Základy marketingu pro informatiky a statistiky 1. část

Description

Marketing Quiz on Základy marketingu pro informatiky a statistiky 1. část, created by Tomáš Tran on 08/01/2019.
Tomáš Tran
Quiz by Tomáš Tran, updated more than 1 year ago
Tomáš Tran
Created by Tomáš Tran about 5 years ago
120
1

Resource summary

Question 1

Question
1. Percepční mapa jest:
Answer
 • ​graf, který znázorňuje, jak zákazníci vnímají značky v dané produktové kategorii
 • ​graf, který porovnává, jak často se značky dané produktové kategorie umísťují v médiích.
 • ​má typicky jen jednu osu.
 • se v marketingové praxi nevyužívá

Question 2

Question
Extenze značky: (multi)
Answer
 • může skončit neúspěchem, pokud zákazníci extenzi neakceptují.
 • ​je rozšíření propagace značky do nových médií.​
 • ​je rozšíření značky do nové produktové kategorie nebo na nový zákaznický segment.
 • ​může skončit tzv. rozředěním značky.

Question 3

Question
Které složky jsou zahrnuty v tzv. "4 P" marketingového mixu? (multi)
Answer
 • ​Distribuce
 • ​Targeting
 • ​Produkt
 • ​Prodej

Question 4

Question
Ansoffova matice zahrnuje následující strategie: (multi)
Answer
 • ​Strategii prémiových cen
 • Lokální strategii
 • Strategii rozvoje trhu
 • ​Strategii penetrace trhu

Question 5

Question
Marketingové řízení zahrnuje následující klíčové fáze: (multi)
Answer
 • Definování podnikových cílů
 • Definování poslání firmy
 • Kontrola
 • Plánování

Question 6

Question
U kterých z uvedených výrobků bude zřejmě nejmenší cenová pružnost:
Answer
 • Televizor
 • Sůl
 • osobní počítač
 • oblek

Question 7

Question
Označte, která z následujících možností představuje výhody poptávkově orientované ceny
Answer
 • zohledňuje to, jakou hodnotu produktu přisuzuje zákazník
 • ​jednoduchost stanovení ceny
 • těsná vazba na náklady firmy
 • ​těsná vazba na ceny konkurence

Question 8

Question
Mezi základní techniky dotazování patří:
Answer
 • projektivní techniky a focus group
 • ​dotazování primární a sekundární
 • dotazování osobní, písemné, telefonické, on-line, kombinované
 • experiment, pozorování a skupinový rozhovor

Question 9

Question
Výzkum prováděný ad hoc:
Answer
 • ​je výzkum prováděný pro více zadavatelů zároveň.
 • je jednorázový výzkum pro konkrétní jedinečný účel.
 • je výzkum prováděný pro jediného zadavatele.
 • je výzkum prováděný s periodickým opakováním.

Question 10

Question
Mezi psychografická kritéria segmentace trhu se řadí (multi)
Answer
 • ​životní styl
 • ​osobnost - ​náboženství
 • ​náboženství
 • ​příjem

Question 11

Question
Segmentace trhu (multi)
Answer
 • ​spočívá ve volbě jednoho či více tržních segmentů, na které se firma chce zaměřit.
 • ​rozděluje zákazníky do homogenních skupin podle daných znaků.
 • ​spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu.

Question 12

Question
Segment trhu by měl splňovat určité požadavky: (multi)
Answer
 • měl by být dostupný.
 • měl by být dostatečně rozptýlený.
 • ​měl by být vnitřně homogenní a vnějškově heterogenní.
 • ​měl by být vnitřně heterogenní a vnějškově homogenní.

Question 13

Question
Etnocentrická orientace znamená, že podnik se orientuje primárně na:
Answer
 • domácí trh a v zahraničí se angažuje tehdy, potřebuje-li prodat nadbytek produkce.
 • ​skupinu zemí s podobnými charakteristikami a pro ně má vytvořený jednotný postup.
 • ​zahraniční trhy, na domácím trhu se tedy neangažuje.
 • zahraniční trh, a to výhradně.

Question 14

Question
Pro přímou distribuční cestu je charakteristické: (multi)
Answer
 • ​snížení nákladů způsobené absencí mezičlánků
 • neekonomičnost přímých dodávek v případě velké rozptýlenosti zákazníků
 • přímý kontakt mezi výrobcem a spotřebitelem
 • využití většího množství distribučních mezičlánků

Question 15

Question
Jeden z následujících výroků není správný. Který?
Answer
 • když je výrobek ve fázi zralosti, bývá pro něj typický vysoký objem prodejů a snižování tempa jeho nárůstu
 • ​poptávka organizací po výrobcích je v obecné rovině více pružná než poptávka spotřebitelská
 • ​životní cyklus výrobku lze různými opatřeními prodloužit
 • ​během fáze zavádění výrobku na trh lze obvykle očekávat ztráty

Question 16

Question
Osy bostonské matice znázorňují:
Answer
 • ​Horizontální osa - relativní tržní podíl
 • Vertikální osa – cena
 • Horizontální osa – poptávka
 • Vertikální osa - tempo růstu trhu

Question 17

Question
Označte jev typický pro výrobky ve fázi zralosti, z hlediska životního cyklu
Answer
 • ​slabá konkurence
 • ​zrychlující se tempo růstu prodejů
 • odchod konkurence z trhu
 • velké objemy prodeje

Question 18

Question
Hodnocení výrobku pomocí portfolio analýzy BCG používá dvou základních kritérií.
Answer
 • objem prodejů a relativní tržní podíl
 • ​relativní tržní podíl a cenová úroveň
 • ​relativní tržní podíl a tempo růstu trhu
 • ​objem prodejů a tempo růstu trhu

Question 19

Question
Marketingové mikroprostředí je:
Answer
 • faktor, který firma může přímo ovlivňovat.
 • ​faktor, který firma nemůže příliš ovlivňovat.
 • možné popsat pomocí tzv. PEST analýzy.

Question 20

Question
Pro kulturu jako faktor marketingového makroprostředí platí: (multi)
Answer
 • ​Kultura se přenáší z generace na generaci.
 • ​Kultura ovlivňuje mimo jiné základní názory a hodnoty v dané společnosti.
 • Kultura je naučená.
 • Kultura je vrozená.

Question 21

Question
Tzv. výrobní koncepce (multi)
Answer
 • ​je přístup, kdy se firma soustředí na vysoký objem výroby a snižování nákladů.
 • ​je uplatňována tam, kde poptávka převažuje nad nabídkou.
 • ​je uplatňována tam, kde nabídka převažuje nad poptávkou.
 • ​je přístup, který se soustředí na výrobu těch nejkvalitnějších produktů a na jejich neustálé zdokonalování.

Question 22

Question
Tzv. marketingová koncepce se:
Answer
 • zaměřuje primárně na kvalitu výrobku a jeho zdokonalování.
 • zaměřuje primárně na zákazníka a uspokojování jeho potřeb.
 • zaměřuje primárně na konkurenci.
 • ​zaměřuje primárně na prodej vyrobeného zboží.

Question 23

Question
Tzv. tržní matice zahrnuje
Answer
 • marketingové cíle
 • zákazníky
 • BCG matici
 • SWOT analýzu

Question 24

Question
Panelový efekt označuje
Answer
 • fixní skupinu respondentů, jejíž účastníci jsou pravidelně obměňováni
 • fixní skupinu expertů na zkoumané téma
 • jev, kdy se členové panelu stávají „profesionálními“ respondenty
 • negativní jev, který se řeší obměnou části respondentů v panelu

Question 25

Question
Pro BCG matici platí:
Answer
 • Dojné krávy mají vysoké tempo růstu a relativně vysoký tržní podíl
 • Dojné krávy mají nízké tempo růstu, ale vysoký tržní podíl
 • Dojné krávy mají vysoké tempo růstu, ale relativně nízký tržní podíl
 • Dojné krávy mají nízké tempo růstu a nízký tržní podíl

Question 26

Question
Reklamu je možné popsat následujícími charakteristikami (multi)
Answer
 • dokáže efektivně budovat značky
 • její význam je největší na trzích B2C
 • je interaktivní
 • dokáže zasáhnout masy spotřebitelů

Question 27

Question
Direct mail je (multi)
Answer
 • nástroj podpory prodeje
 • nástroj direct marketingu
 • vhodný pro individuální komunikaci
 • žádná z možností

Question 28

Question
Kritické faktory úspěchu (multi)
Answer
 • ​jsou silné a slabé stránky firmy, které mají největší vliv na její úspěch
 • jsou příležitosti, kterým je firma na daném trhu vystavena
 • měří se ve srovnání s konkurencí
 • jsou příležitosti a hrozby, kterým je firma na daném trhu vystavena

Question 29

Question
Segmentace trhu
Answer
 • rozděluje zákazníky do homogenních skupin podle daných znaků
 • řeší výběr distribučních strategií
 • spočívá ve stanovení benefitů a asociací, které firma komunikuje směrem k danému segmentu
 • žádná z předchozích

