www.autoshkolla-shqip.tk - t1

Description

.
Autoshkolla Shqip
Quiz by Autoshkolla Shqip, updated more than 1 year ago
Autoshkolla Shqip
Created by Autoshkolla Shqip over 7 years ago
10305
0

Resource summary

Question 1

Question
Si do të veproni në këtë situatë?
Answer
 • Jam i obliguar të vazhdoj lëvizjen vetëm drejtë.
 • Duhet të bëjë kthimin gjysëm rrethor.
 • Mundë të kthehem majtas apo djathtas.

Question 2

Question
Si do të veproni në këtë situatë?
Answer
 • Do të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes dhe do të rris kujdesin.
 • Do të jem i gatshëm të reagojë në rast nevoje.
 • Do të përdori shenjën akustike (burinë) që këmbësorët të largohen nga rruga.

Question 3

Question
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Answer
 • Do të ndalem për t’i dhënë përparësi kalimi mjetit i cili vjen nga kahja e kundërt e lëvizjes.
 • Do të vazhdoj lëvizjen para mjetit i cili vjen nga kahja e kundërt e lëvizjes.
 • Do të respektoj shenjat e komunikacionit.

Question 4

Question
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Answer
 • Në përshtatje të shpejtësisë për shkak të kthesës.
 • Nuk do të lëvizi me shpejtësi më të madhe se 40 km/h.
 • Në kthesë të rrezikshme nga ana e majtë.

Question 5

Question
Cilat mjete nuk lejohen të tejkalohen?
Answer
 • Vetëm mjetet të cilat bartin materie të rrezikshme.
 • Mjetet nën përcjellje kur janë intervenim (detyrë).
 • Kolonën e mjeteve.

Question 6

Question
Pse ngasja natën është e rrezikshme?
Answer
 • Me vështërsi vlerësohet distanca mes mjeteve.
 • Me vështërsi vlerësohet shpejtësia e mjeteve tjera.
 • Me vonesë mund të vërehen pjesëmarrsit në rrugë.

Question 7

Question
Cilat shenja e rregullojnë përparësinë e kalimit?
Answer
 • Shenja "Ndalje e obligueshme".
 • Shenja "komunikacioni zhvillohet në të dy kahje".
 • Shenja "kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi".

Question 8

Question
Si quhet kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kah? Përgjigju këtu: [blank_start]Tejkalim[blank_end]
Answer
 • Tejkalim

Question 9

Question
Si paralajmërohen pjesëmarrësit në komunikacion?
Answer
 • Me duar.
 • Me dritat e frenimit.
 • Me pajisje paralajmëruse të zërit (buria).

Question 10

Question
Çka duhet të keni parasysh nëse gjatë ngasjes keni hasur në dy trekëndësha të sigurisë të vendosur në rrugë?
Answer
 • Në ndalje të mjetit që bartë materie të rrezikshme.
 • Në ndalje të kolonës së mjeteve.
 • Në ndalje të veturës.

Question 11

Question
Ndaj cilave mjete nuk aplikohet rregulla e krahut të djathtë në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Answer
 • Tramvajit.
 • Ndihma e shpejtë kur është në intervenim.
 • Mjetet për bartjen e materjeve të rrezikshme.

Question 12

Question
Si quhet pjesa e rrugës automobilistike e destinuar për çkyçje të mjeteve nga rrjedha e komunikacionit në rrugë? Përgjigju këtu: [blank_start]Shiriti i komunikacionit për ngadalësim[blank_end]
Answer
 • Shiriti i komunikacionit për ngadalësim

Question 13

Question
A duhet me shenjë përkatëse të shënohet mjeti i cili drejtohet nga personi me aftësi të kufizuar?
Answer
 • Është obligative të shënohet me shenjë përkatëse.
 • Mundet me kërkesen e tij personale.
 • Është obligative vetëm për vetura me ndërrues automatikë.

Question 14

Question
Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit?
Answer
 • Nëse rruga është e mbuluar me borë.
 • Nga pakujdesia e shoferit.
 • Nga lodhja e shoferit

Question 15

Question
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në teposhtëze të gjatë?
Answer
 • Nxitimi zvogëlohet.
 • Nxitimi rritet.
 • Rruga e ndaljes rritet.

Question 16

Question
Si do të veproni gjatë kyçjes në rrugë të rezervuar për mjete motorike?
Answer
 • Do të kyçem pa dhënë treguesin e drejtimit nëse nuk ka mjete prapa meje.
 • Duhet ti japë përparësi kalimi automjeteve të cilat lëvizin nëpër rrugë të rezervuar.
 • Duhet të ndalem çdo herë para hyrjes në rrugë të rezervuar për mjete motorike.

Question 17

Question
Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Answer
 • Rrugën pa dalje.
 • Vendparkim për automjete.
 • Stacionin për ndihmë të parë.

Question 18

Question
Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Answer
 • Fillimin e zonës ku është e kufizuar shpejtësia.
 • Mbarimin e zonës ku është e kufizuar shpejtësia.
 • Zonën ku ndalohet ndalja dhe parkimi i mjeteve.

Question 19

Question
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Answer
 • Kalimi pa u ndalur-dogana.
 • Kalimi pa u ndalur-pagesa rrugor.
 • Kalimi pa u ndalur-policia.

Question 20

Question
Çfarë na ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Answer
 • Kthimin djathtas.
 • Kthimin majtas.
 • Kthimin gjysëmrrethor.

Question 21

Question
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Answer
 • Ndalim komunikacioni për traktor.
 • Pjesën e rrugës ku duhet të lëvizin traktorët.
 • Ndalim komunikacioni për gjysëm rimorkio.

Question 22

Question
Në cilat drejtime ju ndalohet të lëvizni sipas pozitës së policit?
Answer
 • Djathtas.
 • Drejt.
 • Majtas.

Question 23

Question
Cila shenjë tregon rrugën njëkahëshe?

Question 24

Question
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Answer
 • Do të vazhdojë lëvizjen i pari.
 • Jam i obliguar t’i japi përparësi kalimi automjetit të zjarrëfiksëve.
 • Jam i obliguar t’i japi përparësi kalimi këmbësorit.

Question 25

Question
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje), si do të veproni?
Answer
 • Do të ndalem para shenjës.
 • Do të vazhdoj lëvizjen para veturës së kuqe.
 • Vetura e kuqe do të vazhdojë lëvizjen e para.

Question 26

Question
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Answer
 • 3 1 2
 • 2 1 3
 • 3 2 1

Question 27

Question
Çka duhet të keni parasysh që ngasja të jetë ekonomike?
Answer
 • Njohuri për ngasjen e mjetit motorik.
 • Mjeti motorik duhet të jetë i ri.
 • Shkathtësi dhe shprehi për ngasje.

Question 28

Question
Cilat janë pajisjet sinajlizues të automjetit?
Answer
 • Dritat e frenimit.
 • Pajisja për aktivizimin e të gjithëve treguesëve të drejtimit.
 • Treguesit e drejtimit.

Question 29

Question
Si ruhet ambienti?
Answer
 • Rregullisht të mirëmbahet mjeti motorik.
 • Sistemi për lirimin e gazrave të jetë në rregull.
 • Duke ngasur mjetin motorik me shpejtësi makimale.

Question 30

Question
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?
Answer
 • Klima e pa përshtatshme në mjet.
 • Zhurma dhe vibracionet.
 • Lodhja e shoferit.
Show full summary Hide full summary

Similar

Basic Components of Living Systems Topic List (Chapter 2)
Reuben_
Nivel Socieconomico
Hellen Chavarin
Attachment - Psychology - Flash Cards
Megan Price
OCR AS CHEMISTRY A DEFINITIONS
awesome.lois
GCSE AQA Physics - Unit 2
James Jolliffe
GCSE AQA Chemistry - Unit 2
James Jolliffe
GCSE CHEMISTRY UNIT 2 STRUCTURE AND BONDING
mustafizk
GCSE CHEMISTRY UNIT 2 STRUCTURE AND BONDING
ktmoo.poppypoo
Sociological Research Methods
Jebbie
The main reason knowledge is produced is to solve problems.
Darrel Hong
Chapter 3
Ryan Tram