2PR101 1.test - Doplňující otázky

Description

Úvod do práv Note on 2PR101 1.test - Doplňující otázky, created by Nikola Truong on 29/10/2016.
Nikola Truong
Note by Nikola Truong, updated more than 1 year ago
Nikola Truong
Created by Nikola Truong about 7 years ago
5168
73

Resource summary

Page 1

    Postup, kdy neexistuje právní norma pro daný případ, a proto se rozhoduje podle právní normy, která upravuje nejpodobnější případ, nebo podle principů a obecných zásad používaných v daném odvětví práva, můžeme označit slovem: o analogie, Analogie       Výklad práva, který zjišťuje širší smysl právní normy, než je její slovní vyjádření, je výklad: o extenzivní, extenzívní, Extenzivní, Extenzívní   Právní možnosti subjektu chovat se určitým způsobem, tj. možnost vyjádřená a zaručená objektivním právem, a tedy chráněná zvláštním způsobem se označuje jako právo: o subjektivní   Právní vztahy (poměry), které se vyznačují rovnoprávnosti účastníků, označujeme jako právní vztahy (poměry): o soukromoprávní   Právní vztahy (poměry), které se vyznačují vztahy podřízenosti a nadřazenosti, označujeme jako právní vztahy (poměry): o veřejnoprávní   Osoba, která určitou věc fakticky ovládá a nakládá s ní s vůlí mít ji pro sebe, ačkoli nemusí být jejím vlastníkem, se nazývá: o držitel   Osoba, která určitou věc, aškoli ji nepatří, fakticky ovládá, avšak nemá v úmyslu si ji bez dalšího ponechat, se označuje jako: o detentor, Detentor   Způsob nabytí vlastnického práva, kdy určitá osoba nabývá věc do svého vlastnictví jako nový vlastník, se jedním slovem nazývá: o originární, originarni, původní, Původní   Způsob nabytí vlastnického práva, kdy určitá osoba nabývá věc do svého vlastnictví od dosavadního vlastníka jako svého předchůdce, se nazývá: o derivativní, derivativni, Derivativní, odvozene, odvozené, Odvozené   Obsahem vlastnického práva je právo věc držet, drzet, Držet, užívat a disponovat s ní.   Mezi věcná práva k věci cizí obvykle řadíme věcná břemena, právo zástavní, právo podzástavní a právo: o zadržovací, Zadržovací, zadrzovaci   Překážku v procesním právu, která brání zahájení dalšího řízení před soudem, pokud o téže věci (dané identickým předmětem řízení a identickými účastníky řízení) již jiné řízení u soudu probíhá, označujeme jako překážku: o litispendence, Litispendence Výlučnost, výlučnost státu znamená, že stát je jedinou organizací svého druhu na daném území. Svrchovanost, svrchovanost, Suverenita, suverenita státu je nezávislost státní moci na jakékoli jiné moci jak uvnitř, tak vně hranic státního území.   Typ republiky, pro který je charakteristická odpovědnost vlády, nepřímá závislost prezidenta, prezident vykonává pouze funkci hlavy státu a vedoucí postavení zaujímá zákonodárný zastupitelský orgán, se nazývá republika: o parlamentní   Typ republiky, pro který je charakteristické, že výkonný moc je svěřena prezidentovi, jím jmenovaným a jemu odpovědným tajemníkům, že výkonná a zákonodárná moc jsou na sobě formálně nezávislé, že prezident je volen přímo obyvatelstvem nebo prostřednictvím volitelů a že zákonodárný orgán ovlivňuje výkonnou moc v zásadě pouze zákony a rozpočtem, se nazývá republika: o prezidentská         Všeobecně závazným právním předpisem na území ES/EU, kterého se mohou dovolávat všichni a který se nepřevádí do národního právního řádu, je: o nařízení, Nařízení   Všeobecně závazným předpisem komunitárního práva, který je závazný, co do výsledku je: o směrnice, Směrnice   Volební právo řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, která se nazývá práva: o politická   Svobodu projevu řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, která se nazývá práva: o politická   Právo shromažďovací řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, která se nazývá práva: o politická   Právo sdružovací řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, která se nazývá práva: o politická   Právo na život řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, která se nazývá práva: o základní   Právo na život řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, která se nazývá práva: o lidská, lidská práva, základní, základní lidská, základní práva, základní práva a svobody   Osobní svobodu řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, která se nazývá práva: o lidská, lidská práva, základní, základní lidská, základní práva, základní práva a svobody   Nedotknutelnost vlastnictví řadíme do skupiny ústavních práv občana ČR, která se nazývá práva: o lidská, lidská práva, základní, základní lidská, základní práva, základní práva a svobody   Právní úklon (jednání), který(é) nevyvolává předpokládané právní následky, se nazývá absolutně neplatným.   Relativně, relativně neplatný(é) právní úkon (jednání) je takový(é), který(é) se považuje za platný(é) do té doby, než se oprávněná osoba neplatnosti dovolá.   Lhůtu, jejímž uplynutím zanikne právo, označujeme jako: o preklusivní, prekluzivni, prekluzivní, preklusivni   Právní normy, jejichž použití na právní poměry, které upravují, nemůže být vyloučeno ani omezeno projevem odchylné vůle subjektů, se nazývají normy: o kogentní, Kogentní   Právní normy, které umožňují účastníkům právních vztahů, aby projevem souhlasné vůli určili obsah vzájemných oprávnění a povinností, se nazývají normy: o dispozitivní, Dispozitivní   Taxativní výčet je výčtem: o uplnym, úplným, Úplným   Trestné činy se dělí na přečiny a: o zločin, zločiny   Trestné činy se dělí na přečiny, přečin a zločiny   Přečiny, Přečin, přečiny, přečin jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.   Zločiny, Zločin, zločiny, zločin jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny   Uložení pokuty (tj. postih odpovědného subjektu) je příkladem jaké funkce právní odpovědnosti? o represivní, represívní, represivni           Funkci právní odpovědnosti, jejíž podstatou je postih odpovědného subjektu (např. uložením pokuty), označíme jako funkci: o represivní, represívní, Represivní   Funkce právní odpovědnosti, která směřuje k odstranění újmy nebo nahrazení vzniklé újmy, se nazývá: o reparační   Funkce právní odpovědnosti, jejíž podstatou je působení na vědomí lidí tak, že pod tlakem hrozby volí variantu chování v souladu s právem, se nazývá funkcí: o preventivní   Ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná, je: o pachatel

Show full summary Hide full summary

Similar

Romeo and juliet
Patrick N
Subh Milis le Seamus O Neill
l.watters97
Simultaneous Equations And Inequalities
Alex Maraio
Yr 12 Biology Mid-Year Exam Notes Part 1
gbridgland
Physics: Energy resources and energy transfer
katgads
AQA GCSE Physics Unit 2 Mindmap
Gabi Germain
Queen Elizabeth Quiz
Natalie Robbins
Relationships in A Streetcar Named Desire
Emily Garvin-Howard
1PR101 2.test - Část 15.
Nikola Truong
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Heartburn
mahmoud eladl