Question 30

Question
Jeden z následujících výroků není správný. Který?
Answer
 • životní cyklus výrobku lze různými opatřeními prodloužit
 • ​poptávka organizací po výrobcích je v obecné rovině více pružná než poptávka spotřebitelská
 • když je výrobek ve fázi zralosti, bývá pro něj typický vysoký objem prodejů a snižování tempa jeho nárůstu
 • ​během fáze zavádění výrobku na trh lze obvykle očekávat ztráty

Question 31

Question
Jeden z následujících výroků není správný. Který?
Answer
 • znamená, že firma rozděluje trh na malé segmenty a těm přizpůsobuje nabídku
 • znamená, že firma oslovuje trh několika odlišnými nabídkami.
 • odpovídá pojmu cílený marketing.
 • znamená, že firma oslovuje celý trh jednou nabídkou.

Question 32

Question
Osobní prodej je
Answer
 • jednou ze základních disciplín komunikačního mixu
 • typickou součástí public relations
 • typickou součástí reklamy
 • ​typickou součástí direct marketingu

Question 33

Question
Typickými nástroji direct marketingu jsou (multi)
Answer
 • POP komunikace
 • tisková zpráva
 • ​mobilní marketing
 • ​telemarketing
 • e-mail
 • ​zásilkový prodej
 • katalog
 • eventy

Question 34

Question
POP komunikace (multi)
Answer
 • ​je jedním z klíčových nástrojů podpory prodeje
 • může zahrnovat např. direct mailing a emailing
 • může zahrnovat např. vývěsky a plakáty v prodejně
 • ​je označení pro reklamní předměty

Question 35

Question
Které faktory patří v rámci SWOT analýzy mezi „silné a slabé stránky“?
Answer
 • ústup konkurence z trhu
 • špatná image značky podniku
 • růst poptávky na konkurenčních produktech
 • pokles poptávky v důsledku recese

Question 36

Question
Které položky patří do SWOT analýzy firmy X: (multi)
Answer
 • firma X chce dosáhnout 15% podílu na trhu
 • povědomí o značce firmy X je na daném trhu vysoké
 • firma X má dominantní postavení na trhu
 • legislativa se na daném trhu zpřísňuje
 • konkurenční aktivita na daném trhu roste
 • technologie výrazně změnila podnikání na daném trhu
 • poptávka se na daném trhu mění
 • firma X chce investovat do reklamy více než konkurence

Question 37

Question
Pro firmu vyrábějící hodinky mohou být „hrozbou“ ve SWOT analýze následující položky (multi)
Answer
 • relativně nízký rozpočet, který má firma na reklamu a propagaci
 • ​rostoucí konkurence na trhu
 • ​nízká ziskovost u většiny produktů firmy
 • pokles poptávky po luxusních hodinkách v důsledku ekonomické recese

Question 38

Question
Označte, která z následujících možností představuje klíčovou výhodu nákladově orientované ceny
Answer
 • je v těsné vazbě na ceny konkurence
 • maximalizuje zisk
 • zachycuje i neracionální momenty vnímání ceny
 • stanovení ceny je v tomto případě jednoduché

Question 39

Question
Tržní zacílení (multi)
Answer
 • ​je fází segmentace trhu
 • je fází cíleného marketingu
 • ​se týká volby cílových segmentů
 • je totéž co targeting
 • spočívá ve volbě účastníků focus group
 • je totéž jako positioning.
 • je proces typický pro tzv. nediferencovaný (masový) marketing.
 • je jednou z metod kvalitativního výzkumu
 • je jednou z metod kvantitativního výzkumu

Question 40

Question
Marketingový plán obvykle zahrnuje (multi)
Answer
 • Tzv. Executive Summary
 • Marketingové cíle
 • Výsledky vyplývající z kontroly plnění marketingového plánu
 • Situační analýzu
 • Marketingovou strategii
 • Časový plán a rozpočet
 • Marketingový mix
Show full summary Hide full summary

Similar

3.1 Keywords - Marketing
Mr_Lambert_Hungerhil
Digital Marketing Strategy - The Essentials
Micheal Heffernan
What is Marketing?
Stephanie Natasha
Marketing and Distributing
Shannon Clarke
Design Tips for Non-Designers
Micheal Heffernan
Business Studies: Marketing
Harriet Glover
Calculating Content Marketing Strategy ROI
Rebecca Tarpey
SEO Online Mastery
Jojo Karen
Sensory Marketing
Paisley Williams
Unit 3.1: Marketing
nk_
Chief Marketing Officer (CMO)
takhmina1995