หลีกเลี่ยงความรุนแรง

Description

ผลงานของ นางสาว ภาวดี ชัยษา เลขที่ 18 ชั้น ม. 5/1 รายวิชาสุขศึกษาพื้นฐาน เสนอ คุณครู กนกพร นันแก้ว
Pawadee Chaiyasa
Mind Map by Pawadee Chaiyasa, updated more than 1 year ago
Pawadee Chaiyasa
Created by Pawadee Chaiyasa over 7 years ago
2027
0

Resource summary

หลีกเลี่ยงความรุนแรง
 1. ความหมายของความรุนแรง
  1. องค์กรอนามัยโลก (World Health Organization, 2007 ) ได้นิยามความรุนแรง (Violence) หมายถึง การจงใจใช้กำลัง หรืออำนาจทางกายเพื่อความข่มขู่ หรือกระทำต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อกลุ่มบุคคลอื่น หรือชุมชน ซึ่งมีผลทำให้เกิดหรือมีแนวโน้มที่จะมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ ตาย หรือเป็นอันตรายต่อจิตใจ หรือเป็นการยับยั้งการเจริญงอกงาม หรือการกีดกั้น หรือปิดกั้นทำให้สูญเสียสิทธิบางประการ และขาดการได้รับในสิ่งที่สมควรจะได้รับ ซึ่งพฤติกรรมความรุนแรงที่แสดงออมานั้น ส่งผลทางด้านลบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น
  2. ประเภทของความรุนแรง
   1. 1. ความรุนแรงต่อตนเอง (Self - directed Violence)
    1. 1.1 พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย รวมทั้งการคิดฆ่าตัวตาย
     1. 1.2 พฤติกรรมการทำร้ายตนเอง
     2. 2. ความรุนแรงระหว่างบุคคล (Interpersonal Violence)
      1. 2.1 ความรุนแรงในครอบครัว
       1. 2.2 ความรุนแรงในสังคม
       2. 3. ความรุนแรงระหว่างกลุ่ม (Collective Violence)
        1. 3.1 ความรุนแรงทางสังคม
         1. 3.2 ความรุนแรงทางการเมือง
          1. 3.3 ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ
         2. ลักษณะของความรุนแรง
          1. 1. ความรุนแรงทางร่างกาย
           1. การได้รับบาดเจ็บโดยการกระทำความรุนแรง
           2. 2. ความรุนแรงทางจิตใจ
            1. การทำร้ายจิตใจ
            2. 3. ความรุนแรงทางเพศ
             1. การกระทำใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ผู้กระทำเป็นเครื่องตอบสนองความต้องการ
             2. 4. ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดอความสูญเสีย หรือการละเลย/ทอดทิ้ง
              1. การไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่
             3. ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของคนไทย
              1. 1. ปัจจัยด้านพันธุกรรมและร่างกาย
               1. 2. ความผิดปกติของระบบประสาท
                1. 3. ปัจจัยด้านบุคคลิกภาพ และจิตพยาธิสภาพ
                 1. 4. ปัจจัยด้านพัฒนาและอายุ
                  1. 5. เพศ
                   1. 6. สุราและสารเสพติด
                    1. 7. ปัจจัยด้านจิตสังคม
                    2. สาเหตุของการใช้ความรุนแรง
                     1. 1. ลักษณะส่วนตัวของผู้กระทำความรุนแรง
                      1. 2. ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อผิดๆ ของผู้กระทำความรุนแรง
                       1. 3. สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เกิดความรุนแรง เช่น สื่อต่างๆ
                        1. ผลกระทบของความรุนแรง
                         1. 1. ด้านร่างกาย ทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ พิการหรือเสียชีวิต
                          1. 2. ด้าจิตใจ เสียใจ ซึมเศร้า รู้สึกตนเองไร้ค่า โกรธ อับอาย เครียด วิตกกังวล และทำร้ายตัวเอง
                           1. 3. ด้านสังคม ทำให้สังคมสูญเสียทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ในการพัฒนาสังคม
                          2. แนวทางป้องกันพฤติกรรมความรุนแรง
                           1. 1. การป้องกันด้านตัวบุคคล
                            1. 2. การป้องกันทางด้านความสัมพันธ์ของบุคคล
                             1. 3. การป้องกันทางด้านชุมชน
                              1. 4. การป้องกันทางด้านสังคม
                              2. ทักษะการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกัน การนำไปสู่ความรุนแรง
                               1. ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา
                                1. 6. ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด
                                 1. 5. การประเมินทางเลือกต่างๆ ตามข้อมูลที่มี
                                  1. 4. การหาทางเลือกต่างๆ ที่น่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
                                   1. 3. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ
                                    1. 2. การวิเคราะห์สภาพปัญหา
                                     1. 1. การรับรู้ปัญหา
                                     2. ลักษณะการตัดสินใจ
                                      1. 1. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน
                                       1. 2. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ของการเสี่ยง
                                        1. 3. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
                                       Show full summary Hide full summary

                                       Similar

                                       การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
                                       plaifa sangsooK
                                       การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
                                       เชาวรัตน์ เเสงกล้า
                                       การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
                                       อุทุมพร ดงหิงษ์
                                       ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
                                       jomjam buddee
                                       เซต
                                       surasit sadlan
                                       ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
                                       patchara katkong
                                       ระบบเลขฐาน
                                       supaporn somparn
                                       โรคไต
                                       Suwat Singthong
                                       สถิติ
                                       supatharaporn.1524
                                       ระบบจำนวนเต็ม
                                       พรพิมล หมุยเฮบัว