TEMA B.2. LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE CATALUNYA (B)

Description

of MOSCO Quiz on TEMA B.2. LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE CATALUNYA (B), created by TONY MOYA VIDAL on 24/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
87
0

Resource summary

Question 1

Question
L'ARTICLE [blank_start]152.1[blank_end] ESTABLEIX QUE EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I EL GOVERN SÓN RESPONSABLES POLÍTICAMENT DAVANT DEL PARLAMENT
Answer
 • 152.1
 • 151.2

Question 2

Question
LA MOCIÓ DE CENSURA AL PRESIDENT ÉS A INICIATIVA DE
Answer
 • Les Corts Generals
 • EL Govern
 • El Parlament
 • El Síndic de Greuges

Question 3

Question
LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA AL PARLAMENT ÉS A INICIATIVA DE
Answer
 • El Parlament
 • El Govern
 • El president del Parlament
 • El President de la Generalitat

Question 4

Question
EN QUIN TÍTOL DEL EAC ÉS REGULA LES RELACIONS ENTRE EL PARLAMENT I EL GOVERN?
Answer
 • Capitol II del Títol II
 • Capítol I del títol II
 • Capítol II del títol I
 • Capítol I del títol I

Question 5

Question
A LA [blank_start]LLLEI 13/2008, DE 5 DE NOVEMBRE[blank_end], DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT I DEL GOVERN , REGULA LES RELACIONS ENTRE EL PARLAMENT I EL GOVERN.
Answer
 • LLEI 13/2008, DE 5 DE NOVEMBRE
 • LLEI 15/2008 DE 5 DE SETEMBRE
 • LLEI 13/2008, DE 5 DE SETEMBRE

Question 6

Question
LA MOCIÓ DE CENSURA I LA QÜESTIÓ DE CONFIANÇA ÉS SUPERABLE NOMÉS PER MAJORIA [blank_start]SIMPLE[blank_end]
Answer
 • SIMPLE
 • ABSOLUTA
 • 1/4 DEL PARLAMENT

Question 7

Question
QUIN ÒRGAN ÉS L'ASSEMBLEA REPRESENTATIVA I LEGISLATIVA DE CATALUNYA?
Answer
 • El Govern
 • El President de la Generalitat
 • El Parlament
 • El representant DE L'Estat a Catalunya

Question 8

Question
QUIN ÉS L'ÒRGAN QUE APROVA ELS PRESSUPOSTOS I CONTROLA L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN?
Answer
 • El Tribunal de Comptes
 • El CGPJ
 • El Parlament
 • La Mesa del Parlament

Question 9

Question
LA LEGISLACIÓ ELECTORAL I L'EAC DIU QUE EL PARLAMENT POT ESTAR FORMAT AMB UN MÍNIM DE [blank_start]100[blank_end] DIPUTATS I UN MÀXIM DE [blank_start]150[blank_end] ELEGITS PER UN TERMINI DE [blank_start]4 ANYS[blank_end]
Answer
 • 100
 • 75
 • 150
 • 200
 • 4 ANYS
 • 6 ANYS

Question 10

Question
ACTUALMENT LA CAMBRA PARLAMENTÀRIA ESTÀ INTEGRADA PER 135 DIPUTATS
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
[blank_start]L'ARTICLE 58[blank_end] DE L'EAC RECONEIX EL PRINCIPI D'AUTONOMIA PARLAMENTARIA, QUE INCLOU L'AUTONOMIA ORGANITZATIVA, FINANCERA, ADMINISTRATIVA I DISCIPLINÀRIA.
Answer
 • L'ARTICLE 58
 • L'ARTICLE 56
 • L'ARTICLE 54

Question 12

Question
EL REGLAMENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA VA SER APROVAT EL [blank_start]22 DE DESEMBRE DE 2005[blank_end]
Answer
 • 22 DE DESEMBRE DE 2005
 • 22 DE DESEMBRE DE 2006
 • 22 DE SETEMBRE DE 2005
 • 22 DE SETEMBRE DE 2006

Question 13

Question
SI NO TÉ LLOC AL INVESTIDURA DEL PRESIDENT, O PER DISSOLUCIÓ ANTICIPADA, ACORDADA PER EL PRESIDENT POT FINIR EL MANDAT DEL PARLAMENT. HO REGULA L'ARTICLE
Answer
 • 66 EAC
 • 75 EAC
 • 80 EAC
 • 92 EAC

