พระไตรปิฏก ๓ ก่อนเรียน

Description

ก่อนเรียนสัปดาห์ ๓
มมร. มวก.
Quiz by มมร. มวก., updated more than 1 year ago
มมร. มวก.
Created by มมร. มวก. over 1 year ago
15
0

Resource summary

Question 1

Question
อติวิตถารอภิธรรม พระอภิธรรมฉบับพิสดารที่สุด
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
อติสังเขปอภิธรรม พระอภิธรรมฉบับย่อที่สุด
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
นาติสังเขปนาติวิตถารอภิธรรม พระอภิธรรมฉบับกลางๆ มีการย่อให้พิสดาร
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
พระอภิธรรมฉบับที่พิสดารที่สุด หมายถึง พระอภิธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดพวกเทวดา มีสันดุสิต เทพบุตรพุทธมารดาเป็นประธาน ณ เทวโลกชั้นดาวดึงส์
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
พระอภิธรรมฉบับย่อที่สุด หมายถึง พระอภิธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ พระมหาโมคคัลลานะในป่าหิมพานต์ ใกล้ฝั่งอโนดาต
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
พระอภิธรรมฉบับกลางๆ ไม่ย่อ ไม่พิสดารนัก  หมายถึง พระอภิธรรมที่พระสารีบุตรทรงจำนัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดง แล้วนำมาบอกกล่าวสั่งสอนพระภิกษุ ๕๐๐ รูป ที่บวชเพราะเลื่อมใสในยมกปาฏิหาริย์ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงก่อนเสด็จไปยังเทวโลก
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
ก่อนเริ่มพิธีสวดอภิธรรมศพ เจ้าภาพจะต้องเตรียมเครื่องไทยธรรมพร้อมผ้าสบง เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ และผ้าบังสุกุลที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ ซึ่งในปัจจุบันทางวัดหรือฌาปนสถานมีบริการจัดหาให้ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยถวายพระ ๘ รูป ตามแต่ศรัทธา และอาหารว่างเลี้ยงแขกผู้ร่วมงานที่มาฟังสวดทุกคืน
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
การศึกษาพระอภิธรรมจะทำให้เข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนา เพราะพระอภิธรรมเกิดจากพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธองค์ การเข้าถึงพระอภิธรรมจึงเท่ากับเข้าถึงพระปัญญาคุณของ พระพุทธองค์อย่างแท้จริง
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
การศึกษาพระอภิธรรม จะทำให้เข้าใจสภาวธรรมอีกประการหนึ่ง อันเป็นจุดมุ่งหมาย สูงสุดในพระพุทธศาสนาที่ต้องการให้เข้าถึงนั่นก็คือนิพพาน นิพพาน หมายถึง ความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ผู้ที่ปราศจากกิเลสตัณหาแล้วนั้น เมื่อหมดอายุขัย ก็จะไม่มีการสืบต่อของ จิต + เจตสิก และรูป อีกต่อไป ไม่มีการสืบต่อภพชาติ หยุดการเวียนว่ายตายเกิด
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
พระอภิธรรมก็คือ พระไตรปิฎกที่สอนให้รู้จักธรรมชาติอัน แท้จริงที่มีอยู่ในตัวเราและสัตว์ทั้งหลายอันได้แก่จิต เจตสิก รูป และรู้จักพระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมาย อันสูงสุดในพระพุทธศาสนา ธรรมชาติทั้ง ๖ คือ จิต เจตสิก รูป นิพพานนี้รวมเรียกว่า ปรมัตถธรรม
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Procesele de adaptare si compensare 1-27
Yanosh Yanosh
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Tulburările circulației 11-39
Yanosh Yanosh