TEMA C3 LA COORDINACIÓ POLICIAL

Description

of MOSCO Quiz on TEMA C3 LA COORDINACIÓ POLICIAL, created by TONY MOYA VIDAL on 16/10/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
125
0

Resource summary

Question 1

Question
DES DE ON ES DESENVOLUPA EL CONCEPTE DE SEGURETAT?
Answer
 • DESDE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
 • DESDE LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA
 • DESDE LA LLEI ORGÀNICA 2/1986, DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT
 • DESDE L'ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURETAT A CATALUNYA

Question 2

Question
LA COMPETÈNCIA DE SEGURETAT HI INTERVENEN L'ESTAT, LES COMUNITATS AUTÒNOMES I ELS AJUNTAMENTS EN COMPETÈNCIA
Answer
 • EXECUTIVA
 • COL·LABORADORA
 • COMPARTIDA
 • COMPLEMENTÀRIA

Question 3

Question
UN SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA ÉS EL CONJUNT D'ADMINISTRACIONS, ÒRGANS, AUTORITATS I SERVEIS QUE CONTRIBUEIXEN A GARANTIR LA LLIBERTAT I LA SEGURETAT DELS CIUTADANS I L'ORDRE PÚBLIC.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA POLICIAL ENTRE ELS MOSSOS I LES FCSE S'ARTICULA A TRAVÉS DE
Answer
 • LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA
 • LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT CIUTADANA
 • LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA
 • EL MINISTERI FISCAL

Question 5

Question
LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA ESTÀ INTEGRADA PER
Answer
 • UN NOMBRE IGUAL DELS DIFERENTS COSSOS I FORCES DE SEGURETAT DE L'ESTAT
 • PER UN NOMBRE IGUAL DE REPRESENTANTS DEL GOVERN CENTRAL I DE LA GENERALITAT
 • PER UN NOMBRE IGUAL DE REPRESENTANTS DEL GOVERN CENTRAL, DE LA GENERALITAT I DE L'EUROPOOL
 • LA A I LA B SÓN CORRECTES

Question 6

Question
L'ARTICLE [blank_start]164.2[blank_end] DE L'ESTATUT ESTABLEIX QUE PERTOCA A LA [blank_start]GENERALITAT[blank_end] EL COMANDAMENT SUPREM DE LA POLICIA AUTÒNOMA I LA COORDINACIÓ DE L'ACTUACIÓ DE LES POLICIES [blank_start]LOCALS[blank_end]
Answer
 • 164.2
 • 165.2
 • 166.2
 • JUNTA DE SEGURETAT
 • GENERALITAT
 • EL CAP DE LA POLICIA AUTONÒMICA
 • I FORCES DE SEGURETAT DE L'ESTAT
 • DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 • LOCALS

Question 7

Question
ÉS LA LLEI QUE PARTEIX DE LA BASE DEL CARÀCTER CONCURRENT DE L'EXERCICI DE LA COMPETÈNCIA DE SEGURETAT PÚBLICA I PRETÉN RESPECTAR L'AUTONOMIA DE LES DIFERENTS ESFERES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, PERÒ ALHORA VOL DONAR IMPORTÀNCIA A LA NECESSITAT D'INTERCOMUNICACIÓ ENTRE ELS DOS COSSOS DE SEGURETAT DE L'ESTAT: LA GUARDIA CIVIL I LA POLICIA NACIONAL
Answer
 • LA LLEI ORGÀNICA 4/1986, DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT
 • LA LLEI ORGÀNICA 2/1989, DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT
 • LA LLEI ORGÀNICA 4/1989, DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT
 • LA LLEI ORGÀNICA 2/1986, DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT

Question 8

Question
L'ARTICLE [blank_start]3 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/1986[blank_end], DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT, PROCLAMA EL PRINCIPI DE COOPERACIÓ RECÍPROCA I ELS DE COORDINACIÓ ORGÀNICA. A [blank_start]L'ARTICLE 12[blank_end] ES FA UNA LLISTA DE LES FUNCIONS DE LA GC I DE LA PN, I DESPRÉS ESTABLEIX QUE LES FCSE ESTAN OBLIGADES A LA COOPERACIÓ RECÍPROCA EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES RESPECTIVES.
Answer
 • 3 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/1986
 • 5 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/1986
 • 34 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/1986
 • L'ARTICLE 10
 • L'ARTICLE 11
 • L'ARTICLE 12

