Management 1. PT (3MA101) - 1. část

Description

International commerce Quiz on Management 1. PT (3MA101) - 1. část, created by Vendula Tranová on 06/11/2016.
Vendula Tranová
Quiz by Vendula Tranová, updated more than 1 year ago
Vendula Tranová
Created by Vendula Tranová over 7 years ago
1480
14

Resource summary

Question 1

Question
Co jsou tvrdé a měkké prvky?
Answer
 • Součástí vnitřních podmínek organizace
 • Součástí vnějších podmínek organizace
 • Součástí organizačního řádu
 • Součástí logistiky

Question 2

Question
Mezi charakteristiky hodnotícího pohovoru patří:
Answer
 • celkové
 • negativní
 • pozitivní
 • člověka nemáme kritizovat

Question 3

Question
Informační systém podniku slouží pro řešení úloh:
Answer
 • dovnitř
 • ven (k okolí)
 • neslouží
 • uvnitř i k okolí

Question 4

Question
Mezi 6 principů byrokracie koncipované M. Weberema nepatří:
Answer
 • dokonalá byrokracie (organizace)
 • hierarchie práv a povinností
 • člověk je nenaraditelný

Question 5

Question
Mezi charakteristiky kritiky patří:
Answer
 • trestat
 • kritizovat před kolegy
 • nekritizovat v nepřítomnosti
 • kritizovat neustále

Question 6

Question
Mezi zásady hodnocení pracovníků patří:
Answer
 • zvýraznit pouze negativa
 • hodnotit pracovníkovu osobnost
 • hodnotit pracovníkovu komplexnost
 • hodnotit pracovní výkon

Question 7

Question
Jaké směry managementu představují For, Taylor a Gantt:
Answer
 • psychologický přístup k managementu
 • administrativní přístup k managementu
 • vědecký přístup k managementu
 • pragmatický přístup k managementu

Question 8

Question
EIS (exekutivní informační systém) slouží pro:
Answer
 • střední linii managementu
 • vrcholové vedení
 • operativní tým
 • řízení vztahu se zákazníkem

Question 9

Question
Douglas McGregor je představitelem:
Answer
 • kvantitativního managementu
 • pragmatického managementu
 • teorie X a Y
 • rozdělil faktory na motivační a udržovací

Question 10

Question
Mezi formy komunikace nepatří:
Answer
 • ústní
 • činy
 • písemná
 • elektronická

Question 11

Question
Mezi charakteristiky aktivního naslouchání patří:
Answer
 • nevnímat řeč těla
 • spíše poslouchat než pokládat otázky
 • vést partnera k našemu způsobu vidění světa
 • více mluvit než poslouchat

Question 12

Question
Řízení lidských zdrojů je:
Answer
 • forma organizační struktury podniku
 • manažerská aktivita
 • externí audit
 • organizační forma, kterou zavedl A. P. Sloan

Question 13

Question
Informační systém podniku typu podniku "Back office" slouží:
Answer
 • pro řešení úloh směrem k okolí i uvnitř
 • neslouží vůbec
 • směrem k okolí
 • uvnitř podniku

Question 14

Question
Mzdotvorným faktorem není:
Answer
 • hodnota práce
 • mimořádné pracovní podmíky
 • stupeň kvalifikace
 • tržní cena práce

Question 15

Question
Kdo je představitelem byrokratického managementu?
Answer
 • Taylor
 • Weber
 • Ford
 • Gantt

Question 16

Question
Mezi 10 pravidel zajímavého projevu nepatří:
Answer
 • dát do relace souvislosti
 • zjednodušovat
 • přijmout riziko
 • mluvit jednoslovně

Question 17

Question
Henry Fayol je:
Answer
 • spojován s řízením lidských zdrojů
 • zakladatelem moderního managementu
 • zakladatelem administrativní managementu
 • představitelem praktického managementu

Question 18

Question
Plánování je:
Answer
 • manažerská aktivita
 • návod pro budoucnost

Question 19

Question
Mezi zásady řízení času manažera patří:
Answer
 • ochota jednat o problémech a ne o řešení
 • nemusí mít stanovené cíle
 • ochota jednat o řešení a ne o problémech
 • zásada autoritativního stylu řízení

Question 20

Question
Autorem organizační koncepce byrokracie je:
Answer
 • Gilbret
 • Fayol
 • Weber
 • Gantt

Question 21

Question
Předmětem podpory "governanc":
Answer
 • komunikace mezi vrcholovým vedením, statutárními orgány a akcionáři
 • vnitropodnikové řízení
 • spravování společnosti
 • outsourcing

Question 22

Question
Front office představuje:
Answer
 • směrem k okolí podniku
 • směrem od okolí podniku

Question 23

Question
Decentralizace znamená:
Answer
 • převádění organizačních povinností na vyšší složky
 • převádění organizačních povinností na nižší složky
 • zbavování se odpovědnosti
 • delegování moci

Question 24

Question
Nech být - na konci procesu kontroly znamená:
Answer
 • žádoucí stav
 • nestrkej do toho nos
 • není potřeba kontroly
 • vyžaduje kontrolu

Question 25

Question
Externí kontrola je:
Answer
 • mimo organizaci a je realizována subjekty stojícími mimo organizaci
 • mimo organizaci a je realizována vnitřními subjekty organizace
 • uvnitř organizace a je realizována vnitřními subjekty organizace
 • uvnitř organizace a je realizována subjekty stojícími mimo organizaci

Question 26

Question
Mezi modely rozhodovacího procesu nepatří:
Answer
 • simulace Monte Carlo
 • kognitivní mapy a influenční diagramy
 • rozhodovací matice
 • metoda Delphi

Question 27

Question
Manažerská aktivita zaměřená na budoucnost, kdy se rozhoduje CO, KDY, KDE a JAK bude vyrobeno je:
Answer
 • kontrola
 • plánování
 • rozhodování
 • delegování

Question 28

Question
Mezi ostatní účelové složky nepatří:
Answer
 • liniově-štábní organizační struktura
 • projektové uspořádání
 • franchising
 • kaizen

Question 29

Question
Které tvrzení je pravdivé. Štábní složky:
Answer
 • mají všeobecné právo rozhodovat
 • mají poradní funkci k zabezpečení kvalifikovaného rozhodování liniových jednotek
 • stejné úkoly jako složky liniové
 • mají přímou přikazovací pravomoc

Question 30

Question
Hodnocení pracovníka musí být:
Answer
 • komplexní
 • hodnocení osobního zázemí pracovníka
 • hodnocení pracovního výkonu
 • hodnocení pouze negativních stránek

Question 31

Question
Charakteristikou špatně strukturovaného problému:
Answer
 • nejsou algoritmizovatelné
 • jsou součástí manažerské mřížky
 • jsou jednoduché
 • jsou programovatelné

Question 32

Question
Základní rozhodnutí o organizační struktuře podniku se týkají:
Answer
 • návrhu činností
 • rozdělení pravomocí
 • rozpětí kontroly
 • geografických podmínek
 • počtu pracovníků s vysokoškolským vzděláním v podniku

Question 33

Question
Mezi charakteristiky kontrolního systému patří:
Answer
 • systém kontroly navazuje na proces plánování
 • kdo řídí, ten zásadně nekontroluje
 • měření skutečné výkonnosti je lehce kvantifikovatelné
 • sebekontrola není možná
 • kdo řídí, ten kontroluje

Question 34

Question
Které kritérium můžeme použít pro rozdělení podniku do divizí?
Answer
 • kvalifikace pracovníků
 • působení odborové organizace
 • místo působení
 • čas

