1PR101 2.test - Část 13.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 13., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 7 years ago
4429
184

Resource summary

Question 1

Question
Živnostenským podnikáním je činnost:
Answer
 • o Advokátní kanceláře
 • o Banky
 • o Výrobce elektřiny ze slunečního záření
 • o Osoby provozující zemědělskou výrobu
 • o Výrobce zbraní

Question 2

Question
Pouze obchodním zákoníkem se řídí (bez ohledu na subjekty právního vztahu):
Answer
 • o Smlouva nájemní
 • o Smlouva o prodeji podniku
 • o Smlouva o postoupení pohledávky
 • o Smlouva o prodeji nemovitosti
 • o Smlouva pojistná

Question 3

Question
Statutárním orgánem akciové společnosti je:
Answer
 • o Každý ze společníků
 • o Jednatel
 • o Představenstvo
 • o Dozorčí rada
 • o Generální ředitel

Question 4

Question
Pro veřejnou obchodní společnost neplatí:
Answer
 • o Může mít jediného společníka
 • o Společníci nemají vkladovou povinnost
 • o Jménem společnosti jedná každý ze společníků
 • o Společník má nárok na podíl ze zisku
 • o Netvoří základní kapitál

Question 5

Question
Mezi zrušení společnosti bez likvidace neřadíme:
Answer
 • o Sloučení
 • o Rozdělení
 • o Změnu právní formy
 • o Smrt společníka
 • o Splynutí

Question 6

Question
Podnikatelem není:
Answer
 • o Osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 • o S.R.O. založené za jiným účelem, než je podnikání
 • o Fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění
 • o Sdružení osob podnikajících pod společným názvem bez založení právnické osoby
 • o Družstvo
 • o Žádná z předchozích odpovědí není správná

Question 7

Question
K jednostrannému započtení nejsou způsobilé:
Answer
 • o Pohledávky stejného druhu
 • o Pohledávky splatné
 • o Pohledávky, které nelze uplatnit u soudu
 • o Pohledávky nepeněžité
 • o Žádná z předchozích odpovědí není správná

Question 8

Question
Mezi skutkové podstaty nekalosoutěžního jednání nepatří:
Answer
 • o Podplácení
 • o Legalizace výnosů z trestné činnosti
 • o Klamavá reklama
 • o Zlehčování
 • o Ohrožování zdraví nebo životního prostředí

Question 9

Question
Do obchodního rejstříku se nezapisuje:
Answer
 • o Předmět podnikání
 • o Právní forma právnické osoby
 • o Seznam akcionářů
 • o Údaje o statutárním orgánu
 • o Údaje o prokuristovi

Question 10

Question
Mezi věcně-právní zajištění závazku neřadíme:
Answer
 • o Ručení
 • o Zástavní právo
 • o Podzástavní právo
 • o Zadržovací právo

Question 11

Question
Mezi povinnosti likvidátora nepatří:
Answer
 • o Koordinovat svůj postup se statutárním orgánem společnosti
 • o Sestavit soupis jmění
 • o Oznámit vstup do likvidace známým věřitelům
 • o Podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku

Question 12

Question
Akceptační lhůta je lhůta:
Answer
 • o K poskytnutí plnění podle smlouvy
 • o K uplatnění nároku na plnění u dlužníka
 • o K podání žaloby u soudu
 • o K podání reklamace
 • o K přijetí návrhu smlouvy

Question 13

Question
Mezi zánik závazku na základě právní události řadíme:
Answer
 • o Započtení
 • o Výpověď
 • o Dohodu
 • o Odstoupení od smlouvy
 • o Smrt dlužníka

Question 14

Question
Mezi smlouvy příkazního typu neřadíme smlouvu:
Answer
 • o O zprostředkování
 • o Mandátní
 • o O prodeji podniku
 • o O obchodním zastoupení
 • o Komisionářskou

Question 15

Question
Mezi zvláštní způsoby uzavírání smluv neřadíme:
Answer
 • o Veřejné zakázky
 • o Veřejný návrh
 • o Veřejnou obchodní soutěž
 • o Veřejný závazek

Question 16

Question
Oferta je:
Answer
 • o Pomsta
 • o Smluvní návrh
 • o Přijetí smluvního návrhu
 • o Lhůta pro přijetí návrhu

Question 17

Question
Obchodní zákoník neupravuje:
Answer
 • o Právní podmínky podnikání
 • o Postavení podnikatelů
 • o Obchodní závazkové vztahy
 • o Některé vztahy s podnikáním související
 • o Smlouvu o tichém společenství

Question 18

Question
Prodlením dlužníka u peněžitého závazku automaticky vzniká:
Answer
 • o Škoda
 • o Nárok na odstoupení od smlouvy
 • o Nárok na dodání bezvadného plnění
 • o Nárok na úroky z prodlení

Question 19

Question
Jako bezdůvodné obohacení neoznačujeme:
Answer
 • o Plnění bez právního důvodu
 • o Plnění z nepoctivých zdrojů
 • o Opakované plnění
 • o Plnění z neplatného právního úkonu

Question 20

Question
Podoby akcie jsou:
Answer
 • o Akcie listinné a zaknihované
 • o Akcie kmenové prioritní a zlaté
 • o Akcie na jméno a na doručitele
 • o Akcie úrokové
 • o Žádná odpověď není správná
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić