orgán
 • o Správní rada
 • o Dozorčí rada
 • o Žádná odpověď není správná

Question 4

Question
Prodlení dlužníka má tyto právní důsledky:
Answer
 • o Mění se subjekty na straně věřitelské
 • o U peněžitých závazků vzniká dlužníkovi povinnost platit úrok z prodlení
 • o Dochází vždy k zániku závazku
 • o Mění se subjekty na straně dlužnické
 • o Nastává promlčení závazku

Question 5

Question
Obchodní společnost zaniká:
Answer
 • o Likvidací
 • o Přechodem jmění na právního nástupce
 • o Dohodou společníků
 • o Uplynutím doby, na kterou byla založena
 • o Výmazem z obchodního rejstříku

Question 6

Question
Odpovědný zástupce je:
Answer
 • o Zástupce na základě plné moci
 • o Zákonný zástupce
 • o Zástupce na základě smlouvy
 • o Fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá živnostenskému úřadu za řádný provoz činnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů
 • o Žádná odpověď není správná

Question 7

Question
Obsah závazku se změní:
Answer
 • o Postoupením pohledávky
 • o Převzetím dluhu
 • o Prodlením dlužníka nebo věřitele
 • o Prekluzí
 • o Přistoupením k dluhu

Question 8

Question
Označte správní tvrzení týkající se sbírky listin:
Answer
 • o Údaje v ní obsažené se zveřejňují v obchodním věstníku
 • o Jde o samostatný registr vedený u okresního soudu
 • o Je součástí obchodního rejstříku
 • o Nahlížet do ní mohou jen osoby, které prokáží právní zájem
 • o Žádná odpověď není správná

Question 9

Question
Mezi obligační zajišťovací prostředky nepatří:
Answer
 • o Smluvní pokuta
 • o Ručení
 • o Bankovní záruka
 • o Zástavní právo
 • o Žádná odpověď není správná

Question 10

Question
Zástavní právo k obchodnímu podílu vzniká:
Answer
 • o Převodem práva
 • o Postoupením pohledávky
 • o Směnkou
 • o Zápisem do obchodního rejstříku
 • o Ručením

Question 11

Question
Návrh na zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku musí být podán:
Answer
 • o Do 1 měsíce od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského oprávnění
 • o Nejpozději do 1 roku od založení společnosti
 • o Do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského oprávnění
 • o Do 60 dnů od založení společnosti
 • o Do 6 měsíců od založení společnosti

Question 12

Question
Hodnota nepeněžitého vkladu u a.s. a s.r.o. musí být stanovena:
Answer
 • o Na základě rozhodnutí valné hromady
 • o Na základě posudku znalce stanoveného soudem
 • o Na základě posudku znalce, kterého si zvolí společnost
 • o Rozhodnutím soudu na návrh některého ze zakladatelů
 • o Na základě souhlasu všech společníků

Question 13

Question
Odpovědnost za vady vzniká:
Answer
 • o Uzavřením příslušné smlouvy
 • o Rozhodnutím soudu
 • o Porušením povinnosti splnit závazek řádně
 • o Porušení splnit závazek včas
 • o Žádná odpověď není správná

Question 14

Question
Mezi práva společníka v.o.s. nepatří:
Answer
 • o Právo na podíl na zisku
 • o Právo vypovědět společenskou smlouvu
 • o Právo převést účast na společnosti
 • o Právo na vypořádací podíl
 • o Žádná odpověď není správná

Question 15

Question
Nepeněžité vklady musí být splaceny:
Answer
 • o Do 1 roku od vzniku společnosti
 • o Do 5 let od vzniku společnosti
 • o Do 10 let od vzniku společnosti
 • o Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku
 • o Před založením společnosti

Question 16

Question
Rezervní fond se povinně vytváří: (rezervní fond už není povinný)
Answer
 • o Při založení společnosti
 • o Při vzniku společnosti
 • o Z čistého zisku společnosti
 • o Z příplatků společníků
 • o Žádná odpověď není správná

Question 17

Question
Mezi předměty obchodní společnosti řadíme:
Answer
 • o Prohlášení konkursu
 • o Transformace
 • o Spojování
 • o Změna právní normy
 • o Žádná odpověď není správná

Question 18

Question
Mezi samostatně převoditelná práva akcionáře patří:
Answer
 • o Právo podílet se na řízení společnosti
 • o Právo účasti na valné hromadě
 • o Právo na vydání akcie
 • o Právo na podíl ze zisku
 • o Žádná odpověď není správná
 • o Právo na vyplacení dividendy
 • o Přednostní právo na vyplacení a upisování akcií při navyšování základního kapitálu
 • o Právo na likvidačním zůstatku

Question 19

Question
K jednostrannému započtení nejsou způsobilé:
Answer
 • o Pohledávky stejného druhu
 • o Pohledávky splatné
 • o Pohledávky, které nelze uplatnit u soudu
 • o Pohledávky nepeněžité
 • o Žádná odpověď není správná

Question 20

Question
O komanditní společnosti neplatí:
Answer
 • o Komplementářem může být pouze fyzická osoba
 • o Společníci neručí za závazky společnosti, ale odpovídají za ně
 • o Společnost ručí ze zákona za své závazky
 • o Společnost netvoří základní kapitál
 • o Komanditisté ručí za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů zapsaného v obchodním rejstříku
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić