Část 6.

Description

Obchodní právo Quiz on Část 6., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Gábi Krsková
Quiz by Gábi Krsková, updated more than 1 year ago More Less
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
Gábi Krsková
Copied by Gábi Krsková almost 7 years ago
559
28

Resource summary

Question 1

Question
Doba plnění stanovená ve prospěch věřitele znamená:
Answer
 • o Dlužník je oprávněn plnit i před stanovenou dobou splatnosti
 • o Dlužník je povinen plnit na výzvu věřitele, nejdříve však v den splatnosti
 • o Dlužník nemůže plnit před stanovenou dobou splatnosti
 • o Věřitel neoprávněn požadovat plnění před stanovenou dobou splatnosti x
 • o Žádná z předchozích možností

Question 2

Question
Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným:
Answer
 • o Nemůže být předmětem dědického řízení
 • o Může náležet více osobám
 • o Nemůže být předmětem zástavního práva
 • o Nemůže být převeden na jiného společníka, a to ani se souhlasem valné hromady
 • o Může náležet pouze jedné osobě a to fyzické

Question 3

Question
Označte správná tvrzení týkající se smlouvy o smlouvě budoucí:
Answer
 • o Závazek k uzavření smlouvy zaniká, nevyzve-li oprávněná strana povinnou stranu k uzavření smlouvy ve lhůtě uvedené ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy
 • o K uzavření smlouvy stačí jakákoliv forma
 • o Jde o smlouvu, která je upravena pouze v občanském zákoníku
 • o Její právní úprava se vztahuje pouze k nemovitým věcem
 • o Jde o tzv. smlouvu realizační, na jejímž základě vzniká nárok na plnění

Question 4

Question
Oprávnění podniku na území ČR vzniká u zahraničních právnických osob:
Answer
 • o Jejich založením
 • o Získáním živnostenského oprávnění
 • o Zapsáním do obchodního rejstříku v ČR
 • o Získáním oprávnění podnikat podle jiného než živnostenského zákona
 • o Žádná není správná

Question 5

Question
Valná hromada je:
Answer
 • o Nejvyšším orgánem v.o.s.
 • o Nejvyšším orgánem k.s.
 • o Statutárním orgánem družstva
 • o Statutárním orgánem s.r.o.
 • o Nejvyšším orgánem s.r.o.

Question 6

Question
K předpokladům odpovědnosti za škodu patří:
Answer
 • o Porušení povinností
 • o Příčinná souvislost mezi porušením povinností a vznikem škody
 • o Vznik škody a její předvídatelnost
 • o Zavinění ve formě úmyslu
 • o Zavinění ve formě nedbalosti

Question 7

Question
Společnost s ručením omezeným může nabýt vlastní obchodní podíl:
Answer
 • o V případech stanovených obchodním zákonem
 • o Rozhodnutím valné hromady
 • o Na základně rozhodnutí soudu
 • o Pokud to umožňuje společenská smlouva
 • o Žádná není správná

Question 8

Question
Podle postavení účastníků v ekonomických procesech mohou být druhy hospodářské soutěže:
Answer
 • o Horizontální a vertikální, popř. konglomerátní
 • o Veřejné a soukromé
 • o Dominantní a monopolní
 • o Také politické, sportovní a kulturní
 • o Žádná není správná

Question 9

Question
Komanditní společnost musí mít alespoň:
Answer
 • o 1 komplementáře a žádného komanditistu
 • o 1 komanditistu a 1 komplementáře
 • o 5 komanditistů a 2 komplementáře
 • o 1 komanditistu a žádného komplementáře
 • o 2 komanditisty a 5 komplementářů

Question 10

Question
Mezi věcně právní zajišťovací prostředky nepatří:
Answer
 • o Bankovní záruka
 • o Zástavní právo
 • o Smluvní pokuta
 • o Zadržovací právo
 • o Ručení

Question 11

Question
Výpověď může být důvodem pro zrušení účasti společníka ve společnosti:
Answer
 • o U s.r.o.
 • o U a.s.
 • o U komanditistů komanditní společnosti
 • o U společníků obchodní společnosti
 • o Žádná odpověď není správná

Question 12

Question
Valná hromada je obligatorním orgánem:
Answer
 • o Veřejné obchodní společnosti
 • o Komanditní společnosti
 • o Společnosti s ručením omezeným
 • o Družstva
 • o Žádná není správná

Question 13

Question
Kdo provozuje živnostenský rejstřík:
Answer
 • o Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • o Krajské živnostenské úřady
 • o Obecní živnostenské úřady
 • o Živnostenský úřad ČR
 • o Žádná není správná

Question 14

Question
Předpokladem odpovědnosti za škodu podle obchodního zákoníku není:
Answer
 • o Zavinění
 • o Porušení povinnosti
 • o Předvídatelnost škody
 • o Příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody
 • o Vznik škody a její předvídatelnost

Question 15

Question
Vlastní kapitál představuje:
Answer
 • o Hodnotu, která se rovná ZK
 • o Obchodní majetek po odečtení závazků
 • o Soubor majetkových hodnot, které patří podnikateli
 • o Soubor majetku a závazků
 • o Žádná není správná

Question 16

Question
Cena (výše úplaty) není podstatnou částí:
Answer
 • o Smlouvy o prodeji podniku
 • o Smlouvy o dílo
 • o Smlouvy komisionářské
 • o Smlouvy o přepravě věci
 • o Kupní smlouvy

Question 17

Question
Rezervní fond při svém vzniku povinně vytváří:
Answer
 • o V.O.S
 • o K.S.
 • o Každá O.S.
 • o A.S.
 • o Žádná odpověď není správná

Question 18

Question
Pro všechny obchodní společnosti platí:
Answer
 • o Odpovídají za své závazky
 • o Ručí za své závazky
 • o Mohou být založeny pouze jedinou osobou
 • o Tvoří základní kapitál
 • o Mohou být založeny pouze za účelem podnikání

Question 19

Question
Věcně příslušným soudem k výkonu rozhodnutí je:
Answer
 • o Vždy okresní soud
 • o Vrchní soud
 • o Krajský soud – jde-li i o spor mezi podnikateli
 • o Krajský obchodní soud – jde-li o obchodněprávní spor
 • o Žádná není správná

Question 20

Question
Zápis do obchodního rejstříku je zásadně účinný vůči třetím osobám:
Answer
 • o Od právní moci rozhodnutí soudu o povolení zápisu
 • o Od okamžiku, kdy byl zápis proveden
 • o Od okamžiku, kdy se s ním třetí osoby seznámí
 • o Ode dne jeho zveřejnění v obchodním věstníku
 • o Žádná není správná
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
OP doplnovaci otazky II.
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky II.
zzz zzz
OP doplnovaci otazky
Shiage Mushibugyou
OP doplnovaci otazky
Mei Mei
OP doplnovaci otazky
Eliška Peňázová