1PR101 2.test - Část 9.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 9., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 7 years ago
5308
169

Resource summary

Question 1

Question
Označte správná tvrzení týkající se sbírky listin:
Answer
 • o Jde o samostatný registr vedený u okresního soudu
 • o Je součástí obchodního rejstříku
 • o Nahlížet do ní může každý
 • o Údaje v ní obsažené se zveřejňují v obchodním věstníku
 • o Žádná z předchozích možností

Question 2

Question
Pro veřejnou obchodní společnost neplatí:
Answer
 • o Společníci nemají vkladovou povinnost
 • o Může mít jediného společníka
 • o Netvoří základní kapitál
 • o Jménem společnosti jedná každý ze společníků
 • o Společník má nárok na podíl na zisku

Question 3

Question
O uznání dluhu podle obchodního zákoníku platí:
Answer
 • o Uznáním se dlužník omlouvá věřiteli, a žádá o trpělivost se splněním
 • o Věřitel musí po uznání dluhu poskytnout dlužníkovi dodatečnou lhůtu k plnění
 • o Dochází k přerušení běhu promlčecí doby
 • o Vzniká právní domněnka trvání dluhu
 • o Uznáním dluhu se dlužník nedostane do prodlení

Question 4

Question
Soud může zrušit společnost a nařídit její likvidaci:
Answer
 • o Pokud její statutární orgán nezapíše do rejstříku splacení základního kapitálu
 • o Pokud nejmenuje prokuristu
 • o Pokud některý ze společníků porušuje zákaz konkurence
 • o Pokud porušuje povinnosti při tvorbě rezervního fondu
 • o Žádná z předchozích možností

Question 5

Question
O odpovědnosti za vady platí:
Answer
 • o Jde o odpovědnost subjektivní
 • o Jde o odpovědnost závazkovou
 • o Jde o odpovědnost objektivní
 • o Jde o odpovědnost zákonnou
 • o Jde o odpovědnost trestní

Question 6

Question
O odstoupení od smlouvy platí:
Answer
 • o Odstoupit od smlouvy může pouze dlužník
 • o Možnost odstoupit musí vyplývat ze zákona
 • o Odstoupením zanikají práva a povinnosti ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody
 • o Možnost odstoupit musí vyplývat ze smlouvy
 • o Odstoupit od smlouvy může pouze věřitel

Question 7

Question
Zástavní právo vzniká již samotným uzavřením písemné smlouvy v případě, že:
Answer
 • o Zástavou je směnka
 • o Zástavou je podnik
 • o Zástavou je předmět průmyslového vlastnictví
 • o Zástavou je pohledávka
 • o Žádná z předchozích možností

Question 8

Question
Omezení jednatelského oprávnění statutárního orgánu společnosti s účinkem vůči třetím osobám nad rámec zákona:
Answer
 • o Je možné, pokud vyplývá ze stanov
 • o Je možné, pokud vyplývá ze společenské smlouvy
 • o Není možno uplatňovat vůči třetím osobám, i když bylo zveřejněno
 • o Je možno uplatnit jen pokud byl při něm překročen rozsah předmětu podnikání společnosti
 • o Žádná z předchozích možností

Question 9

Question
Skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vůči třetím osobám:
Answer
 • o Od právní moci rozhodnutí soudu, kterým se povoluje návrh na zápis
 • o Vždy až od 16 dne po jejich zveřejnění rejstříkovým soudem
 • o Od podání návrhu na jejich zápis k soudu
 • o Ode dne jejich zveřejnění v obchodním věstníku rejstříkovým soudem
 • o Žádná z předchozích možností

Question 10

Question
Kupní smlouva uzavřená podnikateli na dodávku zboží se řídí:
Answer
 • o Občanským zákoníkem
 • o Obchodním zákoníkem
 • o Směrnicemi EU o prodeji zboží
 • o Zákonem o ochraně spotřebitelů
 • o Žádná z předchozích možností

Question 11

Question
Označte správná tvrzení týkající se smlouvy o smlouvě budoucí:
Answer
 • o Závazek k uzavření smlouvy zaniká, nevyzve-li oprávněna strana povinnou stranu k uzavření smlouvy ve lhůtě uvedené ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy
 • o K uzavření smlouvy stačí jakákoliv forma
 • o Jde o tzv. smlouvu realizační, na jejímž základě vzniká nárok na plnění
 • o Jde o smlouvu, která je upravena pouze v občanském zákoníku
 • o Její právní úprava se vztahuje pouze k nemovitým věcem

Question 12

Question
Obchodní zákoník upravuje:
Answer
 • o Postavení podnikatelů
 • o Nekalou soutěž
 • o Smlouvu o nájmu bytu
 • o Obchodní závazkové vztahy
 • o Právní podmínky podnikání

Question 13

Question
Označte správná tvrzení týkající se živnostenského oprávnění:
Answer
 • o O živnostenské oprávnění žádá fyzická osoba u živnostenského úřadu, v jehož obvodu má své bydliště
 • o Živnostenské oprávnění je přenositelné na jinou osobu
 • o Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs
 • o Živnostenské oprávnění nemůže být nikdy časově nebo místně omezeno
 • o Žádná odpověď není správná

Question 14

Question
Obchodní podíl je:
Answer
 • o Míra práv a povinností, plynoucí z účasti společníka s.r.o. na společnosti
 • o Součást vlastního kapitálu
 • o Vklad společníka do společnosti
 • o Součást základního kapitálu
 • o Žádná z předchozích možností

Question 15

Question
Podoby akcie jsou:
Answer
 • o Akcie listinné a zaknihované
 • o Akcie kmenové prioritní a zlaté
 • o Akcie na jméno a na doručitele
 • o Akcie úrokové
 • o Žádná z předchozích možností

Question 16

Question
Mezi živnosti ohlašovací nepatří živnosti:
Answer
 • o Volné
 • o Vázané
 • o Řemeslné
 • o Koncesované
 • o Žádná odpověď není správná

Question 17

Question
Představenstvo akciové společnosti je voleno:
Answer
 • o Na dobu nejdéle 5 let
 • o Nejméně na dobu 5 let
 • o Nejdéle na dobu 3 let
 • o Na neomezenou dobu
 • o Žádná z předchozích možností

Question 18

Question
Závazek nezaniká:
Answer
 • o Plněním bez právního důvodu (vede k nedovolenému obohacování)
 • o Plněním s vadami (pokud věřitel nevyužil právo odstoupit od smlouvy)
 • o Zaplacením smluvní pokuty
 • o Odstoupením od smlouvy
 • o Uznáním

Question 19

Question
O obchodních závazkových vztazích platí:
Answer
 • o Upravují výhradně vztahy mezi podnikateli (i mezi státem a podnikatelem)
 • o Nepřipouštějí odchylnou úpravu od zákona (připouští, pokud se to netýká určitých věcí)
 • o Jsou druhem právních vztahů
 • o Vznikají výlučně na základě smlouvy
 • o Jsou upraveny předpisy obchodního i občanského práva

Question 20

Question
Prodlením dlužníka u peněžitého závazku automaticky vzniká:
Answer
 • o Nárok na dodání bezvadného plnění
 • o Nárok na odstoupení od smlouvy
 • o Nárok na podání návrhu k zahájení insolvenčního řízení
 • o Nárok na úroky z prodlení
 • o Žádná z předchozích možností
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
Zakon o radu
Ana Pavić
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek