1PR101 2.test - Část 6.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 6., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 7 years ago
7099
200

Resource summary

Question 1

Question
Doba plnění stanovená ve prospěch věřitele znamená:
Answer
 • o Dlužník je oprávněn plnit i před stanovenou dobou splatnosti
 • o Dlužník je povinen plnit na výzvu věřitele, nejdříve však v den splatnosti
 • o Dlužník nemůže plnit před stanovenou dobou splatnosti
 • o Věřitel neoprávněn požadovat plnění před stanovenou dobou splatnosti x
 • o Žádná z předchozích možností

Question 2

Question
Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným:
Answer
 • o Nemůže být předmětem dědického řízení
 • o Může náležet více osobám
 • o Nemůže být předmětem zástavního práva
 • o Nemůže být převeden na jiného společníka, a to ani se souhlasem valné hromady
 • o Může náležet pouze jedné osobě a to fyzické

Question 3

Question
Označte správná tvrzení týkající se smlouvy o smlouvě budoucí:
Answer
 • o Závazek k uzavření smlouvy zaniká, nevyzve-li oprávněná strana povinnou stranu k uzavření smlouvy ve lhůtě uvedené ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy
 • o K uzavření smlouvy stačí jakákoliv forma
 • o Jde o smlouvu, která je upravena pouze v občanském zákoníku
 • o Její právní úprava se vztahuje pouze k nemovitým věcem
 • o Jde o tzv. smlouvu realizační, na jejímž základě vzniká nárok na plnění

Question 4

Question
Oprávnění podniku na území ČR vzniká u zahraničních právnických osob:
Answer
 • o Jejich založením
 • o Získáním živnostenského oprávnění
 • o Zapsáním do obchodního rejstříku v ČR
 • o Získáním oprávnění podnikat podle jiného než živnostenského zákona
 • o Žádná není správná

Question 5

Question
Valná hromada je:
Answer
 • o Nejvyšším orgánem v.o.s.
 • o Nejvyšším orgánem k.s.
 • o Statutárním orgánem družstva
 • o Statutárním orgánem s.r.o.
 • o Nejvyšším orgánem s.r.o.

Question 6

Question
K předpokladům odpovědnosti za škodu patří:
Answer
 • o Porušení povinností
 • o Příčinná souvislost mezi porušením povinností a vznikem škody
 • o Vznik škody a její předvídatelnost
 • o Zavinění ve formě úmyslu
 • o Zavinění ve formě nedbalosti

Question 7

Question
Společnost s ručením omezeným může nabýt vlastní obchodní podíl:
Answer
 • o V případech stanovených obchodním zákonem
 • o Rozhodnutím valné hromady
 • o Na základně rozhodnutí soudu
 • o Pokud to umožňuje společenská smlouva
 • o Žádná není správná

Question 8

Question
Podle postavení účastníků v ekonomických procesech mohou být druhy hospodářské soutěže:
Answer
 • o Horizontální a vertikální, popř. konglomerátní
 • o Veřejné a soukromé
 • o Dominantní a monopolní
 • o Také politické, sportovní a kulturní
 • o Žádná není správná

Question 9

Question
Komanditní společnost musí mít alespoň:
Answer
 • o 1 komplementáře a žádného komanditistu
 • o 1 komanditistu a 1 komplementáře
 • o 5 komanditistů a 2 komplementáře
 • o 1 komanditistu a žádného komplementáře
 • o 2 komanditisty a 5 komplementářů

Question 10

Question
Mezi věcně právní zajišťovací prostředky nepatří:
Answer
 • o Bankovní záruka
 • o Zástavní právo
 • o Smluvní pokuta
 • o Zadržovací právo
 • o Ručení

Question 11

Question
Výpověď může být důvodem pro zrušení účasti společníka ve společnosti:
Answer
 • o U s.r.o.
 • o U a.s.
 • o U komanditistů komanditní společnosti
 • o U společníků obchodní společnosti
 • o Žádná odpověď není správná

Question 12

Question
Valná hromada je obligatorním orgánem:
Answer
 • o Veřejné obchodní společnosti
 • o Komanditní společnosti
 • o Společnosti s ručením omezeným
 • o Družstva
 • o Žádná není správná

Question 13

Question
Kdo provozuje živnostenský rejstřík:
Answer
 • o Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • o Krajské živnostenské úřady
 • o Obecní živnostenské úřady
 • o Živnostenský úřad ČR
 • o Žádná není správná

Question 14

Question
Předpokladem odpovědnosti za škodu podle obchodního zákoníku není:
Answer
 • o Zavinění
 • o Porušení povinnosti
 • o Předvídatelnost škody
 • o Příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody
 • o Vznik škody a její předvídatelnost

Question 15

Question
Vlastní kapitál představuje:
Answer
 • o Hodnotu, která se rovná ZK
 • o Obchodní majetek po odečtení závazků
 • o Soubor majetkových hodnot, které patří podnikateli
 • o Soubor majetku a závazků
 • o Žádná není správná

Question 16

Question
Cena (výše úplaty) není podstatnou částí:
Answer
 • o Smlouvy o prodeji podniku
 • o Smlouvy o dílo
 • o Smlouvy komisionářské
 • o Smlouvy o přepravě věci
 • o Kupní smlouvy

Question 17

Question
Rezervní fond při svém vzniku povinně vytváří:
Answer
 • o V.O.S
 • o K.S.
 • o Každá O.S.
 • o A.S.
 • o Žádná odpověď není správná

Question 18

Question
Pro všechny obchodní společnosti platí:
Answer
 • o Odpovídají za své závazky
 • o Ručí za své závazky
 • o Mohou být založeny pouze jedinou osobou
 • o Tvoří základní kapitál
 • o Mohou být založeny pouze za účelem podnikání

Question 19

Question
Věcně příslušným soudem k výkonu rozhodnutí je:
Answer
 • o Vždy okresní soud
 • o Vrchní soud
 • o Krajský soud – jde-li i o spor mezi podnikateli
 • o Krajský obchodní soud – jde-li o obchodněprávní spor
 • o Žádná není správná

Question 20

Question
Zápis do obchodního rejstříku je zásadně účinný vůči třetím osobám:
Answer
 • o Od právní moci rozhodnutí soudu o povolení zápisu
 • o Od okamžiku, kdy byl zápis proveden
 • o Od okamžiku, kdy se s ním třetí osoby seznámí
 • o Ode dne jeho zveřejnění v obchodním věstníku
 • o Žádná není správná
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić