3MA114 Management_test 1/2

Description

Quiz on 3MA114 Management_test 1/2, created by Jakub Beyr on 01/12/2019.
Jakub Beyr
Quiz by Jakub Beyr, updated more than 1 year ago
Jakub Beyr
Created by Jakub Beyr over 4 years ago
12931
11

Resource summary

Question 1

Question
Pokud je vedoucí obchodního oddělení svým nadřízeným určen jako odpovědná osoba za výkonnost oddělení, na kom je tento vedoucí oddělení závislý, aby byl tento výkon splnitelný?
Answer
 • (a) správní rada
 • (b) vedení firmy
 • (c) zákazníci
 • (d) zaměstnanci obchodního oddělení

Question 2

Question
Když manažer knihkupectví zjišťuje denní prodeje v oddělení časopisů a porovnává je s denními prodejními cíly, je používána řídíci funkce ____________ .
Answer
 • (a) plánování
 • (b) nastavení agendy
 • (c) kontroly
 • (d) delegování

Question 3

Question
Proces budování a udržování dobrých pracovních vztahů s těmi, kteří by jednoho dne mohli manažerovi pomoci při realizaci jeho pracovních agend, se nazývá ____________.
Answer
 • (a) řízení
 • (b) networking
 • (c) emoční inteligence
 • (d) podnikání

Question 4

Question
Efektivním manažerem je někdo, kdo pomáhá druhým dosáhnout vysoké úrovně ____________ a ____________.
Answer
 • (a) platu; spokojenosti
 • (b) výkonu; spokojenosti
 • (c) výkonu; platu
 • (d) platu; kvalitního pracovního života

Question 5

Question
____________ je aktivním dohledem vrcholového řízení v takových oblastech jako je firemní strategie a podávání finančních zpráv.
Answer
 • (a) Analýza hodnotového řetězce
 • (b) Produktivita
 • (c) Externí zajišťování zdrojů
 • (d) Správa a řízení společnosti

Question 6

Question
Když manažer odmítá povýšit kvalifikovanou pracovnici jen proto, že se mu nelíbí, že je Romka, je to příklad ____________.
Answer
 • (a) diskriminace
 • (b) diverzity
 • (c) využívání selského rozumu
 • (d) ekonomie volných agentů (free agent economy)

Question 7

Question
Společnost nakupuje látky v jedné zemi, návrhy vytváří v jiné zemi, oblečení šije také v jiné zemi a výsledný produkt prodává v dalších zemích. Tato společnost se aktivně zapojuje do praxe ____________.
Answer
 • (a) migrace pracovních míst
 • (b) globální účinnosti výkonu
 • (c) vytváření globálních hodnot
 • (d) využívání globálních zdrojů

Question 8

Question
Rovnice intelektuálního kapitálu uvádí: intelektuální kapitál = ____________ X Závazek.
Answer
 • (a) Rozmanitost
 • (b) Důvěra
 • (c) Kompetence
 • (d) Komunikace

Question 9

Question
Jestliže se dnes manažerská praxe odklání od systému příkazů a kontrol, tak k čemu směřuje?
Answer
 • (a) koučování a facilitaci
 • (b) story-tellingu a prodeji
 • (c) využívání push-pull strategie
 • (d) přístup cukru a biče

Question 10

Question
V rámci „obrácené pyramidy“, jako způsobu nahlížení společnosti, je manažerova role popsána jako poskytnutí ____________ tak, aby se pracovníci mohli přímo věnovat ____________.
Answer
 • (a) směru; vrcholovému řízení
 • (b) vedení; cílům společnosti
 • (c) podpory, zákazníkům
 • (d) agendy; vytváření kontaktů

Question 11

Question
Když vedoucí týmu vysvětlí týmu požadované pracovní cíle a lhůty, plní řídící funkci ____________.
Answer
 • (a) plánování
 • (b) delegování
 • (c) kontroly
 • (d) dozoru

Question 12

Question
Výzkumy Mintzberga a dalších dospěly k závěru, že většina manažerů ____________.
Answer
 • (a) pracuje většinou poklidným tempem
 • (b) má pro plánování vymezené soukromé časové bloky
 • (c) neustále žije pod tlakem výkonu odpovědnosti
 • (d) má výhodu kratších pracovních týdnů, které využívá při networkingu

Question 13

Question
Emocionální inteligence nám pomáhá efektivně řídit sebe a naše vztahy. Někdo, kdo má vysokou emoční inteligenci, bude mít schopnost ____________, schopnost přemýšlet ještě před tím než jedná a ovládnout potenciální rušivé emoce a činy.
Answer
 • (a) stanovit agendy
 • (b) ukázat motivaci
 • (c) sebeovládání
 • (d) jednat jako vůdce

Question 14

Question
Která z následujících odpovědností je nejvíce spojena s prací generálního ředitele (CEO) nebo generálního ředitele velké společnosti?
Answer
 • (a) propojení organizace s vnějším prostředím
 • (b) přezkoumávání ročních mzdových výdajů zaměstnanců
 • (c) sledování krátkodobého plnění cílů pracovních skupin
 • (d) vedení rozhovorů při přijímání nových zaměstnanců

Question 15

Question
Manažerský konzultant, který manažerům radí, aby pečlivě sledovali práci, školili pracovníky, aby byli efektivní, a propojovali plat s výkonem práce využívá nápady z ____________.
Answer
 • (a) vědeckého managementu
 • (b) kontingenčního myšlení
 • (c) prací Henriho Fayola
 • (d) Theorie Y

Question 16

Question
Hawthornské studie se staly důležitými v dějinách managementu, protože zvýšily povědomí o vlivu ____________ na produktivitu.
Answer
 • (a) organizačních struktur
 • (b) lidských faktorů
 • (c) podmínek fyzické práce
 • (d) platu a odměn

Question 17

Question
Kdyby Douglas McGregor slyšel učitelku, že si stěžuje, že její žáci jsou líní a nezodpovědní, řekl by, že tyto doměnky ____________.
Answer
 • (a) narušují ideály vědeckého managementu
 • (b) se příliš zaměřují na potřeby
 • (c) vytváří negativní sebenaplňující se proroctví
 • (d) ukazují na kontingenční myšlení

Question 18

Question
Jestliže manažer přiřadí Petra do oddělení vztahů se zákazníky, protože má silné sociální potřeby a Janu každý den velice chválí, protože má silné potřeby ega, tak předvádí ____________.
Answer
 • (a) systémové myšlení
 • (b) Theorii X
 • (c) kontingenční myšlení
 • (d) administrativní principy

Question 19

Question
Která z následujících vlastností je jednou z charakteristik Weberovy byrokracie?
Answer
 • (a) málo pravidel a postupů
 • (b) neosobnost
 • (c) povýšení na základě výsad, nikoli zásluh
 • (d) nejednoznačná hierarchie pravomocí

Question 20

Question
Která zásada uvádí, že osoba by měla v organizaci přijímat příkazy pouze od jednoho šéfa?
Answer
 • (a) skalární
 • (b) kontingenční
 • (c) Hawthornská
 • (d) jednotnosti velení

Question 21

Question
Jedním ze závěrů Hawthornské studie bylo, že ____________.
Answer
 • (a) studie pohybu by mohly zlepšit výkonnost
 • (b) skupiny mohou někdy omezit produktivitu svých členů
 • (c) lidé dobře reagují na peněžní odměny
 • (d) orgány dohledu by se měly vyhnout úzkým vztahům se svými podřízenými

Question 22

Question
Pokud by si organizace vedla špatně, co by s největší pravděpodobností poradil Henri Fayol jako způsob, jak věci zlepšit?
Answer
 • (a) naučit manažery lépe plánovat, organizovat, vést a kontrolovat
 • (b) poskytovat pracovníkům lepší technologie pro usnadnění jejich práce
 • (c) povyšovat pouze ty nejschopnější manažery
 • (d) najít způsob, jak zlepšit celkové řízení kvality (total quality management)

Question 23

Question
Pokud má zaměstnanec rodinu, splácí auto a je aktivní v místní neziskové organizaci, jak by mohl Argyris vysvětlit její špatný pracovní výkon?
Answer
 • (a) V práci s ním není zacházeno jako s dospělou osobou
 • (b) Manažeři používají předpoklady teorie Y
 • (c) Organizační subsystémy jsou neefektivní
 • (d) Nemá správné pracovní dovednosti

Question 24

Question
____________ management předpokládá, že lidé jsou komplexní, s široce měnícími se potřebami.
Answer
 • (a) Klasický
 • (b) Neoklasický
 • (c) Behaviorální
 • (d) Moderní

Question 25

Question
Konflikt mezi zralou dospělou osobností a rigidní organizací byl hlavním zájmem ____________.
Answer
 • (a) Argyrise
 • (b) Folletta
 • (c) Gantta
 • (d) Fullera

Question 26

Question
Nejvyšší úroveň v Maslowově hyerarchii je/jsou ____________.
Answer
 • (a) bezpečí
 • (b) úcta
 • (c) seberealizace
 • (d) fyziologické potřeby

Question 27

Question
Když se manažeři rozhodují na základě tvrdých faktů, říká se tomu ____________.
Answer
 • (a) neustálé zlepšování
 • (b) management založený na důkazech
 • (c) Teorie Y
 • (d) Taylorismus

Question 28

Question
Majitel firmy rozhodne o snížení pracovní síly o 10%, aby snížil náklady a mohl zachovat pracovní místa zbylým 90% zaměstnanců. Rozhodnutí by mohlo být odůvodněno jako etické pomocí _________ přístupu k morálnímu uvažování.
Answer
 • (a) utilitaristického
 • (b) individualistického
 • (c) spravedlivého
 • (d) morálního

Question 29

Question
Pokud manažer nedokáže u všech pracovníků prosadit politiku sankcí za pozdní příchody do práce - to znamená, že umožní některým zvýhodněným zaměstnancům dorazit pozdě bez trestu - by mohlo být považováno za porušení _________.
Answer
 • (a) morálního absolutismu
 • (b) osobních hodnot
 • (c) procesní spravedlnosti
 • (d) kulturního relativismu

Question 30

Question
Podle výzkumů zabývajících se etikou na pracovišti je/jsou pro zaměstnance při jejich práci _____________častým zdrojem tlaků, která vytvářejí etická dilemata.
Answer
 • (a) klesající firemní kultura
 • (b) dlouhá pracovní doba
 • (c) nízký plat
 • (d) požadavky nadřízených

Question 31

Question
Zaměstnanec, který v organizaci odhalí etické přestupky, se obvykle nazývá _________.
Answer
 • (a) whistleblower
 • (b) zastánce etiky
 • (c) ombudsman
 • (d) zainteresovaná osoba (stakeholder)

Question 32

Question
Dva zaměstnanci mluví na pracovišti o etice. Jan říká, že etická výchova a etické kodexy jsou bezcenné; Katka říká, že jsou jedinými způsoby, jak zajistit etické chování všech zaměstnanců. Kdo má pravdu a proč?
Answer
 • (a) Jan - nikdo se doopravdy nezajímá o etiku v práci.
 • (b) Katka – pouze daná organizace může ovlivnit etické chování.
 • (c) Ani Jan, ani Katka - školení a kodexy mohou podpořit, ale nikdy nemohou zaručit, etické chování.
 • (d) Ani Jan, ani Katka – pouze reálná hrozba trestu přiměje ostatní jednat eticky.

Question 33

Question
Který etický postoj byl kritizován jako zdroj „etického imperialismu“?
Answer
 • (a) individualismus
 • (b) absolutismus
 • (c) utilitarismus
 • (d) relativismus

Question 34

Question
Pokud manažer stráví spoustu času vysvětlováním podřízenému, proč nebyl povýšen a upřímně naslouchá jeho obavám, je to příklad pokusu jednat eticky podle _________ spravedlnosti.
Answer
 • (a) utilitární
 • (b) komutativní
 • (c) interakční
 • (d) univerzální

Question 35

Question
V Kohlbergově výzvě _________ úroveň morálního vývoje znamená, že od jedince lze očekávat, že bude jednat v souladu s vrstevníky, plnit povinnosti a dodržovat pravidla společenského chování.
Answer
 • (a) postkonvenční
 • (b) konvenční
 • (c) předkonvenční
 • (d) nekonvenční

Question 36

Question
V souvislosti s vazbou mezi špatným řízením a etickým chováním výzkum ukazuje, že _________.
Answer
 • (a) manažeři, kteří stanovili pro své podřízené nereálné cíle, mohou způsobit neetické chování
 • (b) většina oznamovatelů (whistleblowers) chce zvýšit plat
 • (c) pouze top manažeři skutečně slouží jako vzory etického chování
 • (d) dobrý etický kodex urovná jakékoliv případné nedostatky v řízení

Question 37

Question
Zástupce klasického pohledu na sociální odpovědnost podniků by s největší pravděpodobností souhlasil s kterým z následujících tvrzení?
Answer
 • (a) Společenská odpovědnost zlepšuje veřejný obraz o podnikání.
 • (b) Primární odpovědností podniků je maximalizovat zisky.
 • (c) Zodpovědným jednáním se podniky vyhýbají vládní regulaci.
 • (d) Podniky by si měly při podnikání vést dobře.

Question 38

Question
Takzvaná triple bottom line výkonnosti organizace by měla zahrnoval prvky finanční, sociální a _________.
Answer
 • (a) filantropické
 • (b) životního prostředí
 • (c) právní
 • (d) ekonomické

Question 39

Question
Amorální manažer _________.
Answer
 • (a) vždy jedná s přihlédnutím k etickým otázkám
 • (b) vědomě se chová neeticky
 • (c) využívá znalosti etiky pro své nemorální cíle
 • d) jedná neeticky, ale neúmyslně

Question 40

Question
Manažer, který je reaktivní a tvrdě pracuje na tom, aby přišel na příčinu problémů, které nastaly je popisován jako _____________.
Answer
 • (a) hledač problémů
 • (b) řešitel problémů
 • (c) racionální myslitel
 • (d) strategický opportunista

Question 41

Question
Problém je nesoulad mezi _____________ situací a požadovanou situací.
Answer
 • (a) neočekávanou
 • (b) rizikovou
 • (c) momentální
 • (d) nejistou

Question 42

Question
Prvním krokem v procesu rozhodování je _____________.
Answer
 • (a) vytvořit seznam alternativ
 • (b) vyhodnotit náklady a přínosy každé alternativy
 • (c) identifikovat a definovat problém
 • (d) provést etickou kontrolu

Question 43

Question
Náklady, přínosy, časové hledisko a _____________ patří mezi doporučená kritéria pro hodnocení možných postupů v rozhodovacím procesu.
Answer
 • (a) etičnost
 • (b) analýza minulých rozhodnutí
 • (c) dostupnost
 • (d) jednoduchost

Question 44

Question
Pokud manažer rozhodne o zvýšení něčí roční mzdy pouze na základě výše současného platu daného zaměstnance, je zde riziko, že rozhodnutí bude zkreslené z důvodu _____________.
Answer
 • (a) klamu přeživšího
 • (b) léčky hráče
 • (c) kotvení
 • (d) strategického oportunismu

Question 45

Question
Běžná chyba manažerů čelících krizovým situacím je _____________.
Answer
 • (a) snažit se získat příliš mnoho informací, než odpoví
 • (b) přílišné spoléhání na rozhodování ve skupině
 • (c) izolovat se, aby se sami rozhodli
 • (d) , že zapomenou použít svůj předem připravený scénář

Question 46

Question
Za jakých rozhodovacích okolností se manažer zabývá pravděpodobnostmi možných kroků a jejich důsledků?
Answer
 • (a) za rizika
 • (b) za jistoty
 • (c) za nejistoty
 • (d) za situace znalosti tvrdých faktů

Question 47

Question
Manažer, který se rozhodne nepřijmout nového zaměstnance, který právě ukončil studium na místní soukromé univerzitě, protože poslední zaměstnanec, který vystudoval tuto univerzitu měla nízkou výkonnost, se stává obětí zkreslení/chyby _____________.
Answer
 • (a) dostupnosti
 • (b) přeživšího
 • (c) kotvení
 • (d) reprezentativnosti

Question 48

Question
Která chyba při rozhodování je nejvíce spojena se starým výrazem: „Pokud neuspěješ, zkus to znovu“?
Answer
 • (a) klam přeživšího
 • (b) klam zvyšujícího se závazku
 • (c) klam potvrzení (confirmation bias)
 • (d) příliš pozdě na neúspěch (too late to fail)

Question 49

Question
Osobní kreativita zahrnuje tvořivé dovednosti, odborné znalosti a _____________.
Answer
 • (a) strategický oportunismus
 • (b) podporu řízení
 • (c) organizační kulturu
 • (d) úkolovou motivaci

Question 50

Question
Posledním krokem v rozhodovacím procesu je _____________.
Answer
 • (a) zvolit preferovanou alternativu
 • (b) vyhodnotit výsledky
 • (c) najít a definovat problém
 • (d) vytvářet alternativy

Question 51

Question
Do zásad brainstormingu nepatří___________.
Answer
 • (a) generování nápadů
 • (b) evaluace nápadů
 • (c) zapisování nápadů
 • (d) rozvíjení nápadů

Question 52

Question
Do zásad brainstormingu nepatří___________.
Answer
 • (a) zákaz evaluace
 • (b) generování zásad
 • (c) zapisování nápadů
 • (d) rozvíjení nápadů

Question 53

Question
Do zásad brainstormingu nepatří___________.
Answer
 • (a) generování nápadů
 • (b) pochvala dobrých nápadů
 • (c) zapisování nápadů
 • (d) rozvíjení nápadů

Question 54

Question
635 neobsahuje ___________.
Answer
 • (a) 5 minut
 • (b) 6 nápadů
 • (c) 6 lidí
 • (d) 3 nápady

Question 55

Question
635 neobsahuje ___________.
Answer
 • (a) 5 minut
 • (b) 5 lidí
 • (c) 6 lidí
 • (d) 3 nápady

Question 56

Question
635 neobsahuje ___________.
Answer
 • (a) 5 minut
 • (b) 6 minut
 • (c) 6 lidí
 • (d) 3 nápady

Question 57

Question
Plánování je nejlépe popsáno jako proces _________ a_________.
Answer
 • (a) rozvíjení budoucích předpokladů; jejich hodnocení
 • (b) měření výsledků; podnikání nápravných opatření
 • (c) měření minulých výkonů; cílení na budoucí výkon
 • (d) stanovování cílů; rozhodování o tom, jak je dosáhnout

Question 58

Question
Přínosy plánování by měly zahrnovat _________.
Answer
 • (a) lepší zacílení
 • (b) menší potřebu kontroly
 • (c) přesnější prognózy
 • (d) vyšší zisk

Question 59

Question
Prvním krokem v procesu plánování je _________.
Answer
 • (a) rozhodnout, jak se dostat k cíli
 • (b) definovat své cíle
 • (c) identifikovat možné budoucí scénáře
 • (d) jednat rychle, abychom nepřišli o příležitosti

Question 60

Question
_________ plánování identifikuje alternativní postupy k původnímu plánu, které budou spuštěny, pokud nastanou potíže s původním plánem.
Answer
 • (a) Benchmarkové (srovnávací)
 • b) Participační
 • (c) Kolektivní
 • (d) Kontingenční

Question 61

Question
Je-li manažer požádán, aby odůvodnil nový návrh rozpočtu vytvořený na základě předpokládaných činností a nikoliv jako úprava rozpočtu z minulého roku, představí _________.
Answer
 • (a) sestavování rozpočtu s nulovým základem
 • (b) strategické plánování
 • (c) provozní plánování
 • (d) kontingenční plánování

Question 62

Question
Je-li manažer požádán, aby odůvodnil nový návrh rozpočtu vytvořený na základě předpokládaných činností a nikoliv jako úprava rozpočtu z minulého roku, jedná se o příklad _________.
Answer
 • (a) sestavování rozpočtu s nulovým základem
 • (b) strategické plánování
 • (c) provozní plánování
 • (d) kontingenční plánování

Question 63

Question
Když manažeři v procesu plánování používají benchmarking, obvykle se pokoušejí _________.
Answer
 • (a) stanovit flexibilní rozpočty
 • (b) identifikovat osvědčené postupy používané jinými subjekty
 • (c) najít nejpřesnější dostupné prognózy
 • (d) používat pro plánování cílů odborníky

Question 64

Question
V hierarchii cílů mají plány na nižších úrovních působit jako _________ pro realizaci plánů na vyšší úrovni.
Answer
 • (a) prostředky
 • (b) cíle
 • (c) scénáře
 • (d) referenční hodnoty

Question 65

Question
Z pohledu time managementu, který manažer bude pravděpodobně nejlépe ovládat svůj čas? Ten kdo _________.
Answer
 • (a) se pokouší nikdy neříct „ne“ na požadavky ostatních
 • (b) nejprve pracuje na nejdůležitějších věcech
 • (c) okamžitě reaguje na telefonáty a e-maily
 • (d) má „dveře do kanceláře vždy otevřené“

Question 66

Question
Z pohledu time managementu, který manažer bude pravděpodobně nejlépe ovládat svůj čas? Ten kdo _________.
Answer
 • (a) nejprve pracuje na urgentních věcech
 • (b) si vytyčí priority
 • (c) nejprve pracuje na e-mailech, aby byl v obraze
 • (d) nejprve pracuje s nejnovějšími informacemi

Question 67

Question
Z pohledu managementu plánování času, který manažer bude pravděpodobně nejlépe ovládat svůj čas? Ten kdo _________.
Answer
 • (a) se pokouší nikdy neříct „ne“ na požadavky ostatních
 • (b) nejprve pracuje na nejdůležitějších věcech
 • (c) okamžitě reaguje na telefonáty a e-maily
 • (d) má „dveře do kanceláře vždy otevřené“

Question 68

Question
Které z následujících charakteristik by při plánování měly mít cíle a úkoly?
Answer
 • (a) Tak snadné, aby při jejich plnění nikdo nepohořel
 • (b) Realistické, kterých je možno dosáhnout, i když stále náročné
 • (c) Otevřené, bez jasného cíle
 • (d) Bez stanoveného harmonogramu nebo termínů, ale s jasně stanoveným cílem

Question 69

Question
Proces plánování není dokončen, dokud _________.
Answer
 • (a) nebyly identifikovány budoucí podmínky pro splnění cílů
 • (b) nebyly stanoveny pružné cíle
 • (c) plány nejsou implementovány a výsledky vyhodnoceny
 • (d) rozpočty vynakládají na plány prostředky

Question 70

Question
Jakmile jsou stanoveny cíle a normy, jaký další krok v kontrolním procesu nastane?
Answer
 • (a) Změřit výsledky
 • (b) Podniknout nápravná opatření
 • (c) Porovnat výsledky s cíli
 • (d) Upravit normy tak, aby odpovídaly okolnostem

Question 71

Question
Jakmile jsou stanoveny cíle a normy, jaký další krok v kontrolním procesu nastane?
Answer
 • (a) Změřit výsledky
 • (b) Podniknout nápravná opatření
 • (c) Porovnat výsledky s cíli
 • (d) Upravit normy tak, aby odpovídaly okolnostem

Question 72

Question
Když se výrobce automobilů snaží pro výrobu nakupovat pouze ty nejkvalitnější součástky, je to příklad snahy o zajištění vysokého výkonu pomocí ____________ kontroly.
Answer
 • (a) průběžné
 • (b) statistické
 • (c) inventární
 • (d) předběžné

Question 73

Question
Řízení pomocí výjimek znamená ____________.
Answer
 • (a) řízení pouze v případě potřeby
 • (b) zaměření pozornosti tam, kde je potřeba jednat nejvyšší
 • (c) změna normy v průběhu činnosti
 • (d) řízení jen v situacích, kdy se běžně řídit organizace nemá

Question 74

Question
Program celkového řízení kvality je nejvíce spojován s ____________.
Answer
 • (a) CQM
 • (b) neustálým zlepšováním
 • (c) návratností vlastního kapitálu
 • (d) analýzou bodu zvratu

Question 75

Question
Diagram ____________ graficky zobrazuje plánování úkolů potřebných k dokončení projektu.
Answer
 • (a) výjimky (Exception diagram, ED)
 • (b) Taylora (Taylorův diagram)
 • (c) Gantta (Ganttův diagram)
 • (d) následné akce (Diagram následné akce; NAD)

Question 76

Question
Když je MBO (řízení podle cílů) prováděno správně, kdo vytváří hodnocení výkonů člena týmu?
Answer
 • (a) člen týmu
 • (b) vedoucí týmu
 • (c) jak člen týmu, tak vedoucí týmu
 • (d) vedoucí týmu, člen týmu a konzultant (může být interní i externí)

Question 77

Question
Dobrý výkonnostní cíl je napsán tak, aby ____________.
Answer
 • (a) měl flexibilní harmonogram
 • (b) byl obecný a nebyl příliš konkrétní
 • (c) ho nebylo možné dosáhnout – podporuje motivaci členů týmu
 • (d) ho bylo možné snadno měřit

Question 78

Question
Manažer neplní koncepci MBO (řízení podle cílů), pokud ____________.
Answer
 • (a) podřízeným stanoví výkonnostní cíle
 • (b) zůstává v kontaktu a snaží se podporovat podřízené v jejich práci
 • (c) společně s podřízenými přezkoumává výsledky výkonnosti
 • (d) vede písemný záznam o výkonnostních cílech podřízených

Question 79

Question
Pokud si vrcholový management organizace stanoví cíl, že v následujících šesti měsících při najímání nových zaměstnanců o 15% zvýší počet žen a zástupců menšin, jedná se z pohledu kontroly o příklad ____________.
Answer
 • (a) vstupního standardu
 • (b) výstupního standardu
 • (c) řízení založeného na výjimkách
 • (d) souběžného standardu

Question 80

Question
Když vedoucí pracovník pracující poblíž podřízeného v případě chyby opraví, jedná se o příklad ____________ kontroly.
Answer
 • (a) následné
 • (b) vnější
 • (c) souběžné
 • (d) předběžné

Question 81

Question
V rámci metody CPM / PERT pojem „CPM“ znamená ____________.
Answer
 • (a) metoda kritické cesty
 • (b) management kontrolovaného plánování
 • (c) mapa kontrolního plánu
 • (d) aktuální plánovací matice

Question 82

Question
Když jeden člen týmu radí jinému členovi týmu, že „jeho chování překračuje hranici slušného chování na pracovišti,“ vykonává formu ________ kontroly nad nevhodným chováním ostatních
Answer
 • (a) klanové
 • (b) tržní
 • (c) interní
 • (d) předběžné

Question 83

Question
Kterou z otázek je nejlepší si pokládat, pokud zahajujeme proces strategického řízení?
Answer
 • (a) "Co je naše poslání?"
 • (b) "Jak dobře si v současné době vedeme?"
 • (c) "Jak se můžeme dostat tam, kde chceme být?"
 • (d) “Proč si nevedeme lépe?”

Question 84

Question
Schopnost firmy neustále překonávat svou konkurenci se nazývá____________.
Answer
 • (a) vertikální integrace
 • (b) konkurenční výhoda
 • (c) strategický záměr
 • (d) základní kompetence

Question 85

Question
____________ v BCG matici by měl/a na trhu s nízkým růstem vysoký podíl na trhu
Answer
 • (a) Pes
 • (b) Dojná kráva
 • (c) Otazník
 • (d) Hvězda

Question 86

Question
V Porterově modelu pěti sil, která z následujících podmínek je z pohledu atraktivity odvětví nejzajímavější?
Answer
 • (a) mnoho konkurentů
 • (b) mnoho substitutů
 • (c) nízká vyjednávací síla dodavatelů
 • (d) málo vstupních překážek

Question 87

Question
Pokud by vrcholový management společnosti Google oznámil, že firma bude kupovat Federal Express, znamenalo by to růstovou strategii ____________.
Answer
 • (a) diverzifikace
 • (b) koncentrace
 • (c) horizontální integrace
 • (d) vertikální integrace

Question 88

Question
Aliance, které spojují firmy v oblasti řízení dodavatelského řetězce, jsou příkladem toho, jak se podniky snaží používat strategie ____________.
Answer
 • (a) B2C
 • (b) růstu
 • (c) spolupráce
 • (d) koncentrace

Question 89

Question
Když Coke a Pepsi utratí miliony za reklamy, které se snaží přesvědčit zákazníky, že jejich produkty jsou jedinečné, sledují strategii ____________.
Answer
 • (a) obráceného benchmarkingu (reverse benchmarking)
 • (b) koncentrace
 • (c) diverzifikace
 • (d) diferenciace

Question 90

Question
____________ jsou speciální silné stránky, které organizace má nebo dělá výjimečně dobře a které jí pomáhají překonat konkurenty.
Answer
 • (a) Klíčové kompetence
 • (b) Strategie
 • (c) Aliance
 • (d) Provozní cíle

Question 91

Question
Dvě otázky, které Porter pokládá, aby určil správnou konkurenční strategii pro podnik nebo produktovou řadu, jsou: 1 – Jaký je rozsah trhu? 2 –____________?
Answer
 • (a) Jaký je podíl na trhu
 • (b) Jaký je zdroj konkurenčních výhod
 • (c) Jaké jsou klíčové kompetence
 • (d) Jaká je atraktivita průmyslu

Question 92

Question
Co je příkladem strategie spolupráce?
Answer
 • (a) omezování
 • (b) strategické spojenectví
 • (c) konkurs
 • (d) vertikální integrace

Question 93

Question
Hlavním účelem organizování, jako řídící funkce, je ____________.
Answer
 • (a) ujistit se, že výsledky se shodují s plány
 • (b) zajistit osoby a zdroje, aby mohla být práce vykonána
 • (c) vytvořit nadšení pro danou práci
 • (d) propojit strategie s operačními plány

Question 94

Question
Organizační schéma je nejužitečnější pro ____________.
Answer
 • (a) mapování neformálních struktur
 • (b) odstranění efektu funkčního sila
 • (c) zobrazení stanovených vztahů podřízenosti
 • (d) popis stínové organizace

Question 95

Question
Fámy a odpor vůči změnám jsou potenciální nevýhody často spojené s ____________.
Answer
 • (a) virtuálními organizacemi
 • (b) neformálními strukturami
 • (c) efektem funkčního sila
 • (d) týmy s různými funkcemi

Question 96

Question
Když organizační schéma ukazuje, že ředitelé pro marketing, finance, výrobu a nákup reportují generálnímu řediteli, management používá ____________ strukturu.
Answer
 • a) funkční
 • (b) maticovou
 • c) síťovou
 • d) produktovou

Question 97

Question
Systém reportování dvěma vedoucím je potenciálním zdrojem problémů a jedním z klíčových aspektů ____________ struktur.
Answer
 • a) funkčních
 • (b) maticových
 • c) síťových
 • d) produktových

Question 98

Question
Výrobní podnik s funkční strukturou nedávno získal dva další podniky s velmi odlišnými produktovými řadami. Generální ředitel zvažuje zavedení ____________ struktury, aby bylo možné se lépe zaměřit na jedinečné potřeby každé dané oblasti produktů.
Answer
 • (a) virtuální
 • (b) týmové
 • (c) divizní
 • (d) síťové

Question 99

Question
Organizace, která používá ____________ strukturu by měla očekávat, že více problémů bude řešeno na nižších úrovních a že top manažeři budou mít více času na to, aby se zapojili do strategického uvažování.
Answer
 • (a) virtuální
 • (b) maticovou
 • (c) funkční
 • (d) produktovou

Question 100

Question
Problémy efektu funkčních sil nastávají, když lidé v různých funkcích ____________.
Answer
 • a) mezi sebou nekomunikují
 • (b) se snaží vzájemně si pomáhat se zákazníky
 • c) tráví příliš mnoho času koordinací rozhodnutí
 • d) se zaměřují spíše na produkty než na funkce

Question 101

Question
Organizace, která zaměstnává na plný úvazek jen několik „klíčových“ nebo nezbytných zaměstnanců a outsourcují zbytek, vykazuje známky použití ____________ struktury.
Answer
 • a) funkční
 • b) divizní
 • c) síťové
 • d) týmové

