Ekonomisk utveckling

Description

Global Challenges Note on Ekonomisk utveckling, created by Elin Liu on 25/09/2017.
Elin Liu
Note by Elin Liu, updated more than 1 year ago
Elin Liu
Created by Elin Liu over 6 years ago
3
0

Resource summary

Page 1

Ekonomisk utveckling och dess fördelning de senaste 100 åren

1. Hur ser fördelning av ekonomiskt utveckling ut mellan läder? 2. Hur ser fördelning ut inom länder och globalt? 

Vad är ekonomisk utveckling? En ekonomi är en massa aktiviteter, värdeskapande aktiviteter. skapar varor och tjänster av olika slag. aktiviteterna skapar mervärde.  BNP, bruttonationalprodukt. Pengar som mått. Ett försök att fånga i bruttotermer, alla aktivitet som pågår i ett land. få något mått i ekonomiskt utveckling säger vi per capita. Ekonomiska tillväxt är den procentuella förändringen av en aktiviteten från en period till en annan. Om den siffran är större är den positiv.  arbetsinsats L, kapitel K, sättet som dessa kombineras kallas A - teknologi. Var kommer tillväxten mest? oftast kommer det från A, vilket är det vi inte kan beskriva. 

Utveckling av BNP/capita de senaste 2000 åren.  Började vid den industriella revolutionen. I princip hände inget 1820, sedan hände allt väldigt mycket och snabbt dock hände inte överallt. Runt 1800 var skillnader i så stora i genomsnitt som skillnaden är idag. små procent spelar stor roll när det kommer till tillväxttakt. Syns inte mycket i början, men sedan växer de exponentiellt, den långsiktiga tillväxttakten är mycket viktigt. Inte så betydelsefull, säger inte mycket på kort sikt. 

Kommer länder automatiskt ikapp? Om länder kommer ikapp, tillväxttakten är högre under en viss period i länder som startar på initiala låga nivåer. De som startar långt ner har lättare att växa, än de som ligger nära den teknologiska gränsen.  1980. Tillväxttakten hos redan rikare länder är lite högre än de fattigare. 

Varför bry sig om ekonomisk tillväxt? Lever man eller inte? Idag har livslängden ökat överallt! Även dramatiskt i de länder som befinner sig ungefär där de var år 1800. Det beror på nya tillgångar och innovationer som medicin och teknologi.  Barnadödligheten har gått ner. Ju rikare, desto lägre spädbarnsdödlighet.  Massa relationer mellan BNP/Capita och det vi bryr oss om. Det här är bra grejer och är starkt korrelerade med ekonomisk utveckling. 

Lycka och nöjdhet relaterat till logaritmerad BNP/Capita Logaritmen? Pengar har en avtagande effekt på lycka. Pengar är bra tills man har en viss summa, sedan spelar det typ ingen roll. Skilja på mått lycka just nu och lycka i ens liv. Skiljer sig från olika kulturer. Ska vi förvänta att 1 dollar till vid 100 000 ger samma lycka som 1 dollar till vid 1 dollar i inkomst. Den procentuella! Dollarn har olika mycket värde beroende vart man startar. Logaritmen mäter i stället procentuella förändringar och ökning, då blir kurvan till ett linjärt samband. Dock individstudier, en 100% ökning beroende på startvärde ger olika mycket lycka!  

Kritik på BNP som mått. Har massot med problem, inte har tillräcklig hänsyn på miljöeffekter, externaliteter. Pengar i sig är inte ett mål vi vill sträva efter utan någon annat.  skilj på relativ fattigdom och absolut fattigdom! paretoeffekt i nytta och inte av pengar! inte säker att de två korresponderar! jag har 100 000, andra 200 000 jag har 99 000, andra 50 000.  vi måste ta hänsyn till relativa mått! 

Absolut fattigdom minskar i takt med att länder blir rikare.  Global fattigdom har minskar radikalt de senaste 30 åren mätt i absoluta tal. Dock har mycket lite information. Inkomstskillnader i världen har ökat. 

Fördelningsfrågan spelar roll! Det är inte bara värderingsfrågor. omöjligt att tänka sig en ekonomi utan startvärde. Fördelnings avgör vad människor kan göra framåt, möjligheter för personer att agera, framtida fördelning påverkar incitamentstrukturer, föreställning om fördelningskonsekvenser, vad utfallet blir. Hur borde fördelningen se ut?

Show full summary Hide full summary

Similar

Kap. 2 Nasjonalregnskapet
Linda Solsvik
Untitled
gunita8
STI's
Pip Barton
A Level: English language and literature techniques = Form
Jessica 'JessieB
Sociology Key Words
kazoakley
AQA Biology A2 Unit 4 Respiration
Gemma Lucinda
An Inspector Calls - Quiz
Emily Morrison
DNA Basics
Sarah Juliette B
Aggregate Supply, Macroeconomic Equilibrium, The Economic Cycle, Economic Growth, Circular Flow and Measuring National Income
Hannah Nad
Final Exam
Ms. Wong-Lee