1PR101 2.test - Část 10.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 10., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 7 years ago
5949
190

Resource summary

Question 1

Question
Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem:
Answer
 • o Nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ruč. omezeným
 • o Může být jediným zakladatelem nejvýše tří společností s ručením omezeným
 • o Nemůže být jediným zakladatelem akciové společnosti
 • o Nemůže být společníkem veřejné obchodní společnosti
 • o Žádná z předchozích možností

Question 2

Question
Do kartelového práva (v praxi nazývaného též „právo hospodářské soutěže“) nepatří:
Answer
 • o Zlehčování soutěžitele
 • o Spojování soutěžitelů
 • o Zneužití dominantního postavení na trhu
 • o Dohody narušující hospodářskou soutěž
 • o Podplácení

Question 3

Question
Mezi práva společníka v.o.s. nepatří:
Answer
 • o Právo na podíl na zisku (vyplacení do 3 měsíců od schválení roční uzávěrky)
 • o Právo vypovědět společenskou smlouvu
 • o Právo převést účast na společnosti
 • o Právo na vypořádací podíl
 • o Žádná z předchozích možností

Question 4

Question
Oprávnění podnikat na území ČR vzniká u zahraničních právnických osob:
Answer
 • o Získáním oprávnění podnikat podle jiného než živnostenského zákona
 • o Jejich založením
 • o Získáním živnostenského oprávnění
 • o Jejich vznikem
 • o Žádná z předchozích možností

Question 5

Question
Akceptační lhůta je lhůta:
Answer
 • o K podání žaloby u soudu
 • o K podání reklamace
 • o K poskytnutí plnění podle smlouvy
 • o K uplatnění nároků z titulů porušení povinnosti
 • o K uplatnění nároku na plnění u dlužníka
 • o Pro přijetí smlouvy, během které lze návrh smlouvy odvolat

Question 6

Question
Rezervní fond se povinně vytváří:
Answer
 • o Při zvyšování základního kapitálu
 • o Z příplatků společníků
 • o Při vzniku společnosti
 • o Z čistého zisku společnosti
 • o Žádná z předchozích možností

Question 7

Question
Poškozený má podle obchodního zákoníku nárok na náhradu:
Answer
 • o Ušlého zisku, jen pokud porušení povinnosti bylo zaviněné
 • o Ušlého zisku, jen pokud se na tom strany dohodnou
 • o Ušlého zisku
 • o Skutečné škody
 • o Ušlého zisku, jen pokud jeho výše přesahuje výši skutečné škody

Question 8

Question
Mezi všeobecné podmínky živnostenského podnikání patří:
Answer
 • o Beztrestnost
 • o Právní subjektivita
 • o Zákaz činnosti
 • o Zletilost
 • o Žádná z předchozích možností

Question 9

Question
O obchodních závazkových vztazích platí:
Answer
 • o Jsou druhem právních vztahů
 • o Jsou upraveny výhradně předpisy občanského práva
 • o Vznikají výlučně na základě smlouvy
 • o Nepřipouštějí odchylnou úpravu od zákona
 • o Upravují vztahy výhradně mezi podnikateli

Question 10

Question
Mezi absolutní obchody nepatří:
Answer
 • o Smlouva o dílo
 • o Kupní smlouva
 • o Smlouva o nájmu podniku
 • o Smlouva o prodeji podniku
 • o Smlouva o provozu dopravního prostředku

Question 11

Question
Oprávnění podnikat na území ČR vzniká u zahraničních právnických osob:
Answer
 • o Získáním oprávnění podnikat podle jiného než živnostenského zákona
 • o Zapsáním jejich organizační složky do obchodního rejstříku v ČR
 • o Získáním živnostenského oprávnění
 • o Jejich založením
 • o Žádná z předchozích možností

Question 12

Question
Generální klauzule nekalé soutěže nezahrnuje tyto pojmové znaky:
Answer
 • o Jednání v hospodářské soutěži
 • o Rozpor s dobrými mravy hospodářské soutěže
 • o Klamavou a srovnávací reklamu
 • o Zavinění rušitele
 • o Újmu, která nastala nebo hrozí soutěžiteli nebo spotřebiteli

Question 13

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti nepatří:
Answer
 • o Bezdlužnost
 • o Bezúhonnost
 • o Dosažení stanoveného věku
 • o Způsobilost k právním úkonům
 • o Žádná z předchozích možností

Question 14

Question
Sdružení založené na základě smlouvy o sdružení podle občanského zákoníku:
Answer
 • o Je právnickou osobou
 • o Je právnickou osobou, je-li zapsáno v obchodním rejstříku
 • o Musí mít nejméně pět účastníků
 • o Nemá způsobilost k právům a povinnostem
 • o Žádná z předchozích možností

Question 15

Question
Postoupením pohledávky se změní:
Answer
 • o Dlužník
 • o Obsah závazku
 • o Předmět závazku
 • o Věřitel
 • o Žádná z předchozích možností

Question 16

Question
Zahraniční osobou rozumí obchodní zákoník:
Answer
 • o Fyzickou osobu se statutem azylanta
 • o Právnickou osobu, která je zřízena podle cizího práva
 • o Cizince
 • o Fyzickou osobu, která má bydliště mimo území ČR
 • o Právnickou osobu, která má sídlo mimo území ČR

Question 17

Question
Doba plnění stanovená ve prospěch dlužníka znamená:
Answer
 • o Dlužník je oprávněn plnit i před stanovenou dobou plnění
 • o Dlužník je povinen plnit na požádání věřitele i před stanovenou dobou plnění
 • o Dlužník může plnit i po dohodnuté lhůtě k plnění
 • o Věřitel může požadovat plnění i před stanoveným časem plnění
 • o Žádná z předchozích možností

Question 18

Question
Určete právní vadu zboží v případě kupní smlouvy:
Answer
 • o Zboží vykazuje kvantitativní nedostatky
 • o Je dodáno jiné zboží
 • o Zboží je zatíženo právy z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
 • o Kupní smlouva neobsahuje podstatné náležitosti
 • o Žádná z předchozích možností

Question 19

Question
Společnost s ručením omezeným:
Answer
 • o Může nabýt svůj podíl, nejde-li o jeho nabytí smlouvou o převodu podílu
 • o Může nabýt vlastní obchodní podíl na základě rozhodnutí soudu
 • o Může nabýt vlastní obchodní podíl rozhodnutím valné hromady
 • o Může nabýt vlastní obchodní podíl na základě smlouvy
 • o Nemůže nikdy nabýt vlastní obchodní podíl

Question 20

Question
Peněžité vklady u akciové společnosti musí být splaceny nejpozději:
Answer
 • o Do 1 roku od vzniku společnosti
 • o Do 5 let od vzniku společnosti
 • o Do 3 let od vzniku společnosti
 • o Před vznikem společnosti
 • o Žádná z předchozích možností
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić