TEMA C4 EL MARC LEGAL DE LA SEGURETAT

Description

of MOSCO Quiz on TEMA C4 EL MARC LEGAL DE LA SEGURETAT, created by TONY MOYA VIDAL on 18/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
105
0

Resource summary

Question 1

Question
LA LLEI ORGÀNICA [blank_start]2/1986[blank_end] ÉS UNA LLEI QUE DESPLEGA EL MANDAT CONSTITUCIONAL EXPLÍCIT A [blank_start]L'ARTICLE 104.[blank_end]
Answer
 • 2/1986
 • 4/1986
 • 6/1986
 • L'ARTICLE 104.1
 • L'ARTICLE 104
 • L'ARTICLE 104.2

Question 2

Question
QUINA LLEI ENCOMANA A LES FCS LA MISSIÓ DE PROTEGIR EL LLIURE EXERCICI DELS DRETS I DE LES LLIBERTATS I GARANTIR LA SEGURETAT CIUTADANA, I AFEGEIX LA NECESSITAT D'UNA LLEI ORGÀNICA QUE DETERMINI LES FUNCIONS, ELS PRINCIPIS BÀSICS D'ACTUACIÓ I ELS ESTATUTS?
Answer
 • LA LLEI ORGÀNICA 2/1986, DE 13 D MARÇ, DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT
 • LA LLEI DE BASES2/1986, DE 13 D MARÇ, DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT
 • LA LLEI ORDINÀRIA 2/1986, DE 13 D MARÇ, DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT
 • EL DECRET LLEGISLATIU 2/1986, DE 13 D MARÇ, DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT

Question 3

Question
REFERENT A LA LLEI 2/1986, DE 13 DE MARÇ DE FCS QUE DIU LA DISPOSICIÓ FINAL SEGONA?
Answer
 • ATRIBUEIX A L'ESTAT LA COMPETÈNCIA EXCLUSIVA SOBRE LA SEGURETAT PÚBLICA
 • DIU QUE ELS COSSOS AUTONÒMICS DE POLICIA SÓN INSTITUTS ARMATS DE NATURALESA CIVIL AMB ORGANITZACIÓ JERARQUITZADA.
 • OFEREIX LA BASE JURÍDICA DE LA POLICIA AUTÒNOMA A CATALUNYA
 • RECONEIX EL MARGE COMPETENCIAL DE TOTES LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Question 4

Question
L'OBJECTIU PRINCIPAL DE LA [blank_start]LLEI 2/1986[blank_end] DE FCS ÉS EL DISSENY DE LES LÍNIES MESTRES DEL RÈGIM JURÍDIC DE LES FCS EN EL SEU CONJUNT, I ESTABLIR ELS PRINCIPIS BÀSICS D'ACTUACIÓ COMUNS I ELS SEUS CRITERIS ESTATUTARIS FONAMENTALS. EN AQUEST SENTIT , AQUESTA LLEI ESDEVÉ EL MARC ESPECÍFIC DE DESENVOLUPAMENT DE LES DIFERENTS FCS I ELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ INTERPOLICIALS.
Answer
 • LLEI 2/1984
 • LLEI 4/1986
 • LLEI 2/1986

Question 5

Question
SEGONS LA LLEI 2/1986, DE 13 DE MARÇ, S'ESTABLEIX QUE LA SEGURETAT PÚBLICA ÉS UNA COMPETÈNCIA DE
Answer
 • LA GENERALITAT
 • LES FCSE
 • L'ESTAT
 • EL PARLAMENT

Question 6

Question
QUIN ARTICLE DE LA CE ATRIBUEIX A L'ESTAT LA COMPETÈNCIA EXCLUSIVA SOBRE SEGURETAT PÚBLICA, CONTEMPLANT PERÒ QUE LES COMUNITATS AUTÒNOMES PUGUIN DISPOSAR D'UN COS DE POLICIES PROPI?
Answer
 • 149.1
 • 149
 • 149.1.29
 • 149.1.2

Question 7

Question
ELS COSSOS AUTONÒMICS DE POLICIA SÓN INSTITUTS ARMATS DE NATURALESA CIVIL AMB ORGANITZACIÓ JERARQUITZADA.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
LES FUNCIONS DE CARÀCTER PROPI QUE LES COMUNITATS AUTÒNOMES PODEN EXERCIR A TRAVÉS DELS SEUS COSSOS POLICIALS SEGONS L'ARTICLE 38 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/1986, DE 13 DE MARÇ SÓN
Answer
 • VIGILÀNCIA I PROTECCIÓ DE PERSONES, ÒRGANS, EDIFICIS, ESTABLIMENTS I DEPENDÈNCIES DE LA COMUNITAT I GARANTIR EL FUNCIONAMENT NORMAL DE LES INSTAL·LACIONS I LA SEGURETAT DELS USUARIS DELS SEUS SERVEIS
 • VETLLAR PER L'ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS I ORDRES DE LA COMUNITAT
 • INSPECCIONAR ACTIVITATS SOTA LES COMPETÈNCIES DE LA COMUNITAT I LA DENÚNCIA DE QUALSEVOL ACTIVITAT IL·LÍCITA
 • L'ÚS DE LA COACCIÓ AMB VISTA A L'EXECUCIÓ FORÇOSA DELS ACTES O DISPOSICIONS DE LA MATEIXA COMUNITAT AUTÒNOMA

Question 9

Question
LES FUNCIONS AMB CARÀCTER COMPARTIT I INDIFERENCIAT AMB LES FCSE SÓN:
Answer
 • COOPERACIÓ EN LA RESOLUCIÓ AMISTOSA DE CONFLICTES PRIVATS
 • PRESTACIÓ D'AUXILI EN ACCIDENTS I CATASTROFES
 • VETLLAR PER L'ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS I ORDRES DE LA COMUNITAT
 • VETLLAR PER L'ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURALESA I DEL MEDI AMBIENT.

Question 10

Question
LES FUNCIONS DE COL·LABORACIÓ AMB ALTRES FCSE SÓN:
Answer
 • VETLLAR PER L'ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS DE L'ESTAT I GARANTIR EL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS.
 • PRESTACIÓ D'AUXILI EN ACCIDENTS I CATÀSTROFES
 • PARTICIPAR EN FUNCIONS DE POLICIA JUDICIAL
 • VIGILAR ESPAIS PÚBLICS, PROTEGIR LES MANIFESTACIONS I MANTENIR L'ORDRE EN GRANS CONCENTRACIONS HUMANES.

Question 11

Question
QUIN ARTICLE DE LA LLEI 2/1986 DE 13 DE MARÇ, REGULA LES COMPETÈNCIES ATRIBUÏDES A LA POLICIA LOCAL?
Answer
 • L'ARTICLE 53
 • L'ARTICLE 55
 • L'ARTICLE 35

Question 12

Question
[blank_start]L'ARTICLE 5[blank_end] DE LA [blank_start]LLEI ORGÀNICA 2/1986, DE 13 DE MARÇ[blank_end] RECULL ELS PRINCIPIS BÀSICS D'ACTUACIÓ DE QUALSEVOL COS DE POLICIA A L'ESTAT.
Answer
 • L'ARTICLE 6
 • L'ARTICLE 4
 • L'ARTICLE 5
 • LLEI ORDINÀRIA 2/1986, DE 13 DE MARÇ
 • LLEI ORGÀNICA 2/1986, DE 13 DE MARÇ
 • LLEI ORGÀNICA 4/1986, DE 13 DE MARÇ

Question 13

Question
ELS PRINCIPIS BÀSICS D'ACTUACIÓ DE LA POLICIA SEGONS L'ARTICLE 5 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/1986, DE 13 DE MARÇ SÓN
Answer
 • ADEQUACIÓ A L'ORDENAMENT JURÍDIC
 • RELACIONS AMB LA COMUNITAT
 • TRACTAMENT DE LES PERSONES DETINGUDES
 • DEDICACIÓ I SECRET PROFESSIONAL
 • RESPONSABILITAT

Question 14

Question
L'ADEQUACIÓ A L'ORDENAMENT JURÍDIC DE LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT SEGONS L'ARTICLE 5 DE LA LLEI 2/1986, DE 13 DE MARÇ
Answer
 • RESPECTE A LA CE, A L'ESTATUT I A LA RESTA DE LLEIS
 • NEUTRALITAT POLÍTICA I NO DISCRIMINACIÓ AMB MOTIU RELIGIÓS, SEXUAL, D'OPINIÓ O D'ÈTNIA
 • INTEGRITAT DAVANT D'ACTES DE CORRUPCIÓ
 • JERARQUIA I SUBORDINACIÓ
 • COL·LABORACIÓ AMB L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

Question 15

Question
EL PRINCIPI BÀSIC DE LA DEDICACIÓ PROFESSIONAL DIU QUE ELS FCS HAN DE PORTAR A TERME LES SEVES FUNCIONS AMB TOTAL DEDICACIÓ I HAN D'INTERVENIR SEMPRE, EN QUALSEVOL TEMPS I LLOC, TANT SI ESTAN DE SERVEI COM SI NO, EN DEFENSA DE LA LLEI I DE LA SEGURETAT CIUTADANA.
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
PER QUINA LLEI VA SER CREADA LA POLICIA DE LA GENERALITAT
Answer
 • PER LA LLEI 19/1985, DE 14 DE JULIOL
 • PER LA LLEI 19/1985, DE 14 DE MARÇ
 • PER LA LLEI 19/1983, DE 14 DE MARÇ
 • PER LA LLEI 19/1983, DE 14 DE JULIOL

Question 17

Question
EL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA DATA DE PRINCIPIS DEL SEGLE
Answer
 • XVIII
 • XVII
 • XVI
 • XV

Question 18

Question
ESTATUTS DE CATALUNYA
Answer
 • LES BASES DE MANRESA DE 1892
 • ESTATUT D'AUTONOMIA DEL 1975
 • ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA 1979 (ESTATUT DE SAU)
 • ESTATUT D'AUTONOMIA DEL 2006
 • ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA 1932 (ESTATUT DE NÚRIA)

Question 19

Question
LA [blank_start]LLEI 10/1994, DE 11 DE JULIOL[blank_end], DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT TÉ PER OBJECTE ESTABLIR ELS PRINCIPIS D'ACTUACIÓ, LES FUNCIONS I EL RÈGIM FUNCIONARIAL I ESTATUTARI DELS MEMBRES DEL COS, I L'ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT PÚBLICA EN TOT EL TERRITORI.
Answer
 • LLEI 2/1994, DE 11 DE JULIOL
 • LLEI 10/1994, DE 11 DE JULIOL
 • LLEI 2/1994, DE 13 DE MARÇ

Question 20

Question
LA POLICIA NO ESTÀ PER DAMUNT DE LA LLEI I PER TANT HA D'ADEQUAR LA SEVA CONDUCTA A L'ORDENAMENT JURÍDIC, AMB SUBJECCIÓ ALS PRINCIPIS DE JERARQUIA I SUBORDINACIÓ DINS DEL COS.
Answer
 • True
 • False

Question 21

Question
SEGONS QUINS PRINCIPIS OPERA ELS MOSSOS AMB LA RESTA DE CFSE
Answer
 • DE COOPERACIÓ
 • DE COL·LABORACIÓ MÚTUA
 • COORDINACIÓ
 • INFORMACIÓ RECÍPROCA I HOMOGENEÏTZACIÓ DELS MITJANS I SISTEMES PER FACILITAR L'ACCIÓ CONJUNTA.

Question 22

Question
COM ESTÀ FORMAT EL CONSELL DE LA POLICIA QUE ESTABLEIX EL RÈGIM ESTATUTARI DELS MEMBRES DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT I EN DEFINEIX ELS DRETS I ELS DEURES, QUE SÓN ELS GENERALS DELS FUNCIONARIS SE LA GENERALITAT, AMBLES ESPECIFICACIONS PRÒPIES DE LLUR FUNCIÓ, ENTRE LES QUALS FIGUREN LES SINDICALS
Answer
 • PARITÀRIAMENT ENTRE MEMBRES DE L'ESTAT I DE LA GENERALITAT
 • PARITÀRIAMENT ENTRE MEMBRES DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I DELS MEMBRES DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT
 • AMB MEMBRES DE LA JUNTA DE SEGURETAT CATALANA I MEMBRES DE LA JUNTA DE SEGURETAT LOCAL
 • TOTES SÓN CORRECTES

Question 23

Question
ELS MOSSOS D'ESQUADRA , COM A POLICIA ORDINÀRIA I INTEGRAL, EXERCEIX LES FUNCIONS QUE L'ORDENAMENT JURÍDIC ATRIBUEIX A LES FORCES I COSSOS DE SEGURETAT I, EN CONCRET, LES FUNCIONS DE POLICIA DE SEGURETAT CIUTADANA, POLICIA ADMINISTRATIVA I POLICIA JUDICIAL.
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
LES FUNCIONS DE POLICIA JUDICIAL LI CORRESPONEN D'ACORD AMB [blank_start]L'ARTICLE 164[blank_end] DE L'EAC QUE SÓN ESTABLERTES PER [blank_start]L'ARTICLE 126[blank_end] DE LA CE, ELS ARTICLES 547 I SEGÜENTS DE LA [blank_start]LLEI ORGÀNICA DEL PODER JUDICIAL[blank_end] I LA RESTA DE LA LEGISLACIÓ PROCESSAL VIGENT, SENS PERJUDICI DE LES QUE CORRESPONEN A LES POLICIES LOCALS
Answer
 • L'ARTICLE 166
 • L'ARTICLE 165
 • L'ARTICLE 164
 • L'ARTICLE 126
 • L'ARTICLE 125
 • L'ARTICLE 124
 • LLEI DE PROTECCIÓ DE SEGURETAT CIUTADANA
 • LLEI ORGÀNICA DEL PODER JUDICIAL
 • LLEI ORGÀNICA 2/1986

Question 25

Question
ELS MOSSOS TENEN FUNCIONS D'INTERVENCIÓ EN LA RESOLUCIÓ AMISTOSA DE CONFLICTES PRIVATS, SI HI SÓN REQUERITS
Answer
 • True
 • False

Question 26

Question
L'ARTICLE DE LA CONSTITUCIÓ QUE NOMBRA LES FUNCIONS QUE SÓN TRANSFERIDES O DELEGADES A LA POLICIA DE LA GENERALITAT, QUIN ÉS?
Answer
 • EL 150
 • EL 150.1
 • EL 150.2
 • EL 150.3

Question 27

Question
UNA ABP POT ABASTAR PART D'UNA COMARCA, UNA COMARCA SENCERA O UN CONJUNT DE COMARQUES,ENCARA QUE SIGUI UNA PART D'AQUESTES
Answer
 • True
 • False

Question 28

Question
QUE ÉS UNA REGIÓ POLICIAL (RP)
Answer
 • ÉS UN INSTITUT ARMAT DE NATURALESA CIVIL
 • UNA COMISSARIA SUBORDINADA DE UNA ABP COMARCAL
 • L'ÀMBIT TERRITORIAL FORMAT PER UN CONJUNT D'ABP'S, SOBRE LES QUAL HA D'EXERCIR UNA FUNCIÓ JERÀRQUICA
 • ÉS UNA REGIÓ ON ESTÀN COORDINADES LA POLICIA DE LA GENERALITAT I LES POLICIES LOCALS DE LA REGIÓ.

Question 29

Question
UNA REGIÓ POLICIAL (RP) ES DEFINEIX COM L'ÀMBIT TERRITORIAL FORMAT PER UN CONJUNT D'ABP, SOBRE LES QUALS HA D'EXERCIR FUNCIONS DE
Answer
 • COORDINACIÓ JERÀRQUICA
 • SUPORT EN RECURSOS OPERATIUS
 • LOGÍSTICS I ESPECIALITZATS
 • I PLANIFICACIÓ D'ÀMBIT SUPERIOR A L'ABP

Question 30

Question
ORDENA ELS NIVELLS ORGANITZATIUS DE ELS MOSSOS DE MAJOR A MENOR: 1R: [blank_start]PREFECTURA DE LA POLICIA[blank_end], 2N: [blank_start]COMISSARIA SUPERIOR DE COORDINACIÓ,[blank_end] 3R: [blank_start]COMISSARIA GENERAL,[blank_end] 4RT: [blank_start]REGIÓ POLICIAL,[blank_end] 5È: [blank_start]DIVISIÓ,[blank_end] 6È [blank_start]ÀREA,[blank_end] 7È: [blank_start]UNITAT,[blank_end] 8È: [blank_start]GRUP[blank_end]
Answer
 • PREFECTURA DE LA POLICIA
 • COMISSARIA SUPERIOR DE COORDINACIÓ,
 • COMISSARIA GENERAL,
 • REGIÓ POLICIAL,
 • DIVISIÓ,
 • ÀREA,
 • UNITAT,
 • GRUP

Question 31

Question
QUINES ESTRUCTURES TE EL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA?
Answer
 • DOS : ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I ESTRUCTURA JERÀRQUICA
 • UNA: LA ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
 • UNA: LA ESTRUCTURA JERÀRQUITZADA

Question 32

Question
L'ESTRUCTURA JERÀRQUICA DETERMINA LES FUNCIONS I RESPONSABILITATS ESPECÍFIQUES QUE TÉ EL COMANDAMENT EN FUNCIÓ DE LA SEVA CATEGORIA I DE LA DESTINACIÓ QUE OCUPA I QUE ESTAN DESCRITES DE MANERA GENÈRICA A LA LLEI 10/1995, DE 11 DE JULIOL, DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT ALS ARTICLES 18 I 19
Answer
 • True
 • False