Question 14

Question
QUAN TEMPS HA DE PASSAR EL PROCEDIMENT DE INVESTIDURA PER QUE ÉS DUGUI A TERME LA DISSOLUCIÓ DE LES CORTS I PROCLAMAR NOVES ELECCIONS?
Answer
 • dos mesos a partir de la data dels resultats de les eleccions
 • dos mesos a comptar desde la primera votació
 • 30 dies a comptar desde la primera votació
 • 30 dies a comptar desde la data de presentació del candidat

Question 15

Question
PER ASSEGURAR LA INDEPENDÈNCIA I LA LLIBERTAT DEL PARLAMENT DAVANT LA RESTA DE PODERS PÚBLICS, ELS DIPUTATS NO ESTAN SOTMESOS A MANDAT IMPERATIU I GAUDEIXEN DE TRES PRERROGATIVES , PODRIES DIR QUINES SÓN?
Answer
 • La inviolabilitat
 • La incapacitat
 • La immunitat
 • El fur

Question 16

Question
LA IMMUNITAT TÉ COMA OBJECTIU QUE ELS DIPUTATS NO PODEN SER DETINGUTS PELS ACTES DELICTIUS COMESOS EN EL TERRITORI DE CATALUNYA, EXCEPTE EN CAS DE DELICTE FLAGRANT
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
EL FUR VOL DIR QUE: ELS DIPUTATS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, SI HAN COMÉS ALGUN DELICTE NOMÉS PODEN SER JUTJATS EN
Answer
 • Audiència Nacional
 • Tribunal Superior de Justícia a Catalunya i la Sala Penal del Tribunal Suprem a la resta del territori
 • Tribunal superior de justícia en tots els casos
 • Tribunal Suprem en tots els casos

Question 18

Question
DEFINICIÓ DE L'ÒRGAN DE LA MESA DEL PARLAMENT
Answer
 • Òrgan unipersonal de govern institucional que té la representació de la Cambra
 • Diputació Permanent de la Cambra
 • Òrgan rector col·legiat del Parlament
 • Màxim Òrgan del Parlament

Question 19

Question
DEFINICIÓ DE L'ÒRGAN DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT
Answer
 • Òrgan de la Generalitat
 • Òrgan unipersonal de govern institucional que té la representació de la Cambra
 • Màxim representant de la Cambra
 • Òrgan rector col·legiat del Parlament

Question 20

Question
LA MESA DEL PARLAMENT ÉSTA FORMADA PER EL PRESIDENT, [blank_start]DOS[blank_end] VICEPRESIDENTS I [blank_start]QUATRE[blank_end] SECRETARIS
Answer
 • DOS
 • TRES
 • QUATRE
 • SIS
 • QUATRE
 • DOS
 • TRES
 • SIS

Question 21

Question
EL PARLAMENT TÉ UNA DIPUTACIÓ PERMANENT, PRESIDIDA PER EL PRESIDENT DEL PARLAMENT I FORMADA PER.....MEMBRES EN REPRESENTACIÓ PROPORCIONAL DE CADA GRUP PARLAMENTARI.
Answer
 • 20
 • 23
 • 21
 • 8

Question 22

Question
CADA PARTIT O COALICIÓ POT FORMAR UN GRUP PARLAMENTARI HA DE TENIR COM A MÍNIM [blank_start]5[blank_end] REPRESENTANTS PER CONSOLIDARSE
Answer
 • 5
 • 6
 • 2
 • 8

Question 23

Question
EL QUIN PERÍODE ÉS FAN LES SESSIONS DEL PARLAMENT?
Answer
 • De setembre a gener i de febrer a Juny
 • De setembre a desembre i de febrer a juny
 • de setembre a desembre i de gener a juny
 • d'agost a desembre i de febrer a juny

Question 24

Question
QUI CONVOCA UNA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PARLAMENT?
Answer
 • El president de la Generalitat
 • El president del Parlament
 • A petició d'una quarta pert dels diputats
 • de tres grups parlamentaris

Question 25

Question
L'ARTICLE [blank_start]55[blank_end] ESTABLEIX QUE EL PARLAMENT REPRESENTA AL POBLE DE CATALUNYA
Answer
 • 55
 • 53
 • 54

