Kap. 4 Etterspørsel, investering og konsum

Description

Makroøkonomi 130 (Byggeklosser) Note on Kap. 4 Etterspørsel, investering og konsum, created by Linda Solsvik on 05/09/2016.
Linda Solsvik
Note by Linda Solsvik, updated more than 1 year ago
Linda Solsvik
Created by Linda Solsvik about 7 years ago
1
0

Resource summary

Page 1

Nominell rente er den avtalte renten man får på innskudd i banken, eller som man må gi banken som betaling for å låne penger.Diskonteringsfaktor = 1 / 1 + rente.er prisen på penger om et år, målt i dagens penger.Nåverdien til et investeringsprosjekt er verdien av prosjektet målt i dagens penger.Realrente er nesten lik nominell rente - inflasjonenHva har rente med å gjøre for prosjekt valg?Når det er lave renter vil investorene velg litt mer "risky", dvs, at de satser på prosjekt som har store kostnader i begynnelsen og stor avkastning.Omvendt når det kommer til høye renter.Lave renter fremmer feks; jernbane, vindkraftverk, motorvei, olje osv. Økt BNP gir økte investeringer gjennom to ulike kanaler. Økt BNP gir forventninger om økt fremtidig salg, slik at bedriften ønsker å ha mer realkapital. Denne effekten kalles akselerator-effekten. Økt BNP gir også økte salgsinntekter slik at det blir lettere å finansiere nye investeringer, noe som kalles den finansielle akseleratoren. Høyere realrente fører til at færre investeringsprosjekt blir gjennomført.z1 fanger opp andre faktorer som teknologisk utvikling, finansieringsmuligheter, skattemessige forhold og konkurransesituasjoner. z1 gir økte investeringer.I = I(Y,r,z1)Investeringer er større jo høyere z1 og Y er og jo lavere r er.I = z1 +b1Y - b2r hvor b1Y er et tall mellom 0 og 1. b2r er et tall større enn 0b1 viser hvor mye investeringene øker dersom BNP øker. B2 viser reduksjonen i investeringene hvis realrenten øker med en enhet f.eks et prosentpoeng.4.3 Konsum og sparingVi antar at høyere realrente gir lavere konsumC = C(Y - T,r,zC)Konsumer blir større jo høyere diponibel inntekt (Y - T) og andre faktorer zCer, og jo lavere realrenten er. Konsumfunksjonen er en atferdsfunksjon som viser hvordan konsumentenes atferd avhenger av andre variabler.C = zC + (Y - T) - c2r hvor c1 er mellom 0 og 1, og c2 er større enn 0c1 er den marginal konsumtilbøyeligheten som viser økningen i konsumet dersom disponibel inntekt øker med en enhet. c2 er reduksjonen i konsumet ved en økning i realrenten på en enhet og konstantleddet zC fanger opp virkningen av andre faktorer som kan påvirke konsumet.Hvis verdien på c1 er stor, vil en økning i inntekten føre til en relativt sterk økning i privat konsum, en lav verdi på c1 vil føre til mer stabilt konsum. Sparing = disponibel inntekt - konsumØkt sparing fører til redusert konsumetterspørsel.4.4 Offentlig bruk av varer og tjenesterSkatt:T = zT + tY der t er et tall mellom 0 og 1.t er skattesatsen, zT er en parameter som fanger opp endringer i skattenivået.Den offentlige budsjettbalansen B = T - G vil normalt være prosyklisk, dvs at budsjettbalansen bedres i oppgangskonjunkturer når BNP øker og svekkes i nedgangskonjunkturer når BNP vokser mindre eller reduseres

Show full summary Hide full summary

Similar

Memory - AQA Psychology Unit 1 GCSE - created from Mind Map
joshua6729
GCSE Biology Unit 1 AQA
Archie Clay
My SMART School Year Goals for 2015
Stephen Lang
AS Biology Biochemistry and Cell Structure
sian_c_evans
Biology -B2
HeidiCrosbie
Physics
Holly Bamford
mcolby MITOSIS TEST
Melinda Colby
IB Biology Topic 4 Genetics (SL)
R S
GCSE Computing : OCR Computing Course Revision
RoryOMoore
Language Techniques
Anna Wolski
The Nervous System and Hormones (Part 1)
Naomi Science