1PR101 2.test - Část 7.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 7., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
6214
199

Resource summary

Question 1

Question
K jednostrannému započtení nejsou způsobilé:
Answer
 • o Pohledávky splatné
 • o Pohledávky, které nelze uplatnit u soudu
 • o Pohledávky nepeněžité
 • o Pohledávky stejného druhu
 • o Žádná z předchozích možností

Question 2

Question
Druhy akcií podle obchodního zákoníku jsou:
Answer
 • o Listinné a zaknihované
 • o Zaměstnanecké a zlaté akcie
 • o Prioritní a kmenové
 • o Akcie na jméno a akcie na majitele
 • o Úrokové akcie

Question 3

Question
V rozhodčím řízení musí mít rozhodce:
Answer
 • o Musí mít jakékoliv vysokoškolské vzdělání a prokázat se negativním lustračním osvědčením
 • o Rozhodčí řízení neexistuje
 • o Vždy právnické nebo ekonomické vysokoškolské vzdělání
 • o Vždy alespoň právnické vysokoškolské vzdělání
 • o Nemusí mít právnické vzdělání, stačí když je způsobilý k právním úkonům

Question 4

Question
U osob zapsaných v obchodním rejstříku vzniká právo provozovat ohlašovací živnost:
Answer
 • o Dnem zapsání této skutečnosti do obchodního rejstříku
 • o Žádná odpověď není správná
 • o Doručením rozhodnutí o vzniku živnostenského oprávnění
 • o Dnem ohlášení živnosti za splnění zákonných podmínek
 • o Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o vzniku živnostenského oprávnění

Question 5

Question
Opční listy:
Answer
 • o Patří mezi kmenové akcie
 • o Patří mezi cenné papíry označované jako kupony
 • o Patří mezi prioritní akcie
 • o Představují právo na výnos z akcie
 • o Žádná z předchozích možností

Question 6

Question
Obchodní zákoník dělí obchodní závazkové vztahy na:
Answer
 • o Relativní a absolutní obchody
 • o Absolutní a fakultativní obchody
 • o Relativní, absolutní a fakultativní obchody
 • o Fakultativní a relativní obchody
 • o Absolutní obchody a absolutní neobchody

Question 7

Question
Od uzavřené smlouvy lze odstoupit:
Answer
 • o Jen z důvodu prodlení
 • o Vždy, je-li to ve smlouvě sjednáno
 • o Vždy, dojde-li k nedostatku finančních prostředků
 • o Pouze dohodou stran
 • o Jen z důvodu vadného plnění

Question 8

Question
Určete věcnou příslušnost soudu, jde-li o žalobu na zaplacení částky 150 tis. Kč:
Answer
 • o Městský obchodní soud v Praze
 • o Okresní soud
 • o Krajský soud
 • o Krajský obchodní soud
 • o Vrchní soudy

Question 9

Question
Prodlením dlužníka u peněžitého závazku automaticky vzniká:
Answer
 • o Nárok na dodání bezvadného plnění
 • o Nárok na odstoupení od smlouvy
 • o Nárok na podání návrhu k zahájení insolvenčního řízení
 • o Nárok na úroky z prodlení
 • o Žádná z předchozích možností

Question 10

Question
Živnostenský rejstřík provozují:
Answer
 • o Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR
 • o Obecní živnostenské úřady
 • o Rejstříkové soudy
 • o Živnostenský úřad ČR
 • o Žádná z předchozích možností

Question 11

Question
O veřejné obchodní společnosti platí:
Answer
 • o Společnost může být založena pouze za účelem podnikání
 • o Společnost může být založena i jedním zakladatelem, avšak právnickou osobou
 • o Společnost může být založena i za jiným účelem, než je podnikání
 • o Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem
 • o Společníkem této společnosti může být pouze fyzická osoba

Question 12

Question
Porušení zákazu konkurence osobou, na kterou se vztahuje, má tyto právní důsledky:
Answer
 • o Musí zrušit takové obchody, při kterých porušila zákaz konkurence
 • o Musí být vyloučena společníky ze společnosti
 • o Nemá právo hlasovat na valné hromadě
 • o Společnost může požadovat v zákonné lhůtě, aby vydala prospěch nebo převedla na ni práva z takového obchodu, právo na náhradu škody tím není dotčeno
 • o Nemá právo na podíl na zisku

Question 13

Question
Dojde-li k uznání závazku mezi podnikateli, běží od uznání nová promlčecí doba:
Answer
 • o 3 roky
 • o 10 let
 • o 1 rok
 • o Shodná s dobou, která uplynula do okamžiku uznání
 • o Žádná z předchozích možností

Question 14

Question
Mezi zvláštní způsoby uzavírání smluv řadíme:
Answer
 • o Sjednání smlouvy výslovnou ústní dohodou
 • o Sjednání smlouvy tacitně (mlčky)
 • o Veřejnou obchodní soutěž
 • o Veřejný návrh
 • o Sjednání smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku

Question 15

Question
Obchodní společnost zaniká:
Answer
 • o Dohodou společníků
 • o Likvidací
 • o Rozhodnutím soudu
 • o Přechodem jmění na právního nástupce
 • o Výmazem z obchodního rejstříku

Question 16

Question
Úrok z prodlení mezi podnikateli:
Answer
 • o Lze uplatnit i bez jeho sjednání ve smlouvě
 • o Lze uplatnit i v případě nepeněžitého plnění
 • o Lze uplatnit při prodlení dlužníka se splněním peněžitého závazku
 • o Musí být sjednán písemně, jinak jej nelze uplatnit
 • o Žádná z předchozích možností

Question 17

Question
Obsah závazku se změní:
Answer
 • o Postoupením pohledávky
 • o Prodlením dlužníka nebo věřitele
 • o Převzetím dluhu
 • o Přistoupením k závazku
 • o Žádná z předchozích možností

Question 18

Question
Obchodní rejstřík je veden:
Answer
 • o Krajskými obchodními soudy
 • o Okresními soudy
 • o Krajskými soudy
 • o Vrchními soudy
 • o Žádná z předchozích možností

Question 19

Question
Společnost s ručením omezeným:
Answer
 • o Musí mít vždy dozorčí radu
 • o Nemusí mít dozorčí radu
 • o Dozorčí orgán se jmenuje kontrolní rada
 • o Dozorčí rada se jmenuje Výbor lidové kontroly
 • o Žádná z předchozích možností

Question 20

Question
Pro relativní obchody je charakteristické:
Answer
 • o Smluvními stranami jsou jakékoliv právnické osoby
 • o Smluvními stranami jsou jakékoliv fyzické osoby
 • o Smluvními stranami jsou pouze právnické osoby
 • o Smluvními stranami jsou podnikatelé ...
 • o Žádná z předchozích možností
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić