Účto Fífa 2/6

Description

Quiz on Účto Fífa 2/3, created by Bára Drahošová on 13/12/2018.
Bára Drahošová
Quiz by Bára Drahošová , updated more than 1 year ago
Bára Drahošová
Created by Bára Drahošová about 5 years ago
1984
27

Resource summary

Question 1

Question
Mezi pohledávky v rozvaze nepatří:
Answer
 • Zaplacené zálohy na daň z příjmů (daň ze zisku)
 • Poskytnuté zálohy zaměstnancům
 • Náklady příštích období
 • Přijaté zálohy od odběratelů

Question 2

Question
Rozhodněte, ve kterém okamžiku dojde nejspíše k realizaci výnosu z výnosu z prodeje zboží (za předpokladu aktuálního účetnictví).
Answer
 • Vždy v okamžiku, kdy je podepsaná kupní smlouva
 • V okamžiku, kdy si kupující zboží převezme a nemá možnost ho bez sankcí vrátit
 • Vždy až v okamžiku, kdy je kupujícímu vystavena faktura, případně účtenka
 • Vždy až v okamžiku, kdy kupující za zboží zaplatí

Question 3

Question
Kalkulační účty slouží ke zjištění:
Answer
 • Slouží ke zjištění výše skutečných pořizovacích cen výkonů
 • Ve finančním účetnictví se nepoužívají
 • Slouží k nepřímé úpravě ocenění aktiv
 • Slouží v podnicích s účtováním nákladů podle druhu k zachycení změn stavu

Question 4

Question
Která z definic nejlépe vystihuje aktivum?
Answer
 • Přesné oceněné dluhy, které vzniknou na základě transakcí v budoucnu uskutečněných účetní jednotkou a v důsledku jejich úhrady se očekává odtok finančních prostředků z účetní jednotky
 • Současná povinnost, která je výsledkem minulých událostí a v budoucnu se od jejího vypořádání očekává odtok ekonomického prospěchu z účetní jednotky
 • Ekonomický prostředek pod kontrolou účetní jednotky, který je výsledkem minulých událostí a očekává se od něj budoucnu zvýšení ekonomického prospěchu plynoucího účetní jednotce
 • Jsou to hmotné a nehmotné statky, ke kterým má účetní jednotka vlastnické právo a pořídila je za úplatu od jiné účetní jednotky

Question 5

Question
Oceňovací technika FIFO povede (při růstu běžných cen) k vykázání:
Answer
 • Zůstatku zásoby na skladě v předpokládaných prodejních cenách
 • Může způsobit vyšší a nižší hodnoty zůstatku zásoby na skladě v porovnání s metodou LIFO
 • Nižších hodnot zůstatku u zásoby na skladě v porovnání s metodou LIFO
 • Vyšších hodnot zůstatku zásoby na skladě v porovnání s metodou LIFO

Question 6

Question
Mezi základní účetní výkazy nepatří:
Answer
 • Daňové přiznání
 • Komentář k účetní závěrce
 • Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu
 • Rozvaha

Question 7

Question
Zásoby pořízené nákupem se k datu účetní závěrky testují:
Answer
 • Nakupované zásoby se nepřeceňují
 • Na snížení ocenění
 • Na zvýšení ocenění
 • Na současnou hodnotu

Question 8

Question
Zásoby a jejich ocenění testujeme při vykazování na:
Answer
 • Reálnou hodnotu
 • Snížení ocenění
 • Zvýšení ocenění
 • Neprovádím testy při vykazování, ale až při prodeji

Question 9

Question
Hrubá výrobní marže představuje:
Answer
 • Rozdíl provozních výnosů a provozních nákladů
 • Rozdíl příjmů za prodané výrobky a výdajů na náklady prodaných výrobků
 • Rozdíl výnosů z prodeje výrobků a výrobních nákladů vynaložených na prodané výrobky
 • Rozdíl tržeb za výrobky a náklady na prodané zboží

Question 10

Question
Jak jsou v účetnictví označovány jednotlivé strany dvoustranných účtu?
Answer
 • Dal a kredit
 • Má dáti a debet
 • Ve prospěch a kredit
 • Má dáti a dal

Question 11

Question
Mezi základní znaky aktiv v účetnictví nepatří:
Answer
 • Snížení ekonomického prospěchu
 • Pravděpodobnost budoucího ekonomického prospěchu
 • Spolehlivost ocenění
 • Vznik na základě minulých událostí

Question 12

Question
Průběžný způsob účtování o zásobách:
Answer
 • Nemusí souhlasit se skladovou evidencí
 • Je zakázán u zásob vlastní výroby
 • Zachycuje nákupy zásob jako náklady
 • Zobrazuje aktuální denní stav zásob

Question 13

Question
Významnou úlohou inventarizace v účetnictví je:
Answer
 • Posouzení zadluženosti
 • Věcná kontrola správnosti účetnictví
 • Zjištění fyzického stavu zásob
 • Formální kontrola správnosti účetnictví

Question 14

Question
Mezi základní účetní knihy v podvojném účetnictví patří:
Answer
 • Inventární kniha
 • Účetní výkazy
 • Kniha přijatých a odeslaných faktur
 • Hlavní kniha

Question 15

Question
Která z následujících položek nepatří mezi cizí kapitál:
Answer
 • Nevyplacené mzdy
 • Podnikem emitované dluhopisy
 • Přijatá záloha od odběratelů
 • Rezervní fond

Question 16

Question
Příloha (komentář k účetním výkazům):
Answer
 • Je součástí účetní závěrky pouze v prvním účetním období
 • Je povinnou součástí účetní závěrky
 • Je součástí účetní závěrky pouze při likvidaci společnosti
 • Je dobrovolnou součástí účetní závěrky

Question 17

Question
Hodnota používaná pro ocenění dlouhodobých pohledávek je charakterizována jako:
Answer
 • Cena pořízení - nediscontované úroky
 • Současná hodnota budoucích peněžních příjmů
 • Skutečná (historická) cena
 • Současná hodnota budoucích peněžních výdajů

Question 18

Question
Výkaz výsledovka neobsahuje:
Answer
 • Výsledek hospodaření z investičních činností
 • Výsledek hospodaření z provozní činnosti
 • Výsledek hospodaření z běžné činnosti
 • Výsledek hospodaření z finanční činnosti

Question 19

Question
Do oceňovacích technik při oceňování úbytku zásob patří:
Answer
 • Nákupní cena zjištěna vážným aritmetickým průměrem
 • Prodejní cena
 • Prodejní cena snížena o náklady na odbyt
 • Prodejní cena snížena o opravné položky

Question 20

Question
Pro kontrolu podvojného účetního zápisu slouží:
Answer
 • Inventarizace
 • Účetní deník
 • Tabulková předvaha
 • Syntetická analytická evidence

Question 21

Question
Součástí účetní závěrky není:
Answer
 • Rozvaha
 • Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu
 • Auditorská práva
 • Příloha – poznámky k účetním výkazům

Question 22

Question
Které z následujících tvrzení je pravdivé:
Answer
 • Příjem vždy předchází výnosu
 • Výdaj vede vždy ke vzniku nákladu ve shodném období
 • Náklad a výnos způsobí změnu vlastního kapitálu
 • Výnos vždy předchází příjmu

Question 23

Question
Jakou metodou se oceňuje položka nedokončená výroba v rozvaze?
Answer
 • Reprodukční pořizovací cena
 • Neoceňuje se, protože se neeviduje
 • Prodejní cena snížena o náklady na reklamace
 • Vynaložené vlastní náklady

Question 24

Question
Provozní Cashflow informuje:
Answer
 • O příjmech a výdajích z běžného provozu podniku
 • O zdrojích financování podniku
 • O nákupu a prodeji aktiv
 • O běžné a mimořádné činnosti podniku

Question 25

Question
Stálost účetních metod znamená:
Answer
 • Shodu mezi náklady a výdaji, mezi výnosy a příjmy
 • Shodné počáteční a konečné zůstatky účtů
 • Shodný počet účetních dokladů v každém účetním období
 • Shodné zachycování stejných transakcích jak během roku, tak i v příštích letech

Question 26

Question
Účelová výsledovka má v oblasti provozních nákladů tyto položky:
Answer
 • Spotřeba energie, mzdové náklady, odpisy, nakupované služby apod.
 • Náklady na prodané zboží, výrobky nebo služby, náklady na odbyt, náklady na správu (administrativu) aj. například náklady na výzkum a vývoj
 • Náklady na prodané zboží, mzdové náklady a náklady na odbyt
 • Spotřeba materiálu, náklady na odbyt a náklady na výzkum a vývoj

Question 27

Question
Příděl ze zisku do rezervního fondu:
Answer
 • Ovlivní bilanční sumy
 • Ovlivní peněžní toky
 • Ovlivní výsledek hospodaření běžného období
 • Nevede ke změně výše vlastního kapitálu

Question 28

Question
Zjištěna daň z příjmů (daň ze zisku) na konci běžného období a její zúčtování:
Answer
 • Ovlivní výsledek hospodaření až při zaplacení
 • Ovlivní výsledek hospodaření následujícího období
 • Ovlivní výsledek hospodaření běžného období
 • Neovlivní výsledek hospodaření žádného období

Question 29

Question
Odepisovaná částka aktiva:
Answer
 • Nezahrnuje vedlejší pořizovací náklady
 • Může být vyšší nebo nižší než pořizovací cena
 • Je rozdílem pořizovací ceny a zbytkové hodnoty
 • Je vždy shodná s jeho pořizovací cenou

Question 30

Question
Do vlastního kapitálu nepatří:
Answer
 • Rezervy
 • Základní kapitál
 • Výsledek hospodaření
 • Rezervní fondy

Question 31

Question
Dokument, obsahující počáteční stavy účtů, obraty obou stran a konečné stavy všech účtů se nazývá:
Answer
 • Předvaha
 • Účtová osnova
 • Účtový rozvrh
 • Rozvaha

Question 32

Question
Výkaz Cashflow:
Answer
 • Přímou nebo nepřímou metodou
 • Pouze přímou metodou
 • Pouze převozní metodou
 • Provozní nebo investiční metodou

Question 33

Question
Přijaté (výnosové) úroky se ve výkazů Cashflow zahrnou:
Answer
 • Neovlivní výkaz Cashflow
 • Do ivnvestičního clashflow nebo cashflow z financování
 • Do provozního nebo investičního Cashflow
 • Výhradně do Cashflow z financování

Question 34

Question
Tvorba rezervy na záruční opravy v běžném období:
Answer
 • Ovlivní peněžní příjem v běžném období
 • Nemá vliv na výsledek hospodaření běžného období
 • Je v souladu se zásadou opatrnosti
 • Ovlivní peněžní výdaje běžném období

Question 35

Question
Výplata dividend,o ježch rozdělení bylo rozhodnuto v minulém účetním období:
Answer
 • Nemá v běžném období vliv na výši závazku
 • Nemá vliv na výši vlastního kapitálu
 • Sníží v běžném období výsledek hospodaření minulých let
 • Sníží výsledek hospodaření běžného období

Question 36

Question
Společnost používající druhové členění nákladů ve výsledovce nikdy nebude mít účet:
Answer
 • Náklady na spotřebu energie
 • Náklady na prodané výrobky
 • Náklady na prodané zboží
 • Mzdové náklady

Question 37

Question
Výsledek hospodaření běžného účetního období spočítáme jako:
Answer
 • Rozdíl výnosů a nákladů běžného období
 • Rozdíl výnosů a výdajů běžného období
 • Rozdíl příjmů a nákladů běžného období
 • Rozdíl příjmů a výdajů běžného období

Question 38

Question
Netto hodnotu konkrétního aktiva počítáme jako rozdíl:
Answer
 • Korekce a oprávek
 • Brutto hodnoty, oprávek a opravných položek
 • Brutto hodnoty, oprávek a zbytkových položek
 • Brutto hodnoty a odpisů

Question 39

Question
Úhrada ztráty z dosaženého zisku:
Answer
 • Ovlivní bilanční sumu
 • Ovlivní peněžní toky
 • Nevede ke změně bilanční sumy
 • Ovlivní výši vlastního kapitálu

Question 40

Question
Mezi charakteristické znaky aktiv patří:
Answer
 • Snížení nebo zvýšení ekonomického prospěchu
 • Zvýšení ekonomického prospěchu
 • Dlouhodobost využití
 • Snížení ekonomického prospěchu

Question 41

Question
Součástí účetní závěrky není:
Answer
 • Auditorská zpráva
 • Výkaz o peněžních tocích
 • Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu
 • Rozvaha
Show full summary Hide full summary

Similar

Causes of the Cold War Quiz
Fro Ninja
French -> small but important words for GCSE
georgie_hill
EBW: Onderwerp 1, Gr7 (KABV)
mvloch
Biology AS Level UNIT 1
Valentin Andrei
GCSE French - The Environment
Abby B
Cloud Data Integration Specialist Certification
James McLean
Romeo & Juliet Quotes
Lucy Hodgson
Music Therapy - CBMT practice exam #2
Jessica H.
General Pathoanatomy Final MCQs (1-110)- 3rd Year- PMU
Med Student
TISSUE TYPES
Missi Shoup