Question 102

Question
Která organizace by byla vhodná pro dynamické a měnící se vnější prostředí?
Answer
 • a) vertikální
 • b) centralizovaná
 • c) organická
 • d) mechanistická

Question 103

Question
Pracovníci, kteří následují komprimovaný rozvrh pracovního týdne, nejčastěji pracují 40 hodin ____________.
Answer
 • a) ve 3 ½ dnech
 • b) ve 4 dnech
 • c) v 5 dnech
 • d) v rámci pružného harmonogramu

Question 104

Question
Příběhy popisující minulé úspěchy organizace a hrdiny, jako jsou zakladatelé společnosti, jsou součástí toho, co se nazývá __________ kultura.
Answer
 • (a) pozorovatelná
 • (b) neoficiální
 • (c) funkční
 • (d) vnitřní

Question 105

Question
Plánované a spontánní obřady a oslavy pracovních úspěchů ilustrují, jak používání __________ pomáhá budovat silnou firemní kulturu.
Answer
 • (a) odměn
 • (b) struktur
 • (c) obřadů a rituálů
 • (d) základních hodnot

Question 106

Question
Organizace se silnou kulturou má s největší pravděpodobností __________.
Answer
 • (a) těsnou, byrokratickou strukturu
 • (b) uvolněnou, flexibilní podobu
 • (c) malý počet zaměstnanců
 • (d) jasně dané poslání

Question 107

Question
Poctivost, společenská odpovědnost a služby zákazníkům jsou příklady __________, které se mohou stát základem kultury organizace.
Answer
 • a) obřadů a rituálů
 • b) hodnot
 • c) subsystémů
 • d) myšlenek

Question 108

Question
Inovace výrobků vytvářejí nové zboží nebo služby pro zákazníky, zatímco inovace __________ vytvářejí nové způsoby, jak v organizaci věci dělat.
Answer
 • a) obsahu
 • b) procesu
 • c) kvality
 • d) úkolů

Question 109

Question
Elektronická čtečka Kindle od Amazonu a iPad od Applu jsou příklady __________.
Answer
 • a) inovací obchodního modelu
 • b) společenských inovací
 • c) inovací výrobku
 • d) inovací procesu

Question 110

Question
Sledování filmů pomocí předplacené služby (Netflix) a příjmy z inzerce z internetových vyhledávačů (Google) jsou příklady __________.
Answer
 • a) inovací obchodního modelu
 • b) společenských inovací
 • c) inovací výrobku
 • d) inovací procesu

Question 111

Question
Zelená inovace je nejvíce spojena s konceptem __________.
Answer
 • a) pozorovatelné kultury
 • b) základní kultury
 • c) udržitelnosti
 • d) skunkworks

Question 112

Question
Inovační proces není v organizaci opravdu úspěšný, dokud není nová myšlenka __________.
Answer
 • a) testována jako prototyp
 • b) prokázána jako finančně proveditelná
 • c) zavedena do praxe
 • d) objevena nebo vynalezena

Question 113

Question
Základní úlohou skunkworks je __________.
Answer
 • a) přidat inovačnímu procesu další byrokratickou strukturu
 • b) poskytovat volný prostor, kde lidé společně pracují na dosažení inovací
 • c) zajistit, aby se každá inovace uskutečňovala podle předem stanovených plánů
 • d) poskytnout lidem volný čas v zaměstnání, aby byli kreativní

Question 114

Question
__________ má za následek velkou změnu směru organizace, zatímco __________ provádí drobné úpravy současných způsobů, jak věci dělat.
Answer
 • (a) Změna lámání rámce (frame breaking change); radikální
 • (b) Změna ohybu rámce (frame bending change); přírůstková
 • (c) Transformační změna; lámání rámce (frame breaking change)
 • (d) Transformační změna; přírůstková

Question 115

Question
Aby manažer, který používá strategii nátlaku, docílil plánované změny, se s největší pravděpodobností spoléhá na sílu __________ .
Answer
 • a) odborné znalosti
 • b) odkazu
 • c) legitimity
 • d) informace

Question 116

Question
Nejvíce participativní z plánovaných strategií změny je __________.
Answer
 • a) vyjednávání a dohoda
 • b) racionální přesvědčování
 • c) sdílená pravomoc
 • d) vzdělávání a komunikace

Question 117

Question
Když se lídr změny pokusí vypořádat s odporem tím, že se snaží tajně ovlivnit ostatní, vypouští pouze selektivní informace a/nebo strukturuje události ve prospěch požadované změny, je to příklad __________.
Answer
 • a) racionálního přesvědčování
 • b) manipulace a kooptace
 • c) vyjednávání
 • d) usnadnění

Question 118

Question
Řízení lidských zdrojů je proces ____________, rozvíjení a udržování vysoce kvalitní pracovní síly.
Answer
 • (a) přilákání
 • (b) kompenzace
 • (c) posouzení
 • (d) výběru

Question 119

Question
____________ je kritérium, jehož ověření mohou organizace zákonně odůvodnit při hledání uchazečů o do běžného zaměstnání.
Answer
 • (a) Fyzická zdatnost uchazeče
 • (b) Pracovní kvalifikace
 • (c) Reálný náhled pracovní pozice
 • (d) Věk

Question 120

Question
Přijímací pohovor, který u stejné osoby přinese v průběhu času rozdílné výsledky, postrádá ____________.
Answer
 • (a) platnost
 • (b) spolehlivost
 • (c) realismus
 • (d) behaviorální kotvy

Question 121

Question
Přístup „Assessment centrum“ k výběru zaměstnanců se při hodnocení pracovních schopností kandidáta do značné míry opírá o ____________.
Answer
 • a) testy inteligence (IQ) a emoční inteligence (EQ)
 • b) simulace a zážitková cvičení
 • c) 360 ° zpětnou vazbu
 • d) formální rozhovory s účastníky

Question 122

Question
V právním kontextu řízení lidských zdrojů, na kterou z následujících otázek je s největší pravděpodobností pro tazatele bezpečné se uchazeče o zaměstnání zeptat během telefonického rozhovoru?
Answer
 • (a) Jste těhotná nebo plánujete brzy založit rodinu?
 • (b) Jaké máte dovednosti, které by vám pomohly tuto práci dělat opravdu dobře?
 • (c) Budete moci pracovat nejméně deset let před odchodem do důchodu?
 • (d) Získáváte finanční podporu od manžela / manželky nebo partnera, který je také výdělečně činný?

Question 123

Question
Socializace nově příchozích probíhá během ____________ kroku personálního procesu.
Answer
 • a) zaškolovacího
 • b) náborového
 • c) výběrového
 • d) konkurzního

Question 124

Question
Která fráze je nejvíce konzistentní s náborářem, který zájemci o zaměstnání předkládá realistický náhled na danou pozici?
Answer
 • (a) „V této práci nejsou žádné nevýhody.“
 • (b) „Žádná organizace není tak dobrá jako tato.“
 • (c) „Tady neexistují žádná negativa. “
 • (d) „Dovolte mi, abych vám řekl, co se vám na práci nemusí líbit.“

Question 125

Question
____________ účel hodnocení výkonu je řešen, když manažer popisuje možnosti školení, které by mohly zaměstnanci pomoci zlepšit budoucí výkonnost.
Answer
 • a) Rozvojový
 • b) Hodnotící
 • c) Rozhodovací
 • d) Právní

Question 126

Question
Pokud vedoucí týmu musí vyhodnotit 10% členů týmu jako „nejlepších“, 80% jako „dobrých“ a 10% jako „nepřijatelných“, je to příklad ____________ k hodnocení výkonnosti.
Answer
 • a) názorného přístupu
 • b) přístupu kritického průměrování
 • c) přístupu ratingové stupnice zakotvené v chování
 • d) přístupu nucené distribuce

Question 127

Question
Pokud vedoucí týmu musí vyhodnotit 10% členů týmu jako „nejlepších“, 80% jako „dobrých“ a 10% jako „nepřijatelných“, je to příklad ____________ k hodnocení výkonnosti.
Answer
 • a) názorného přístupu
 • b) přístupu kritického incidentu
 • c) přístupu ratingové stupnice zakotvené v chování
 • d) přístupu nucené distribuce

