TEMA B.5. LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE L'ESTAT

Description

of MOSCO Quiz on TEMA B.5. LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE L'ESTAT, created by TONY MOYA VIDAL on 22/09/2017.
TONY MOYA VIDAL
Quiz by TONY MOYA VIDAL, updated more than 1 year ago
TONY MOYA VIDAL
Created by TONY MOYA VIDAL about 6 years ago
27
0

Resource summary

Question 1

Question
QUINS SÓN ELS ÒRGANS CONSTITUCIONALS DE L'ESTAT ?
Answer
 • LA CORONA
 • LES CORTS GENERALS
 • EL GOVERN
 • EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Question 2

Question
LES CORTS GENERALS SÓN..
Answer
 • LA SUPREMA INSTITUCIÓ REPRESENTATIVA DEL POBLE ESPANYOL I DELS DIFERENTS TERRITORIS A L'ESTAT ESPANYOL.
 • LA INSTITUCIÓ ENCARREGADA DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA INTERIOR I EXTERIOR DE L'ESTAT
 • L'ÒRGAN ENCARREGAT DE FISCALITZAR ELS COMPTES I LA GESTIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT
 • L'ÒRGAN CONSULTIU DEL GOVERN

Question 3

Question
LES CORTS GENERALS TENEN UNA ESTRUCTURA [blank_start]BICAMERAL[blank_end] FORMADA PER EL CONGRÉS I EL SENAT.
Answer
 • BICAMERAL
 • UNICAMERAL

Question 4

Question
DE QUINES POTESTATS GAUDEIXEN LES CORTS GENERALS ?
Answer
 • EXERCEIX LA FUNCIÓ EXECUTIVA
 • APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
 • LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA
 • CONTROLAR L'ACCIÓ DEL GOVERN
 • IMPULSAR L'ACCIÓ DEL GOVERN
 • POTESTAT LEGISLATIVA
 • OTORGAR LA CONFIANÇA AL GOVERN

Question 5

Question
DEFINEIX POTESTAT LEGISLATIVA
Answer
 • APROVAR LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA MITJANÇANT UNA LLEI SINGULAR I DE CARÀCTER ANUAL
 • LA CAPACITAT DE FER LLEIS, LES QUALS SÓN OBLIGATÒRIES PER ELS SEUS DESTINATARIS, EXCLOENT D'AQUESTA SUBMISSIÓ A LA PROPIA CONSTITUCIÓ.
 • DONAR CONFIANÇA AL GOVERN PER PODER DUR A TERME LA SEVA GESTIÓ POLÍTICA
 • CONTROLAR L'ACCIÓ POLÍTICA GOVERNAMENTAL DIÀRIA, MITJANÇANT LES PREGUNTES, LES INTERPEL·LACIONS I LA CREACIÓ DE COMISSIONS D'INVESTIGACIÓ.

Question 6

Question
L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, LA INICIATIVA LEGISLATIVA EN MATÈRIA PRESSUPOSTÀRIA CORRESPON AL GOVERN, PERÒ LA SEVA APROVACIÓ S'HA DE FER MITJANÇANT UNA LLEI SINGULAR I DE CARÀCTER ANUAL DE LES CORTS GENERALS.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
LA CE DOTA LES CORTS GENERALS D'UNA AUTONOMIA ORGÀNICA I FUNCIONAL QUE ES CONCRETA EN QUE AMBDUES CAMBRES PODEN APROVAR ELS SEUS RESPECTIUS REGLAMENTS D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT INTERN.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
PER QUI SÓN ELEGITS ELS ÒRGANS RECTORS DEL LES CORTS SENSE INTERFERÈNCIES EXTERNES ?
Answer
 • PEL GOVERN
 • PEL CONGRÉS I EL SENAT RESPECTIVAMENT
 • PEL REI
 • PER EL CONSELL D'ESTAT

Question 9

Question
EL PERSONAL AL SERVEI DE LES CORTS GENERALS FORMA PART L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
SOTA QUINA DEPENDÈNCIA I DIRECCIÓ ÉS SITUA L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ?
Answer
 • SOTA LA DEL PARLAMENT
 • SOTA LA DEL CONGRÉS
 • SOTA LA DEL SENAT
 • SOTA LA DEL GOVERN

Question 11

Question
QUI APROVA EL PRESSUPOST DE LES CORTS GENERALS ?
Answer
 • EL GOVERN
 • EL REI
 • EL TRIBUNAL DE COMPTES
 • LES MATEIXES CORTS

Question 12

Question
EL CONGRÉS DELS DIPUTATS REPRESENTA EL ESTAT ATENENT CRITERIS DE POBLACIÓ I ES COMPON
Answer
 • D'UN MÍNIM DE 350 I UN MÀXIM DE 400
 • UN MÍNIM DE 200 I UN MÀXIM DE 400
 • UN MÍNIM DE 300 I UN MÀXIM DE 400
 • UN MÍNIM DE 300 I UN MÀXIM DE 350

Question 13

Question
QUINA ÉS LA CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL ?
Answer
 • LA COMUNITAT AUTÒNOMA
 • LA REGIÓ
 • EL MUNICIPI
 • LA PROVÍNCIA

Question 14

Question
EL NOMBRE TOTAL DE DIPUTATS ES DISTRIBUEIX ASSIGNANT A CADA CIRCUMSCRIPCIÓ UN MÍNIM INICIAL DE
Answer
 • 1 DIPUTAT
 • 2 DIPUTATS
 • 3 DIPUTATS
 • 4 DIPUTATS

Question 15

Question
PER QUANTS DIPUTATS ESTAN REPRESENTADES CEUTA I MELILLA ?
Answer
 • CADASCUNA PER UN DIPUTAT
 • CADASCUNA PER DOS DIPUTATS
 • CADASCUNA PER TRES DIPUTATS
 • CADASCUNA PER QUATRE DIPUTATS

Question 16

Question
EL SENAT ÉS LA CAMBRA DE REPRESENTACIÓ TERRITORIAL. LA CE ESTABLEIX DOS MECANISMES PER AL'ELECCIÓ DELS SENADORS, PERÒ LA SEVA COMPOSICIÓ NO TÉ UN NOMBRE FIX, SINÓ QUE VARIA EN FUNCIÓ DE LA POBLACIÓ.
Answer
 • True
 • False

Question 17

Question
LA CE ESTABLEIX DOS MECANISMES D'ELECCIÓ DELS MEMBRES EL SENAT
Answer
 • ELECCIÓ DIRECTA DELS SENADORS
 • ELECCIÓ DELS SENADORS PELS PARLAMENTS DE LES CCAA
 • PER SUFRAGI AMB LLISTES ELECTORALS TANCADES
 • LA A I LA B SÓN CORRECTES

Question 18

Question
QUANTS SENADORS S'ELEGEIXEN PER FORMAR EL SENAT EN EL MECANISME D'ELECCIÓ DIRECTA ?
Answer
 • 200
 • 235
 • 135
 • 208

Question 19

Question
ELS 208 SENADORS ELEGITS PER EL MECANISME D'ELECCIÓ DIRECTA D'EN QUINA MANERA S'ELEGEIXEN ?
Answer
 • 4 PER PROVÍNCIA, 3 PER LES ILLES MAJORS, 1 PER CADA ILLA MENOR O AGRUPACIÓ D'ILLES, 2 PER CEUTA I 2 PER MELILLA.
 • 2 PER PROVÍNCIA, 3 PER LES ILLES MAJORS, 1 PER CADA ILLA MENOR O AGRUPACIÓ D'ILLES, 2 PER CEUTA I 2 PER MELILLA.
 • 4 PER PROVÍNCIA, 2 PER LES ILLES MAJORS, 1 PER CADA ILLA MENOR O AGRUPACIÓ D'ILLES, 2 PER CEUTA I 2 PER MELILLA.
 • 4 PER PROVÍNCIA, 2 PER LES ILLES MAJORS, 1 PER CADA ILLA MENOR O AGRUPACIÓ D'ILLES, 1 PER CEUTA I 1 PER MELILLA.

Question 20

Question
L'ELECCIÓ DELS SENADORS PER ELS PARLAMENTS DE LES DIFERENTS CCAA CADA COMUNITAT AUTÒNOMA HA D'ESCOLLIR
Answer
 • DIRECTAMENT UN SENADOR MÉS UN ALTRE PER CADA 500.000 HABITANTS DEL SEU TERRITORI.
 • DIRECTAMENT DOS SENADORS MÉS UN ALTRE PER CADA MILIÓ D'HABITANTS DEL SEU TERRITORI.
 • DIRECTAMENT UN SENADOR MÉS UN ALTRE PER CADA MILIÓ D'HABITANTS DEL SEU TERRITORI.
 • DIRECTAMENT 3 SENADORS MÉS UN ALTRE PER CADA MILIÓ D'HABITANTS DEL SEU TERRITORI.

Question 21

Question
DEFINICIÓ DE LA GARANTIA D'INVIOLABILITAT DELS MEMBRES DE LES CORTS
Answer
 • ELS PARLAMENTARIS NO PODEN SER JUTJATS PER LES OPINIONS I VOTS REALITZATS EN L'EXERCICI DE LES SEVES FUNCIONS.
 • ELS DIPUTATS I SENADORS NOMÉS PODEN SER DETINGUTS EN CAS DE DELICTE FLAGANT
 • ELS DIPUTATS I SENADORS NO PODEN SER INCULPATS NI PROCESSATS SENSE L'AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE LA SEVA CAMBRA RESPECTIVA, MITJANÇANT LA CONCESSIÓ DEL SUPLICATORI
 • LA A I LA C SÓN CERTES

Question 22

Question
DEFINICIÓ DE LA GARANTIA D'IMMUNITAT DELS MEMBRES DE LES CORTS
Answer
 • ELS PARLAMENTARIS NO PODEN SER JUTJATS PER LES OPINIONS I VOTS REALITZATS EN L'EXERCICI DE LES SEVES FUNCIONS
 • LES DIPUTATS I SENADORS NOMÉS PODEN SER DETINGUTS EN CAS DE DELICTE FLAGRANT I NO PODEN SER INCULPATS NI PROCESSATS SENSE L'AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE LA SEVA CAMBRA RESPECTIVA, MITJANÇANT LA CONCESSIÓ DEL SUPLICATORI.
 • LA SEVA RESPONSABILITAT PENAL NOMÉS POT SER EXIGIDA PEL TRIBUNAL SUPREM
 • LA B I LA C SÓN CERTES

Question 23

Question
QUINA ÉS LA INSTITUCIÓ ENCARREGADA DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA INTERIOR I EXTERIOR DE L'ESTAT?
Answer
 • EL CONGRÉS
 • LES CORTS GENERALS
 • EL PRESIDENT
 • EL GOVERN

Question 24

Question
QUIN ÒRGAN EXERCEIX LA FUNCIÓ EXECUTIVA DE L'ESTAT ?
Answer
 • EL GOVERN
 • EL TRIBUNAL SUPREM
 • LES CORTS GENERALS
 • EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA

Question 25

Question
EL GOVERN DE L'ESTAT ESTÀ FORMAT PER :
Answer
 • EL PRESIDENT
 • ELS VICEPRESIDENTS , SI EL PRESIDENT HO ESTIMA OPORTÚ
 • UN VICEPRESIDENT
 • ELS MINISTRES

Question 26

Question
QUI DESIGNA ELS MINISTRES
Answer
 • EL GOVERN
 • EL REI A PROPOSTA DEL GOVERN
 • EL REI A PROPOSTA DE LES CORTS GENERALS
 • EL PRESIDENT

Question 27

Question
QUINA FUNCIÓ TENEN ELS MINISTRES ENTRE D'ALTRES
Answer
 • AUXILIAR AL PRESIDENT EN LA SEVA TASCA DE DIRECCIÓ
 • SITUARSE AL CAPDAVANT DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS
 • SITUARSE AL CAPDAVANT DE LES DIFERENTS ÀREES O PARCEL·LES EN QUE S'ORGANITZA L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
 • APROVAR ANUALMENT ELS PRESSUPOSTOS GENERALS

Question 28

Question
DAVANT DE QUIN ÒRGAN RESPONEN ELS MEMBRES DEL GOVERN DE LA SEVA GESTIÓ ?
Answer
 • DEL TRIBUNAL SUPREM
 • DE LES CORTS GENERALS
 • DEL CONGRÉS
 • DEL TRIBUNAL DE COMPTES

Question 29

Question
DAVANT DE QUIN ÒRGAN RESPONEN ELS MEMBRES DEL GOVERN DE LA SEVA RESPONSABILITAT CRIMINAL?
Answer
 • DAVANT DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 • DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS
 • DEL TRIBUNAL SUPREM
 • DAVANT DELS TRIBUNALS DE JUSTÍCIA

Question 30

Question
DAVANT DE QUIN ÒRGAN RESPONEN ELS MEMBRES DEL GOVERN INDIVIDUALMENT PER LA SEVA GESTIÓ POLÍTICA?
Answer
 • DAVANT DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS
 • DAVANT DEL TRIBUNAL DE COMPTES
 • DAVANT DEL PRESIDENT DEL GOVERN
 • DELS TRIBUNALS DE JUSTÍCIA

Question 31

Question
UN MEMBRE DEL GOVERN DE L'ESTAT NO POT EXERCIR ALTRA FUNCIÓ REPRESENTATIVA QUE LES PRÒPIES DEL MANDAT PARLAMENTARI, NI CAP ALTRA FUNCIÓ PÚBLICA QUE NO ES DERIVI DEL SEU CÀRREC, PERO SI PODEN PORTAR UNA ACTIVITAT PROFESSIONAL O MERCANTIL SI NO PERJUDICA EN EL DESENVOLUPAMENT DEL SEU MANDAT.
Answer
 • True
 • False

Question 32

Question
DE QUINES GARANTIES GAUDEIX ELS MEMBRES DEL GOVERN DE L'ESTAT ?
Answer
 • LA D'IMMUNITAT
 • LA D'INVIOLABILITAT
 • LA D'AFORAMENT
 • CAP RESPOSTA ÉS CORRECTA

Question 33

Question
QUE VOL DIR LA GARANTIA D'AFORAMENT DELS MEMBRES DEL GOVERN ?
Answer
 • QUE LA SEVA RESPONSABILITAT PENAL NOMÉS POT SER EXIGIDA PEL TRIBUNAL SUPREM
 • QUE LA SEVA RESPONSABILITAT PENAL NOMÉS POT SER EXIGIDA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
 • QUE LA SEVA RESPONSABILITAT PENAL NOMÉS POT SER EXIGIDA PEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 • QUE LA SEVA RESPONSABILITAT PENAL NOMÉS POT SER EXIGIDA PEL CONGRÉS

Question 34

Question
QUI ENVESTEIX AL PRESIDENT DE L'ESTAT?
Answer
 • EL SENAT
 • EL REI
 • LES CORTS GENERALS
 • EL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Question 35

Question
QUI NOMENA ALS MINISTRES ?
Answer
 • EL PRESIDENT
 • EL REI
 • EL PRESIDENT DEL CONGRÉS
 • LES CORTS GENERALS

Question 36

Question
COM PODEN SER CESSATS EL MINISTRES ?
Answer
 • EN QUALSEVOL MOMENT PEL REI A PROPOSTA DEL PRESIDENT DEL GOVERN
 • EN QUALSEVOL MOMENT PEL REI A PROPOSTA DEL CONGRÉS
 • PEL REI
 • EN QUALSEVOL MOMENT PEL PRESIDENT DEL GOVERN

Question 37

Question
SI EL PRESIDEN DIMITÍS O ÉS MORÍS QUE PASSARIA
Answer
 • EL GOVERN PROPOSARIA UN ALTRE PRESIDENT
 • ASSUMIRIA LA PRESIDÈNCIA EL VICEPRESIDENT
 • ÉS DISSOLDRIEN LES CORTS I S'HAURIEN DE FER NOVES ELECCIONS
 • EL GOVERN CESSANT CONTINUARIA EN FUNCIONS FINS LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU GOVERN
 • LA C I LA D SÓN CORRECTES

Question 38

Question
QUINA ÉS LA FORMA POLÍTICA DE L'ESTAT ESPANYOL?
Answer
 • ESTAT SOCIAL I DEMOCRÀTIC DE DRET
 • LA SOBIRANIA NACIONAL RESIDE EN EL PUEBLO , REPRESENTADO EN LAS CORTES GENERALES.
 • MONARQUIA PARLAMENTÀRIA
 • PLURALISME POLÍTIC

Question 39

Question
QUE REPRESENTA LA FIGURA DEL REI
Answer
 • ÉS EL CAP DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE L'ESTAT
 • ÉS EL CAP D'ESTAT I REPRESENTA LA UNITAT D'AQUEST
 • LES DUES SÓN CORRECTES
 • CAP ÉS CORRECTA

Question 40

Question
FUNCIONS REPRESENTATIVES DEL REI :
Answer
 • CONVOCAR I DISSOLDRE LES CORTS
 • CONVOCAR ELECCIONS
 • PROPOSAR CANDIDAT A PRESIDENT DEL GOVERN
 • SANCIONAR I PROMULGAR LLEIS
 • EXPEDIR ELS DECRETS APROVATS PER EL CONSELL DE MINISTRES
 • NOMENAR I REMOURE ELS MEMBRES DEL GOVERN A PROPOSTA DEL PRESIDENT
 • REPRESENTAR L'ALT PATRONATGE DE ELS REIALS ACADÈMIES
 • EL COMANDAMENT SUPREM DE LES FORCES ARMADES

Question 41

Question
EL REI GAUDEIX DE INVIOLABILITAT I IRRESPONSABILITAT ?
Answer
 • True
 • False

Question 42

Question
EL REI ÉS IRRESPONSABLE POLÍTICAMENT I PENALMENT.
Answer
 • True
 • False

Question 43

Question
QUI REFERENDA (CONTRASIGNA), ELS ACTES DEL REI ?
Answer
 • EL PRESIDENT
 • ELS MINISTRES COMPETENTS DE LA MATÈRIA QUE S'ESTÀ SIGNANT
 • EL PRESIDENT DEL CONGRÉS *
 • EL CAP DE LA CASA REIAL

Question 44

Question
QUINS SÓN ELS DOS ÒRGANS MÉS IMPORTANTS QUE TÉ L'ESTAT EN MESURA D'ASSESSORAMENT TÈCNIC EL QUALS ELS AUXILIEN EN LES SEVES TASQUES PRINCIPALS.?
Answer
 • EL TRIBUNAL DE COMPTES I EL TRIBUNAL CONSTITUCIONSL
 • EL TRIBUNAL DE COMPTES I EL CONSELL D'ESTAT
 • EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I EL TRIBUNAL SUPREM
 • EL TRIBUNAL SUPREM I EL CONSELL D'ESTAT

Question 45

Question
EL TRIBUNAL DE COMPTES
Answer
 • ÉS L'ÒRGAN EN CARREGAT DE FISCALITZAR ELS COMPTES I LA GESTIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT I DEL SECTOR PÚBLIC EN GENERAL.
 • EXAMINA EL COMPTE GENERAL DE L'ESTAT I, COM A ÒRGAN AUXILIAR DEL PARLAMENT, REMET UN INFORME ANUAL A LES CORTS GENERALS.
 • ÉS L'ÒRGAN CONSULTIU DEL GOVERN (ART. 107 DE LA CE).
 • FA LA UNA FUNCIÓ JURISDICCIONAL CONSISTENT A DETERMINAR LA RESPONSABILITAT COMPTABLE EN QUÈ INCORREN AQUELLS QUE TENEN AL SEU CÀRREC AL UTILITZACIÓ DE FONS I CABALS PÚBLICS.

Question 46

Question
EL CONSELL D'ESTAT
Answer
 • ÉS L'ÒRGAN CONSULTIU DEL GOVERN (ART. 107 DE LA CE).
 • GAUDEIX D'AUTONOMIA ORGÀNICA I FUNCIONAL I EMET DICTAMENS SOBRE QUALSEVOL ASSUMPTE QUE LI SOL·LICITIN EL GOVERN, ELS SEUS MEMBRES O ELS PRESIDENTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.
 • LA SEVA ACTUACIÓ ÉS PRECEPTIVA SOBRE ELS PROJECTES DE DECRETS LEGISLATIUS I ELS AVANTPROJECTES DE LLEI QUE HAGIN DE DICTAR-SE EN EXECUCIÓ DE TRACTATS INTERNACIONALS.
 • EN L'EXERCICI DE LA SEVA FUNCIÓ CONSULTIVA, EL CONSELL D'ESTAT VETLLA PEL RESPECTE DEGUT A LA CE I A LA RESTA DE L'ORDENAMENT JURÍDIC.
Show full summary Hide full summary

Similar

Characters in "King Lear"
eleanor.gregory
KEE1
harrym
German GCSE Vocab
naomisargent
A-level French Vocabulary
daniel.praecox
Maths Revision- end of year test
hannahsquires
Macbeth Notes
Bella Ffion Martin
AS Chemistry - Enthalpy Changes
Sarah H-V
Types and Components of Computer Systems
Jess Peason
GCSE REVISION TIMETABLE
haameem1999
Procedimientos Operacionales
Adriana Forero
CST Module 6a
Jane Foltz