Question 33

Question
L'ARTICLE [blank_start]164.2 DE L'EAC[blank_end] ESPECIFICA QUE CORRESPON A LA GENERALITAT LA COORDINACIÓ DE L'ACTUACIÓ DE LES POLICIES LOCALS.
Answer
 • 164.2 DE L'EAC
 • 164.2 DE LA CE
 • 154.2 DEL EAC
 • 154.2 DE LA CE

Question 34

Question
LA LLEI [blank_start]16/1991, DEL 10 DE JULIOL[blank_end] DE LES POLICIES LOCALS DE CATALUNYA, APROVADA PER [blank_start]EL PARLAMENT[blank_end] DE CATALUNYA, DESPLEGA AQUESTA COMPETÈNCIA TOT ESTABLINT UN RÈGIM JURÍDIC HOMOGENI QUE LES INTEGRI EN UN MATEIX SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA I EN PERMETI LA COORDINACIÓ, AMB UN RIGORÓS RESPECTE AL PRINCIPI D'AUTONOMIA MUNICIPAL.
Answer
 • 16/1995, DEL 12 DE JULIOL
 • 16/1995, DEL 10 DE JULIOL
 • 16/1991, DEL 10 DE JULIOL
 • EL GOVERN
 • EL PARLAMENT
 • EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Question 35

Question
LA POLICIA LOCAL ÉS UN INSTITUT ARMAT DE NATURALESA CIVIL AMB ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ JERARQUITZADA.
Answer
 • True
 • False

Question 36

Question
PER QUINES LLEIS ÉS REGEIX LA POLICIA LOCAL EN LES SEVES ACTUACIONS ? PEL QUE DISPOSEN LA...
Answer
 • LLEI DE BASES DE RÈGIM LOCAL
 • LLEI DE BASES I RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA
 • LLEI DE COSSOS I FORCES DE SEGURETAT
 • LLEIS DE COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS DE LES DIFERENTS COMUNITATS AUTÒNOMES
 • PER ELS REGLAMENTS ESPECÍFICS DE CADA COS I ALTRES NORMES DICTADES PER LES ADMINISTRACIONS LOCALS CORRESPONENTS.

Question 37

Question
QUANTS HABITANTS HAN DE TENIR LES POBLACIONS PER PODER CREAR UN COS DE POLICIA LOCAL ?
Answer
 • SUPERIOR ALS 200 HAB.
 • SUPERIOR ALS 3000 HAB
 • SUPERIOR ALS 5000 HAB
 • SUPERIOR ALS 10.000 HAB

Question 38

Question
ÉS OBLIGATORI PER UN MUNICIPI DE 11.000 HABITANTS CREAR UN COS DE POLICIES LOCALS?
Answer
 • SI
 • NO

Question 39

Question
ELS MUNICIPIS QUE TENEN MENYS DE 10.000 HABITANTS I HAN CREAT UN COS DE POLICIA LOCAL HAN NECESSITAT DE L'AUTORITZACIÓ EXPRESA DE...
Answer
 • EL COMANDAMENT MAJOR DEL COS DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 • DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
 • DEL CONSELLER DEL DEPARTAMENT AMB COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT
 • DEL PARLAMENT MITJANÇANT UNA LLEI ORGÀNICA

Question 40

Question
QUI TÉ EL COMANDAMENT DE LA POLICIA LOCAL D'UN MUNICIPI ?
Answer
 • EL CAP DE TORN DE L'ABP
 • EL PRESIDENT DE LA JUNTA DE SEGURETAT LOCAL
 • EL CONSELLER DEL DEPARTAMENT AMB COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT
 • L'ALCALDE DEL MUNICIPI

Question 41

Question
QUI TÉ EL COMANDAMENT DE LA POLICIA LOCAL D'UN MUNICIPI ?
Answer
 • L'ALCALDE
 • EL CONSELLER DEL DEPARTAMENT AMB COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT
 • EL COMANDAMENT DIRECTE SERÀ EXERCIT PER EL CAP DEL COS, QUE SERÀ EL COMANDAMENT POLICIAL DE MAJOR GRADUACIÓ, EL QUAL HAURÀ DE SER COM A MÍNIM, INSPECTOR DE LA POLICIA LOCAL.
 • PEL CAPORAL