Question 9

Question
VETLLAR PEL COMPLIMENT DE LES LLEIS I ALTRES DISPOSICIONS DE L'ESTAT I GARANTIR EL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS ESSENCIALS ÉS UNA COMPETÈNCIA
Answer
 • EXCLUSIVA DELS MOSSOS
 • COMPARTIDA AMB LES FCSE
 • DE COL·LABORACIÓ AMB LES FCSE
 • PRÒPIES DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT

Question 10

Question
LA PARTICIPACIÓ DELS MOSSOS EN LES FUNCIONS DE POLICIA JUDICIAL ÉS UNA COMPETÈNCIA
Answer
 • ATRIBUÏDA
 • COMPARTIDA
 • EXCLUSIVA
 • PRÒPIA
 • COL·LABORATIVA

Question 11

Question
VIGILAR ESPAIS PÚBLICS, PROTEGIR MANIFESTACIONS I MANTENIR L'ORDRE EN GRANS CONCENTRACIONS HUMANES. LA FUNCIÓ D'AQUESTA FUNCIÓ CORRESPON PRIORITÀRIAMENT A LES POLICIES AUTONÒMIQUES, SENSE PERJUDICI DE LA INTERVENCIÓ DE LES FCSE, QUAN A A REQUERIMENT DE LES AUTORITATS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA O PER DECISIÓ PRÒPIA HO CONSIDERIN NECESSARI LES AUTORITATS ESTATALS.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
[blank_start]L'ARTICLE 53[blank_end] REGULA LES COMPETÈNCIES ATRIBUÏDES A LA POLICIA LOCAL
Answer
 • L'ARTICLE 55
 • L'ARTICLE 53
 • L'ARTICLE 55.1

Question 13

Question
LA INSTRUCCIÓ D'ATESTATS PER ACCIDENT EN EL NUCLI URBÀ S'HA DE COMUNICAR A LES FCSE, IGUAL COM QUAN S'EFECTUEN DILIGÈNCIES DE PREVENCIÓ I ACCIONS DIRIGIDES A EVITAR LA COMISSIÓ D'ACTES DELICTIUS EN EL MARC DE COL·LABORACIÓ ESTABLERT A LES JUNTES LOCALS DE SEGURETAT.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
LA LLEI 10/94, D'11 DE JULIOL, DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT A L'ARTICLE 12.2 ESTABLEIX QUE TOTES LES FUNCIONS QUE L'ORDENAMENT JURÍDIC ATRIBUEIX AL COS DE MOSSOS S'HAN DE COMPLIR SOTA ELS PRINCIPIS DE COOPERACIÓ, COORDINACIÓ I COL·LABORACIÓ MÚTUA AMB LA RESTA DE FCSE.
Answer
 • True
 • False

Question 15

Question
LA LLEI 16/1991, DE 10 DE JULIOL, DE POLICIES LOCALS A L'ARTICLE 12.2 ESTABLEIX QUE LES FUNCIONS DE POLICIA JUDICIAL S'HAN DE COMPLIR D'ACORD AMB ELS PRINCIPIS DE COOPERACIÓ MÚTUA I DE COL·LABORACIÓ RECÍPROCA AMB LA RESTA DE FCSE.
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
LA JUNTA DE SEGURETAT COMA ÒRGAN DE CARÀCTER ADMINISTRATIU ENCARREGAT DE COORDINAR L'ACTUACIÓ DELS MOSSOS I LES FCSE (ARTICLE 164.4). ÉS CONCEBUDA COM UN INSTRUMENT DE COOPERACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS I ÉS INTEGRADA PER UN NOMBRE IGUAL DE REPRESENTANTS DEL GOVERN CENTRAL I DE LA GENERALITAT.
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
QUIN ANY VA COMENÇAR EL DESPLEGAMENT EL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA A CATALUNYA ?
Answer
 • 1998
 • 1997
 • 1992
 • 1994

Question 18

Question
LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA ESTÀ FORMADA PER 4 PERSONES EN REPRESENTACIÓ DEL GOVERN CENTRAL I 4 PERSONES EN REPRESENTACIÓ DE LA GENERALITAT.
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
QUI PRESIDEIX LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA
Answer
 • EL SUBDELEGAT DEL GOVERN CENTRAL EN MATÈRIA DE SEGURETAT
 • LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLICIA
 • EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • EL MAJOR DELS MOSSOS

Question 20

Question
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PRESIDEIX LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA QUI SÓN ELS ALTRES REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT QUE LA COMPONEN ?
Answer
 • LA PERSONA TITULAR DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR
 • LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR
 • LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA
 • LA PERSONA TITULAR DE L'ASSESSORIA JURÍDICA DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR

Question 21

Question
PER TENIR UN INSTRUMENT D'INTERCANVI D'INFORMACIÓ, DESENVOLUPAMENT DE COL·LABORACIÓ TÈCNICA, ALIMENTACIÓ DE BASES DE DADES CORPORATIVES I PER TAL D'ANAR INCREMENTANT LES RELACIONS ENTRE ELS COSSOS POLICIALS I DESTACAR LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE POLICIA JUDICIAL LA JUNTA DE SEGURETAT VA ACORDAR CREAR
Answer
 • EL COMITÉ DE POLICIES I FCSE
 • LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA
 • LA SALA INTERPOLICIAL DE CATALUNYA
 • LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT POLICIAL CATALANA

Question 22

Question
QUINA ÉS LA SEGONA REGIÓ PROVINCIAL MÉS POBLADA DE L'ESTAT?
Answer
 • MADRID
 • CATALUNYA
 • CASTELLA LA MANXA
 • COMUNITAT VALENCIANA

Question 23

Question
QUINA EXTENSIÓ TÉ CATALUNYA?
Answer
 • 32.006 KM2
 • 32.107 KM2
 • 33.107 KM2
 • 34.107 KM2

Question 24

Question
QUINA POBLACIÓ TÉ ACTUALMENT LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA?
Answer
 • 6 MILIONS D'HABITANTS
 • 7,2 MILIONS D'HABITANTS
 • 7,4 MILIONS D'HABITANTS
 • 7,5 MILIONS D'HABITANTS

Question 25

Question
PER QUANTS MUNICIPIS ESTÀ FORMADA CATALUNYA?
Answer
 • 948
 • 952
 • 958
 • 981

Question 26

Question
DELS 948 MUNICIPIS DE CATALUNYA QUANTS DISPOSEN DE COS DE POLICIA PROPI?
Answer
 • 223
 • 213
 • 225
 • 312

Question 27

Question
QUINA PROPORCIÓ DE POLICIES PER CADA MIL HABITANTS HI HA A CATALUNYA ?
Answer
 • 2,5 POLICIES PER CADA 1000 HABITANTS
 • 3,5 POLICIES PER CADA 1000 HABITANTS
 • 4,5 POLICIES PER CADA 1000 HABITANTS
 • 4,5 POLICIES PER CADA 100 HABITANTS

Question 28

Question
EL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA ES FONAMENTA EN ELS PRINCIPIS DE
Answer
 • COOPERACIÓ
 • COL·LABORACIÓ
 • LLEIALTAT INSTITUCIONAL
 • AUXILI MUTU ENTRE LES AUTORITATS
 • JERARQUIA

Question 29

Question
QUINA LLEI REGULA EL SISTEMA DE SEGURETAT A CATALUNYA?
Answer
 • UNA LLEI AUTONÒMICA LA 4/2003, DE 7 D'ABRIL
 • UNA LLEI DE BASES LA 4/2003, DE 7 D'ABRIL
 • UN DECRET LLEI AUTONÒMIC EL 4/2003, DE 7 D'ABRIL
 • UNA LLEI ORDINÀRIA LA 4/2003, DE 7 D'ABRIL

Question 30

Question
L'ARTICLE [blank_start]164.2[blank_end] DE L'ESTATUT ESTABLEIX QUE PERTOCA A LA GENERALITAT LA COORDINACIÓ DE L'ACTUACIÓ DE LES POLICIES LOCALS.
Answer
 • 168.2
 • 164.1
 • 164.2

Question 31

Question
ELS PRINCIPALS ÒRGANS DE COORDINACIÓ I PARTICIPACIÓ ENTRE ELS MOSSOS I ELS DIFERENTS COSSOS LOCALS DE POLICIA EN MATÈRIA DE SEGURETAT SÓN SEGONS LA LLEI 4/2003, DE 7 D'ABRIL, D'ORDENACIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA.
Answer
 • LA COMISSIÓ DE POLICIA DE CATALUNYA
 • LES COMISSIONS REGIONALS DE SEGURETAT
 • LES JUNTES LOCALS DE SEGURETAT
 • LES MESES DE COORDINACIÓ OPERATIVA

Question 32

Question
QUINA ÉS LA LLEI QUE ORDENA EL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA?
Answer
 • LA LLEI 4/2005, DE 7 D'ABRIL
 • LA LLEI 4/2003, DE 7 D'ABRIL
 • LA LLEI 2/2005, DE 7 D'ABRIL
 • LA LLEI 2/2003, DE 7 D'ABRIL