Question 128

Question
Když se zástupci managementu a odborového svazu setkávají a vyjednávají podmínky nové pracovní smlouvy, tento proces se nazývá ____________.
Answer
 • a) bojkotování
 • b) kolektivní vyjednávání
 • c) stávkování
 • d) vyjednávání o mzdách

Question 129

Question
Když manažer řekne: “Protože jsem šéf, musíš udělat co řeknu”, o jakou mocenskou záležitost se jedná?
Answer
 • (a) trestající
 • (b) legitimní
 • (c) morální
 • (d) autoritářskou

Question 130

Question
Osobní rysy, které jsou nyní pro manažerský úspěch považovány za důležité, zahrnují ____________.
Answer
 • (a) sebevědomí
 • (b) pohlaví
 • (c) věk
 • (d) osobnost

Question 131

Question
Ve Fiedlerově kontingenčním modelu jsou vysoce příznivé i vysoce nepříznivé situace nejlépe řešeny ____________ motivovaným stylem vedení.
Answer
 • a) úkolem
 • b) vizí
 • c) etikou
 • d) vztahem

Question 132

Question
Který teoretik vedení tvrdí, že styl vedení je silně zakotven v osobnosti, a proto je velmi těžké jej změnit?
Answer
 • (a) Daniel Goleman
 • (b) Peter Drucker
 • (c) Fred Fiedler
 • (d) Robert House

Question 133

Question
Vize, charisma, integrita a symbolika jsou všechno atributy typicky spojené s ____________ .
Answer
 • a) vůdci orientovanými na lidi
 • b) demokratickými leadery
 • c) transformačními leadery
 • d) transakčními leadery

Question 134

Question
Pokud jde o chování leaderů, někdo, kdo se zaměřuje na velmi dobrou práci při plánování pracovních úkolů, stanovování výkonnostních standardů a monitorování výsledků, by byl označen jako ____________.
Answer
 • a) zaměřený na úkoly
 • b) orientovaný na službu
 • c) zaměřený na dosažení úspěchu
 • d) transformační

Question 135

Question
Na základě diskuse o genderu a vedení se ukázalo, že někteří vnímají, že ženy mají tendenci využívat ____________, což je styl, který se zdá být v souladu s vývojem na novém pracovišti.
Answer
 • a) interaktivní vedení
 • b) poziční moc
 • c) velení a kontrolu
 • d) transakční vedení

Question 136

Question
V Houseově teorii cesty a cíle by styl vedení leadera, který pro ostatní stanoví náročné cíle, by označen jako____________.
Answer
 • a) autokratický
 • b) zaměřený na úspěch
 • c) transformační
 • d) direktivní

Question 137

Question
Někdo, kdo má jasný smysl pro budoucnost a předává informace o krocích potřebných k tomu, aby se k ní dostal, je považován za ____________.
Answer
 • a) leadera zaměřeného na úkoly
 • b) leadera orientovaného na lidi
 • c) transakčního leadera
 • d) leadera – vizionáře

Question 138

Question
Manažerská moc = ____________ × ____________ .
Answer
 • (a) moc odměny; moc trestu
 • (b) moc odměny; moc odborníka
 • (c) legitimní moc; poziční moc
 • (d) poziční moc; osobní moc

Question 139

Question
Styl vedení vůdce, jehož činy indikují postoj „dělejte, jak chcete a neobtěžujte mě“, by byl označen jako ____________.
Answer
 • a) autokratický
 • b) „country club“
 • c) demokratický
 • d) „laissez-faire“

Question 140

Question
Kritická proměnná pro nepředvídané události v situačním modelu vedení Hersey a Blancharda je ____________.
Answer
 • a) zralost následovníka
 • b) LPC
 • c) struktura úkolu
 • d) emoční inteligence

Question 141

Question
Mezi osobnostními rysy Big five, pojem ____________ označuje někoho, kdo má tendenci být zodpovědný, spolehlivý a při plnění úkolů pečlivý.
Answer
 • (a) autoritářský
 • (b) příjemný
 • (c) svědomitý
 • (d) citově stabilní

Question 142

Question
Osoba s ____________ osobností, která se snaží ovlivnit druhé, aby dosáhla svých osobních cílů, preferuje jednat bez emocí a manipulativně.
Answer
 • (a) extrovertní
 • (b) citově založenou
 • (c) sebeovládající
 • (d) machiavellistickou

Question 143

Question
Jak se očekává, že bude jednat osoba s autoritativní osobností?
Answer
 • (a) Se silnou tendencí řídit se příkazy
 • (b) Napadat autoritu ostatních
 • (c) Pokoušet se snížit rozdíly v postavení
 • (d) Vždy flexibilně v osobním chování

Question 144

Question
Nová vedoucí týmu, která navrhuje pracovní místa převážně pro osoby ve svém pracovním týmu „protože bych raději pracovala novým způsobem než starým“, se dopouští percepční chyby známé jako ____________.
Answer
 • a) haló efekt
 • b) stereotypizace
 • c) řízení vytváření dojmů
 • d) projektování

Question 145

Question
Pokud manažer dovolí, aby jedna charakteristika osoby - řekněme, příjemná osobnost - ovlivnila celkové hodnocení výkonu daného jednotlivce, manažer podléhá percepčnímu zkreslení známému jako ____________.
Answer
 • a) haló efekt
 • b) řízení vytváření dojmů
 • c) stereotypizace
 • d) projektování

Question 146

Question
____________ je forma chyby přiřazení, která zahrnuje obviňování prostředí z problémů, které jsme sami způsobili.
Answer
 • a) Zkreslení sloužící sobě (self-serving bias)
 • b) Základní atribuční chyba (fundamental attribution error)
 • c) Projektování
 • d) Sebemonitorování (self-monitoring)

Question 147

Question
____________ je forma atribuční chyby, která zahrnuje obviňování druhých z problémů, které sami možná nezpůsobili.
Answer
 • a) Zkreslení sloužící sobě (self-serving bias)
 • b) Základní atribuční chyba (fundamental attribution error)
 • c) Projektování
 • d) Sebemonitorování

Question 148

Question
____________ složka postoje je to, co ukazuje na víru člověka v něco, zatímco ____________ složka označuje konkrétní pozitivní nebo negativní pocit o dané věci.
Answer
 • a) kognitivní; afektivní
 • b) emocionální; afektivní
 • c) kognitivní; atribuční
 • d) behaviorální; atribuční

Question 149

Question
Termín pro nepříjemné pocity, které se objeví, když se změní něčí chování, a to není v souladu s dříve vyjádřeným postojem, je ____________.
Answer
 • a) odcizení
 • b) kognitivní disonance
 • c) pracovní nespokojenost
 • d) syndrom vyhoření

Question 150

Question
Míra pracovní spokojenosti je z výzkumů potvrzena jako silný prediktor ____________.
Answer
 • a) pracovního výkonu
 • b) syndromu vyhoření
 • c) svědomitosti
 • d) absentérství

Question 151

Question
____________ představuje spíše intenzivní, ale krátkodobý pocit o osobě nebo situaci, zatímco ____________ popisuje obecnější pozitivní nebo negativní stav mysli.
Answer
 • a) Stresor; nejednoznačnost rolí
 • b) Vnější těžiště kontroly; vnitřní těžiště kontroly
 • c) Zkreslení sloužící sobě; haló efekt
 • d) Emoce; nálada

Question 152

Question
Které prohlášení o vztahu spokojenosti a pracovního výkonu je na základě výzkumu nejpřesnější?
Answer
 • (a) Spokojený zaměstnanec bude i produktivní zaměstnanec.
 • (b) Produktivní zaměstnanec bude spokojený zaměstnanec.
 • (c) Produktivní zaměstnanec, dobře odměněný za výkon, bude i spokojený zaměstnanec.
 • (d) Neexistuje žádný vztah mezi spokojeností a produktivitou v práci.

Question 153

Question
Maslowův vývojový princip je završen na úrovni potřeby ____________ .
Answer
 • (a) růstu
 • (b) seberealizace
 • (c) dosažení
 • (d) sebeúcty

Question 154

Question
Nižší úrovně Maslowovy pyramidy odpovídají potřebám ____________ v teorii ERG.
Answer
 • (a) růstu
 • (b) příslušnosti
 • (c) existence
 • (d) dosažení

Question 155

Question
Zaměstnanec s vysokou mírou ____________ moci se podle McClellandovy theorie snaží použít moc pro dobro organizace.
Answer
 • (a) poziční
 • (b) odborné
 • (c) osobní
 • (d) společenské

Question 156

Question
Která z následujících možností je správná?
Answer
 • a) McClelland – ERG teorie
 • b) Skinner – teorie zesílení
 • c) Vroom – teorie spravedlnosti (ekvity)
 • d) Locke – teorie očekávání

Question 157

Question
Když člen týmu projeví dle Maslowovy pyramidy silné potřeby ega, měl by vedoucí týmu najít způsoby, jak propojit práci této osoby ____________.
Answer
 • a) s odměnou vázanou na výkon týmu
 • b) s individuální chválou a uznáním
 • c) se sociální interakcí s ostatními členy týmu
 • d) se zpochybněním individuálních výkonnostních cílů

Question 158

Question
Když má někdo vysoké pozitivní „očekávání“, v motivační teorii očekávání to znamená, že daná osoba ____________.
Answer
 • a) věří, že může dosáhnout očekáváné výkonosti
 • b) si vysoce cení odměn, které jsou nabízeny
 • c) vidí vztah mezi výkonem a odměnou
 • d) věří, že odměny jsou spravedlivé

Question 159

Question
Zákon ____________ stanoví, že chování, po kterém následuje pozitivní důsledek, bude pravděpodobně opakováno, zatímco chování, po kterém následuje nežádoucí důsledek, se pravděpodobně opakovat nebude.
Answer
 • a) zesílení
 • b) nepředvídaných událostí
 • c) stanovení cílů
 • d) dopadů

Question 160

Question
Předpokladem teorie zesílení je:
Answer
 • a) chování je navázáno na prostředí
 • b) motivace vychází z pozitivního očekávání
 • c) potřeby vyššího řádu stimulují tvrdou práci
 • d) odměny považované za neférové jsou demotivátory

Question 161

Question
Tomáš a Markéta jsou vysoce motivovaní zaměstnanci. S vědomím toho mohu očekávat, že budou ____________.
Answer
 • a) tvrdě pracovat
 • b) vysoce výkonní
 • c) vysoce spokojení
 • d) vysoce nespokojení

Question 162

Question
____________ se objevuje, když skupina lidí může dosáhnout více než její členové, kdyby pracovali jednotlivě.
Answer
 • (a) Rozdělení rolí
 • (b) Vzájemná shoda
 • (c) Životaschopnost týmu
 • (d) Synergie

Question 163

Question
Jednou z doporučených strategií pro jednání se členem skupiny, který se poflakuje je ____________.
Answer
 • (a) předefinovat úkoly, aby se příspěvky jednotlivců staly viditelnějšími.
 • (b) požádat jiného člena týmu, aby ho povzbuzoval. Tak lze dosáhnout vyššího zapojení následkem peer effektu
 • (c) dát mu extra odměnu s předpokladem, že se bude cítit vinen a zlepší svůj přístup.
 • (d) nechat být. Čas se o něj dříve nebo později postará.

Question 164

Question
Základní pravidlo týmové dynamiky by mohlo být stanoveno tímto způsobem: Čím větší ____________ v týmu, tím větší shoda ohledně pravidel.
Answer
 • a) členská rozmanitost
 • b) soudržnost
 • c) jasnost úkolu
 • d) soutěživost mezi členy

Question 165

Question
Členové týmu jsou v rámci týmového rozvoje více motivovaní a lépe schopni řešit konflikty během fáze ____________ .
Answer
 • a) formování
 • b) normování
 • c) optimálního výkonu
 • d) ukončení činnosti

Question 166

Question
Tým provádějící velmi kreativní a nestrukturované úkoly s největší pravděpodobností uspěje pomocí ____________.
Answer
 • a) decentralizované komunikační sítě
 • b) rozhodnutí podle pravidla většiny
 • c) rozhodnutí podle pravidla menšiny
 • d) spíše úkolových než udržovacích činností

Question 167

Question
Jedním ze způsobů, jak může manažer vytvořit pozitivní normy v rámci budování týmu, je __________.
Answer
 • a) jednat jako pozitivní vzor
 • b) zvětšit velikost skupiny
 • c) zavést groupthink (skupinové myšlení)
 • d) izolovat tým na dobu formování týmu

Question 168

Question
Nejlepší způsob, jak se pokusit zvýšit soudržnost týmu, je ____________.
Answer
 • a) zahájit soutěž s jinými týmy
 • b) přidat více členů
 • c) snížit izolaci od jiných skupin
 • d) zvýšit rozmanitost členů

Question 169

Question
____________ je rozhodnutí, ve kterém se všichni členové na začátku diskuse shodnou na dalším postupu.
Answer
 • a) konsensus
 • b) jednomyslné rozhodnutí
 • c) kompromis
 • d) synergické rozhodnutí

Question 170

Question
____________ je rozhodnutí, ve kterém se všichni členové shodnou na dalším postupu a jsou s rozhodnutím spokojení (přesvědčeni například dobrou argumentací)
Answer
 • a) konsensus
 • b) jednomyslné rozhodnutí
 • c) kompromis
 • d) synergické rozhodnutí

Question 171

Question
____________ je rozhodnutí, ve kterém se všichni členové shodnou na dalším postupu za účelem dosažení shody, i když nejsou spokojeni se samotným výsledkem.
Answer
 • a) konsensus
 • b) jednomyslné rozhodnutí
 • c) kompromis
 • d) synergické rozhodnutí

Question 172

Question
Groupthink (skupinové myšlení) se nejčastěji vyskytuje v týmech, které jsou ____________.
Answer
 • a) velké
 • b) různorodé
 • c) vysoce výkonné
 • d) vysoce soudržné

Question 173

Question
Když lidé v konfliktní situaci velmi spolupracují, ale nejsou příliš asertivní, je pravděpodobné, že budou používat který styl řízení konfliktů?
Answer
 • a) vyhýbání se
 • b) autoritativní
 • c) urovnávání neshod
 • d) spolupráce

Question 174

Question
Interpersonální styl řízení konfliktů s největším potenciálem pro skutečné řešení konfliktů je ____________.
Answer
 • a) kompromis
 • b) soutěž
 • c) vyhýbání se
 • d) spolupráce

Question 175

Question
Kdo je v komunikačním procesu zodpovědný za kódování zprávy?
Answer
 • (a) odesílatel
 • (b) příjemce
 • (c) pozorovatel
 • (d) poradce

Question 176

Question
Záležitosti "úcty" a "integrity" jsou při komunikaci spojeny s ____________.
Answer
 • (a) poznámkami
 • (b) filtrováním
 • (c) důvěryhodností
 • (d) etnocentrismem

Question 177

Question
Který z příkladů nejlépe vystihuje vedoucího, který používá spíše popisnou než hodnotící zpětnou vazbu?
Answer
 • (a) Jste flákač.
 • (b) Jste nezodpovědný zaměstnanec, který chodí opakovaně pozdě do práce.
 • (c) Svým přístupem k pracovní době způsobujete týmu problémy.
 • (d) Tento měsíc jste již třikrát přišel pozdě do práce.

Question 178

Question
Při interakci s rozzlobeným spolupracovníkem, který si stěžuje na pracovní problém, by se manažer zkušený v aktivním naslouchání pravděpodobně pokusil ____________.
Answer
 • a) navrhnout, aby se konverzace konala později, až se spolupracovník uklidní
 • b) poukázal na to, že konverzace by se měla lépe konat na jiném místě (např. více nebo méně formálním)
 • c) vyjádřit nespokojenost v souladu se stížností spolupracovníka – synergický efekt způsobí deeskalaci napětí
 • d) přeformulovat stížnost spolupracovníka za účelem povzbudit ho, aby řekl více

Question 179

Question
Pokud je zamýšlený význam odesílatele a interpretovaný význam příjemce stejný, komunikace je ____________.
Answer
 • a) účinná
 • b) přesvědčivá
 • c) pasivní
 • d) výkonná

Question 180

Question
Jak může manažer vybudovat důvěryhodnost/kredibilitu pro přesvědčivou komunikaci?
Answer
 • (a) Zajistí, aby odměny za splnění požadavků byly jasné.
 • (b) Zajistí, aby pokuty za nedodržení požadavků byly jasné.
 • (c) Ujistí se, že každý ví, kdo je šéf.
 • (d) Zajistí navázání dobrých vztahů.