Question 42

Question
[blank_start]L'ARTICLE 24[blank_end] DE LA LLEI [blank_start]16/1991,[blank_end] DEL 10 DE JULIOL DE LES POLICIES LOCALS, DISPOSA QUE ELS COSSOS DE POLICIA LOCAL S'ESTRUCTUREN EN ESCALES I ESTRUCTURES.
Answer
 • L'ARTICLE 22
 • L'ARTICLE 23
 • L'ARTICLE 24
 • 16/1991,
 • 18/1991,
 • 16/1996,

Question 43

Question
A QUI S'HA DE DONAR COMPTES PER EXCEPCIONALMENT I PER RAONS D'EMERGÈNCIA LA POLICIA LOCAL D'UN POBLE PUGUI ACTUAR EN UN POBLE LIMÍTROFE?
Answer
 • A L'ALCALDE DEL PROPI MUNICIPI
 • A L'ALCALDE DEL MUNICIPI EN EL QUE ÉS PRETÉN ACTUAR
 • A AMBDÓS ALCALDES DELS MUNICIPIS
 • AL CONSELLER DEL DEPARTAMENT AMB COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA.

Question 44

Question
EL PRINCIPI D'AUTONOMIA MUNICIPAL PREVIST A LA LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE RÈGIM LOCAL, TANT ESTATAL COM L'AUTONÒMICA, CONSAGRA ATORGA ALS MUNICIPIS COMPETÈNCIES COMPARTIDES EN MATÈRIA DE SEGURETAT EN LLOCS PÚBLICS, ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I PROTECCIÓ CIVIL
Answer
 • True
 • False

Question 45

Question
LES FUNCIONS COM LA VIGILÀNCIA DELS ESPAIS PÚBLICS, L'AUXILI A LA CIUTADANIA, LA PREVENCIÓ DELS DELICTES I EL MANTENIMENT DE L'ORDRE, LA POLICIA LOCAL LES EXERCEIX EN MATÈRIA...
Answer
 • COMPARTIDA EN RÈGIM DE COL.LABORADORS
 • COL·LABORADORA EN RÈGIM DE COMPARTIDA
 • PRÒPIA
 • COMPARTIDA I INDIFERENCIADA

Question 46

Question
COOPERAR EN LA RESOLUCIÓ DELS CONFLICTES PRIVATS, QUAN SIGUIN REQUERIDES A FER-HO ÉS COMPETÈNCIA DE LA POLICIA LOCAL
Answer
 • True
 • False

Question 47

Question
LA POLICIA LOCAL POT PRACTICAR LES PRIMERES DILIGÈNCIES DE PREVENCIÓ I DE CUSTÒDIA DE DETINGUTS I LA PREVENCIÓ I LA CUSTÒDIA DELS OBJECTES PROVINENTS D'UN DELICTE O RELACIONATS AMB L'EXECUCIÓ D'AQUEST.
Answer
 • True
 • False

Question 48

Question
S'ESTABLEIX A [blank_start]L'ARTICLE 12.2[blank_end] QUE LES FUNCIONS DE POLICIA JUDICIAL S'HAN DE COMPLIR D'ACORD AMB ELS PRINCIPIS DE [blank_start]COOPERACIÓ[blank_end] MÚTUA I DE COL·LABORACIÓ RECÍPROCA AMB LA RESTA DE FCS
Answer
 • L'ARTICLE 12
 • L'ARTICLE 12.1
 • L'ARTICLE 12.2
 • COOPERACIÓ
 • COORDINACIÓ

Question 49

Question
VETLLAR PEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT I DE PROTECCIÓ DEL'ENTORN ES UNA TASCA DELA POLICIA LOCAL?
Answer
 • True
 • False

Question 50

Question
DUR A TERME DILIGÈNCIES DE PREVENCIÓ I ACTUACIONS DESTINADES A EVITAR LA COMISSIÓ D'ACTES DELICTUOSOS, CAS EN QUÈ HAN DE COMUNICAR LES ACTUACIONS DUTES A TERME A LES FCS COMPETENTS.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

The Great Gatsby - Theme
Heather Taylor
Organic Chemistry
Ella Wolf
GCSE PE - 2
lydia_ward
Memory - AQA Psychology Unit 1 GCSE
joshua6729
Physics P1
Phoebe Drew
A-level English Language Power & Gender Theories
Libby Shaw
An Inspector Calls: Eric Birling
Rattan Bhorjee
GCSE Maths Conversions
EmilieT
New GCSE Maths
Sarah Egan
SFDC App Builder (76-100)
Connie Woolard