Примерен тест за входно ниво 10 клас

Description

ACT Year 12 Certificate География 10 клас Quiz on Примерен тест за входно ниво 10 клас, created by Адреяна Янкова on 19/08/2013.
Адреяна Янкова
Quiz by Адреяна Янкова, updated more than 1 year ago
Адреяна Янкова
Created by Адреяна Янкова over 10 years ago
29839
0

Resource summary

Question 1

Question
Най - западната и най - южната точка на Европа се намират на:
Answer
 • Пиренейски полуостров;
 • Апенински полуостров;
 • Балкански полуостров;
 • Британски архипелаг;

Question 2

Question
Кое твърдение за Европа е ГРЕШНО?
Answer
 • има силно разчленена брегова линия;
 • има широка връзка по суша с Азия;
 • има излаз на Атлантическия океан;
 • попада в умерения пояс на Южното полукълбо;

Question 3

Question
Фиордовият бряг е характерен за:
Answer
 • а/ Пиренейския и Колския полуостров;
 • б/ западното крайбрежие на Балканския полуостров;
 • Британския архипелаг и о. Исландия;
 • островите в Средиземно море;

Question 4

Question
Стари форми на релефа са:
Answer
 • Средноевропейските ниски планини и Урал;
 • Източноевропейската равнина и Среднодунавската низина;
 • Алпите и Пиренеите;
 • Кавказ и Стара планина;

Question 5

Question
Полдерите са:
Answer
 • земи, отвоювани от морето чрез изграждане на диги, насипи, валове;
 • релефни форми, образувани от дейността на ледниците;
 • равнинни земи в Източна Европа;
 • средновисоки планини;

Question 6

Question
В коя част на Европа се намират Урал и Прикаспийската низина?
Answer
 • в Северна Европа;
 • в Западна Европа;
 • в Средна Европа;
 • В Източна Европа;

Question 7

Question
В Рур, Шльонск и Донбас се добиват:
Answer
 • железни руди;
 • боксити;
 • въглища;
 • нефт;

Question 8

Question
Коя е най - дългата, най - пълноводната и с най - голям водосборен басейн река в Европа?
Answer
 • Дунав;
 • Рейн;
 • Волга;
 • По;

Question 9

Question
По произход езерата в Северна Европа са:
Answer
 • ледникови;
 • крайморски;
 • крайречни;
 • карстови;

Question 10

Question
Разпознайте природната зона по нейните белези: замръзнала в дълбочина земя, с обширни блата, субполярен климат, беден растителен и животински свят.
Answer
 • зона на арктичните пустини;
 • зона на тундрата и лесотундрата;
 • зона на тайгата;
 • зона на вечнозелените гори;

Question 11

Question
Коя двойка растение - животно е характерна за зоната на вечнозелените гори и храсти?
Answer
 • бук - зубър;
 • мъхове - бяла мечка;
 • смърч - елен;
 • корков дъб - муфлон;

Question 12

Question
Към коя езикова група принадлежат испанският, португалският и италианският?
Answer
 • романска;
 • германска;
 • славянска;
 • угро - финската;

Question 13

Question
Ниската раждаемост в Европа НЕ може да се обясни с:
Answer
 • високият дял на възрастните хора;
 • стремеж към по - добро осигуряване на децата;
 • по - голямата заетост на жените в обществения живот;
 • по - добрите условия на живот;

Question 14

Question
По форма на държавно устройство Испания, Великобритания и Швеция са:
Answer
 • кралства;
 • княжества;
 • херцогства;
 • републики;

Question 15

Question
Европейският съюз е:
Answer
 • икономическо обединение на страните членки, характеризиращо се с тясно сътрудничество при управлението на икономиката;
 • съюз между европейските страни с най - силно развита икономика;
 • организация, която гарантира сигурността и териториалната цялост на страните членки;
 • организация, която работи за запазване на мира, решава икономически, демографски, културни и хуманитарни проблеми;

Question 16

Question
Колко държави членуват в Европейския съюз?
Answer
 • а/ 28;
 • б/ 27;
 • в/ 29;
 • г/ 30;

Question 17

Question
В коя от двойките страна - столица е допусната грешка?
Answer
 • Македония - Сараево;
 • Турция - Анкара;
 • Хърватска - Загреб;
 • Словения - Любляна;

Question 18

Question
Коя от земеделските култури НЕ е характерна за Балканския полуостров?
Answer
 • сусам;
 • какао;
 • маслини;
 • слънчоглед;

Question 19

Question
В коя част на Балканския полуостров се издигат Динарските планини?
Answer
 • северните;
 • западните;
 • източните;
 • южните;

Question 20

Question
Най - високият връх на България - Мусала, се намира в:
Answer
 • Стара планина;
 • Пирин;
 • Родопите;
 • Рила;

Question 21

Question
Кое твърдение за полезните изкопаеми на България е ГРЕШНО?
Answer
 • разнообразни по вид;
 • ограничени по количество;
 • с невисоко качество;
 • равномерно разпределени;

Question 22

Question
Кое твърдение за полезните изкопаеми на България е ГРЕШНО?
Answer
 • а/ разнообразни по вид;
 • б/ ограничени по количество;
 • в/ с невисоко качество;
 • г/ равномерно разпределени;

Question 23

Question
Коя българска река извира от Рила, приема водите на реките Тунджа и Ара и си влива в Егейско море?
Answer
 • Искър;
 • Марица;
 • Струма;
 • Места;

Question 24

Question
По - голямата част от българите живеят в:
Answer
 • столицата;
 • селата;
 • другите големи градове;
 • морското крайбрежие;

Question 25

Question
Коя е втората по численост група от населението на България след българите?
Answer
 • роми;
 • турци;
 • арменци;
 • руснаци;

Question 26

Question
Висш орган на законодателната власт в България е:
Answer
 • Министерския съвет;
 • Висшия съдебен съвет;
 • Народното събрание;
 • президентът;

Question 27

Question
Върховният главнокомандващ на въоръжените сили на страната ни е:
Answer
 • министър - председателят;
 • шефът на Генералния щаб на армията;
 • президентът;

Question 28

Question
Между кои градове е построена първата железопътна линия в България?
Answer
 • София - Пловдив;
 • София - Варна;
 • Русе - Варна;
 • София - Бургас;

Question 29

Question
Кой от промишлените отрасли поражда най - големи екологични проблеми?
Answer
 • машиностроене;
 • металургия;
 • енергетика;
 • текстилна;

Question 30

Question
В коя от двойките планина - най - висок връх е допусната грешка?
Answer
 • Алпи - Елбрус;
 • Стара планина - Ботев;
 • Родопи - Голям Перелик;
 • Пирин - Вихрен;

Question 31

Question
Изпълнителната власт:
Answer
 • създава и приема законите;
 • провежда вътрешната и външната политика;
 • защитава правата и интересите на гражданите;
 • разпуска парламента;

Question 32

Question
Парангалица, Ибър и Скакавица са:
Answer
 • реки в България;
 • резервати в България;
 • имена на населени места;
 • имена на планински върхове;

Question 33

Question
Кой е ГРЕШНИЯТ отговор? Урбанизацията е процес, който се характеризира с:
Answer
 • увеличаване на броя на градовете;
 • нарастване на дела на градското население;
 • разпространение на градския начин на живот върху цялата територия;
 • емиграция на населението;

Question 34

Question
Кое явление НЕ е белег на пазарната икономика в България?
Answer
 • конкуренцията;
 • реституцията;
 • държавното планиране;
 • приватизацията;

Question 35

Question
Кое от изброените производства е повсеместно?
Answer
 • на хранителни продукти;
 • на електроенергия;
 • на машини;
 • на текстилни изделия;

Question 36

Question
В кой от българските рекорди е допусната грешка?
Answer
 • Райското пръскало - най - високият водопад в България;
 • Сапарева баня - най - топлият минерален извор в България;
 • Вихрен - най - високият връх в България;
 • Силкосия - най - старият резерват в България;
Show full summary Hide full summary

Similar

U.S. Naturalization Test
Jaffar Barjan
Transition Metals
Madeleine.Dc
Biology Unit 2 - DNA, meiosis, mitosis, cell cycle
DauntlessAlpha
UNIT 1 DIGITAL MEDIA SECTORS AND AUDIENCES
carolyn ebanks
AQA GCSE Additional Science - Physics Questions
Michael Priest
Chemistry GCSE
frimpongr
Key Biology Definitions/Terms
courtneypitt4119
Unit 3 Business Studies
Lauren Thrower
AQA GCSE Physics Unit 2
Gabi Germain
Present Simple/Past Simple Tenses
learning.buzz.in
Chemistry GCSE Review - States of Matter, Particles, Atoms, Elements, Compounds and Mixtures
Morgan Overton