1PR101 2.test - Část 3.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 3., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong almost 7 years ago
8488
208

Resource summary

Question 1

Question
Mezi všeobecné podmínky živnostenského podnikání patří:
Answer
 • o Beztrestnost
 • o Právní subjektivita
 • o Zákaz činnosti
 • o Zletilost
 • o Žádná z předchozích možností

Question 2

Question
Soutěžitelem podle práva proti nekalé soutěži je:
Answer
 • o Též spotřebitel
 • o Též vyšší územní samosprávný celek (obec, kraj), který se soutěže neúčastní, ale může jí ovlivňovat
 • o Jen podnikatel
 • o Též seskupení soutěžitelů, které nemá právní subjektivitu, které může hospodářskou soutěž ovlivňovat
 • o Fyzická nebo právnická osoba, která se účastní hospodářské soutěže, i když nepodniká

Question 3

Question
Předmětem smlouvy o dílu může být:
Answer
 • o Stavba
 • o Oprava movité věci
 • o Úprava movité věci
 • o Oprava a úprava nemovitosti
 • o Žádná z předchozích možností

Question 4

Question
Akciová společnost vydává tyto druhy akcií:
Answer
 • o Na jméno
 • o Na majitele
 • o Zaknihované
 • o Listinné
 • o Žádná z předchozích možností

Question 5

Question
Obchodních závazkových vztazích platí:
Answer
 • o Jsou druhem právních vztahů
 • o Jsou upraveny výhradně předpisy občanského práva
 • o Vznikají výlučně na základě smlouvy
 • o Nepřipouštějí odchylnou úpravu od zákona
 • o Upravují vztahy výhradně mezi podnikateli

Question 6

Question
Většina lhůt v obchodním zákoníku jsou:
Answer
 • o Lhůty propadné
 • o Lhůty pořádkové
 • o Lhůty prekluzivní
 • o Lhůty prosté
 • o Žádná z předchozích možností

Question 7

Question
Mezi organizační složky podniku nepatří:
Answer
 • o Obchodní firma
 • o Odštěpný závod
 • o Obchodní zastoupení
 • o Organizační složka podniku zahraniční osoby
 • o Žádná z předchozích možností

Question 8

Question
Mezi živnosti ohlašovací nepatří živnost:
Answer
 • o Volné
 • o Vázané
 • o Koncesované
 • o Řemeslné
 • o Žádná z předchozích možností

Question 9

Question
Fúze představuje:
Answer
 • o Formu sloučení společností nebo splynutí
 • o Formu změny právní formy společnosti
 • o Formu zrušení společnosti s likvidací
 • o Jednu z fází převodu jmění na společníka
 • o Žádná z předchozích možností

Question 10

Question
Komplementář v komanditní společnosti ručí:
Answer
 • o Pouze do výše svého nesplaceného vkladu
 • o Za závazky neručí, pokud společenská smlouva nestanoví jinak
 • o Pouze do výše svého splaceného vkladu
 • o Celým svým majetkem
 • o Žádná z předchozích možností

Question 11

Question
Dozorčí rada akciové společnosti musí mít:
Answer
 • o 3 členy, neurčí-li stanovy jinak
 • o Nejméně 5 členů
 • o Nejméně 7 členů
 • o Nejméně 3 členy
 • o Nejméně 1 člena
 • o Nejméně 4 členky

Question 12

Question
Postoupení pohledávky platí:
Answer
 • o nelze postoupit pohledávku, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí
 • o nelze postoupit pohledávku, která vznikne teprve v budoucnu
 • o nelze postoupit pohledávku, která je vázána na osobu věřitele a dlužníka
 • o je to změna v subjektech na straně dlužnické
 • o lze postoupit všechny pohledávky

Question 13

Question
Do obchodního rejstříku se nezapisuje:
Answer
 • o Předmět podnikání
 • o Jména akcionářů
 • o Prokurista
 • o Právní forma právnické osoby
 • o Žádná z předchozích možností

Question 14

Question
Každý závazek zaniká:
Answer
 • o Přistoupením k závazku
 • o Prodlením dlužníka
 • o Prekluzí
 • o Postoupením pohledávky
 • o Převzetím dluhu

Question 15

Question
Občanské soudní řízení je zahájeno:
Answer
 • o Dnem, kdy dojde návrh na jeho zahájení soudu
 • o Dnem podání žaloby na poště
 • o Nařízením prvního jednání ve věci
 • o Dnem, ve kterém dojde žaloba žalovanému
 • o Žádná z předchozích možností

Question 16

Question
Pro relativní obchody je charakteristické:
Answer
 • o Souvisí s podnikatelskou činností
 • o Smluvními stranami jsou jakékoliv fyzické osoby
 • o Smluvními stranami jsou pouze právnické osoby
 • o Smluvními stranami jsou vždy podnikatelé
 • o Žádná z předchozích možností

Question 17

Question
Mezi práva každého akcionáře patří:
Answer
 • o Účastnit se valné hromady a hlasovat na ní
 • o Právo na vrácení svého vkladu v případě špatného hospodaření společnosti
 • o Právo být zaměstnán v akciové společnosti
 • o Právo na úrok z výnosu akcií
 • o Právo svolat valnou hromadu

Question 18

Question
Zástavní právo k věci nemovité vzniká:
Answer
 • o Převodem práva
 • o Registrací v rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR
 • o Faktickým zadržením nemovitosti
 • o Zápisem do obchodního rejstříku
 • o Žádná z předchozích možností

Question 19

Question
Obchodní zákoník je převážně dispozitivní v:
Answer
 • o Části I.
 • o Části II.
 • o Části III.
 • o Části IV.
 • o Žádná z předchozích možností

Question 20

Question
Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění:
Answer
 • o Potvrzenou kopií jednotného registračního formuláře
 • o Výpisem ze živnostenského rejstříku
 • o U ohlašovacích živností výpisem ze živnostenského rejstříku
 • o U ohlašovacích živností živnostenským listem a u koncesovaných živností koncesní listinou
 • o Žádná z uvedených možností není správná
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić