География на химическата промишленост в България

Description

ACT Year 12 Certificate География 10 клас Quiz on География на химическата промишленост в България, created by Адреяна Янкова on 09/03/2023.
Адреяна Янкова
Quiz by Адреяна Янкова, updated 12 months ago
Адреяна Янкова
Created by Адреяна Янкова 12 months ago
926
0

Resource summary

Question 1

Question
Химическата промишленост е основен [blank_start]структуроопределящ[blank_end] отрасъл на националното стопанство. Тя осигурява изключително ценни [blank_start]суровини[blank_end] и материали за [blank_start]всички[blank_end] други отрасли на икономиката, както и продукти за [blank_start]бита[blank_end] на хората.
Answer
 • структуроопределящ
 • суровини
 • всички
 • бита

Question 2

Question
Коя от следните особености се отнася за химическата промишленост?
Answer
 • Потреблението съвпада с производството.
 • Използва за суровини руди на черните и цветните метали.
 • Произвежда средства за производство и предмети за потребление за трите сектора на стопанството.
 • Голямата част от продукцията е предназначена за отраслите на третичния сектор.

Question 3

Question
Коя от следните особености НЕ се отнася за химическата промишленост?
Answer
 • Зависи изцяло от местните суровини.
 • Суровиноемък и енергоемък отрасъл е.
 • Тя е високотехнологичен отрасъл.
 • Химическата промишленост създава нови материали.

Question 4

Question
По отношение на замърсяването на околната среда химическата промишленост може да бъде определена като слабо замърсяваща.
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Съотнеси суровините , използвани от химическата промишленост към правилната група!
Answer
 • дървесина
 • нефт
 • животински мазнини
 • сяра
 • варовици

Question 6

Question
Кой фактор е с най-голямо влияние при локализацията на нефтената рафинерия в Бургас?
Answer
 • транспортна осигуреност, поради необходимостта от вносни суровини
 • суровинен фактор - наличие на нефтени находища в близост до предприятието
 • наличие на висококвалифицирана работна сила
 • екологичен фактор

Question 7

Question
Какво НЕ се произвежда в промишления неорганичен синтез?
Answer
 • соди
 • пластмаси
 • киселини
 • минерални торове

Question 8

Question
Едно от изброените производства НЕ се отнася към химическата промишленост. Кое е то?
Answer
 • перилни препарати
 • бои и лакове
 • автомобилни горива и масла
 • производство на акумулатори

Question 9

Question
В кое от посочените селища се добива розово масло?
Answer
 • Батак
 • Казанлък
 • Елхово
 • Раднево

Question 10

Question
Кое отличава химическата промишленост от другите промишлени отрасли?
Answer
 • по-дълбочинната преработка на суровините
 • създаването на нови, неизвестни в природата суровини и материали
 • по-пълноценното използване на разнообразни суровини
 • всичко посочено

Question 11

Question
Съотнеси производствата към техните центрове.
Answer
 • Свищов
 • София, Асеновград, Тервел
 • Девня
 • Пловдив

Question 12

Question
Съотнеси производствата към техните центрове.
Answer
 • Пирдоп и Пловдив
 • Разград
 • Русе
 • Бургас
Show full summary Hide full summary

Similar

Примерен тест за входно ниво 10 клас
Адреяна Янкова
Vocabulário Inglês Básico
miminoma
AP Chemistry
Cathal Darby
Biology 1 Keeping Healthy Core GCSE
Chloe Roberts
FCE Practice Quiz - B2
miminoma
Macbeth - Charcters
a.agagon
Biology
Holly Bamford
Cells - Biology AQA B2.1.1
benadyl10
PSBD TEST 2-2
Suleman Shah
Biology - B2 - AQA - GCSE - Exam Style Questions
Josh Anderson
Making the Most of GoConqr Flashcards
Sarah Egan