สถิติ

Description

ผลงานของ นางสาวสุพัดชราภรณ์ เสนาจันทร์ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 19 ในรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอ คุณครู กนกพร นันแก้ว
supatharaporn.1524
Mind Map by supatharaporn.1524, updated more than 1 year ago
supatharaporn.1524
Created by supatharaporn.1524 over 8 years ago
898
0

Resource summary

สถิติ
 1. วิเคราะห์แปลความหมาย
  1. ค่ากลาง
   1. ค่าเฉลี่ย
    1. นิยมฐาน
     1. มัธยฐาน
     2. การกระจาย
      1. เส้นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
       1. เส้นโค้งปกติ
      2. ความหมาย
       1. ศึกษา
        1. ตัวเลข
         1. ข้อเท็จจริง
         2. วิธีการ
          1. นำเสนอ
           1. เก็บข้อมูล
            1. วิเคราะห์แปลความหมาย
           2. เก็บข้อมูล
            1. เชิงปริมาณ
             1. เชิงคุณภาพ
             2. การนำเสนอ
              1. กราฟ
               1. ตาราง
                1. ข้อมูล
                 1. แจกแจงความถี่
                 2. แผนภูมิ
                  1. แท่ง
                   1. วงกลม
                  Show full summary Hide full summary

                  Similar

                  การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
                  plaifa sangsooK
                  การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
                  เชาวรัตน์ เเสงกล้า
                  การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
                  อุทุมพร ดงหิงษ์
                  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
                  jomjam buddee
                  เซต
                  surasit sadlan
                  หลีกเลี่ยงความรุนแรง
                  Pawadee Chaiyasa
                  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
                  patchara katkong
                  ระบบเลขฐาน
                  supaporn somparn
                  โรคไต
                  Suwat Singthong
                  ระบบจำนวนเต็ม
                  พรพิมล หมุยเฮบัว