Question 181

Question
Jedním z pravidel pro konstruktivní zpětnou vazbu je zajistit, aby byla vždy ____________.
Answer
 • a) spíše obecná než konkrétní
 • b) nepřímá spíše než přímá
 • c) podávána v malých dávkách
 • d) předána v čase vhodném pro odesílatele

Question 182

Question
Když pracovník obdrží e-mailem interní sdělení od šéfa s informacemi o změnách ve svém úkolu a skončí zmatený, protože tomu nerozumí, šéf při komunikaci provedl špatnou volbu ____________.
Answer
 • a) slov
 • b) kanálu
 • c) neverbální komunikace
 • d) filtrů

Question 183

Question
Nejbezpečnější závěr o soukromí v elektronických komunikacích je, že ____________.
Answer
 • a) je zaručeno zákonem
 • b) může být chráněco systémovým opatřením pro chování zaměstnanců, popřípadě komplexním softwarovým nebo hardwarovým řešením
 • c) neexistuje
 • d) může být zajištěno pokročilým šifrováním

Question 184

Question
____________ je v rámci využití kanálů bohatší, než ____________.
Answer
 • a) interní zpráva; záznamník
 • b) dopis; video konference
 • c) okamžitá zpráva; e-mail
 • d) záznamník; telefonní rozhovor

Question 185

Question
Manažer, který chápe vliv proxemiky v komunikaci, s největší pravděpodobností ____________.
Answer
 • a) se vyvaruje odesílání smíšených zpráv
 • b) uspořádá pracovní prostory pro podporu interakce
 • c) bude vybíravý/opatrný při volbě slov v psané zprávě (e-mail, sms, apod.)
 • d) bude v přímé komunikaci využívat široké palety gest

Question 186

Question
Když osoba říká jednu věc, ale její řeč těla naznačuje něco docela jiného, odesílá ____________.
Answer
 • a) smíšenou zprávu
 • b) šum
 • c) zmatek
 • d) destruktivní zpětnou vazbu

Question 187

Question
Pokud návštěvník cizí kultury dělá gesta běžně používaná doma i poté, co se dozví, že jsou pro místní obyvatele urážlivé, lze jej označit jako ____________.
Answer
 • a) pasivního posluchače
 • b) etnocentrika
 • c) spíše efektní než efektivní osobu
 • d) aktivního posluchače

Question 188

Question
Které tvrzení je nejvíce shodné s argumenty, že pro organizace je různorodost (diverzita) přínosná?
Answer
 • (a) Mít různorodou pracovní sílu je většinou zárodkem vysokého výkonu.
 • (b) Je jednoduché zvládnout různorodost, protože je v týmu velmi ceněná.
 • (c) Různorodá pracovní síla je dobrá pro kontakt s různorodými zákazníky.
 • (d) Když je pracovní síla různorodá, společnost může vynaložit méně peněz na školení.

Question 189

Question
Názor, že starší pracovníci nejsou kreativní a upřednostňují rutinní, méně stresem zatíženou práci, jsou stereotypy, které mohou vytvořit špatné postoje mezi členy různých ____________ subkultur v organizaci.
Answer
 • (a) genderových
 • (b) generačních
 • (c) funkčních
 • (d) etnických

Question 190

Question
Který ze tří přístupů leadershipu k rozmanitosti (diverzitě), identifikovaných Thomasem je zaměřen na najímání zaměstnanců z řad etnických a náboženských menšin?
Answer
 • a) rovné pracovní příležitosti
 • b) pozitivní diskriminace
 • c) oceňování rozmanitosti (diverzity)
 • d) management rozmanitosti (diverzity)

Question 191

Question
____________ znamená, že organizace plně integruje členy menšinových i majoritních kultur.
Answer
 • (a) Rovná pracovní příležitost
 • (b) Pozitivní diskriminace
 • (c) Symbolické vedení
 • (d) Pluralismus

Question 192

Question
Když se členové marketingového oddělení drží při sobě, sdílejí vtipy a dokonce i slangový jazyk, je pravděpodobné, že se vytváří ____________ subkultura.
Answer
 • a) pracovní
 • b) generační
 • c) gendrová
 • d) etnická

Question 193

Question
Když někdo zažije kulturní šok na studijní cestě do zahraničí, první etapou bude pravděpodobně úzkost způsobená zmatkem v novém kulturním prostředí. Jaká je další fáze kulturního šoku?
Answer
 • (a) Prožití pocitu sebevědomí z malých vítězství při setkávání s odlišnostmi.
 • (b) Vyvolání přímého podráždění a zlosti ohledně způsobů jednání této nové kultury.
 • (c) Touha se vzdát a okamžitě jet domů.
 • (d) Přijímání reality a užívání si dobrých i špatných aspektů odlišností.

Question 194

Question
Co se týká proxemik jako tichého jazyka kultury, o co bychom se měli zajímat?
Answer
 • (a) Jak lidé využívají mluvené slovo ke komunikaci.
 • (b) Jak lidé používají neverbální komunikaci.
 • (c) Jak lidé využívají čas ke komunikaci.
 • (d) Jak lidé využívají prostor ke komunikaci.

Question 195

Question
Když se zahraniční návštěvník v Indii zúčastní večeře a kritizuje jako „primitivní“ místní zvyk stravování svými prsty, lze říci, že jedná ____________ způsobem.
Answer
 • a) kulturně inteligentním
 • b) polychronickým
 • c) monochronickým
 • d) etnocentrickým

Question 196

Question
V malajské kultuře je běžné, že si lidé cení týmové práce a projevují velkou úctu autoritě. Hofstede by tuto kulturu popsal jako ____________.
Answer
 • a) vyhýbající se nejistotě a feministickou
 • b) univerzalistickou a partikularistickou
 • c) kolektivistická s mocenskými vzdálenostmi
 • d) dlouhodobě orientovanou a maskulinní

Question 197

Question
Po které stránce národní kultury dosáhly nejvyššího hodnocení společně Spojené státy a Japonsko v rámci původního Hofstedova průzkumu?
Answer
 • a) mužskost, ženskost
 • b) dlouhodobé, krátkodobé
 • c) individualismus, maskulinita
 • d) vyhýbání se vysoké nejistotě, kolektivismus

Question 198

Question
Pokud se někdo dopustí toho, co Hofstede nazývá „ekologickým klamem“, o co se pravděpodobně jedná?
Answer
 • (a) O nezohlednění monochronického chování.
 • (b) O předpoklad, že všichni členové kultury vyhovují obecně rozšířenému stereotypu.
 • (c) Zdůrazňování proxemik v časové orientaci.
 • (d) Zapomínání, že kulturní inteligenci se lze naučit.

Question 199

Question
Kromě získávání nových trhů se podniky snaží směřovat do zahraničí, aby získaly ____________.
Answer
 • (a) politické riziko
 • (b) protectionismus (ochranářství)
 • (c) nižší náklady na pracovní sílu
 • (d) doložku nejvyšších výhod

Question 200

Question
Když zahraniční investice vytvoří nová pracovní místa, která jsou obsazena místními tuzemskými pracovníky, někteří nazývají výsledek ____________, na rozdíl od kontroverznějšího pojmu outsourcing.
Answer
 • a) globalizace
 • b) insourcing
 • c) joint venture
 • d) licencování
Show full summary Hide full summary

Similar

Food Chains and Food Webs Quiz
Selam H
HSC Economics
lydia le
Study Plan
mlanders
BIOLOGY B1 4
x_clairey_x
Enzymes and Respiration
I Turner
Types and Components of Computer Systems
Jess Peason
Unit 3 Business Studies
Lauren Thrower
untitled 2
lola_smily
Flame tests
Joshua Rees
GCSE AQA Physics 1 Energy & Efficiency
Lilac Potato
Mapa Conceptual
Julio Perez