Дунавска равнина

Description

Quiz on Дунавска равнина, created by Адреяна Янкова on 07/11/2022.
Адреяна Янкова
Quiz by Адреяна Янкова, updated more than 1 year ago
Адреяна Янкова
Created by Адреяна Янкова over 1 year ago
2089
0

Resource summary

Question 1

Question
Дунавската равнина се простира от запад на изток между:
Answer
 • Тимок и Черно море
 • Тимок и Русенски Лом
 • Искър и Янтра
 • Искър и Черно море

Question 2

Question
Коя главна морфоструктура изгражда основата на Дунавската равнина?
Answer
 • Балканиди
 • Мизийска плоча
 • Рило-Родопска
 • Краищиди

Question 3

Question
Свържи цифрите с имената на природногеографските области.
Answer
 • Дунавска равнина
 • Черноморско крайбрежие
 • Тракийско-Странджанска област
 • Рило- Родопска област
 • Старопланинска област
 • Краищенско-Средногорска област

Question 4

Question
Кои твърдения за природата на Дунавската равнина са верни?
Answer
 • Климатът е умереноконтинентален (без Източна Добруджа и Черноморскато крайбрежие)
 • Най-широко разпространени са алувиално-ливадните почви
 • Обитава се от степни и средноевропейски животински видове - хомяк, лалугер, полска мишка, а в горите - сърни, елени, лисици и др.
 • В Сребърна гнездят къдроглав перикан, чапли, лопатарки и др.

Question 5

Question
Попълни пропуските в текста. В Дунавската равнина полезните изкопаеми имат [blank_start]седиментен[blank_end] произход. В находищата до Сеново и ветово се добива каолин. Находище на гипс има край [blank_start]Видин.[blank_end] [blank_start]Каменна сол[blank_end] се добива край Провадия, а находища на нефт и природен газ има в [blank_start]Плевенско[blank_end].
Answer
 • седиментен
 • Видин.
 • Каменна сол
 • Плевенско

Question 6

Question
От коя скала предимно е покрита повърхността на Дунавската равнина?
Answer
 • мергел
 • гранит
 • льос
 • варовик

Question 7

Question
Коя е причината в Дунавската равнина да има черноземни почви?
Answer
 • степна и лесостепна естествена растителност
 • скалната основа е от льос и льосовидни материали
 • климатът е умерено-континентален, със студена зима и горещо лято
 • всичко посочено

Question 8

Question
Постави имената на реките на плавилните места.
Answer
 • р. Камчия
 • р. Русенски Лом
 • р. Янтра
 • р. Осъм
 • р. Искър
 • р. Огоста
 • р. Лом

Question 9

Question
Две от протичащите през Дунавската равнина реки я разделят на три части: западна, средна и източна. Това са реките:
Answer
 • Огоста и Искър
 • Искър и Осъм
 • Вит и Янтра
 • Вит и Русенски Лом

Question 10

Question
Максимумът на валежите в Дунавската равнина е през месеците:
Answer
 • ноември и декември
 • декември и януари
 • май и юни
 • юли и август

Question 11

Question
Кое от посочените твърдения за естествената растителност НЕ се от­нася за Дунавската равнина?
Answer
 • преобладаващата част от естествената растителност е унищожена
 • доминират широколистни дървета и храсти, лесостепни и степни треви
 • често срещани дървесни видове са източен бук, чинар, лавровишня
 • характерни треви са коило, власатка, садина, пелин, божур

Question 12

Question
В кое съчетание на „част от Дунавската равнина - характерни форми на релефа" има несъответствие?
Answer
 • Западна Дунавска равнина - льосови плата и асиметрични речни долини
 • Средна Дунавска равнина - базалтови могили и асиметрични долини
 • Източна Дунавска равнина - плата, възвишения и суходолия
 • цялата Дунавска равнина - трогови речни долини и проломи
 • Дунавски бряг - алувиални низини и льосови откоси

Question 13

Question
Коя климатична характеристика НЕ се отнася за Дунавската равнина?
Answer
 • отрицателни средни месечни температури през зимата
 • снежни виелици и поледици в Източна Дунавска равнина
 • чести температурни инверсии и бораподобни ветрове
 • поройни дъждове и градушки
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas mentales con ExamTime
Nazareth Olivo
"Tesis en Armonía: Navegando la Complejidad del Conflicto y la Transformación Positiva según Galtung"
Breaths Lays Santibañez Alfaro
Esquemas
Ximena Barrera
Music and its most prominent types
Elina Sandoval
fichas de estudio
Guadalupe Reyes Soriano
Vertebrate animals
Eliana Sandoval
Tejidos básicos
Andrea Celedón
INTERPRETAR FUNCIONES Y ECUACIONES APLICADAS A LA ADMINISTRACIÓN
Danny Aguilar
Procesele de adaptare si compensare 1-27
Yanosh Yanosh
Factores bióticos
DENNY WILLIAM MORENO CASTRO