Старопланинска област

Description

Quiz on Старопланинска област, created by Адреяна Янкова on 14/11/2022.
Адреяна Янкова
Quiz by Адреяна Янкова, updated more than 1 year ago
Адреяна Янкова
Created by Адреяна Янкова over 1 year ago
1967
0

Resource summary

Question 1

Question
С коя природна област граничи Старопланинската област на юг?
Answer
 • Дунавска равнина
 • Черноморско крайбрежие
 • Краищенско-Средногорска област
 • Рило-Родопска област

Question 2

Question
Част от коя морфоструктура е Старопланинската област?
Answer
 • Балканиди
 • Краищиди
 • Мизийска плоца
 • Рило-Родопски масив

Question 3

Question
Кое от изброените твърдения е вярно?
Answer
 • Стара планина е част от Алпо-Хималайската планинска система.
 • На запад Старопланинската област граничи с р. Искър
 • Дължината на областта е около 700 км
 • Поделя се на две подобласти - Предбалкан и Средна гора.

Question 4

Question
Вярно ли е твърдението, че най-виският връх в Предбалакана е разположен в едноименна планина?
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
В коя част на Предбалкана са разположени Белоградчишките скали и пещерата Магура?
Answer
 • Западен Предбалкан
 • Среден Предбалкан
 • Източен Предбалкан

Question 6

Question
Най-високият връх в Стара планина е връх:
Answer
 • Миджур
 • Мургаш
 • Ботев
 • Ком

Question 7

Question
В Главната старопланинска верига са разкрити [blank_start]черни[blank_end] въглища в района на Балканбас, а на [blank_start]антацитни[blank_end] край гр. Своге. [blank_start]Железни руди[blank_end] има край Кремиковци, а медни руди в Етрополска планина. В Берковица се добива [blank_start]мрамор[blank_end].
Answer
 • черни
 • кафяви
 • лигнитни
 • антацитни
 • лигнитни
 • черни
 • Железни руди
 • Медни руди
 • Манганови руди
 • мрамор
 • гипс
 • варовик

Question 8

Question
Коя от изброените реки извира от Предбалкана?
Answer
 • Скът
 • Янтра
 • Искър
 • Русенски Лом

Question 9

Question
Кое твърдение за климата в Старопланинската област е вярно?
Answer
 • Температурните инверсии в котловините през зимата са причина за ниските температури.
 • За северните подножия на планинте е характерен вятърът бора.
 • В Предбалкана климатът е планински.
 • В източните дялове на Стара планина климатът е континентално-средиземноморски.

Question 10

Question
В Предбалкана са разпространени предимно [blank_start]сивите[blank_end] горски почви. В Главната старопланинска верига преобладават [blank_start]кафявите[blank_end] горски почви, а по заравнените била почвите са [blank_start]планинско-ливадни[blank_end].
Answer
 • сивите
 • кафявите
 • кафявите
 • сивите
 • планинско-ливадни
 • алувиално-ливадни

Question 11

Question
Вярно ли е твърдението, че реките в Старопланинската област имат есенно пълноводие и пролетно маловодие?
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
За коя климатична област, характерна за Старопланинската област се отнася климатограмата?
Answer
 • умереноконтинентална
 • преходноконтинентална
 • планинска
 • континентално-средиземноморска
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Procesele de adaptare si compensare 1-27
Yanosh Yanosh
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO
Tulburările circulației 11-39
Yanosh Yanosh