1PR101 2.test - Část 12.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 12., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 7 years ago
4898
183

Resource summary

Question 1

Question
Akceptační lhůta činí podle zákona:
Answer
 • o 15 dní
 • o 1 měsíc
 • o 3 měsíce
 • o 6 měsíců
 • o Žádná z předchozích možností

Question 2

Question
Mezi samostatně převoditelná práva akcionáře patří:
Answer
 • o Právo podílet se na řízení společnosti
 • o Právo účasti na valné hromadě
 • o Právo na vydání akcie
 • o Právo na podíl na zisku
 • o Právo na vyplacení dividendy
 • o Přednostní právo na vyplacení a upisování akcií při navyšování základního kapitálu
 • o Žádná z předchozích možností
 • o Právo na likvidačním zůstatku

Question 3

Question
Jménem společnosti může před jejím vznikem jednat:
Answer
 • o Prokurista
 • o Statutární orgán
 • o Nikdo, neboť společnost ještě neexistuje
 • o Pouze zakladatelé
 • o Každá osoba, přičemž je z takového jednání zavázána sama, pokud společnost tyto závazky neschválí způsobem stanoveným zákonem

Question 4

Question
Mezi organizační složky podniku patří:
Answer
 • o Organizační složka podniku zahraniční osoby
 • o Obchodní firma
 • o Obchodní zastoupení
 • o Odštěpný závod
 • o Žádná z předchozích možností

Question 5

Question
Do obchodního rejstříku se nezapisuje:
Answer
 • o Jméno majoritního akcionáře
 • o Údaje o prokuristovi
 • o Likvidátor
 • o Údaje o statutárním orgánu
 • o Žádná z předchozích možností

Question 6

Question
Označte správná tvrzení o smluvní pokutě:
Answer
 • o Zaplacením smluvní pokuty závazek zaniká
 • o Musí být sjednána písemně
 • o Nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud na návrh snížit až do výše škody
 • o Při porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou má druhá strana právo na náhradu škody i na smluvní pokutu
 • o Na zaplacení smluvní pokuty mají vliv tzv. liberační důvody

Question 7

Question
Úrok z prodlení mezi podnikateli:
Answer
 • o Lze uplatnit i bez jeho sjednání ve smlouvě
 • o Lze uplatnit i v případě nepeněžitého plnění
 • o Lze uplatnit při prodlení dlužníka se splněním peněžitého závazku
 • o Musí být sjednán písemně, jinak jej nelze uplatnit
 • o Žádná z předchozích možností

Question 8

Question
Které z níže uvedených osob se povinně zapisují do obchodního rejstříku:
Answer
 • o Pouze ty právnické osoby, které byly založeny za účelem podnikání
 • o Zahraniční fyzické osoby, které chtějí u nás podnikat (mimo občanů EHP a Švýcarska)
 • o Fyzické osoby, které provozují živnost průmyslovým způsobem
 • o Všechny právnické osoby
 • o Žádná z předchozích možností

Question 9

Question
Živnosti dělí živnostenský zákona na:
Answer
 • o Ohlašovací a koncesované
 • o Výrobní, obchodní a poskytující služby
 • o Řemeslné a odborné
 • o Žádná odpověď není správná
 • o Tovární a volné

Question 10

Question
Fyzická nebo právnická osoba může být společníkem s neomezeným ručením:
Answer
 • o Maximálně tří obchodních společností
 • o Pouze v jedné společnosti
 • o Bez omezení
 • o Neomezeně může ručit pouze fyzická osoba
 • o Žádná z předchozích možností

Question 11

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti nepatří:
Answer
 • o Odborná způsobilost
 • o Beztrestnost
 • o Bezúhonnost
 • o Dosažení stanoveného věku
 • o Žádná z předchozích možností

Question 12

Question
Nepeněžité vklady musí být splaceny:
Answer
 • o Do jednoho měsíce po vzniku společnosti
 • o Do 6 měsíců po vzniku společnosti
 • o Do 5 let od vzniku společnosti s ručením omezeným
 • o Před zápisem do obchodního rejstříku
 • o Žádná odpověď není správná

Question 13

Question
Podnikatelem podle obchodního zákoníku není:
Answer
 • o Družstvo
 • o Obchodní společnost založená za jiným účelem než podnikáním
 • o S.R.O. s jedním společníkem – FO
 • o Sdružení fyzických osob, které podnikají pod společným názvem bez právní subjektivity
 • o Zahraniční FO

Question 14

Question
O obchodní firmě platí:
Answer
 • o Rozlišujeme osobní a kapitálovou
 • o Může mít jediného společníka (asi)
 • o Zapisuje se do obchodního rejstříku
 • o Ručí neomezeně
 • o Její ZK je 200 000 Kč

Question 15

Question
Živnostenským podnikáním je činnost:
Answer
 • o Advokátní kancelář
 • o Banka
 • o Výrobce elektřiny
 • o Osoby provozující zemědělskou výrobu
 • o Výrobce zbraní

Question 16

Question
Ofertou rozumíme:
Answer
 • o Návrh na uzavření smlouvy
 • o Odpověď na návrh uzavřít smlouvu
 • o Odmítnutí návrhu uzavřít smlouvu
 • o Součást individuálního právního aktu
 • o Žádná odpověď není správná

Question 17

Question
Od uzavření smlouvy lze odstoupit:
Answer
 • o Vždy, pokud je to stanoveno ve smlouvě
 • o Pouze dohodnou stran
 • o Vždy, pokud nemám dostatek finančních prostředků
 • o Jen z důvodu prodlení
 • o Žádná správná

Question 18

Question
Akcie může být vydána:
Answer
 • o Pouze v zaknihované podobě
 • o Pouze v listinné podobě
 • o V listinné nebo zaknihované podobě
 • o Pouze v materializované podobě
 • o Pouze v dematerializované podobě

Question 19

Question
Vklad společníka v s.r.o. se splatí:
Answer
 • o Nejpozději do 5 let
 • o Nejpozději do jednoho roku
 • o Nejpozději do 3 let
 • o Nejpozději do 2 let
 • o Žádná odpověď není správná

Question 20

Question
O obchodní firmě platí:
Answer
 • o Rozlišujeme osobní a kapitálovou
 • o Může mít i jediného společníka
 • o Zapisuje se do obchodního rejstříku
 • o Ručí neomezeně
 • o Její základní kapitál je alespoň 200.000,- Kč
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić