Kap. 2 Nasjonalregnskapet

Description

Makroøkonomi 130 (Byggeklosser) Note on Kap. 2 Nasjonalregnskapet, created by Linda Solsvik on 01/09/2016.
Linda Solsvik
Note by Linda Solsvik, updated more than 1 year ago
Linda Solsvik
Created by Linda Solsvik over 7 years ago
23
0

Resource summary

Page 1

BNP er verdien av den samlede innenlandske produksjonen av ferdige varer og tjenester, minus verdien av importen.BNP skal dekke all økonomisk verdiskapning i landet, også dersom virksomheten er ulovlig. Derfor gjør SSB et anslag for illegal og uregistrert økonomi som blir inkludert i BNP.BNP dekker derimot ikke ulønnet arbeid i hjemmet eller andrehåndskjøp og -salg av formuegjenstander. De 3 hovedformene vi bruker BNP til er:- Konsum (forbruk)- Bruttoinvestering - Eksport6 hovedsektorer i nasjonalregnskapet:- Husholdningene (deres samlede utgifter til kjøp av varer og tjenester)- Ideelle organisasjoner (den totale produksjonskostnaden - både lønn og kjøp av varer og tjenester, minus evt. salg til andre sektorer)- Ikke finansielle foretak (de fleste bedrifter)- Finansielle foretak (banker o.l)- Offentlig forvaltning (utgifer til konsumformål i kommune og statsforvaltning)- UtlandRealligningen:BNP + import = privat konsum + offentlig konsum + bruttoinvesteringer + eksportY + Q = C + I + G + X3 måter å regne BNP på:- Fra produksjonssiden - BNP er summen av bruttoproduktet (verdiskapningen) i alle landets bedrifter- Fra bruks-/utgiftssiden - BNP er verdien av den samlede innenlandske produksjonen av ferdige varer og tjenester minus verdien av importen, som går til sluttlevering som konsum og investering, samt eksport- Fra inntektssiden - BNP er summen av inntekten som opptjenes ved produksjonen i landetBNP vs BNI-BNP inkluderer inntektene til en virksomhet så lenge virksomheten er på norsk jord selv om firmaet som eier virksomheten er utlandsk. BNI gjør ikke dette, men derimot inkluderer norsk eide selskaper som har virksomheter i utlandet, noe som BNP ikke gjør. BNP inkluderer det som er innenfor landets fysiske grenser, mens BNI er rettet mot eierskap.Disponibel inntekt (R): R = BNP - kapitalslit + netto formuesinntekt, lønn og overføringer fra utlandet (F)Landets sparing (S):Sparing = Disponibel inntekt - KonsumS = R - CNettofinansiering (CA)Kalles også for driftbalansen ovenfor utlandet.CA = NX + F Nasjonalformuen består av to deler- Realkapitalen: verdien av veier, boliger, fabrikker, maskiner osv. - Nettofordringene på utlandet: netto finanskapital eller netto formueNår vi ser på en økning i BNP er det på grunn av både at prisene har økt og at produksjonen i landet har økt. Det som vi er mest intressert i er hvor mye produksjonen har økt. Nominell BNP er veksten i BNP fra et år til et annet. Det kalles også for løpende priser. Nominell BNP - vekst = BNP(1) - BNP(2) / BNP(1)En økning i nominell BNP skyldes både økt pris og økt produksjon.Økning i BNP i faste priser / BNP i volum / reelt BNP skyldes bare økt produksjon. Dette finner vi ved å se hvor stor økningen i BNP ville vært dersom prisene var konstante fra år 1 (basisåret).BNP- vekst i faste priser = BNP(2)(basisår priser) - BNP(1) / BNP(1)Nominell BNP-vekst er nesten lik BNP-vekst i faste priser + prisvektVed sammenligning av BNP over tid bruker vi faste priser, og ved sammenligning mellom land bruker vi PPP

Page 2

Show full summary Hide full summary

Similar

Ekonomisk utveckling
Elin Liu
HSC Economics
lydia le
Tsarist Russia 1861 - 1918
emilyyoung212
Relationships Anthology
andrew_w_scholl
Of Mice and Men
amyk4321
A View from the Bridge
Mrs Peacock
GCSE Geography - Causes of Climate Change
Beth Coiley
NSI Test First day
brahim matrix
5 Tips for motivating your students
Jen Molte
Rossetti Links
Mrs Peacock
Část 3.
Gábi Krsková