Question 26

Question
LES NORMES EMANADES DEL PARLAMENT (LES LLEIS) , PODEN SER CONTROLADES EN EXCLUSIVA PER
Answer
 • El Tribunal Suprem
 • EL CGPJ
 • El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • El Tribunal Constitucional

Question 27

Question
QUI ELEGEIX AL SÍNDIC DE GREUGES ?
Answer
 • El President de la Generalitat
 • EL President del Parlament
 • El Parlament
 • La sindicatura de Comptes,

Question 28

Question
QUIN ÒRGAN PROPOSA LES 2/3 PARTS DELS MEMBRES DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES?
Answer
 • El President de La Generalitat
 • El Síndic de Greuges
 • El Parlament
 • El President del Parlament

Question 29

Question
QUIN ÒRGAN ELEGEIX per majoria de 3/5 parts ELS 7 SÍNDICS QUE INTEGREN LA SINDICATURA DE COMPTES per un període de 6 anys renovable una vegada I ALTRES MEMBRES DEL CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Answer
 • El President de la Generalitat
 • El Parlament
 • El Consell de Garanties Estatutàries
 • El síndic de Greuges

Question 30

Question
EL PARLAMENT EXERCEIX LA POTESTAT LEGISLATIVA MITJANÇANT L'ELABORACIÓ DE LES LLEIS QUE SERAN PUBLICADES EN EL DOGC I TINDRAN EFECTES EN TOT EL TERRITORI DE L'ESTAT
Answer
 • True
 • False

Question 31

Question
A QUI CORRESPON EL CONTROL POLÍTIC DEL GOVERN I DE L'ADMINISTRACIÓ?
Answer
 • AL GOVERN
 • AL SECRETARI DE L'ESTAT
 • AL PARLAMENT
 • AL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Question 32

Question
D'ACORD AMB L'ARTICLE [blank_start]152.1[blank_end] DE LA CE, I L'ARTICLE [blank_start]67.2[blank_end] DE L'EAC ESTABLEIX QUE EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT HA DE SER ELEGIT PEL PARLAMENT ENTRE ELS SEUS MEMBRES.
Answer
 • 152.1
 • 151.2
 • 67.2
 • 62.7

Question 33

Question
EL [blank_start]PARLAMENT[blank_end] POT DESIGNAR ELS SENADORS AUTONÒMICS QUE CORRESPONEN A CATALUNYA. ACTUALMENT N'HI HA [blank_start]8[blank_end], SOL·LICITAR A L'ESTAT LA TRANSFERÈNCIA O DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES NO ASSUMIDES PER L'EAC, I SOL·LICITAR A [blank_start]LES CORTS GENERALS[blank_end] EL DESPLEGAMENT LEGISLATIU DE LES LLEIS MARC DICTADES PER L'ESTAT.
Answer
 • PARLAMENT
 • GOVERN
 • PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • 8
 • 4
 • 12
 • LES CORTS GENERALS
 • SENAT
 • TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Question 34

Question
EL [blank_start]PARLAMENT[blank_end] DEMANA AL GOVERN L'ADOPCIÓ D'UN PROJECTE DE LLEI O TRAMETRE A LA MESA DEL CONGRÉS UNA PROPOSICIÓ DE LLEI, NOMENANT UNA COMISSIÓ DE MÀXIM [blank_start]3[blank_end] DIPUTATS PER DEFENSAR AQUESTA INICIATIVA LEGISLATIVA, I INTERPOSAR DAVANT DEL [blank_start]TRIBUNAL CONSTITUCIONAL[blank_end] UN RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT O UN CONFLICTE DE COMPETÈNCIES.
Answer
 • PARLAMENT
 • SECRETARI D'ESTAT
 • SÍNDIC DE GREUGES
 • PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • 3
 • 5
 • 2
 • TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 • CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES
 • TRIBUNAL SUPREM
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Vocabulary- Beginner
ThomasK
PHYSICS P1 1
x_clairey_x
GCSE History: The 2014 Source Paper
James McConnell
A-level Psychology Revision
philip.ellis
Maths Revision
Asmaa Ali
GCSE French - The Environment
Abby B
GCSE REVISION TIMETABLE
gracemiddleton
IB Biology Topic 4 Genetics (SL)
R S
AQA Business Unit 1
lauren_binney
The Circulatory System
Shane Buckley
Cloud Data Integration Specialist Certification
James McLean