Question 35

Question
Odpovědí na otázku "PROČ kontrolovat" dostaneme:
Answer
 • způsob kontroly
 • účel a smysl kontroly
 • subjekt kontroly
 • předmět kontroly

Question 36

Question
Mezi zásady hodnotícího pohovoru patří:
Answer
 • zhodnotit osobnost pracovníka
 • nikdy nekritizovat pracovníka
 • zhodnocení jak pozitivních, tak negativních stránek pracovního výkonu pracovníka
 • zhodnocení pouze negativních stránek pracovního výkonu pracovníka

Question 37

Question
Motivující a udržovací faktory definuje:
Answer
 • Herzbergova teorie 2 faktorů
 • MccGregorova teorie 2 faktorů
 • Maslowova teorie 2 faktorů
 • Druckerova teorie faktorů

Question 38

Question
Plánování je aktivita zaměření na:
Answer
 • budoucnost
 • minulost
 • akcionáře
 • zaměstnance

Question 39

Question
Přenášení kompetencí na nižší složky řízení označujeme jako:
Answer
 • decentralizaci
 • centralizaci
 • generálské uspořádání
 • anarchii

Question 40

Question
Mezi představitele pragmatického managementu nepatří:
Answer
 • P. F. Drucker
 • Alfred Sloan Jr.
 • Harrington Emerson
 • Michael Porter

Question 41

Question
Mezi měkké faktory řízení patří:
Answer
 • směrnice a normy řízení
 • organizační struktura
 • pracovní řády
 • popis pracovních míst
 • motivace

Question 42

Question
Co jsou základní požadavky na efektivní kontrolní systém?
Answer
 • přesný, časově vymezený, ekonomický, flexibilní a srozumitelný
 • nepřesný, neekonomický, neměnný a nesrozumitelný

Question 43

Question
Základní požadavky na efektivní kontrolní systém jsou:
Answer
 • měřitelnost a kvantifikovanost výsledků
 • nákladová efektivnost
 • stanovení jednoznačné zodpovědnosti
 • indikace vztahů příčin a následků
 • včasnost

Question 44

Question
Které z následujících charakteristik patří do osobnostních předpokladů manažera:
Answer
 • benchmarking
 • schopnost pracovat pod stresem
 • energičnost
 • ambice
 • okruh zájmů

Question 45

Question
Cíle plánu podniku vychází:
Answer
 • z reakce na konkurenci
 • z potřeb lokální správy
 • z čísel nadřízeného stupně
 • z mise

Question 46

Question
Obsazování volných míst z vnitřních zdrojů firmy oproti obsazování z vnějších zdrojů:
Answer
 • vyžaduje nižší náklady
 • vyžaduje delší čas
 • vyžaduje vyšší náklady
 • je formou kontroly

Question 47

Question
Mezi charakteristiky dobře strukturovaných problémů patří:
Answer
 • mají větší počet ovlivňujících faktorů
 • obtížná interpretace informací
 • jsou programovatelné
 • jsou součástí manažerské mřížky

Question 48

Question
Mezi personální práce v podniku nepatří:
Answer
 • odměňování
 • hodnocení práce
 • rozmisťování pracovníků
 • hodnocení osobního zázemí pracovníka

Question 49

Question
Mezi udržovací faktory podle Herzberga patří:
Answer
 • dosažení cíle
 • odpovědnost
 • mzda
 • možnost osobního růstu
Show full summary Hide full summary

Similar

Exportación de alimentos a Centro América
Erick Roesch
KEE2
harrym
Criminal Law
jesusreyes88
Enzymes
daniel.praecox
Matters of Life and Death GCSE
kate.siena
Data Structures & Algorithms
Reuben Caruana
AQA GCSE Physics Unit 2.2
Matthew T
Aparatos y sistemas del cuerpo humano
Mai Sin Más
French Revolution quiz
Sarah Egan
Using GoConqr to study Art
Sarah Egan
ASSD & PSBD QUESTION 2018 200
Dhiraj Tamang