Question 33

Question
LA LLEI 4/2003, DE 7 D'ABRIL, D'ORDENACIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA, QUA VA SER APROVADA PER UNANIMITAT PER EL PARLAMENT DE CATALUNYA, TÉ PER OBJECTE L'ORDENACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA, ESPECIALMENT LES DE LA POLICIA, I LA SEVA INTEGRACIÓ AMB LES DE PROTECCIÓ CIVIL, TRÀNSIT, JOC I ESPECTACLES I SEGURETAT PRIVADA, EN UN SISTEMA GENERAL DE SEGURETAT PROPI DE CATALUNYA.
Answer
 • True
 • False

Question 34

Question
EL SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA ES DEFINEIX TAMBÉ COM UN SISTEMA INTEGRAL, QUE HA DE GARANTIR EL DRET DELS CIUTADANS A UNA PRESTACIÓ HOMOGÈNIA DELS SERVEIS DE SEGURETAT ARREU DEL PAÍS.
Answer
 • True
 • False

Question 35

Question
QUI CONSTITUEIX EL SISTEMA DE SEGURETAT DE CATALUNYA?
Answer
 • LES AUTORITATS DE SEGURETAT
 • ELS COSSOS POLICIALS
 • ELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ I PARTICIPACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT
 • ALTRES SERVEIS PÚBLICS O PRIVATS DE SEGURETAT

Question 36

Question
QUIN ÉS L'ÒRGAN SUPERIOR COL·LEGIAT EN MATÈRIA DE SEGURETAT A CATALUNYA?
Answer
 • EL DEPARTAMENT D'INTERIOR
 • EL GOVERN DE LA GENERALITAT
 • EL PARLAMENT
 • LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA

Question 37

Question
QUINA ÉS L'AUTORITAT COMPETENT DE LA GENERALITAT QUE DIRIGEIX LA POLÍTICA DE SEGURETAT DE CATALUNYA, D'ACORD AMB EL GOVERN I SENS PREJUDICI DE LES FUNCIONS QUE CORRESPONEN A LES AUTORITATS DE L'ESTAT?
Answer
 • EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • ELS COSSOS POLICIALS
 • LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA
 • EL CONSELLER TITULAR DEL DEPARTAMENT AMB COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA.

Question 38

Question
EN L'ÀMBIT LOCAL, QUI ÉS L'AUTORITAT SUPERIOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA, EN EL MARC DE LES SEVES COMPETÈNCIES?
Answer
 • EL ALCALDE
 • EL REGIDOR DE SEGURETAT PÚBLICA
 • EL CAP DE LA COMISSARIA DE L'ABP MÉS PROPERA
 • EL CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL

Question 39

Question
PER QUIN PRINCIPI ES REGEIX LES RELACIONS ENTRE ELS COSSOS DE LA POLICIA DE LES INSTITUCIONS PRÒPIES DE CATALUNYA?
Answer
 • PEL PRINCIPI DE COOPERACIÓ I AUXILI MUTU
 • PEL PRINCIPI DE COL·LABORACIÓ
 • PEL PRINCIPI DECOORDINACIÓ
 • PEL PRINCIPI DE COMPLEMENTARIETAT, COORDINACIÓ, COL·LABORACIÓ, COOPERACIÓ I AUXILI MUTU

Question 40

Question
EL CONSELL DE SEGURETAT DE CATALUNYA ÉS L'ÒRGAN CONSULTIU I DE PARTICIPACIÓ SUPERIOR DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE SEGURETAT, SENS PREJUDICI DE LES FUNCIONS I LES COMPETÈNCIES DELS ÒRGANS QUE LA LEGISLACIÓ VIGENT ESTABLEIX EN ELS SECTORS DE LA SEGURETAT PÚBLICA I LA POLICIA, LA PROTECCIÓ CIVIL, LA SEGURETAT VIÀRIA I LA SEGURETAT PRIVADA.
Answer
 • True
 • False

Question 41

Question
QUIN ÉS EL MÀXIM ÒRGAN DE CONSULTA I REPRESENTACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS I DE LA SOCIETAT CATALANA AMB LA FUNCIÓ D'ANALITZAR,ESTUDIAR I AVALUAR LA SITUACIÓ DE LA SEGURETAT A CATALUNYA I EMETRE UN INFORME ANUAL SOBRE LA SEVA EVOLUCIÓ, I ALTRES INFORMES QUE CONSIDERI OPORTUNS.
Answer
 • LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA
 • EL CONSELL DE SEGURETAT DE CATALUNYA
 • LA COMISSIÓ DE GOVERN PER A LA SEGURETAT
 • LA COMISSIÓ DE POLICIA DE CATALUNYA

Question 42

Question
QUI PRESIDEIX LA COMISSIÓ DE GOVERN PER A LA SEGURETAT?
Answer
 • EL MAJOR DELS MOSSOS D'ESQUADRA
 • LA JUNTA DE SEGURETAT DE CATALUNYA
 • EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
 • EL CONSELLER EN CAP EN MATÈRIA DE SEGURETAT CATALANA

Question 43

Question
LA LLEI ATORGA UNA RELLEVÀNCIA ESPECIAL A LES JUNTES DE SEGURETAT, QUE TENEN CARÀCTER OBLIGATORI EN ELS MUNICIPIS QUE COMPTIN AMB POLICIA LOCAL.
Answer
 • True
 • False

Question 44

Question
LES COMISSIONS REGIONALS DE SEGURETAT ÉS UN ÒRGAN DE COORDINACIÓ PERÒ EN L'ÀMBIT TERRITORIAL QUE APLEGA ELS MUNICIPIS D'UNA MATEIXA REGIÓ POLICIAL AMB LA FINALITAT DE FACILITAR L'ANÀLISI I LA PROPOSTA CONJUNTA DE PLANS DE SEGURETAT SUPRAMUNICIPALS ADEQUATS A LLURS NECESSITATS I RECURSOS.
Answer
 • True
 • False

Question 45

Question
QUIN ÉS L'ÒRGAN SUPERIOR CONSULTIU SUPERIOR EN MATÈRIA DE COORDINACIÓ ENTRE ELS MOSSOS I LES POLICIES LOCALS, COMPOST PER REPRESENTANTS DEL GOVERN I DELS AJUNTAMENTS I PRESIDIT PEL CONSELLER DEL DEPARTAMENT AMB COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA?
Answer
 • LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE POLICIES LOCALS
 • LA COMISSIÓ DE POLICIA DE CATALUNYA
 • LA COMISSIÓ REGIONAL DE SEGURETAT
 • EL CONSELL DE SEGURETAT DE CATALUNYA

Question 46

Question
LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT CREA LA MESA DE COORDINACIÓ OPERATIVA COMA ÒRGAN PERMANENT I ESTABLE DE COORDINACIÓ I COOPERACIÓ DELS DIVERSOS COSSOS I SERVEIS DE SEGURETAT AL MUNICIPI.
Answer
 • True
 • False

Question 47

Question
QUINA PERIODICITAT TÉ EL PLA GENERAL DE SEGURETAT DE CATALUNYA?
Answer
 • ANUAL
 • SEMESTRAL
 • BIENNAL
 • QUADRIENAL

Question 48

Question
QUI APROVA EL PLA GENERAL DE SEGURETAT DE CATALUNYA?
Answer
 • EL GOVERN
 • EL PARLAMENT
 • EL CONSELL DE SEGURETAT DE CATALUNYA
 • EL PARLAMENT DE CATALUNYA

Question 49

Question
EL PLA GENERAL DE SEGURETAT DE CATALUNYA L'APROVA EL GOVERN, I S'HA D'HAVER PRESENTAT PRÈVIAMENT A LA COMISSIÓ DEL GOVERN PER A LA SEGURETAT I AL CONSELL DE SEGURETAT DE CATALUNYA I , POSTERIORMENT, AL PARLAMENT DE CATALUNYA
Answer
 • True
 • False

Question 50

Question
ELS PLANS DE SEGURETAT PODEN SER :
Answer
 • MUNICIPALS SUPRAMUNICIPALS O REGIONALS
 • DE CARÀCTER GENERAL, SECTORIAL,ESTACIONAL O ESPECÍFIC.
 • NACIONALS
 • COMUNITARIS
Show full summary Hide full summary

Similar

Spanish Verbs
Niat Habtemariam
HSC Economics
lydia le
Algebra
Alex Maraio
GRE Test - Overview
SAT Prep Group
Chemistry (C1)
Phobae-Cat Doobi
Religious Studies- Marriage and the family
Emma Samieh-Tucker
Modern Studies - Democracy in Scotland/UK.
Daniel Cormack
Atomic Structure
Jenni
Input, output and storage devices
Mr A Esch
Variation and evolution Quiz
James Edwards22201
Conocimiento General de Aeronaves
Adriana Forero