1PR101 2.test - Část 1.

Description

Obchodní právo Quiz on 1PR101 2.test - Část 1., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Nikola Truong
Quiz by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
14463
236

Resource summary

Question 1

Question
Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn:
Answer
 • Připsáním částky na účet věřitele
 • Pokynem dlužníka své bance
 • Odepsáním částky z účtu dlužníka
 • Okamžikem úkonu banky dlužníka
 • Okamžikem, kdy banka sdělí věřiteli, že má danou částku připsanou na účet

Question 2

Question
Smlouva o sdružení:
Answer
 • Zakládá sdružení s právní subjektivitou
 • Je upravena pouze v obchodním zákoníku
 • Není upravena v občanském zákoníku
 • Je upravena pouze v občanském zákoníku, podnikatelé tento smluvní typ uzavřít nemohou
 • Žádná z předchozích možností

Question 3

Question
Platební rozkaz je:
Answer
 • Upozornění věřitele vůči dlužníkovi, že jeho pohledávka je po splatnosti
 • Rozhodnutí soudu vydané ve zkráceném řízení, které ukládá povinnosti zaplatit peněžitou částku v něm uvedenou
 • Usnesení soudu vydané v exekučním řízení
 • Oznámení dlužníka věřiteli o tom, že dal příkaz k úhradě svého druhu
 • Žádná z předchozích možností

Question 4

Question
Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti nepatří:
Answer
 • Bezúhonnost
 • Dosažení stanoveného věku
 • Překážky provozování živnosti
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Žádná z předchozích možností

Question 5

Question
Obchodní jmění představuje:
Answer
 • Obchodní majetek po odečtení závazků
 • Souhrn majetkových hodnot, které patří podnikateli
 • Soubor obchodního majetku a závazků
 • Vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele
 • Žádná z předchozích možností

Question 6

Question
Cena (výše úplaty) je podstatnou částí:
Answer
 • Kupní smlouvy
 • Smlouvy o obchodním zastoupení
 • Smlouvy mandátní
 • Smlouvy o dílo
 • Smlouvy o prodeji podniku

Question 7

Question
Poruší-li osoba, na kterou se vztahuje zákaz konkurence tento zákaz:
Answer
 • Musí nahradit škodu, která společnosti takto vznikla
 • Může být ze společnosti vyloučen valnou hromadou
 • Na žádost společnosti musí vydat prospěch, který tím získal nebo převést na společnost práva, která tím získal
 • Ztrácí právo na podíl na zisku
 • Žádná z předchozích možností

Question 8

Question
Závazek uzavřít budoucí smlouvu uzavřenou mezi podnikateli zaniká:
Answer
 • Není-li vlastní smlouva uzavřena bez zbytečných odkladů
 • Nevyzve-li oprávněná strana závaznou stranu k uzavření smlouvy v době určené ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy
 • Písemným doručením odstoupení, a to i bez uvedení důvodu
 • Uplynutím 2 let od uzavření smlouvy
 • Žádná z předchozích možností

Question 9

Question
Nepeněžitým vkladem nemůže nikdy být:
Answer
 • Nemovitost
 • Pohledávka
 • Část podniku
 • Směnka
 • Majetek, který společnost nemůže využít ve vztahu k podnikání

Question 10

Question
Zajištění závazku a jeho uznáním podle Obch. zákoníku platí mimo jiné:
Answer
 • Uznat lze i závazek, který zanikl odstoupením od smlouvy
 • Uznání nemá účinky i vůči věřiteli
 • Má se za to (právní domněnka), že závazek v době uznání trval
 • Dochází k přerušení běhu promlčecí lhůty k uplatnění práva
 • Žádná z předchozích odpovědí

Question 11

Question
Mezi formy smluvního zastoupení podnikatele nepatří:
Answer
 • Zmocnění při provozu podniku
 • Mandátní smlouva
 • Plná moc
 • Prokura
 • Žádná z předchozích možností

Question 12

Question
Akciová společnost:
Answer
 • Může mít jednoho akcionáře, a to jak osobu fyzickou, tak osobu právnickou
 • Může mít jednoho akcionáře, ale pouze osobu právnickou
 • Může mít jednoho akcionáře, ale pouze osobu fyzickou
 • Nemůže mít jednoho akcionáře
 • Může mít jen minimálně tři akcionáře

Question 13

Question
Do obchodního rejstříku se povinně nezapisuje:
Answer
 • Státní podnik
 • Výrobní družstvo
 • Zahraniční osoba
 • Každý podnikatel
 • Žádná z předchozích možností

Question 14

Question
Označte správné tvrzení týkající se živnostenského rejstříku:
Answer
 • Rejstřík je veden v elektronické podobě nebo listinné podobě
 • Rejstřík je veřejný seznam, do kterého může nahlížet pouze osoba, která prokáže právní zájem ve skutečnostech tam uvedených
 • Rejstřík je veřejný seznam v celém rozsahu
 • Rejstřík je veřejný seznam s výjimkou údajů týkajících se uložených sankcí a rodných čísel
 • Žádná z předchozích

Question 15

Question
Dominantní postavení na trhu podle kartelového práva ČR:
Answer
 • Není důležité, musí se jednat o monopol (jediný podnik na daném relevantním trhu)
 • Nastává, nabude-li tržní sílu, která je určena multikriteriálně, tj. tržním podílem 40 % a více (jen vyvratitelná domněnka), ale i hospodářskou a finanční sílu, existují-li překážky vstupu na trh, podle struktury trhu aj.
 • Nastává vždy, když soutěžitel získá tržní sílu, která mu umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, tj. když na relevantním trhu získá tržní podíl alespoň 30 % (bez dalších kritérií tržní síly)
 • Je postihováno, i když je soutěžitel nezneužil
 • Nastává vždy, když soutěžitel získá tržní podíl na relevantním trhu 40 % a více

Question 16

Question
Převzetí dluhu vzniká na základě:
Answer
 • Jednostranného úkonu osoby třetí adresovanému věřiteli, bez souhlasu dlužníka
 • Písemné smlouvy mezi dlužníkem a osobou třetí, která se stává novým dlužníkem se souhlasem věřitele
 • Písemné smlouvy mezi věřitelem a osobou třetí, která se stává novým věřitelem
 • písemné smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem se souhlasem nového dlužníka
 • žádná z předchozích možností

Question 17

Question
Většina lhůt v obchodním zákoníku jsou:
Answer
 • Lhůty propadné
 • Lhůty pořádkové
 • Lhůty prekluzivní
 • Lhůty promlčecí
 • Žádná z předchozích možností

Question 18

Question
Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je:
Answer
 • Představenstvo
 • Valná hromada
 • Prokurista
 • Odpovědný zástupce
 • Jeden nebo více jednatelů

Question 19

Question
Pro veřejnou obchodní společnost neplatí:
Answer
 • Může mít jediného společníka
 • Jménem společnosti jedná každý ze společníků
 • Společník má nárok na podíl ze zisku
 • Netvoří základní kapitál
 • Společníci nemají vkladovou povinnost

Question 20

Question
Smlouva musí být uzavřena vždy v písemné formě:
Answer
 • stanoví-li tak soud
 • Je-li uzavírána mezi nepřítomnými
 • Je-li sjednávána mezi podnikateli zapsanými do obchodního rejstříku
 • Stanoví-li tak zákon
 • Je-li sjednávána mezi přítomnými
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Test 1,2,3
kaRa vux
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
Zakon o radu
Ana Pavić