Účto Fífa 4/6

Description

Quiz on Účto Fífa 4/6, created by Bára Drahošová on 14/12/2018.
Bára Drahošová
Quiz by Bára Drahošová , updated more than 1 year ago
Bára Drahošová
Created by Bára Drahošová about 5 years ago
1371
25

Resource summary

Question 1

Question
Dluhy v rozvaze jsou:
Answer
 • Současnými závazky, jako výsledky minulých událostí, při jejichž plnění nastane zvýšení ekonomického prospěchu v budoucnosti
 • Minulými závazky, při jejich plnění nastane zvýšení ekonomického prospěchu budoucnosti
 • Současnými závazky, jako výsledky minulých událostí, při jejich plnění nastane snížení ekonomického prospěchu v budoucnosti
 • Minulými závazky, při jejich splnění nastalo snížení ekonomického prospěchu v minulosti

Question 2

Question
Mezi způsoby zvyšování vlastního kapitálu patří:
Answer
 • Tvorba pohledávek
 • Tvorba rezerv
 • Výnosy příštích let
 • Činnost vedoucí k zisku

Question 3

Question
Výsledovka při druhovém členění nákladů se liší od výsledovky s účelovým členěním nákladu:
Answer
 • Výši výsledku hospodaření určeného k rozdělení
 • Výši provozního výsledku hospodaření
 • Struktuře provozních výnosů a finančních nákladů
 • Struktuře provozních nákladů

Question 4

Question
Nominální hodnota akcie je částka:
Answer
 • Základního kapitálu připadajícího na tuto akci
 • Cena, za kterou je emitent povinen akcii zpět odkoupit
 • Za kterou je akcie obchodovaná na burze
 • Kterou se v účetnictví oceňují nakoupené akcie

Question 5

Question
Podmíněné pohledávky (podmíněna aktiva) se vykazují:
Answer
 • Jako pohledávky ve zbytkové hodnotě v rozvaze
 • Jako krátkodobé pohledávky v rozvaze
 • V rozvaze se nevykazují
 • Jako dlouhodobé pohledávky v rozvaze

Question 6

Question
Dodržení předpokladu trvání podniku při sestavování účetních výkazů znamená:
Answer
 • Že podnik bude mít dostatek vlastních peněžních prostředků
 • Že podnik nebude zadlužený
 • Že podnik bude nadále ziskový
 • Že podnik bude nadále existovat a pokračovat ve své činnosti

Question 7

Question
Předvaha je v účetnictví:
Answer
 • Nástrojem formální kontroly
 • Nástrojem věcné kontroly
 • Součástí přílohy účetním výkazům
 • Doplňující výkaz k rozvaze

Question 8

Question
Účetní záznam události (transakce) je zpravidla proveden na základě:
Answer
 • Výroku auditora
 • Rozhodnutí akcionářů
 • Účetního výkazu
 • Účetního dokladu – dokumentu

Question 9

Question
Uznání výnosu (moment realizace):
Answer
 • Je vždy spojen se vznikem pohledávky nebo zánikem závazku
 • Představuje okamžik, kdy je výnos realizován a zasloužen
 • Vždy je spojen se vznikem pohledávky
 • Vždy je spojen s peněžením příjmem

Question 10

Question
Pro zobrazení nákupu a prodeje zásob existují v účetnictví dva základní způsoby:
Answer
 • Účetní a daňový
 • Přímý a nepřímý
 • Výsledkový a nevýsledkový
 • Průběžný a periodický

Question 11

Question
Mezi finanční investice nepatří:
Answer
 • Peněžní prostředky na termínovaném vkladu
 • Cenné papíry majetkové
 • Cenné papíry dluhové
 • Peněžní prostředky v hotovosti a na běžném účtu

Question 12

Question
Realizovaným nákladům výkonu odpovídá tato položka:
Answer
 • Pohledávky z prodejů výrobků uvedené v rozvaze
 • Tržby uvedené ve výsledovce
 • Náklady na prodané výrobky uvedené ve výsledovce
 • Výrobky oceněné výrobními náklady uvedené v rozvaze

Question 13

Question
Zvýšení základního kapitálu ze zisku má následek:
Answer
 • Neutrální vliv na výši bilanční sumy, neutrální vliv na vlastní kapitál
 • Snížení bilanční sumy, snížení vlastního kapitálu
 • Snížení bilanční sumy, neutrální vliv na výši vlastního kapitálu
 • Neutrální vliv na výši bilanční sumy, snížení vlastního kapitálu

Question 14

Question
Investiční Cashflow je:
Answer
 • Výdaje a příjmy investiční společnosti
 • Výdeje a příjmy způsobené nákupem a prodejem finančních investic
 • Výdaje a příjmy způsobené nákupem a prodejem dlouhodobých aktiv
 • Rozdíl výnosů a nákladů při nákupu a prodeji dlouhodobých aktiv

Question 15

Question
Úlohou auditora při ověřování účetní závěrky je:
Answer
 • Sestavit daňové přiznání
 • Sestavit účetní závěrku
 • Uzavřít účty a sestavit účetní závěrku
 • Vydat výrok k účetní závěrce

Question 16

Question
Z účelové i druhé výsledovky zjistíme:
Answer
 • Náklady na správní (administrativní) režii
 • Celkovou výši provozních nákladů
 • Celkovou výši odpisů
 • Výrobní marži

Question 17

Question
Pod vlastní kapitál neřadíme:
Answer
 • Rezervy
 • Základní kapitál
 • Rozdělený výsledek hospodaření z minulých let
 • Ážio

Question 18

Question
Výsledek hospodaření běžného účetního období:
Answer
 • Rozdíl výnosů a nákladů běžného období
 • Rozdíl příjmů a výdajů běžného období
 • Rozdíl výnosů a nákladů minulého období
 • Rozdíl příjmů a výdajů minulého období

Question 19

Question
Výnosy příštích období je položka:
Answer
 • Vlastního kapitálu
 • Pasiv
 • Dlouhodobých aktiv
 • Hospodářského výsledku

Question 20

Question
Dokument, obsahující počáteční stavy účtů, obraty obou stran a konečnými zůstatky účtů se nazývá:
Answer
 • Účtová osnova
 • Rozvaha
 • Předvaha
 • Účtový rozvrh

Question 21

Question
Pro toho kdo emituje dluhový cenný papír, platí následující tvrzení:
Answer
 • Vypůjčuje si peníze a bude požadovat úrok
 • Vypůjčuje si peníze, má právo je použít a požadovat úrok
 • Vypůjčuje si peníze, má právo je použít a povinnost vrátit jistinu
 • Zapůjčuje peníze a bude požadovat úrok

Question 22

Question
Mezi první účetní metody nepatří:
Answer
 • Provádění časových a věcných věcných zápisů účetních transakcí
 • Podvojný účetní zápis
 • Ověření účetní závěrky auditorem
 • Dokumentace provedených transakce

Question 23

Question
Výchozím údajem při sestavování výkazů Cashflow nepřímou metodou je:
Answer
 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok snížený o odpisy za běžné období
 • Dosažený výsledek hospodaření za běžný rok
 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků v hotovosti snížený o konečný zůstatek peněžních prostředků v hotovosti
 • Počáteční zůstatek peněžních prostředků v hotovosti

Question 24

Question
Ověřování účetní závěrky auditorem má význam pro:
Answer
 • Potvrzení uniformity (jednotnosti) účetního výkaznictví
 • Věrohodnost informací uživatelům účetních výkazů
 • Zjištění konzistence vykázaných skutečností
 • Potvrzení správnosti daňových povinností

Question 25

Question
Účelová výsledovka obsahuje:
Answer
 • Spotřebu energie, sdové náklady, odpisy, nakupované služby apod.
 • Spotřebu materiálu, náklady na odbyt, náklady na výzkum a vývoj
 • Náklady na prodané zboží, mzdové náklady a náklady na odbyt
 • Provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření

Question 26

Question
Které z následujících tvrzení je pravdivé:
Answer
 • Bilancování je principem, podle kterého jsou řazena aktiva v rozvaze
 • Dluhy jsou v účetnictví členěny podle doby splatnosti
 • Náklady vždy snižují bilanční sumu
 • Aktiva představují snížení budoucího ekonomického prospěchu

Question 27

Question
Zásoby a jejich ocenění testujeme při vykazování k rozvahovému dni:
Answer
 • Na reálnou hodnotu
 • Neprovádíme testování při vykazování ale až při prodeji
 • Na zvýšení ocenění
 • Na snížení ocenění

Question 28

Question
Zvýšení základního kapitálu ze zisku:
Answer
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současné zvýšení vlastního kapitálu
 • Bilanční sumu nezmění a nezmění ani výši vlastního kapitálu
 • Způsobí zvýšení bilanční sumy a současně vlastní kapitál se nezmění
 • Bilanční sumu nezmění a povede současně ke zvýšení vlastního kapitálu

Question 29

Question
Která z následujících položek nemůže být součástí pořizovací ceny dlouhodobého aktiva?
Answer
 • Montáž
 • Doprava
 • Školení
 • Cena pořízení

Question 30

Question
Mezi účetní nástroje pro dodržení zásady opatrnosti patří v aktivech rozvahy:
Answer
 • Oprávky a opravné položky
 • Rezervy
 • Rezervní fondy
 • Peněžní prostředky na běžném účtu

Question 31

Question
Mezi náležitosti účetních dokladů patří:
Answer
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • Peněžní částka nebo cena s měrnou jednotkou a vyjádření množství
 • Razítko a datum archivace
 • Podpis auditora

Question 32

Question
Ze kterého výkazu lze zjistit změnu peněžních prostředků za účetní období?
Answer
 • Z výkazu o peněžních tocích
 • Z výkazu o peněžních tocích a rozvahy
 • Z rozvahy a z výkazu zisku a ztrát
 • Z výkazu o peněžních tocích a z výkazu zisku a ztrát

Question 33

Question
Aktiva jsou rozvaze řazena:
Answer
 • Dle užitečnosti
 • Dle ocenění
 • V rozdělení na vlastní a cizí
 • Dle likvidnosti

Question 34

Question
Které z níže uvedených transakcí povede ke snížení výsledku hospodaření v účetní jednotce zabývající se prodejem zboží?
Answer
 • Úhrada závazků vůči dodavatelům
 • Nákup zboží a jeho uložení do skladu
 • Spotřeba elektřiny
 • Výplata podílu na zisku akcionářům

Question 35

Question
Která z níže uvedených položek nepatří do vlastního kapitálu?
Answer
 • Rezervy
 • Rezervní fond
 • Základní kapitál
 • Nerozdělené zisky

Question 36

Question
Která z následujících účetních transakcí se neprojeví jako vznik závazku?
Answer
 • Přiznané ale dosud nevyplacené podíly na zisku
 • Přečerpání bankovního účtu – kontokorent
 • Nákup zboží na fakturu
 • Zaplacení zálohy na koupi dlouhodobého majetku

Question 37

Question
Z jakého účetního výkazu lze zjistit výdaje na pořízení dlouhodobého majetku?
Answer
 • Z rozvahy
 • Z výkazu peněžních toků
 • Z výkazu o pohybech dlouhodobého majetku
 • Z výkazu zisku a ztrát

Question 38

Question
Které z níže uvedených tvrzení je pravdivé?
Answer
 • Pořízení zboží na fakturu povede ke zvýšení bilanční sumy
 • Zisk je vykázán v rozvaze ve vlastních zdrojích, ztráta je vykázána v rozvaze v cizí zdrojích
 • Výsledek hospodaření odlišný při účelovém a druhovém členění nákladů
 • Inkaso pohledávky na běžný účet povede ke snížení bilanční sumy

Question 39

Question
Účetní knihy jsou:
Answer
 • Hlavní kniha, knihy analytických účtů, účetní deník, kniha podrozvahových účtů
 • Hlavní kniha, účetní deník, rozvaha
 • Hlavní kniha, kniha peněžních toků, účetní deník
 • Hlavní kniha, výkaz zisku a ztrát, účetní deník

Question 40

Question
V účetnictví založeném na akruální bázi se výsledek hospodaření zjistí jako:
Answer
 • Rozdíl příjmů a výdajů za účetní období
 • Rozdíl výnosů a výdajů za účetní období
 • Rozdíl výnosů a nákladů za účetní období
 • Rozdíl výnosů a příjmů za účetní období

Question 41

Question
Přijatá záloha na opravu automobilu bude vykazovaná jako:
Answer
 • Zvýšení peněžních prostředků a zvýšení rezervy na opravy
 • Zvýšení peněžních prostředků a zvýšení výsledku hospodaření
 • Zvýšení peněžních prostředků a zvýšení dluhu
 • Zvýšení peněžních prostředků a snížení pohledávky vůči odběrateli

Question 42

Question
Které z níže uvedených tvrzení je pravdivé?
Answer
 • Úhrada pohledávek na běžný účet povede ke snížení bilanční sumy
 • Výsledek hospodaření je odlišný při účelovým a druhovém členění nákladů
 • Pořízení zboží na fakturu povede ke zvýšení bilanční sumy
 • Zisk je vykázán v rozvaze ve vlastních zdrojích, ztráta je v rozvaze vykázána v cizích zdrojích
Show full summary Hide full summary

Similar

A Christmas Carol - Charles Dickens
chloeprincess10
The Skeletal System - PE GCSE EdExcel
naomisargent
Chemistry Module C2: Material Choices
James McConnell
TOEFL English Vocab (A - M)
Ali Kane
Religious Studies- Marriage and the family
Emma Samieh-Tucker
IB Biology Topic 4 Genetics (SL)
R S
Haemoglobin
Elena Cade
Computer science quiz
Ryan Barton
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
puntoideascali
Cell Physiology and General Physiology of Excitable Tissues- Physiology PMU 2nd Year
Med Student
Welcome to GoConqr!
Sarah Egan