Část 5.

Description

Obchodní právo Quiz on Část 5., created by Nikola Truong on 11/12/2016.
Gábi Krsková
Quiz by Gábi Krsková, updated more than 1 year ago More Less
Nikola Truong
Created by Nikola Truong over 7 years ago
Gábi Krsková
Copied by Gábi Krsková almost 7 years ago
769
30

Resource summary

Question 1

Question
Závazek nezaniká:
Answer
 • o Zmařením účelu smlouvy
 • o Poskytnutím jistoty
 • o Zaplacením odstupného
 • o Prodlením
 • o Uložením do úřední úschovy

Question 2

Question
Obchodní veřejnou soutěží se rozumí:
Answer
 • o Projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby za účelem uzavření smlouvy
 • o Veřejný návrh na uzavření smlouvy
 • o Výzva neurčitým osobám k podávání návrhů na uzavření smlouvy
 • o Způsob uzavření smlouvy při zakázce vyšší než 1 mil. Kč
 • o Žádná není správná

Question 3

Question
Pouze obchodním zákoníkem se řídí bez ohledu na subjekty právního vztahu:
Answer
 • o Smlouva o nájmu podniku
 • o Smlouva pojistná
 • o Smlouva o prodeji nemovitosti
 • o Zástavní smlouva
 • o Vztah mezi statutárním orgánem společnosti a společností

Question 4

Question
Formy akcie jsou:
Answer
 • o Akcie na jméno a na majitele
 • o Akcie listinné a zaknihované
 • o Akcie úrokové
 • o Akcie kmenové a prioritní a zlaté
 • o Akcie členů představenstva a dozorčí rady

Question 5

Question
Smlouva musí být uzavřena podle obchodního zákoníku:
Answer
 • o Písemně jen tehdy, pokud se na tom strany dohodly
 • o Písemně, pokud tak stanoví zákon
 • o Vždy jen na jedné listině
 • o Vždy jen písemně
 • o Žádná z předchozích možností

Question 6

Question
Podnikání je činnost, kterou může oprávněně vykonávat:
Answer
 • o Každá fyzická osoba
 • o Každá právnická osoba
 • o Pouze osoba, která má status podnikatele
 • o Vždy pouze stát nebo státem určená právnická osoba
 • o Žádná z předchozích možností

Question 7

Question
Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem:
Answer
 • o Nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ruč. omezeným
 • o Může být jediným zakladatelem nejvýše tří společností s ručením omezeným
 • o Nemůže být jediným zakladatelem akciové společnosti
 • o Nemůže být společníkem veřejné obchodní společnosti
 • o Žádná z předchozích možností

Question 8

Question
V obchodních sporech řešených před soudem:
Answer
 • o Musí mít každý účastník obhájce
 • o Musí mít vždy obhájce navrhovatel
 • o Musí mít vždy obhájce odpůrce
 • o Žádný z účastníků sporu nemusí mít obhájce
 • o Žádná z předchozích možností

Question 9

Question
Označte správná tvrzení o prokuře:
Answer
 • o Prokura vzniká smlouvou mezi podnikatelem a prokuristou
 • o Jde o zvláštní druh plné moci, která nemůže být s účinkem vůči třetím osobám omezena nad rámec omezení vyplývajících zákona
 • o Vzniká rozhodnutím statutárního orgánu o udělení prokury
 • o Může ji udělit každý podnikatel
 • o Prokuristou může být pouze fyzická osoba

Question 10

Question
Označte správná tvrzení týkající se sbírky listin:
Answer
 • o Jde o samostatný registr vedený u okresního soudu
 • o Je součástí obchodního rejstříku
 • o Nahlížet do ní může každý
 • o Údaje v ní obsažené se zveřejňují v obchodním věstníku
 • o Žádná z předchozích možností

Question 11

Question
Plná moc je obligatorní součástí: (kdyby bylo uvedené – příkaz – správná odpověď)
Answer
 • o Smlouvy mandátní
 • o Smlouvy zasilatelské
 • o Smlouvy o zprostředkování
 • o Smlouvy komisionářské
 • o Smlouvy o přepravě zboží
 • o Žádná z předchozích možností

Question 12

Question
Pro veřejnou obchodní společnost neplatí:
Answer
 • o Společníci nemají vkladovou povinnost
 • o Může mít jediného společníka
 • o Netvoří základní kapitál
 • o Jménem společnosti jedná každý ze společníků
 • o Společník má nárok na podíl na zisku

Question 13

Question
O uznání dluhu podle obchodního zákoníku platí:
Answer
 • o Uznáním se dlužník omlouvá věřiteli, a žádá o trpělivost se splněním
 • o Věřitel musí po uznání dluhu poskytnout dlužníkovi dodatečnou lhůtu k plnění
 • o Dochází k přerušení běhu promlčecí doby
 • o Vzniká právní domněnka trvání dluhu
 • o Uznáním dluhu se dlužník nedostane do prodlení

Question 14

Question
Soud může zrušit společnost a nařídit její likvidaci:
Answer
 • o Pokud její statutární orgán nezapíše do rejstříku splacení základního kapitálu
 • o Pokud nejmenuje prokuristu
 • o Pokud některý ze společníků porušuje zákaz konkurence
 • o Pokud porušuje povinnosti při tvorbě rezervního fondu
 • o Žádná z předchozích možností

Question 15

Question
O odpovědnosti za vady platí:
Answer
 • o Jde o odpovědnost subjektivní
 • o Jde o odpovědnost závazkovou
 • o Jde o odpovědnost objektivní
 • o Jde o odpovědnost zákonnou
 • o Jde o odpovědnost trestní

Question 16

Question
O odstoupení od smlouvy platí:
Answer
 • o Odstoupit od smlouvy může pouze dlužník
 • o Možnost odstoupit musí vyplývat ze zákona
 • o Odstoupením zanikají práva a povinnosti ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody
 • o Možnost odstoupit musí vyplývat ze smlouvy
 • o Odstoupit od smlouvy může pouze věřitel

Question 17

Question
Pro komanditní společnost platí:
Answer
 • o Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem
 • o Komanditista ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku
 • o Komanditisté ručí za závazky společnosti solidárně celým svým majetkem
 • o Komanditisté odpovídají za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů
 • o Komplementáři neručí za závazky společnosti

Question 18

Question
Společnost s ručením omezeným vzniká:
Answer
 • o Uzavřením společenské smlouvy a jejím podpisem
 • o Rozhodnutím ustavující valné hromady
 • o Podpisem zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu
 • o Zápisem do obchodního rejstříku
 • o Žádná z předchozích možností

Question 19

Question
Forma změny smlouvy uzavřené mezi podnikateli musí být:
Answer
 • o Dohodnuta ve smlouvě, jinak nelze smlouvu změnit
 • o Písemná, pokud takové ujednání je ve smlouvě obsaženo
 • o Písemná s úředně ověřenými podpisy
 • o Vždy písemná
 • o Žádná z předchozích možností

Question 20

Question
U S.R.O. má každý ze společníků vkladovou povinnost minimálně:
Answer
 • o Ve výši 30.000,- Kč
 • o Výše není omezena
 • o Ve výši 200 000,-Kč
 • o Ve výši 10.000,- Kč
 • o Ve výši 1,- Kč
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
OP doplnovaci otazky II.
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
Penulisan Surat Lamaran Pekerjaan
Dhendy Andy
2PR101 - doplňovací otázky
Eliška B
PENULISAN RESUME
Dhendy Andy
What people look for in a Pub
Ben Hancock
OP doplnovaci otazky II.
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky
Shiage Mushibugyou